Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3506. Odlok o priznanjih Občine Jesenice, stran 9649.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), 80. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/02) je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Jesenice
I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, pogoje, način in postopek podeljevanja priznanj, njihovo obliko in vodenje evidence priznanj Občine Jesenice (v nadaljevanju priznanja), za fizične osebe, gospodarske družbe, podjetnike posameznike, javne zavode, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva, za posebne uspehe na področjih družbenega in gospodarskega življenja in dela za Občino Jesenice.
2. člen
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Jesenice, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).
Postopek zbiranja pobud, kriterije za podelitev priznanj, izbor kandidatov, v skladu s Pravilnikom o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice, na podlagi javnega razpisa objavi komisija.
3. člen
Komisiji lahko predložijo pobudo za podelitev občinskih priznanj občani Občine Jesenice, gospodarske družbe, zavodi, organizacije, skupnosti, politične stranke, društva, ki delujejo na območju Občine Jesenice, razen pobud za priznanja župana Občine Jesenice.
II. VRSTE PRIZNANJ
4. člen
Priznanja Občine Jesenice so:
1. Naziv: Častni občan Občine Jesenice,
2. Plaketa Občine Jesenice,
3. Plaketa župana Občine Jesenice,
4. Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice.
1. Naziv častni občan
5. člen
Naziv Častni občan Občine Jesenice se podeli državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine.
Podelitev naziva Častni občan Občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.
6. člen
Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice sprejme Občinski svet občine Jesenice na podlagi predloga komisije.
V sklepu se navede razloge, na podlagi katerih se podeli naziv Častni občan Občine Jesenice.
Častnemu občanu Jesenic se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpiše župan Občine Jesenice.
2. Plaketa Občine Jesenice
7. člen
Plaketa Občine Jesenice je najvišje priznanje v Občini Jesenice in se jo podeljuje:
Državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.
Plaketo Občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat najmanj dvajset let dela in ustvarja na posameznih področjih, navedenih v drugem odstavku tega člena.
8. člen
Vsako leto se lahko podeli največ tri plakete. Dobitniki plakete prejmejo tudi denarno nagrado.
9. člen
Plaketa Občine Jesenice je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v bronu, kvadratne oblike, velikosti 10 x 10 cm.
10. člen
Priznanja podeljuje župan Občine Jesenice na osrednji prireditvi ob praznovanju občinskega praznika Občine Jesenice.
3. Plaketa župana Občine Jesenice
11. člen
Plaketo župana Občine Jesenice podeli župan ob posebnih priložnostih, za različna področja posameznikom, delegacijam iz domovine in tujine, po svoji lastni presoji in odločitvi.
Plaketa župana Občine Jesenice, je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v medenini, kvadratne oblike, velikosti 10 x 10 cm.
4. Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice
12. člen
Župan ima pravico da podeli tudi drugo vrsto priznanj. Druga priznanja župana so diploma, zahvala in pohvala. Priznanja župana so v obliki posebne listine, na kateri je vtisnjen ali drugače uporabljen grb občine in napisan naziv priznanja z obrazložitvijo, zaradi česa se to vrsto priznanja podeli.
13. člen
Plaketa župana in druge vrste priznanj župana Občine Jesenice, niso vezana na denarno nagrado.
III. PREHODNE DOLOČBE
14. člen
Komisija mora najkasneje v mesecu januarju objaviti javni razpis za podelitev priznanj v koledarskemu letu, ko se priznanja podeljujejo.
Rok za posredovanje pobud ne sme biti krajši od 30 dni in mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način.
Komisija pri svojem delu uporablja Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za Občinska priznanja Občine Jesenice, ki ga sprejme občinski svet.
15. člen
Komisija mora pri svojem delu upoštevati vse določbe Pravilnika o metodah dela komisije o izbiri kandidatov za priznanja občine.
16. člen
Komisija na podlagi pobud in strokovnih ocen ter na podlagi lastne presoje, pripravi končni predlog kandidatov, ki ga posreduje občinskemu svetu v dokončno odločitev.
17. člen
Višina nagrade za plaketo Občine Jesenice se določi v bruto znesku in znaša štiri povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja.
18. člen
Občinski svet občine Jesenice z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezno višino finančnih sredstev za podelitev denarnih nagrad za priznanja Občine Jesenice, navedenih v 8. členu tega odloka.
19. člen
O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi evidenca.
V knjigo priznanj se vpiše podatke o dobitnikih priznanj, z navedbo predlagatelja ter datum in kraj podelitve priznanja.
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Jesenice vodi kabinet župana.
20. člen
Za izdelavo plaket in listin skrbi kabinet župana Občine Jesenice.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Priznanja podeljena na posameznih področjih pred uveljavitvijo tega odloka, so izenačena s priznanji, podeljenimi po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o priznanjih Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/00) in Pravilnik o izbiri kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/00).
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-16/2003
Jesenice, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti