Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3496. Odlok o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, stran 9610.

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01), poročila Občinske volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, št. 023-2/2003, z dne 21. 6. 2004 in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na seji dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
1. člen
S tem odlokom se uvede samoprispevek za območje krajevne skupnosti Velika Dolina.
Namen, za katerega se uvede samoprispevek, je rekonstrukcija in modernizacija javnih poti.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje štirih let, in sicer od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2008.
3. člen
Sredstva zbrana s tem samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje investicijskega programa rekonstrukcij in modernizacij naslednjih javnih poti:
– Koritno–Mladene,
– Mala Dolina–Peščenjak,
– Velika Dolina–Vovk, Suban,
– Ribnica–Cirnski, Požgaj, Črpič,
– Gaj–Frigelj, Horvatič,
– Ponikve–Slivovka, Vogrin, Rostohar, Šinko,
– Laze–Vogrin, Zevnik,
– Brezje–Frigelj, Škrlec, Vinetič–Brce,
– Perišče–Šinko, Dragič,
– Rajec–Lemajič, Ratešič,
– Cirnik–center, križišče–Rigl.
4. člen
Samoprispevek bodo zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS Velika Dolina plačevali v denarju, po stopnji 1,5% od bruto dohodka, lastniki stavbnih zemljišč ob rekonstruiranih ali zgrajenih javnih poteh z bivališčem zunaj Krajevne skupnosti Velika Dolina pa po stopnji 1% od bruto dohodka.
5. člen
S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 44,211.000 SIT. Enak znesek, kot ga bo zbrala krajevna skupnost s samoprispevkom, bo zagotovila Občina Brežice iz občinskega proračuna, v programu infrastrukture – sofinanciranje nalog občinskega in krajevnega pomena.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Velika Dolina ter fizične osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnega zemljišča ob objektih predvidenih s programom samoprispevka, pa na tem območju nimajo stalnega bivališča.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, zavezanci za samoprispevek niso fizične osebe, katerih dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini, v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka, niso presegli 25% povprečne letne plače v Republiki Sloveniji v letu, na katero se nanašajo dohodki ter osebe, ki so mlajše od 15 let.
Zavezanec za samoprispevek postane tudi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je samoprispevek uveden, izpolni pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena ter ima dohodke, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem se ugotavlja zavezance. Nove zavezance enkrat letno ugotavlja pristojni organ občine, najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
Fizična oseba izgubi lastnost zavezanca za samoprispevek, če ne izpolnjuje pogojev prvega in drugega odstavka tega člena. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja enkrat letno v roku, določenem v prejšnjem odstavku tega člena.
Lastnost zavezanca za samoprispevek pridobi ali izgubi s prvim dnem naslednjega leta po letu, v katerem pristojni organ z odločbo ugotovi pridobitev oziroma izgubo lastnosti zavezanca.
7. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če se nahaja v slabih premoženjskih razmerah. Zahteva za oprostitev oziroma znižanje plačevanja samoprispevka se lahko vloži kadarkoli v obdobju, za katerega je uveden samoprispevek.
8. člen
Za zavezance iz prejšnjega člena tega odloka se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki jih ureja varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo zavezanci s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo.
Za zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka tega člena. Zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva oprostitev plačevanja samoprispevka dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije.
9. člen
Zavezanec uveljavlja oprostitev ali znižanje plačevanja samoprispevka z vlogo, ki jo vloži pri Krajevni skupnosti Velika Dolina.
Vloga se posreduje tričlanski komisiji, ki jo na predlog Krajevne skupnosti Velika Dolina imenuje župan Občine Brežice. Komisija poda k vlogi svoje mnenje v osmih dneh od njenega prejema.
Pristojni organ občinske uprave izda odločbo o oprostitvi oziroma znižanju plačevanja samoprispevka.
10. člen
Za odmero in izterjavo skrbi pristojni organ občinske uprave.
11. člen
Pristojni organ občinske uprave v roku trideset dni po uveljavitvi tega odloka izda zavezancem odločbe o samoprispevku za leto 2004, za ostala leta pa do 15. januarja za tekoče leto.
Samoprispevek posameznega zavezanca za tekoče leto se odmeri od njegovega bruto dohodka v predpreteklem letu.
12. člen
Samoprispevek plačujejo zavezanci za koledarsko leto v 6 enakih mesečnih obrokih, kot jih določa odločba organa občinske uprave.
13. člen
S sredstvi samoprispevka bo upravljal Svet krajevne skupnosti Velika Dolina, ki je tudi odgovoren za gospodarje­nje in namensko uporabo sredstev.
14. člen
Presežek sredstev, zbranih s samoprispevkom, se porabi za ureditev lokalne javne infrastrukture v Krajevni skupnosti Velika Dolina.
15. člen
Glede vprašanj, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v lokalnem glasilu Sava glas.
Št. 023-2/2003-310
Brežice, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti