Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev), stran 9676.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji, dne 9. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)
1. člen
V Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba US, 89/02) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»Genius loci pod št. projekta 141/01, v avgustu 2003.«
2. člen
V 3. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev, m.e. 4C, se kot sestavni del odloka uporablja regulacijska karta v M 1:1000, ki jo je izdelal Genius loci, pod št. projekta 141/01, v avgustu 2003.«
3. člen
V 70. členu se v naslovu morfološke enote 9/2-9/6 oznaka "9/2-9/6" nadomesti z oznako "9/3-9/6".
Za določili za morfološko enoto 2A/1, 2A/2 se doda besedilo, ki se glasi:
»4C
Vrsta posegov in namembnost
Dopustna je novogradnja (kasneje, po izgradnji tudi sprememba namembnosti) objektov, namenjenih verski in kulturni dejavnosti s funkcionalno potrebnim spremljajočim in dopolnilnim programom (vključno s poslovilnim prostorom), s stanovanji za zaposlene in dejavnostmi na podlagi splošnih določil odloka za morfološko enoto 4.
Višinski gabariti objekta:
Dovoljena je gradnja kleti za nujne komunalno servisne programe ter:
– molilnica, višina kapnega venca do 11 metrov,
– maksimalna višina nad molilnico (kupola) do 18 metrov,
– minaret do 27 metrov,
– ostali objekti višina kapnega venca do 8 metrov.
Regulacijske linije
Pozidavi so namenjene površine znotraj območja, ki je na regulacijski karti označeno z gradbenimi mejami (GM). Ostale površine so namenjene zunanji ureditvi (obvezni parkovni ureditvi, ureditvi dovozov, dostopov in potrebnih parkirnih mest) ter podrejeno športnim površinam.
Druge omejitve
– stavbne mase načrtovanega objekta naj si sledijo po principu polno – prazno,
– za oblikovanje objekta se zahteva javni arhitekturni natečaj,
– območje obvezne parkovne ureditve, ki je označeno na regulacijski karti, je treba ozeleniti z visokim avtohtonim rastlinjem, dovoljeno je tudi parkiranje v zelenju,
– objekt je treba načrtovati nad koto poplavnih vod z varnostno višino 0,5 m, torej nad koto 293,95 m,
– terena okoli objekta ni dovoljeno nasipati, zunanja ureditev se izvede na nivoju obstoječega terena, ki ne sme presegati kote 292,10 m ob Malem grabnu in kote obstoječe Ceste dveh cesarjev na južnem delu parcele,
– na območju morfološke enote z oznako 4C postavitev ograje ni dovoljena,
– na funkcionalnem zemljišču je dovoljena postavitev urbane opreme, začasnih enostavnih objektov pa le v primeru prireditev.
Prometno urejanje
Območje je prometno dostopno s Ceste dveh cesarjev. Pri vseh načrtovanih posegih je treba zagotoviti normativno število parkirnih mest. Parkirna mesta morajo biti urejena kot utrjena površina, ki prepušča vodo, in delno ozelenjena (travnate plošče).
Komunalno urejanje
Območje 4C je treba pred gradnjo v celoti komunalno opremiti (vodovod, kanalizacija, elektrika, plin, telekomunikacije).
Električno omrežje
Za priključitev objekta na elektro omrežje bo treba zgraditi transformatorsko postajo s priključnim 10/20 kV omrežjem ter nizkonapetostni razvod.
Vodovodno omrežje
Po južnem delu območja poteka javni vodovod dimenzij PVC d 280 mm na katerega ne možno priključiti načrtovani objekt.
Kanalizacijsko omrežje
Po južnem delu območja poteka javna kanalizacija ločenega sistema, dimenzij DN 300 mm, po zahodnem delu pa javna kanalizacija dimenzij DN 400 mm. Komunalne odpadne vode iz predvidenega objekta se lahko priključi na odpadni kanal DN 300 mm. Padavinsko vodo je treba odvesti v bližnji odvodnik – Mali Graben. Pri odvajanju odpadne vode je potrebno upoštevati 19. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96). Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s pritličja in nadstropij. Odtoki iz kleti so možni le preko hišnega črpališča.
Oskrba s plinom
Območje se nahaja v vplivnem območju oskrbe z zemeljskim plinom, ki ga je možno uporabljati kot vir za ogrevanje, hlajenje, gospodinjstvo in tehnologijo. Za oskrbo s plinom bo potrebno podaljšati primarno plinovodno omrežje, ki poteka po Cesti dveh cesarjev.
Telekomunikacijsko omrežje
Upoštevati je treba trase obstoječega TK omrežja in jih glede na pozidavo ustrezno zaščititi.
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje odpadkov. Ustrezno mora biti zagotovljeno tudi zbiranje in odlaganje posebnih odpadkov. Za zbiranje gospodinjskih odpadkov je predvideno zbirno mesto ob objektu ali v njem. Zbirno mesto mora biti ustrezno tlakovano in pokrito. Pri načrtovanju je treba upoštevati pravilnik o minimalnih pogojih za določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti posod za zbiranje komunalnih odpadkov.
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti dostope in prehode, ki omogočajo neoviran dostop za invalidne ljudi v skladu z veljavnimi predpisi.
Zaščita pred hrupom
Po Uredbi o hrupu v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) velja za območje 4C II. stopnja varstva pred hrupom (mejne ravni za vir hrupa 42 dBA ponoči in 52 dBA podnevi).
Osončenje
Objekt mora biti zasnovan tako, da bo v prostorih, namenjenih bivanju in izobraževanju, zagotovljeno predpisano osončenje.«
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelek za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik
– Četrtni skupnosti Trnovo in
– Četrtni skupnosti Vič.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-13/98-51
Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti