Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3519. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, stran 9693.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na 2. izredni seji dne 17. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Škofljica tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg zemljišč, objektov, naprav in opreme potrebnih za izvajanje javne službe, ki so solastnina Občine Škofljica, ter javno dobro (v nadaljevanju: javne površine) in varstvo, ki ga ta infrastruktura lokalnega pomena uživa (v nadaljevanju: infrastruktura)..
2. člen
(komunalni odpadki, ki so predmet storitve javne službe)
Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki iz gospodinjstva ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti oziroma ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 02 in drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 03 ter embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine s klasifikacijsko številko 15 01.
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 (v nadaljnjem besedilu: frakcije) so frakcije in nevarne frakcije iz predpisa, ki ureja oskrbo ločeno zbranih frakcij pri opravljanju javne službe.
Obseg storitev javne službe oziroma posamezna s tem odlokom predpisana obvezna ravnanja izvajalca se lahko zmanjšajo, kolikor se le-te na podlagi drugih odlokov Občine Škofljica zagotavljajo v okviru druge obvezne ali izbirne gospodarske javne službe, in sicer za:
– odpadke, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov (20 01 41);
– odpadke z živilskih trgov (20 03 02);
– odpadke pri čiščenju cest (20 03 03);
– greznične mulje (20 03 04) in odpadke, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda (20 03 06) in
– odpadke primerne za kompostiranje iz parkov, vodnega sveta in pokopališč (20 02 01).
Klasifikacijske številke odpadkov so številke iz seznama odpadkov po predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.
3. člen
(opredelitev pojmov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj je vsaka fizična ali pravna oseba, katere stalno, začasno, sezonsko ali občasno delovanje oziroma izvajanje dejavnosti povzroča nastajanje komunalnih odpadkov v zasebnih in javnih prostorih in površinah na območju Občine Škofljica.
2. Uporabnik je vsak imetnik (povzročitelj ali posestnik) komunalnih odpadkov, ki je na osnovi uradnih podatkov:
– lastnik objektov ali delov objekta (tudi etažni lastnik), zemljišč ali javnih površin na območju Občine Škofljica, razen nezazidanih zemljišč, na katerih se ne pričakuje rednega nastajanja odpadkov;
– upravljavec javnih površin (cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno);
– organizator kulturne, športne in druge javne prireditve in aktivnosti ali sicer uporablja ali izkorišča javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe.
3. Zbirno mesto je prostor, kjer povzročitelji stalno, redno in nemoteno ločeno zbirajo odpadke v posodah, predpisanih s tem odlokom ves čas do dneva prevzema na prevzemnem mestu. Zbirno mesto ni na javni površini in ga zagotavljajo uporabniki. Zbirno mesto mora biti urejeno tako, da je zagotovljena higiena in da ni vplivov na javno površino ali napram sosedom.
4. Prevzemno mesto je prostor, kjer uporabniki prepuščajo izvajalcu določene vrste komunalnih odpadkov redno na način in po urniku predpisanim s tem odlokom. Prevzemno mesto je praviloma na javni površini in ga zagotavlja Občina Škofljica, na predlog izvajalca. Izjemoma lahko pristojni organ na predlog izvajalca določi prevzemno mesto na zemljišču v zasebni lasti, če lastnik zemljišča poda izrecno pisno soglasje k določitvi prevzemnega mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje lastnikov zemljišč potrebnih za dostop s smetarskim vozilom.
5. Zbirno-prevzemno mesto je prostor, kjer se določene vrste komunalnih odpadkov zbirajo in kjer jih uporabniki prepuščajo izvajalcu na način predpisan s tem odlokom. Zbirno-prevzemno mesto se zagotavlja na način določen za zbirno in prevzemno mesto.
6. Zbirna stiskalnica je elektronsko vodena in nadzorovana stiskalnica mešanih komunalnih odpadkov z vgrajenim sistemom tehtanja. Dostop in evidentiranje prepuščene mase se zagotavlja z elektromagnetnimi karticami. Zbiralnice so prostorsko razporejene praviloma za gravitacijsko območje 300 prebivalcev. Ureditev zbirne stiskalnice se zagotavlja na način določen za zbirno-prevzemno mesto.
7. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom, z namenom, da se kompost tudi uporabi na tem vrtu. Povzročitelj lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja postavitev kompostnika v razdalji najmanj 5 m od sosednjih stanovanjskih stavb ali javnih površin, kompostnik pa je zastrt ali tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih ne vidi.
8. Mala komunalna kompostarna je kompostarna z letno zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni vrtni odpad z namenom, da proizvedeni kompost sami porabijo na svojih vrtovih ali javnih zelenih površinah naselja, v katerem je ta kompostarna. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni organ.
9. Zbiralnica je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. Zbiralnica je na javni površini, kadar ni ogrožena njena funkcija. Lokacije, zemljišče, objekte in potrebni dostop s smetarskim vozilom zagotavlja pristojni organ na predlog izvajalca, namestitev posod pa izvajalec sam. Kadar je ogrožena funkcija javne površine, zagotovi pristojni organ drugo primerno zemljišče in dostop.
10. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno (lahko tudi s samostojnim zabojnikom) za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu te frakcije oddajajo.
11. Zbirni center je pokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer jih povzročitelji iz gospodinjstev lahko prepuščajo izvajalcu in frakcij, ki jih izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in za začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo. Lokacijo, zemljišče, objekte in dostop z vozili, praviloma tudi z industrijskim tirom, zagotovi pristojni organ.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo zagotavlja Občina Škofljica v obliki javnega podjetja.
Javno službo opravlja na celotnem območju Občina Škofljica javno podjetje Snaga, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
(zbirni centri)
V zbirnih centrih se v okviru veljavnega obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in karton (20 01 01);
– embalaža iz papirja in kartona, ki je komunalni odpadek (15 01 01);
– steklo (20 01 02);
– embalaža iz stekla, ki je komunalni odpadek (15 01 07);
– organski kuhinjski odpadki (20 01 08);
– oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11);
– jedilna olja in maščobe (20 01 25);
– premazi, črnila, lepila in smole, ki niso zajeti v 20 01 27 (20 01 28);
– čistila, ki niso zajeta v 20 01 29 (20 01 30);
– zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31 (20 01 32);
– baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33 (20 01 34);
– zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 (20 01 36);
– drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 (20 01 38);
– embalaža iz lesa, ki je komunalni odpadek (15 01 03);
– plastika (20 01 39);
– embalaža iz plastike, ki je komunalni odpadek (15 01 02);
– kovine (20 01 40);
– embalaža iz kovin, ki je komunalni odpadek (15 01 04);
– drugi tovrstni odpadki (20 01 99);
– embalaža iz sestavljenih materialov, ki je komunalni odpadek (15 01 05);
– odpadki primerni za kompostiranje (20 02 01);
– nerazvrščeni in preostali kosovni odpadki (20 03 07);
– drugi odpadki, ki jih določi izvajalec.
Kosovne odpadke prevzete na prevzemnih mestih in frakcije prevzete v zbiralnicah, ki jih izvajalec dostavi v zbirni center, se razvrstijo ločeno v za to namenjene zabojnike in posode iz prejšnjega odstavka, razen, če je zagotovljen reden prevzem nerazvrščenih frakcij in plačilo za uporabne surovine v njihovi sestavi.
Poleg frakcij iz prvega odstavka tega člena se v zbirnih centrih v skladu s predpisanimi pogoji zagotavlja tudi ločeno zbiranje in začasno skladiščenje v zbiralnici nevarnih frakcij za naslednje nevarne frakcije:
– topila (20 01 13);
– kisline (20 01 14);
– alkalije (20 01 15);
– fotokemikalije (20 01 17);
– pesticidi (20 01 19);
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro (20 01 21);
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23);
– olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25 (20 01 26);
– premazi črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 27);
– čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29);
– citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31);
– baterije in akumulatorji, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02, in 16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33);
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni zajeta v 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35) in
– les, ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37).
Storitve tehtanja frakcij, ki jih izvajalec prepušča predelovalcu ali odstranjevalcu se izvajajo v zbirnih centrih. Iz zbirnega centra se oddaja vse gorljive in negorljive frakcije sposobne ponovne uporabe in frakcije, za katere je treba zagotoviti predelavo ali odstranjevanje, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z njimi, pod pogojem, da je zagotovljen reden prevzem frakcij, plačilo za uporabne surovine v njihovi sestavi in plačilo prevoznih stroškov. Določene frakcije se lahko prepustijo predelovalcu ali odstranjevalcu z neposrednim prevozom izvajalca (mimo zbirnega centra), če je zagotovljeno tehtanje, ki ga izvajalec pripozna.
Zbirni centri so prostorsko razporejeni na območjih Barja, Most-Polja, Šiške-Bežigrada in Šentvida-Vižmarij.
6. člen
(zbiralnice)
V zbiralnicah se stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločeno zbiranje v posodah za naslednje frakcije:
– papir in karton (20 01 01) vključno z embalažo iz papirja in kartona, ki je komunalni odpadek (15 01 01) v posodah s pokrovom modre barve;
– embalažo iz stekla, ki je komunalni odpadek (15 01 07) v posodah s pokrovom zelene barve;
– plastiko (20 01 39) vključno z embalažo iz plastike, ki je komunalni odpadek (15 01 02) in kovine (20 01 40) vključno z embalažo iz kovin, ki je komunalni odpadek (15 01 04), ter embalažo iz sestavljenih materialov (15 01 05) v posodah s pokrovom rumene barve.
Zbiralnice so prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih strnjenih stanovanjskih območjih na javnih ali drugih primernih površinah praviloma za gravitacijsko območje 300 prebivalcev, v primeru, da prevzemno mesto uporablja 250 prebivalcev in več pa je njihova lokacija ob ali na prevzemnem mestu samem;
– v naseljih na območjih razpršene poselitve za gravitacijsko območje 500 prebivalcev,
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbiralnic ni treba urediti v naseljih na območju z gostoto poselitve manj kot 300 prebivalcev.
Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločen prevoz frakcij iz prvega odstavka tega člena v zbirne centre.
7. člen
(premične zbiralnice nevarnih frakcij)
V premičnih zbiralnicah se zagotavlja ločeno zbiranje nevarnih frakcij iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka vsaj dvakrat letno po posameznih četrtnih skupnosti po vnaprej določenem urniku.
8. člen
(kosovni odpadki)
Prevzemanje kosovnih odpadkov (20 03 07) se zagotavlja vsaj dvakrat letno na vsakem prevzemnem mestu po vnaprej določenem urniku. Prevzemanje kosovnih odpadkov na poziv uporabnika ni redna storitev javne službe in se opravlja proti plačilu po ceniku izvajalca.
9. člen
(odpadki za kompostiranje)
Prevzemanje drugih odpadkov primernih za kompostiranje (20 02 01) se iz gospodinjstev in vrtičkov zagotavlja vsaj enkrat letno v terminih, ki jih določi in javno objavi izvajalec na prevzemnih mestih za mešane komunalne odpadke. Na območjih, kjer izvajalec zagotovi kompostiranje v malih kompostarnah, je prevzemanje teh odpadkov zagotovljeno v času obratovanja male kompostarne.
Storitve javne službe niso obvezne za odpadke iz prejšnjega odstavka, če jih povzročitelj kompostira sam v hišnem kompostniku.
10. člen
(prevzemna mesta)
Na prevzemnih mestih se redno, nemoteno in po vna­prej določenem urniku zagotavlja prevzem ločeno zbranih odpadkov v posodah za naslednji frakciji:
– organske kuhinjske odpadke iz gospodinjstev (20 01 08) v posodah rjave barve s prostornino 40 l, 80 l, 120 l, 240 l ali 550 l (v nadaljevanju: kuhinjski odpadki);
– mešane komunalne odpadke (20 03 01) v posodah črne barve s prostornino 80 l, 120 l, 240 l, 500 l, 770 l ali 1100 l.
Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke prostornin 50 in 100 litrov so praviloma namenjene za zbiranje in prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, ki se občasno pojavijo v večjih količinah pri povzročiteljih.
Če pristojni organ za posamezno območje poselitve odloči, da imajo uporabniki storitev javne službe možnost prepuščanja mešanih komunalnih odpadkov v vrečkah, je takšen način obvezen za vse uporabnike na tem območju.
Prepuščanje kuhinjskih odpadkov v prevzem izvajalcu na prevzemnih mestih ni obvezno, če jih povzročitelji kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali prepuščajo v male kompostarne.
Izvajanje storitev se po posameznih prostorsko in funkcionalno oziroma geografsko zaokroženih območjih opravlja za vse uporabnike na enakem nivoju storitve.
Izvajalec mora zagotoviti pogostnost prevzemov mešanih komunalnih odpadkov iz druge alinee prvega odstavka tega člena na območju Občine Škofljica:
– v predelih pretežno individualne gradnje najmanj enkrat tedensko.
Na območjih iz prejšnjega odstavka se zaradi prostorske stiske pogostnost prevzemov lahko poveča, če je to območje dovolj veliko in homogeno za ekonomičen prevzem, kar odloči izvajalec.
Izvajalec mora zagotoviti prevzem kuhinjskih odpadkov iz prve alinee prvega odstavka tega člena na območju Občine Škofljica:
– v predelih pretežno individualne gradnje najmanj enkrat tedensko.
Prevzem kuhinjskih odpadkov se v zimskih mesecih lahko podaljša naenkrat na vsakih štirinajst dni. Izvajalec mora zagotoviti pranje posod najmanj enkrat na vsake tri mesece.
Izvajalec mora zagotoviti pogostnost prevzemov mešanih komunalnih odpadkov iz druge alinee prvega odstavka tega člena na območju naselij:
– z več kot 500 prebivalci, kjer zagotavlja kompostiranje v malih komunalnih kompostarnah, najmanj na vsakih štirinajst dni (4. kategorija uporabnikov);
– z manj kot 500 prebivalci, kjer morajo povzročitelji sami zagotoviti kompostiranje svojih kuhinjskih odpadkov v hišnem kompostniku, najmanj na vsakih štirinajst dni (5. kategorija uporabnikov).
Izvajalec mora zagotoviti pranje posod za mešane komunalne odpadke najmanj enkrat letno.
Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 metrov od roba prometne površine dane v javno uporabo. Pristojni organ določi prevzemno mesto tako, da uporabniki s postavitvijo posod ali vrečk na prevzemno mesto ne ovirajo ali ogrožajo tretjih oseb. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali stavbe uporabnika največ 150 metrov.
Dostop po javnih površinah, na katerih se določa prevzemna mesta mora biti najmanj 3 metre svetle širine in 3,60 metra svetle višine. Dostopi do prevzemnih mest se morajo vedno nahajati v prometno varnem stanju in biti prosti ovir. Če je dostop slepa cesta in hkrati daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu urejeno obračališče za smetarska vozila izvajalca. V nasprotnem primeru Pristojni organ določi prevzemno mesto, ki je oddaljeno največ 15 m od pričetka slepe ulice.
11. člen
(zbirno-prevzemna mesta)
Na zbirno-prevzemnih mestih se stalno, redno in nemoteno zagotavlja zbiranje in redni prevzem ločeno zbranih odpadkov na način iz prejšnjega člena.
Kadar na prostorsko zaokroženem območju z najmanj 300 prebivalci ni prostorskih in tehničnih pogojev za zagotovitev prevzemnih ali zbirno-prevzemnih mest oziroma za namestitev zadostnega števila posod, ali se tako odločijo vsi uporabniki takega območja, se zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01) stalno, redno in nemoteno zagotavlja z zbirnimi stiskalnicami (6. kategorija uporabnikov). Zbirna stiskalnica šteje za zbirno-prevzemno mesto in je praviloma na lokaciji zbiralnice.
V primeru iz prejšnjega odstavka se na lokaciji zbiralnice namestijo tudi posode za zbiranje kuhinjskih odpadkov (20 01 08).
12. člen
(prireditve in aktivnosti na javnih površinah)
Za čas trajanja javne kulturne, športne in druge prireditve ali aktivnosti na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1000 udeležencev, je treba na kraju prireditve zagotoviti ustrezno začasno zbiralnico ločenih frakcij, posode za zbira­nje mešanih komunalnih odpadkov in v primeru prireditve z gostinsko ponudbo, tudi posode za zbiranje kuhinjskih odpadkov. Vrsto in obseg storitve dogovorita izvajalec in uporabnik s pogodbo. Uporabniki (organizatorji) so dolžni akcije priglasiti izvajalcu najmanj 14 dni pred datumom izvedbe.
13. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki drugih javnih služb in velikih uporabnikov)
Izvajalec trajno, začasno in občasno prevzema odpadke od drugih izvajalcev javnih služb iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka in drugih velikih uporabnikov ter jih prevaža na osnovi sklenjene pogodbe na za to določenih in označenih prevzemnih mestih.
14. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
Kadar komunalni odpadki niso oskrbljeni po določilih od 5. do 13. člena tega odloka in so začasno ali trajno odloženi na zasebnih ali javnih površinah, jih mora na osnovi odločbe pristojnega inšpektorata prevzeti izvajalec.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
15. člen
(pogoji obratovanja)
Izvajalec mora pri izvajanju storitev zagotoviti:
– opremo za izvajanje vseh vrst storitev javne službe po določilih od 5. do 13. člena tega odloka, vključno s tipiziranimi vrečkami, njeno vzdrževanje in zamenjavo;
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov;
– redno higiensko vzdrževanje naprav in opreme, vključno z rednim in predpisanim pranjem;
– vodenje obratovalnih evidenc, določenih s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki (vključno z odpadno embalažo);
– vodenje obratovalnih evidenc za storitve predpisane s tem odlokom ter drugih evidenc, potrebnih za spremljanje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih določi organ pristojni organ;
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno ali zbirno-prevzemno mesto po posameznem uporabniku;
– evidentiranje mase prepuščenih mešanih komunalnih odpadkov po posameznem uporabniku, kadar se le-ti prepuščajo v zbirnih stiskalnicah.
16. člen
(register prevzemnih mest)
Izvajalec mora voditi register prevzemnih mest s podatki:
– o lokaciji prevzemnega oziroma zbirno prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke in kuhinjske odpadke;
– o identifikacijski oznaki iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki in kuhinjski odpadki;
– o ulici in hišni številki stavbe.
V registru prevzemnih mest se vodijo tudi za določitev cene in obračun storitev potrebni podatki:
– o imenu oziroma družbi ter bivališču oziroma sedežu uporabnika storitev;
– o številu prebivalcev v stavbi;
– o načinu prepuščanja komunalnih odpadkov (v posodah ali zbirnih stiskalnicah),
– o velikosti, številu ali deležu posod za prepuščanje komunalnih odpadkov oziroma izdanih elekromagnetnih kartic po posameznem uporabniku;
– o količini prevzetih mešanih komunalnih in kuhinjskih odpadkov po posameznem uporabniku na način prostornine ali mase;
17. člen
(ažuriranje registra prevzemnih mest)
Podatki iz prejšnjega člena tega odloka se redno ažurirajo najmanj enkrat letno na podlagi:
– sprememb podatkov iz centralnega registra prebivalstva o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi, podatke iz registra stanovanj in registra najemnih pogodb;
– sprememb evidenc o številu zaposlenih v posamezni dejavnosti;
– ugotovitev izvajalca o trajnejših spremembah dejanskih količin nastajanja mešanih komunalnih odpadkov pri uporabniku;i
– pisne vloge uporabnika za spremembo prostornine posod na prevzemnih mestih;
– prijave novega ali odjave dotedanjega uporabnika.
Če uporabnik ne posreduje potrebnih podatkov za vpis v register ali v prijavi iz 21. člena tega odloka navede napačne podatke, izvajalec za vpis lahko uporabi uradne podatke iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec potrdi uporabniku vpis sprememb in uskladitev s podatki registra prevzemnih mest v roku 30 dni od dokončne odločitve.
18. člen
(program za obvladovanje kakovosti poslovanja)
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, katerega sestavni del je tudi program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in program oskrbe kuhinjskih odpadkov (v nadaljevanju: program ravnanja).
Program ravnanja, v katerem se določita obseg in vsebina storitev oziroma oskrbe ter način zagotavljanja storitev, mora biti pripravljen skladno predpisani vsebini po predpisih o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in o ravnanju z kuhinjskimi odpadki.
Predlog programa ravnanja izdela izvajalec, sprejme pa ga ustanovitelj.
19. člen
(javna obvestila in naznanila)
Izvajalec mora najmanj enkrat letno obveščati povzročitelje z obvestilom v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način o:
– lokacijah zbirnih centrov, zbiralnic, zbiralnic nevarnih frakcij, malih kompostarn in drugih objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne službe;
– času obratovanja zbirnih centrov, zbiralnic nevarnih frakcij in malih kompostarn ter drugih objektov in naprav;
– posameznih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo;
– časovnemu razporedu in načinu ter pogojih prepuščanja kosovnih odpadkov, drugih odpadkov primernih za kompostiranje in nevarnih frakcij,
– načinu predvidene obdelave, predelave in odstranjevanja prevzetih frakcij;
– pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri lastni oskrbi kuhinjskih odpadkov in drugih odpadkov primernih za kompostiranje s predelavo v hišnem kompostniku;
– drugih pogojih za prepuščanje posameznih frakcij, njihovo oddajo oziroma lastno oskrbo, določenih s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki oziroma posameznimi frakcijami.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
20. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Škofljica po posameznih kategorijah uporabnikov;
– do uporabe skupne posode za mešane komunalne odpadke in/ali kuhinjske odpadke ob predložitvi izpolnjenega s strani izvajalca predpisanega obrazca in predložitvi soglasij vseh uporabnikov skupne posode;
– do uskladitve prostornine ali števila posod skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov, vendar ne več kot enkrat letno;
– do dodatne storitve na poziv proti posebnem plačilu po ceniku izvajalca;
– kadar oddajajo v najem stanovanjske, poslovne ali druge stalne oziroma začasne objekte, njihove dele ali funkcionalna zemljišča za zavezanca za plačilo storitev javne službe določiti najemnika s prijavo, na posebnem obrazcu, ki ga zagotovi izvajalec.
21. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– prijaviti in odjaviti se in sporočiti vse druge spremembe, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, izvajalcu na posebnem obrazcu najkasneje 14 dni po nastali spremembi;
– plačevati storitve javne službe skladno z določili tega odloka ne glede na to ali jih dejansko koristijo ali ne;
– redno pripravljati komunalne odpadke za prepuščanje in jih razvrščati skladno z izbrano storitvijo javne službe;
– zagotoviti, da v posodah ali vrečkah niso odložene tekočine, kužni materiali, tleče, lahko vnetljive in eksplozivne snovi, gume, kamenje, gradbeni ter drugi odpadki, ki po določilih tega odloka niso komunalni odpadek;
– zagotoviti, da so posode ali vrečke na dan prevzema dostavljene na prevzemno mesto, in jih po prevzemu vrniti na zbirno mesto;
– zagotoviti, da so pokrovi posod zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem, zbirno-prevzemnem ali zbirnem mestu;
– zagotoviti, da so vrečke na prevzemnem ali zbirno-prevzemnem mestu zaprte in zložene ob posodah;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih in zbirnih mestih in zagotoviti izvajalcu dostop do prevzemnih mest;
– zadostiti drugim zahtevam izvajalca v zadevah, za katere ima izvajalec pravice oziroma pooblastila po zakonu in tem odloku;
– kosovne odpadke dostaviti na prevzemno mesto do 6:00 ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema;
– rednega plačila opravljenih storitev.
Uporabniki storitev iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena, ki so lastniki več samostojnih objektov, samostojnih bivalnih enot, drugih prostorov ali funkcionalnih zemljišč na območju Občine Škofljica, so za vsako posamezno enoto dolžni na podlagi tega odloka, uporabljati storitve javne službe in vsako enoto posebej registrirati.
Storitve javne službe so obvezne tudi za lastnike ali upravljavce stavbe, ki je na območju Občine Škofljica in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
22. člen
(prepovedi)
Prepovedano je:
– prepuščanje odpadkov v posode za ločeno zbiranje frakcij in v posode za kuhinjske odpadke, ki niso namenjene tem odpadkom;
– brskanje po posodah in vrečkah ter razmetavanje odpadkov oziroma drugo onesnaževanje na prevzemnih mestih, zbiralnicah in drugih nenadzorovanih označenih mest za prevzem;
– poškodovanje naprav in opreme izvajalca, pisanje ter lepljenje plakatov nanje;
– opustiti uporabo storitev javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
23. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje storitev javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– od prodaje frakcij sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz proračuna Občine Škofljica,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– in drugih virov.
24. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Škofljica,
– iz sredstev razvojnih skladov,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz taks in drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom Občine Škofljica.
25. člen
(oblikovanje cen)
Cena storitve, ki jo plača uporabnik storitve prevzema frakcije mešanih komunalnih odpadkov iz 10. in 11. člena (v nadaljevanju: cena), vsebuje vse stroške storitev javne službe po določilih 5. do vključno 13. člena tega odloka razporejene po uporabnikih storitve prevzema frakcije mešanih komunalnih odpadkov in zagotavlja izvajanje določil tega odloka in programa ravnanja za doseganje predpisane kakovosti, predpisanega načina oskrbe in predpisanega načina ravnanja pri izvajanju javne službe za vse frakcije po tem odloku.
Cena se oblikuje kalkulativno za letno ali dvoletno proračunsko obdobje na osnovi vsote neposrednih, posrednih proizvajalnih in splošnih stroškov vseh storitev javne službe ter s strani ustanovitelja pripoznanega dobička, zmanjšanih za prihodke:
– od prodaje frakcij sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz dotacij, donacij in subvencij za storitve javne službe in infrastrukture,
– iz proračuna Občine Škofljica,
– iz nepovratnih sredstev razvojnih skladov,
– in drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom Občine Škofljica.
Cena je v obliki diferencirane tarife določene po kategorijah uporabnikov, pogostnosti rednega prevzema in količini nudenih storitev. Cena je določena za 120 litrsko posodo za mešane komunalne odpadke za prvo kategorijo uporabnika za mesečno obdobje. Ustanovitelj sprejema enoto cene s sklepom za letno ali dvoletno proračunsko obdobje.
30 odstotkov cene je nespremenljivih (fiksni del cene). Ustanovitelj lahko ob sprejemanju cen določi tudi drugačni odstotni delež fiksnega dela cene.
Tarifnik je priloga tega odloka. Izvajalec objavi cenik storitev na osnovi sprejete cena in tarifnika v štirinajstih dneh po sprejetju. Cenik stopi v veljavo z začetkom naslednjega meseca po objavi.
26. člen
(obračun storitev)
Del neposrednih stroškov, ki so stroški storitev predelave, obdelave in odstranjevanja odpadkov, izvajalec v kalkulacijo prevzame in plačuje na osnovi potrjenih cen izvajalcev teh služb.
Obračun plačila uporabnika iz prvega odstavka 25. člena tega odloka izvaja izvajalec trimesečno. Plačilo zapade 15. februarja, 15. maja, 15. avgusta in 15. novembra.
Plačilo uporabnika je plačilo po ceniku iz zadnjega odstavka prejšnjega člena, zmanjšano upoštevaje število dejanskih prevzemov mešanih komunalnih odpadkov iz 10. in 11. člena tega odloka. Uporabniki plačujejo ob plačilu tudi predpisane takse ali druge pristojbine sorazmerno višini plačila. Obračun zmanjšanega števila dejanskih prevzemov mešanih komunalnih odpadkov se opravi v naslednjem četrtletju.
Spremembo v registru se upošteva pri obračunu za storitve javne službe v naslednjem mesecu od dneva vpisa sprememb v registru prevzemnih mest. Izvajalec lahko za pravilno ugotovitev dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka določi tudi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo uporabnika.
Če izvajalec v času potrditve spremembe prostornine posod ali števila posod zaradi pomanjkanja posameznih posod ne more zagotoviti ustrezne zamenjave, se do takrat, ko so posode na razpolago, obračunava storitev javne službe na podlagi spremenjene prostornine posod oziroma spremenjenega števila posod za prevzem mešanih komunalnih odpadkov.
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, in za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik stanovanja oziroma poslovnih prostorov ali njihov uporabnik oproščen variabilnega dela plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec potrdi vpis spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila velja samo za stanovanja oziroma poslovne prostore, ki so prazna 90 ali več dni. Izvajalec mora o oprostitvi plačila odločiti v roku 30 dni od njegovega prejema.
VII. VRSTE OBJEKTOV, NAPRAV IN OPREME ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
27. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
Infrastrukturni objekti in naprave lokalnega pomena, ki so solastnina Občine Škofljica, so:
– zemljišča, objekti in vgrajene ali nevgrajene naprave zbirnih centrov za prevzemanje, zbiranje, razvrščanje in skladiščenje;
– zemljišča in objekti za razvrščanje;
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest;
– zemljišča in objekti zbirno-prevzemnih mest,;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest odpadkov za kompostiranje;
– zemljišča, objekti in naprave prevzemnih mest odpadkov drugih javnih služb.
Varstvo javnega dobra oziroma javnih površin zagotavlja Občina Škofljica pri določanju uporabe zemljišč za infrastrukturne objekte in naprave iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec mora voditi register objektov in naprav, ki so mestna lastnina in za prevzemna mesta tudi v kombinaciji z registrom prevzemnih mest.
28. člen
(oprema)
Oprema potrebna za izvajanje javne službe v lasti izvajalca je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov;
– delovni stroji;
– premične zbiralnice nevarnih frakcij;
– zbirne stiskalnice;
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah in začasnih zbiralnicah ob javnih prireditvah;
– posode in zabojniki za prepuščanje mešanih komunalnih in kuhinjskih odpadkov na prevzemnih in zbirno.prevzemnih mestih;
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov;
– oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje komunalnih odpadkov.
VIII. NADZOR
29. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere so v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisane kazenske sankcije, opravlja organ Občinske uprave Občine Škofljica, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba-izvajalec, če:
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrstah in v obsegu določene v 5. do 13. členu tega odloka;
– ne zagotovi pogojev navedenih iz 15. člena tega odloka;
– ne vodi registra prevzemnih mest kot je to določeno v 1. členu tega odloka;
– ne zagotavlja ažuriranja registra prevzemnih mest iz 17. člena tega odloka;
– ne pripravi programa za obvladovanje kakovosti poslovanja iz 18. člena tega odloka;
– ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov na način predpisan s 1. členom tega odloka
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe-izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
31. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba-uporabnik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena tega odloka.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – upravnik.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik -povzročitelj.
32. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba za prekrške iz 22. člena tega odloka.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik-povzročitelj.
33. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz 22. člena tega odloka, posameznik – povzročitelj.
34. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba – upravnik, ki ravna v nasprotju z 21. in 22. členom tega odloka.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik – upravnik.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe upravnika, ki ravna v nasprotju iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik – lastnik stavbe, ki ravna v nasprotju iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba – organizator, ki ravna v nasprotju iz 12. člena tega odloka.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – organizator.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik – organizator, ki ravna v nasprotju iz 12. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Zbirni center na območju Barja se uredi za izvajanje storitev iz 5. člena tega odloka do 1. januarja 2005, drugi zbirni centri iz petega odstavka 5. člena tega odloka pa morajo biti zgrajeni do 31. decembra 2007.
Prostorska razporeditev zbiralnic iz 6. člena tega odloka se zagotovi najkasneje do 31. decembra 2005.
Izvajanje storitev iz 6. do 13. člena tega odloka se po posameznem prostorsko in funkcionalno oziroma ekonomsko zaokroženem območju zagotavlja postopoma. Izvajanje storitev iz tega odstavka mora biti zagotovljeno na celotnem območju občine Škofljica najkasneje do 31. decembra 2005.
Za uporabnike, ki uporabljajo storitve javne službe na dan uveljavitve tega odloka, se uporabljajo posode velikosti 360, 550, 660, 700, 900 in 1.000 litrov, najkasneje do 31. 12. 2007.
37. člen
Lastniki stavb oziroma lastniki stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov morajo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka prijaviti izvajalcu vpis stavb oziroma etažnih enot in njihove uporabnike ter druge podatke iz tega odloka v register prevzemnih mest.
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec.
38. člen
Oblikovanje cen in obračun storitev iz 25. in 26. člena tega odloka začnejo veljati za uporabnike na posameznem prostorsko in funkcionalno oziroma ekonomsko zaokroženem območju, katerim je že zagotovljeno izvajanje storitev iz 6. do 13. člena tega odloka. Določbe tega odloka, ki se nanašajo na način in postopke za oblikovanje cen, se začnejo uporabljati za vse uporabnike na celotnem območju Občine Škofljica najkasneje 1. januarja 2008.
Do roka iz prejšnjega odstavka se za oblikovanje cen in obračun storitev uporablja veljavni Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na način oblikovanja cen in obračun storitev obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
39. člen
Objekti gospodarske infrastrukture, ki so bili s Sklepom o preoblikovanju Javnega podjetja Snaga, d.o.o. (Uradni list RS, št. 75/94 in 80/94) kot osnovni kapital dani izvajalcu v last, se prenesejo v last občine z uveljavitvijo Zakona o javnih podjetjih.
40. člen
Globe, določene s tem odlokom, se uporabljajo od dneva, ko se začnejo uporabljati določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/02), do tedaj se izrekajo denarne kazni v višini, in sicer za:
– prekrške iz 30. člena tega odloka za pravno osebo – izvajalca 200.000 tolarjev, za odgovorno osebo pravne osebe – izvajalca 60.000 tolarjev,
– prekrške iz 31. člena tega odloka za pravno osebo – uporabnika 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe 60.000 tolarjev, posameznika – povzročitelja 60.000 tolarjev,
– prekrške iz 32. člena tega odloka za pravno osebo 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe 60.000 tolarjev,
– prekrške iz 33. člena tega odloka za posameznika – povzročitelja 60.000 tolarjev,
– prekrške iz 34. člena tega odloka za pravno osebo – upravnika 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika – upravnika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe – upravnika 60.000 tolarjev, posameznik – lastnik stavbe 60.000 tolarjev
– prekrške iz 35. člena tega odloka za pravno osebo – organizatorja 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika – organizator 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe – organizatorja 60.000 tolarjev.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica, 29. 5. 1996) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 35/01).
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00207/12/04
Škofljica, dne 18. junija 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti