Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4865. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2005, stran 11812.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 72/05), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 39/99, 11/01 in 100/03) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski svet Občine Zreče na korespondenčni seji dne 5. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04) se spremeni prvi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
+--------------------------------------------+---------+
|A) Bilanca prihodkov in odhodkov      |v 000 SIT|
+--------------------------------------------+---------+
|I. Prihodki                 |1.045.615|
+--------------------------------------------+---------+
|II. Odhodki                 |1.147.951|
+--------------------------------------------+---------+
|III. Proračunski presežek          | –102.336|
|(proračunski primanjkljaj) (I.–II.)     |     |
+--------------------------------------------+---------+
|B) Račun finančnih terjatev in naložb    |     |
+--------------------------------------------+---------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja|    –|
|kapitalskih deležev             |     |
+--------------------------------------------+---------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih  |    –|
|deležev                   |     |
+--------------------------------------------+---------+
|VI. Prejeta minus dana posojila       |    –|
|in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)  |     |
+--------------------------------------------+---------+
|C) Račun financiranja            |     |
+--------------------------------------------+---------+
|VII. Zadolževanje              | 126.000|
+--------------------------------------------+---------+
|VIII. Odplačila dolga            |  26.700|
+--------------------------------------------+---------+
|IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev     |  –3.036|
|na računih (I.+IV.+VII.- II. -V.-VIII.)   |     |
+--------------------------------------------+---------+
|X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)      |  99.300|
+--------------------------------------------+---------+
|XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 102.336|
+--------------------------------------------+---------+
|Stanje sredstev na računih         |  3.036|
|dne 31.12. preteklega leta         |     |
+--------------------------------------------+---------+
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02-15/2004
Zreče, dne 5. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost