Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3532. Odlok o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki, stran 9714.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) ter 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) je Občinski svet občine Železniki na 3. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki, sprejme lokacijski načrt za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Domplan, d.d., Kranj pod številko projekta UD/368-63/04, v juniju 2004.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt določa ureditveno območje lokacijskega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo rešitve infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije ter etapnost izvedbe.
3. člen
(sestava lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
a) odlok o lokacijskem načrtu;
b) ureditveno območje lokacijskega načrta:
– opredelitev ureditvenega območja lokacijskega načrta,
– opis stanja v prostoru;
c) umestitev načrtovane ureditve v prostor:
– center za ločeno zbiranje odpadkov,
– dograditev čistilne naprave;
d) zasnova rešitve infsrastrukture:
– prometna ureditev,
– električni in vodovodni priključki;
e) rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin:
– varovanje okolja,
– ohranjanje narave,
– varstvo kulturne dediščine;
f) rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– obramba,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
g) načrt parcelacije;
h) etapnost izvedbe.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– ureditveno območje lokacijskega načrta v M 1:1000,
– prikaz namenske rabe iz prostorskega plana v M 1:5000,
– prikaz prostorske ureditve v M 1:500.
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcelo št. 130/1 k.o. Studeno.
5. člen
(zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov)
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov se uredi v severovzhodnem delu območja. Center se uredi kot asfaltirana površina s prostori za sedemnajst zabojnikov in manipulacijsko površino.
6. člen
(dograditev čistilne naprave)
Čistilna naprava Železniki se dogradi vzhodno od obstoječega objekta v širini obstoječega objekta in maksimalni dolžini 20 m. Višina dograjenega dela bo enaka višini obstoječega dela.
7. člen
(krajinsko oblikovanje)
Obstoječa obvodna vegetacija se v čimvečji možni meri ohrani. Obstoječa zasaditev ob ograji območja se obnovi in dopolni.
8. člen
(rešitve infrastrukture)
Dovoz do območja ostane na mestu obstoječega dovoza po javni poti Studeno–Čistilna naprava.
Elektro priključek čistilne naprave ostane nespremenjen.
Vodovodni priključek se obnovi oziroma prestavi.
Uredi se javna razsvetljava zbirnega centra.
9. člen
(varovanje okolja)
Meteorne in izcedne vode s površine zbirnega centra bodo pred izpustom v vodotok ustrezno prečiščene v lovilcu olj.
10. člen
(ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine)
Vsi posegi so maksimalno odmaknjeni od vodotoka. Iztok iz čistilne naprave ostane nespremenjen, iztok meteornih voda z zbirnega centra se izvede sonaravno z vzpostavitvijo brežine v prvotno stanje.
Obrežna vegetacija se ohrani, robni deli parcele se dodatno zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo.
11. člen
(varstvo pred požarom)
Obstoječi hidrant ob uvozu na parcelo se ohrani. Zgradi se nov nadzemni hidrant v zelenici ob zbirnem centru s priključkom na obstoječi vodovod.
12. člen
(etapnost izvedbe)
V prvi etapi se zgradi zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.
V drugi etapi se dogradi čistilna naprava.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-4975
Železniki, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti