Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4811. Pravilnik o postopku premestitve oseb z začasno zaščito, stran 11745.

Na podlagi prvega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje četrte alinee prvega odstavka 6. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o postopku premestitve oseb z začasno zaščito
1. člen
Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb (UL L št. 212 z dne 7. 8. 2001, str. 12) postopek premestitve oseb z začasno zaščito ter obliko in vsebino prepustnice za njihovo premestitev.
2. člen
(1) Postopek za premestitev se začne na podlagi dogovora med Republiko Slovenijo in drugo državo članico Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: druga država članica).
(2) Za premestitev je potrebna privolitev osebe z začasno zaščito.
3. člen
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v postopku premestitve sodeluje z državnim organom druge države članice, ki je pristojen za obravnavo in odločanje o vlogah za začasno zaščito.
4. člen
(1) Za potrebe postopka premestitve iz Republike Slovenije v drugo državo članico ministrstvo posreduje pristojnemu organu druge države članice osebne podatke iz 49. in 50. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Organ iz četrtega odstavka 16. člena zakona po pravnomočno končanem postopku, v katerem je pristojni organ druge države članice izdal odločbo o priznanju začasne zaščite, izda osebi, ki uživa začasno zaščito v Republiki Sloveniji, odločbo o prenehanju začasne zaščite v Republiki Sloveniji.
(3) Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravice in dolžnosti osebe z začasno zaščito v skladu z zakonom do pravnomočnosti odločbe o prenehanju začasne zaščite v Republiki Sloveniji.
(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena ne more istočasno uveljavljati pravic iz naslova začasne zaščite v Republiki Sloveniji in drugi državi članici.
5. člen
Osebi z začasno zaščito se po pravnomočno končanem postopku premestitve iz prejšnjega člena tega pravilnika izda prepustnica, katere vsebina je določena v prilogi tega pravilnika.
6. člen
Prepustnica ne velja kot potna listina za prehod državne meje ali listina za dokazovanje istovetnosti imetnika prepustnice.
7. člen
(1) V postopku premestitve iz druge države članice v Republiko Slovenijo ministrstvo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje pristojni organ druge države članice, ugotavlja, ali je pri osebi, ki uživa začasno zaščito v drugi državi članici, podan kateri izmed razlogov, zaradi katerega oseba v skladu s 5. členom zakona ne more pridobiti začasne zaščite v Republiki Sloveniji.
(2) Če ministrstvo ugotovi obstoj katerega izmed razlogov, zaradi katerega oseba v skladu s 5. členom zakona ne more pridobiti začasne zaščite v Republiki Sloveniji, o tem obvesti pristojni organ druge države članice.
8. člen
Če pri osebi, ki uživa začasno zaščito v drugi državi članici, niso podani razlogi, zaradi katerih oseba v skladu s 5. členom zakona ne more pridobiti začasne zaščite v Republiki Sloveniji, ji organ iz četrtega odstavka 16. člena zakona izda odločbo o priznanju začasne zaščite v Republiki Sloveniji.
9. člen
Premestitev je možna ves čas trajanja začasne zaščite.
10. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo v postopku uveljavljanja pravice do združevanja družine iz 36. člena zakona.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-83/2005 (136-02)
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
EVA 2005-1711-0051
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost