Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B)
3471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B)
3472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A)

Poslovniki

3469. Poslovnik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3473. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
3474. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
3475. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi
3476. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za cesto G1-2 (HC) Hajdina-Ptuj na območju Občine Hajdina
3477. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2×110kV Toplarna-Polje-Beričevo
3478. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec-Rogaška Slatina
3479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

MINISTRSTVA

3480. Program priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper - Dragonja
3481. Program priprave državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje - meja z Republiko Hrvaško
3482. Spremembe programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca
3483. Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3484. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom o varnosti dvigal
3485. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
3486. Pravilnik o registru vojnih grobišč
3487. Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih grobiščih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3488. Kolektivna pogodba o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije in dogovor o pripravi nove kolektivne pogodbe

OBČINE

Ajdovščina

3489. Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II
3490. Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik Sb II
3491. Program priprave lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače
3492. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina

Bled

3493. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2003
3494. Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom "M" do čistilne naprave Bled
3495. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled

Brežice

3496. Odlok o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
3497. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, ki je bil 20. junija 2004
3498. Sklep o javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart, kare D, E v Brežicah na območju kareja D
3499. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart v Brežicah na območju ob Cesti bratov Milavcev

Črnomelj

3500. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjene 2002/2
3501. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)
3502. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Črnomelj

Dobrepolje

3503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2001

Gorenja vas-Poljane

3504. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Gorenja vas - Poljane

Jesenice

3505. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2004
3506. Odlok o priznanjih Občine Jesenice
3507. Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice

Krško

3508. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško
3509. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško

Ljubljana

3510. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat
3511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)

Luče

3512. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za območje individualne stanovanjske gradnje

Mirna Peč

3513. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2004

Prevalje

3514. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje
3515. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjenega v letu 2004

Ravne na Koroškem

3516. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji

Slovenska Bistrica

3517. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
3518. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro

Škofljica

3519. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Vitanje

3520. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Vitanje za leto 2003
3521. Odlok o predkupni pravici Občine Vitanje na nepremičninah
3522. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem
3523. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vitanje
3524. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje
3525. Program priprave lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje

Vojnik

3526. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986-1990 za območje Občine Vojnik-prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004
3527. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta SOCKA I
3528. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta URŠT II

Zagorje ob Savi

3529. Odlok o lokacijskem načrtu za območje "Ašičevega travnika" v Zagorju

Železniki

3530. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004
3531. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki
3532. Odlok o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
2. Preklic objave Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled
3. Popravek programa priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart in zazidalnega načrta Šentlenart - kare D, E
4. Popravek sklepa občinskega sveta o imenovanju občinske volilne komisije
5. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica-RTP Volovja reber
6. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
7. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti