Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4839. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka, stran 11787.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 6/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 51/02, 108/03 – odločba US in 72/05) ter 16. in 131. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Pivka na svoji 24. redni seji dne 24. 11. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Pivka
1. člen
Besedilo 9. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«.
2. člen
Besedilo desete alinee drugega odstavka 16. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
–»določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen in odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,«.
V drugem odstavku 16. člena statuta se dvaindvajseta alineja črta.
V drugem odstavku 16. člena statuta se v zadnji alineji črta predlog »ta« pred besedo »zakon«.
3. člen
V 22. členu se v prvem odstavku doda nova predzadnja alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,«.
Besedilo prvega, drugega in tretjega stavka drugega odstavka 22. člena statuta se spremeni tako, da se glasi: »Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.«
4. člen
Na koncu drugega odstavka 26. člena statuta se črta pika in se dodajo naslednje besede: »in namestnika predsednika.«.
5. člen
Na koncu prvega stavka 28. člena statuta se črta pika in se dodajo besede: »ali predsednika delovnega telesa«.
6. člen
V 29. členu statuta se v prvem odstavku beseda »državljani« nadomesti z besedo »volilci«.
7. člen
V prvem odstavku 34.a člena statuta se spremenita drugi in tretji stavek tako, da se glasita: »Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina dva podžupana pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
8. člen
Besedilo četrtega stavka prvega odstavka 39. člena se spremeni tako, da se glasi: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinskemu svetu dolžna predložiti predlog kandidatov za člane nadzornega odbora, iz katerega je razvidna zahtevana izobrazba predlaganih članov.«
9. člen
Besedilo 41. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzora in predlog finančnega načrta. Program dela, glede posameznega nadzora, vsebuje vsaj navedbo nadzorovane osebe (občina, ožji del občine, javni zavod …), predmet in obseg nadzora (vsebino in časovno obdobje nadzora), cilje nadzora (izrek mnenja o izkazih nadzorovane osebe, pravilnosti poslovanja ali smotrnost poslovanja), osebe, ki bodo izvedle nadzor in predvideno porabo časa za nadzor. Nadzorni odbor pri določanju nadzornih nalog upošteva predloge drugih organov občine oziroma drugih pravnih in fizičnih oseb.
Nadzorni odbor mora predložiti pisno letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljševanje poslovanja.«.
10. člen
Besedilo prvega stavka tretjega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila o nadzoru, ki mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru. Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene z zakonom.«.
Dodajo novi sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek 42. člena, ki se glasijo:
»Ugotovitve, priporočila in mnenje nadzornega odbora se lahko ne upoštevajo, ko na podlagi strokovne presoje notranjega revizorja, občinske uprave, mnenja ministrstva ali drugih strokovnjakov obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev nadzornega odbora.
Župan in občinski svet obravnavata poročilo nadzornega odbora, ki ga nadzorni odbor predstavi na seji občinskega sveta, in sicer v roku 90 dni po dokončnosti poročila. Ob izvajanju notranje revizije mora notranji revizor proučiti nepravilnosti, ki jih je ugotovil nadzorni odbor. Organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev obravnavajo poročila nadzornega odbora v roku 90 dni po dokončnosti poročila. Župan, občinski svet in odgovorne osebe organov porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni na poročilo nadzornega odbora, v roku 90 dni po obravnavi poročila, podati odzivno poročilo, ki vsebuje predmet in obseg nadzora, kratek opis nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki so bile razkrite z nadzorom ter izkaz popravljalnih ukrepov.«.
Župan in občinski svet lahko pozoveta nadzorni odbor, da izdela in predloži poročilo o nadzoru, kolikor ga le ta ne izdela in predloži na način, predpisan v tretjem odstavku 42. člena statuta občine.
Poročilo nadzornega odbora vsebuje obvezne sestavine, ki jih določa zakon.
Nadzorni odbor pri ravnanju z dokumentarnim gradivom (npr. zapisniki sej nadzornega odbora, gradivo za seje, spremljanje in dokumentiranje popravljalnih ukrepov itd.) upošteva določbe uredbe, ki jo predpiše pristojno ministrstvo.
11. člen
Doda se nov drugi odstavek 45. člena statuta, ki se glasi:
»Župan določi delavca občinske uprave, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, sedanji tretji odstavek pa postane četrti odstavek.
Besedilo sedanjega tretjega odstavka 45. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora, ki ga nadzorni odbor predloži županu najkasneje do tridesetega septembra tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev nadzorni odbor predloži predlog potrebnih sredstev za delovanje nadzornega odbora in finančni načrt pravočasno oziroma v skladu z roki, ki omogočajo pripravo in sprejem proračuna določen v poslovniku občinskega sveta. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.«.
12. člen
V 47. členu se v drugem odstavku za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog tajnika občine«.
13. člen
Besedilo drugega stavka drugega odstavka 61. člena statuta se spremeni tako, da se glasi: »Pravni posli, ki jih kot zastopnik vaške skupnosti sklene predsednik njenega sveta so veljavni le ob pisnem soglasju župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu občine določeno drugače.«
14. člen
Doda se nov četrti odstavek 76. člena statuta, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek ter dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
15. člen
V prvem odstavku 80. člena statuta se črta besedilo »o samoprispevkih in«.
Besedilo tretjega odstavka 80. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«.
16. člen
V 92. člen statuta se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.«.
17. člen
Besedilo drugega odstavka 94. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.«
V 94. členu se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih.«.
Črtata se sedanji tretji in četrti odstavek.
18. člen
V 96. člen statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O izvrševanju proračuna med letom poroča župan Občinskemu svetu skladno z zakonom. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.«.
19. člen
V celotnem besedilu statuta se besedilo »tajnik občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
20. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-24/2005
Pivka, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost