Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3495. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled, stran 9608.

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 3. točke 7. člena in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bled na 2. izredni seji dne 2. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled (v nadaljnjem besedilu: pomoč za razvoj).
2. člen
Pomoč za razvoj malega gospodarstva Občine Bled se zagotavlja iz občinskega proračuna, višina pomoči za razvoj za posamezno leto se določi z odlokom o proračunu.
3. člen
Pomoč za razvoj malega gospodarstva se dodeljuje v obliki nepovratnih sredstev.
II. OBLIKE POMOČI
4 člen
Pomoč za razvoj malega gospodarstva se dodeljuje v naslednjih oblikah:
– subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri poslovnih bankah v Republike Sloveniji,
– pospeševanje dodatnega izobraževanja podjetnikov v okviru lokalne iniciative,
– pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.
1. Subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri poslovnih bankah v Republiki Sloveniji
5. člen
Do pomoči za razvoj so prednostno upravičeni samostojni podjetniki, mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovne prostore in kraj investicije na območju Občine Bled.
Do pomoči za razvoj so upravičeni tudi prosilci, ki zaposlujejo več kot 50% zaposlenih s stalnim bivališčem v Občini Bled.
6. člen
Pomoč za razvoj se dodeli po pravilu de minimis, kot določa tretja alinea 2. člena Zakona o spremljanju državne pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
Do pomoči po pravilu de minimis niso upravičeni samostojni podjetniki in podjetja iz sektorjev kmetijstva, ribištva, jeklarstva, premogovništva in transporta.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni samostojni podjetniki v težavah in podjetja v težavah.
7. člen
Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za razvoj so:
– materialni:
· nakup, gradnja in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
· nakup, graditev in adaptacija poslovnih prostorov,
· nakup poslovne opreme,
– nematerialni:
· nakup patentov, licenc, know–how ali nepatentiranega tehničnega znanja,
· odprtje novih delovnih mest (stroški bruto plač za novo odprta delovna mesta, povezana z investicijo za obdobje dveh let).
8. člen
Pomoč za razvoj se prednostno dodeli prosilcem, ki poleg pogojev bančne organizacije in določil tega pravilnika izpolnjujejo naslednje kriterije.
– zagotavljajo nova delovna mesta, pri čemer mora biti podana zaveza prosilca, da bo delovno mesto ohranil najmanj 5 let,
– vlagajo v razvoj turizma in v komplementarne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj turizma,
– vlagajo v proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
9. člen
Višina de minimis pomoči za razvoj, dodeljena posameznemu prejemniku, ne sme presegati 100.000 EUR v obdobju preteklih treh let, ne glede na inštrument ali namen pomoči. Prejemnik pomoči mora biti obveščen, da je prejel pomoč po pravilu de minimis.
Prosilec poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni dobil državne ali mednarodne pomoči po shemi de minimis, oziroma če jo je, kolikšna sredstva je za isti namen že dobil iz drugih virov.
10. člen
Pomoč za razvoj (subvencije obrestnih mer) se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu in pogojih za pridobitev posojila s subvencionirano obrestno mero sprejme župan Občine Bled. Javni razpis mora vsebovati:
– razpoložljiva sredstva za pomoč za razvoj,
– namen, za katerega se sredstva zagotavljajo,
– kdo lahko kandidira za ta sredstva,
– pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
– višino sredstev za subvencioniranje obrestne mere,
– maksimalni znesek posojila, za katerega se subvencionira obrestna mera,
– višino obrestne mere, ki se subvencionira,
– rok vračila posojila,
– rok koriščenja odobrenih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– naslov, na katerega se vložijo prošnje, spisek dokumentacije in obrazcev, ki jih prosilci morajo priložiti vlogi,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi pomoči za razvoj.
11. člen
O odobritvi pomoči za razvoj odloča strokovna komisija z odločbo. Strokovna komisija pripravi in izvede vse postopke, potrebne za dodelitev pomoči za razvoj.
Strokovno komisijo s sklepom določi župan. Strokovno skupino sestavlja pet članov, od katerih predsednika in dva člana imenuje župan, Območna obrtna zbornica Radovljica pa dva člana. Na sejah strokovne komisije sodeluje predstavnik banke, preko katere bo potekalo kreditiranje in nima pravice glasovanja.
Strokovna komisija deluje na sedežu Območne obrtne zbornice Radovljica in odloča z večino glasov. Strokovna komisija ne more odločati brez članov, imenovanih s strani župana Občine Bled. Mandat strokovne komisije traja štiri leta.
12. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogojev izvaja banka, pridobljena na podlagi javnega razpisa kot najugodnejša, s katero župan Občine Bled sklene ustrezno pogodbo.
13. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med posojilojemalcem in banko, v skladu s tem pravilnikom, poleg bančnih določb, vsebuje še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz pogodbe, takoj vrne subvencioniran del obrestne mere z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje.
14. člen
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe, preverja strokovna komisija na podlagi poročil izbrane banke. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se uporabi določba druge alinee 13. člena.
2. Pospeševanje dodatnega izobraževanja podjetnikov
15. člen
Pomoč se dodeli za opravljeno dodatno izobraževanje, izvedeno s strani zunanjih izvajalcev. Pomoč za izobraževalne storitve se lahko dodeli do 100% upravičenih stroškov. Organizator izobraževalnih storitev je Območna obrtna zbornica Radovljica, ki račune predloži Občini Bled v plačilo. Letna omejitev za ta namen je določena v proračunu Občine Bled za tekoče leto.
3. Pospeševanje udeležbe na sejmih in razstavah
16. člen
Pomoč se dodeli Območni obrtni zbornici Radovljica za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah. Pomoč se lahko dodeli v višini do 50% upravičenih stroškov na podlagi izstavljenih računov. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.
Letna omejitev za ta namen je določena v proračunu Občine Bled za tekoče leto.
III. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36009-3/2004
Bled, dne 2. junija 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti