Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3491. Program priprave lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače, stran 9598.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače
1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1.1 Meje in opis naravnega prostora:
Lokacija predvidene nove poslovno obrtne cone je na površini severno od hitre ceste med naseljema Selo in Gojače. Na severni strani je omejena z lokalno cesto Črniče – Vrtovin, na južni strani s hitro cesto H4, na vzhodni in zahodni strani pa z javnimi potmi in kmetijskimi površinami.
1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova:
Občina Ajdovščina namerava na obravnavanem območju urediti poslovno obrtno cono, kjer bi zagotovili nove površine za opravljanje in razvoj obrti, proizvodnje, trgovskih in poslovnih dejavnosti.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi posebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta bo načrtovalec poleg veljavnih zakonov in predpisov upošteval na območju lokacijskega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.
2.2 Obseg priprave lokacijskega načrta
Priprava lokacijskega načrta obsega:
– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,
– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,
– pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
– izdelavo predloga lokacijskega načrta,
– izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
– izdelava lokacijskega načrta.
2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec lokacijskega načrta in spremljanje izdelave
Naročnik in investitor lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec LN).
V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo lokacijskega načrta, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec LN).
Pripravo strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.
3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija
– temeljni topografski načrt;
– obrtna cona Gojače, Idejna zasnova (Castrum d.o.o., št. C-63/2001, februar 2004).
3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo lokacijskega načrta
– geodetsko topografski načrt v M = 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85) – M= 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev, M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij;
– zemljiško katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1: 1000, potrjen na Geodetski upravi RS;
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZureP-1;
– projektna dokumentacija za prometno in komunalno infrastrukturo – idejni projekti;
– geološko in geotehnično poročilo;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.
Pred izdelavo lokacijskega načrta mora Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z 41. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu lokacijskega načrta.
Strokovna rešitev za realizacijo odločitev lokacijskega načrta se bo praviloma pripravljala variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI LOKACIJSKEGA NAČRTA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica,
– Ministrstvo za promet, Direkcija republike Slovenije za ceste,
– Ministrstvo za promet, Družba za državne ceste,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– Zavod za gozdove Slovenije, PE Tolmin,
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
– vse tangirane krajevne skupnosti: KS Gojače in KS Selo.
5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI
Pripravljalec LN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za lokacijski načrta. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja LN.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– pripravljalec LN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh po sprejemu programa priprave. Pripravljalec LN zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejetja vloge;
– načrtovalec LN izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic;
– delovna skupina za spremljanje izdelave lokacijskega načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta
– pripravljalec oziroma načrtovalec LN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve;
– načrtovalec LN izdela predlog lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag;
– delovna skupina pregleda predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;
– načrtovalec LN popravi predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine;
– pripravljalec LN 15 dni pred objavo javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta skliče prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu lokacijskega načrta pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta v prostorih Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec LN v sodelovanju s pripravljalcem LN v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
– pripravljalec LN obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;
– pripravljalec LN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec LN v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje izdelave lokacijskega načrta proučita pripombe in predloge;
– pripravljalec LN pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;
– pripravljalec LN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrt
– pripravljalec LN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec LN izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec LN zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– pripravljalec LN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;
– načrtovalec LN pridobi mnenje delovne skupine za spremljanje izdelave lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec LN izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh.
Sprejem lokacijskega načrta
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.
6. SPREJETJE ODLOKA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel lokacijski načrt za Poslovno obrtno cono Gojače z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ajdovščina, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti