Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3480. Program priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper - Dragonja, stran 9569.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet
P R O G R A M P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Osnovni cilj cestne povezave Koper – Dragonja je zagotoviti ustrezno povezanost Slovenije s Hrvaško Istro tako, da se zagotovi tudi povezava Hrvaške Istre s Trstom.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-38/2001/16-0403 z dne 21. aprila 2004 podal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja. Pobuda je dokumentirana s prilogo Študija variant cestne povezave HC-Koper – MP Dragonja (izdelal Investbiro Koper d.d., št. projekta 2000 – 18/1) in grafično prilogo s prikazom pregledne situacije predlagane variante V2a (merilo 1:25000, izdelal PS Prostor, november 2003).
Pobuda ministra za promet je utemeljena v:
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
– prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03).
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo hitre ceste v dolžini približno 15,5 km na odseku med Koprom in mejnim prehodom Dragonja, s priključitvijo na obstoječe regionalno in lokalno cestno omrežje.
Minister za promet je v pobudi za izdelavo državnega lokacijskega načrta predlagal potek trase v naslednjem koridorju:
Začetek trase je na obstoječi AC Dekani – Koper, kjer je predviden razcep za HC Koper – Dragonja. Od razcepa Škocjan gre trasa v predor skozi Škocjanski grič in po izhodu iz predora preči ravnice Pradišjol in Šalarsko polje mimo zazidave Šalara. do priključka Šalara. Od priključka Šalara poteka trasa HC po vzhodnem pobočju potoka Pjažentin in preide v predor pod Šmarskim sedlom do doline Drnice. Po dolini Drnice poteka trasa mimo naselja Dragonja do obstoječega mejnega prehoda Dragonja.
Dne 8. 7. 2004 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni ­interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 2. 7. 2004 v časopisu Primorske novice in na TV Sponka od 2. 7. do 8. 7. 2004. Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Priporočila in usmeritve sta na prostorski konferenci podala predstavnika Mestne Občine Koper in Občine Piran.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta prouči:
– na območju predvidenega priključka Šalara naj meja državnega lokacijskega načrta sega do meje rekonstruirane ceste Slavček – Tomos;
– trasa naj poteka v čim večji meri po obstoječi trasi ceste Koper – mednarodni mejni prehod Dragonja;
– trasa hitre ceste naj se umakne naseljem Orešje in Dragonja.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag državnega lokacijskega načrta iz IV. točke tega programa priprave,
– primerjalne študije variant poteka trase hitre ceste,
– državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom Zakona o urejanju prostora.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve;
3. Ministrstvo za kulturo, skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
5. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje upravljanja z vodami;
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje varstva okolja;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje ohranjanja narave;
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje energetike;
11. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana;
12. Zavod RS za varstvo narave;
13. Zavod za ribištvo Slovenije;
14. Zavod za gozdove;
15. ELES Elektro-Slovenija d.o.o.;
16. Elektro- Primorska, d.d.;
17. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
18. Telekom Slovenije, Ljubljana;
19. Rižanski vodovod d.o.o.;
20. Komunala Koper d.o.o.;
21. Mestna občina Koper;
22. Občina Piran;
23. občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE UPR).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. Celje ulica XIV divizije 4, Celje (v nadaljnjem besedilu: DARS).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je DARS.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena Zakona o urejanju prostora in ga DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. DARS mora v komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE UPR. MOPE UPR mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno nalogo.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prostorske konference ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. poglavju tega programa priprave. Izdelovalec državnega lokacijskega načrta predlaga možne nove variante ali optimizacije predlagane variante.
MOPE UPR, Ministrstvo za promet in DARS potrdijo predlagan obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih podlag izdela idejne zasnove v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta izdela utemeljitev predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo, v kateri prouči variante v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Zakon o urejanju prostora in tretjim odstavkom 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99). Variante se proučijo, ocenijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njegove sprejemljivosti v lokalnem okolju. V zaključku primerjalne študije izdelovalec predlaga in utemelji najustreznejšo varianto trase hitre ceste in poda usmeritve za njeno optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in strokovnih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba smiselno upoštevati naslednja že izdelana gradiva:
– Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na AC omrežje (usklajen predlog, izdelal Investbiro Koper d.d., št. projekta 0048);
– Prometno – tehnična ureditev ceste G1-11 v območju MMP Dragonja od km 13,700 do km 15,500 (izdelal Investbiro Koper d.d. št. proj. 2002-10, april 2002);
– Študija variant cestne povezave HC-Koper – MP Dragonja (izdelal Investbiro Koper d.d., št. projekta 2000 – 18/1);
– Prometna študija obalnega območja od Dekanov do državne meje pri Sečovljah in Dragonji (izdelal Tomaž Guzelj, PNZ 1997).
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. geodetski načrt v M 1:1000, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
2. celostna idejna rešitev ceste, priključkov, križanj in drugih ureditev, izdelan na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
3. tehnične idejne rešitve ceste, priključkov, križanj in drugih ureditev, izdelane v M 1:1000 kot posamezni načrti v skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;
4. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in geotehnično poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovane prostorske ureditve,
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovane prostorske ureditve,
d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev deponij,
e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:
– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal,
– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;
f) idejno zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
6. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOPE UPR.
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje MOPE UPR.
VI. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom).
– MOPE UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) po prejemu vseh smernic izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
– MOPE UPR in DARS potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant
– DARS zagotovi izdelavo utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev poteka trase hitre ceste po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.
– Izdelovalec izdela utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo variant.
– MOPE UPR zagotovi recenzijo utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalne študije variant.
– K izdelani in po potrebi dopolnjeni utemeljitvi predlagane rešitve oziroma primerjalni študiji in predlogu najustreznejše variante pridobi MOPE UPR stališča Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kulturo ter stališča lokalnih skupnosti po končani recenziji utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalne študije.
– MOPE UPR organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– O utemeljenem predlogu rešitve oziroma variantni rešitvi, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za okolje, prostor in energijo.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
– DARS na podlagi usmeritev ter v skladu s priporočili prostorske konference zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz IV. točke tega programa.
– Izdelovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela predlog državnega lokacijskega načrta.
– DARS preda predlog državnega lokacijskega načrta MOPE UPR.
– MOPE UPR zagotovi strokovni pregled predloga državnega lokacijskega načrta.
– Izdelovalec po posredovanju pripomb s strani MOPE UPR dopolni predlog državnega lokacijskega načrta.
– MOPE UPR v sodelovanju z DARS seznani Mestno občino Koper in Občino Piran z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
– Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Mestni občini Koper in Občini Piran.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– MOPE UPR v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
– MOPE UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.
– MOPE UPR v sodelovanju z Mestno občino Koper in Občino Piran v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– MOPE UPR v sodelovanju z DARS, pobudnikom in izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani Mestno občino Koper in Občino Piran.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
– DARS zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
– MOPE UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
– MOPE UPR zagotovi strokovni pregled dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta ter pridobi stališče ministra za promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
– MOPE UPR posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora, poročilo o pregledu državnega lokacijskega načrta ter mnenje ministra za promet DARS.
– Izdelovalec po predaji mnenj in poročila iz prejšnjega odstavka izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
– Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.
MOPE UPR zagotovi sredstva za recenzije državnega lokacijskega načrta.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-5/2004
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
EVA 2004-2511-0212
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Soglašam!
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti