Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4842. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006, stran 11790.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 5. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna Občine Podčetrtek za leto 2006 (v nadaljevanju: proračun).
2. člen
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Občina Podčetrtek.
3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov                 |    V tisoč|
|                              |    tolarjev|
|                              | Proračun leta|
|                              |      2006|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV                    |        |
|IN ODHODKOV                        |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |    699.977|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |    289.129|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                     |    245.982|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček              |    119.388|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|703 Davki na premoženje                  |     40.671|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|704 Domači davki na blago in storitve           |     85.923|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|706 Drugi davki                      |       –|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                    |     43.147|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki             |     14.000|
|od premoženja                       |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|711 Takse in pristojbine                  |     3.230|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|712 Denarne kazni                     |      467|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |       –|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                |     25.450|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                   |       –|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|720 Prihodki od prodaje                  |       –|
|osnovnih sredstev                     |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog               |       –|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega     |       –|
|premoženja                         |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|73 PREJETE DONACIJE                    |       –|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov           |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|731 Prejete donacije iz tujine               |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                   |    410.848|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih             |    410.848|
|javnofinančnih institucij                 |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |    794.977|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                     |    153.144|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           |     29.220|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|401 Prispevki delodajalca                 |     4.600|
|za socialno varnost                    |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|402 Izdatki za blago in storitve              |    112.824|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|403 Plačila domačih obresti                |      500|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|409 Rezerve                        |     6.000|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                    |    242.350|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|410 Subvencije                       |       –|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|411 Transferi posameznikom                 |    127.830|
|in gospodinjstvom                     |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|412 Transferi neprofitnim                 |     11.400|
|organizacijam in ustanovam                 |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi             |     86.500|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|414 Tekoči transferi v tujino               |       –|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    368.613|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|420 Nakup in gradnja                    |    368.613|
|osnovnih sredstev                     |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |     47.490|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|430 Investicijski transferi                |     47.490|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ               |    –95.000|
|(I.-II.)                          |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV                |        |
|IN NALOŽB                         |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      500|
|DELEŽEV (750+751+752)                   |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|(440+441+442)                       |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |      500|
|DELEŽEV (IV.-V.)                      |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)            |      –500|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                      |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|500 Domače zadolževanje                  |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                     |      500|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|550 Odplačila domačega dolga                |      500|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- |    –95.000|
|VII.)                           |        |
+-----------------------------------------------------------+---------------+
|X. PRENOS IZ LETA 2003                   |     95.000|
+-----------------------------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture, gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, sredstva rezerv in sredstva za odplačilo dolgov.
5. člen
Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občinske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
7. člen
Sredstva proračuna uporabljajo uporabniki le za namene in v višini, kot so določeni v proračunu.
Lastna sredstva krajevnih skupnosti so namenska sredstva in jih vsaka krajevna skupnost porabi za svoje namene.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb. Javni razpisi morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS za vsa gradbena dela, katerih vrednost presega 20,000.000,00 SIT in za naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega 10,000.000,00 SIT. Investicije, katere se po načrtu razvojnih programov izvajajo v več letih, se razpis in dodelitev del izvajalcu opravi enkrat za celotno investicijo.
Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
V obvezno proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se izloči do 0,58% prejemkov proračuna oziroma 4,000.000,00 SIT. Ta sredstva se uporabljajo za namene, določene v 49. členu zakona o javnih financah.
9. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se oblikujejo največ v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma v višini 2,000.000,00 SIT. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva splošne proračunske rezervacije ali najame likvidnostno posojilo do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. O najetju posojila iz tega člena odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen, da:
1. odloča o začasnem zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini;
2. odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
3. spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila določena sredstva, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena – proračunske postavke.
V ta namen je predpisan obrazec za prerazporeditev sredstev, kateri je priloga k odloku;
4. odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 1,000.000,00 SIT v posameznem primeru iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02);
5. odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov do višine 200.000,00 SIT za posamezni namen.
O ukrepih iz 1. in 4. točke mora župan poročati občinskemu svetu.
12. člen
Proračuni neposrednih uporabnikov so sestavni deli občinskega proračuna, zato neposredni uporabniki sprejete finančne načrte za leto 2006 dostavijo v rokih, ki jih predpiše župan.
Neposredni uporabniki morajo do 10. v mesecu občinski upravi dostaviti poročilo na P obrazcu, do 28. 2. 2007 pa predložiti poslovno poročilo za leto 2006 skupaj z obrazložitvami.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. 3. 2007 predložijo občinski upravi.
13. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna, se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Podčetrtek. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance in je sestavni del pogodbe.
14. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
15. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
16. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna in prerazporeditvah na podlagi 3. točke 11. člena tega odloka poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem li­stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006.
Št. 06202-0187/2005
Podčetrtek, dne 6. decembra 2005
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti