Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3469. Poslovnik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS), stran 9497.

P O S L O V N I K
Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja način dela Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija deluje na podlagi Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (Uradni list RS, št. 26/03, v nadaljnjem besedilu: ZPNOVS), Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04, v nadaljnjem besedilu: PoDZ-1) in tega poslovnika.
3. člen
Če ni s tem poslovnikom drugače določeno, veljajo za delo komisije določbe PoDZ-1.
4. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem poslovniku, imajo enak pomen kot izrazi v ZPNOVS.
(2) Izraz »tajni podatek«, uporabljen v tem poslovniku, ima enak pomen kot v Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01 in 101/03, v nadaljnjem besedilu: ZTP).
(3) Izraz »operater«, uporabljen v tem poslovniku, ima enak pomen kot v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04).
II. VODENJE KOMISIJE
5. člen
(1) Komisijo vodi predsednik oziroma predsednica komisije (v nadaljnjem besedilu: predsednik). V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, vodi komisijo podpredsednik oziroma podpredsednica (v nadaljnjem besedilu: podpredsednik).
(2) V primerih, kadar je obravnava določene problematike zaradi preprečitve škodljivih posledic za nacionalno varnost neodložljiva, lahko v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in podpredsednika sejo komisije vodi eden izmed članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: člani) komisije, po pooblastilu predsednika komisije.
(3) Predsednik komisije:
– vodi in usklajuje delo komisije ter
– sodeluje in koordinira delo s pristojnimi v nadzorovanih službah v zvezi s pripravo sej in gradiv, ki jih morajo službe posredovati komisiji v skladu z določili ZPNOVS.
6. člen
(1) Komisija ima sekretarja oziroma sekretarko (v nadaljnjem besedilu: sekretar).
(2) Sekretar komisije:
– pomaga predsedniku pri pripravi sej komisije, organizira in opravlja strokovna dela za potrebe komisije ter skrbi za vsa administrativna in tehnična opravila v komisiji ter
– opravlja druga dela, ki jih določi predsednik komisije ali komisija.
III. SEJE KOMISIJE
1. Način dela komisije
7. člen
(1) Seje komisije so zaprte za javnost.
(2) Komisija se z glasovanjem na zaprti seji odloči, ali bo posamezna vprašanja oziroma področja svojega dela obravnavala na javni seji.
8. člen
Seje komisije, ki je zaprta za javnost, se ne more udeležiti poslanec oziroma poslanka, ki ni član komisije.
9. člen
(1) Seje komisije, ki so zaprte za javnost, potekajo v prostorih državnega zbora, kjer so zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za varovanje tajnih podatkov.
(2) Seja komisije se lahko opravi zunaj sedeža državnega zbora samo, če so izpolnjeni pogoji, pod katerimi se seja lahko opravi.
10. člen
(1) Predsednik komisije sklicuje in vodi seje, določa poročevalce oziroma poročevalke za obravnavo posameznih zadev na seji ter skrbi za pripravo poročil in sklepov komisije.
(2) V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo pisno ali ustno po telefonu, dnevni red pa lahko predloži tudi na sami seji komisije.
(3) V izjemnih primerih, če bi to lahko ogrozilo potek posamezne dejavnosti nadzorovane službe, lahko predsednik komisije odloči, da se vsebina točke dnevnega reda na sklicu ne navede.
(4) Gradiva z oznako stopnje tajnosti so članom komisije dostopna po postopku, določenem v 39. členu tega poslovnika.
(5) V nujnih primerih mora predsednik komisije sklicati sejo v krajšem roku tudi na zahtevo tretjine članov komisije.
11. člen
(1) Seje komisije se lahko udeležijo samo njeni člani, sekretar komisije in strokovno-tehnično osebje, ki je nujno potrebno za izvedbo seje, vabljeni pa samo k točki dnevnega reda, na katero so vabljeni, razen če je seja javna.
(2) Na sejo komisije lahko predsednik k obravnavi določene točke dnevnega reda poleg predstojnika oziroma predstojnice (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) nadzorovane službe povabi predstavnike oziroma predstavnice (v nadaljnjem besedilu: predstavniki) institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj ter posamezne strokovnjake oziroma strokovnjakinje, ki lahko na seji podajo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi.
2. Odločanje
12. člen
(1) Seja komisije je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica njenih članov.
(2) Komisija sprejema sklepe, stališča in mnenja o vprašanjih, ki jih obravnava.
(3) Svoje odločitve komisija sprejme z večino glasov navzočih članov.
(4) Poročilo, ki ga komisija v skladu z 32. členom ZPNOVS pošlje državnemu zboru, sprejme z večino glasov vseh njenih članov.
3. Zapisnik
13. člen
(1) O sejah komisije se vodi zapisnik in dobesedni zapis (magnetogram).
(2) Zapisnik vodi sekretar komisije, podpiše pa ga predsednik komisije.
(3) Zapisnik vsebuje: kraj, čas seje, imena in priimke predsednika oziroma podpredsednika in navzočih članov komisije, imena in priimke drugih oseb, ki so sodelovali na seji, podatek, ali je bila seja ali del seje javen, ter bistvene podatke o poteku seje in sklepe, ki jih je komisija sprejela.
(4) Dobesedni zapis (magnetogram) seje je sestavni del zapisnika.
4. Obvestilo za javnost
14. člen
(1) O seji komisije, o zadevah, ki jih je obravnavala ter o sklepih, stališčih in mnenjih, ki jih je sprejela, komisija lahko obvesti javnost. Obvestilo javnosti posreduje predsednik komisije oziroma član, ki ga določi predsednik.
(2) O vprašanjih in zadevah, ki so bistvenega pomena za nacionalno varnost ali za delovanje nadzorovanih služb, komisija oblikuje uradno obvestilo za javnost v pisni obliki, ki jo sprejme z večino glasov navzočih članov komisije. Obvestilo javnosti posreduje predsednik komisije oziroma član, ki ga določi predsednik.
IV. POSTOPEK IZVRŠEVANJA NADZORA
1. Programi in poročila
15. člen
Vlada komisiji predloži v obravnavo program dela iz 15. in 20. člena ZPNOVS v mesecu januarju tekočega leta.
16. člen
Vlada komisiji predloži v obravnavo poročilo o delu in o finančnem poslovanju iz 16. člena in prvega odstavka 21. člena ZPNOVS v mesecu februarju tekočega leta za preteklo leto.
17. člen
(1) Nadzorovana obveščevalna služba je dolžna poročilo iz prvega odstavka 17. člena ter prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena ZPNOVS predložiti v tekočem mesecu za pretekle štiri mesece.
(2) Nadzorovana varnostna služba je dolžna poročilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka 22. člena ZPNOVS predložiti v tekočem mesecu za pretekle štiri mesece.
18. člen
Operaterji so dolžni obvestila iz drugega odstavka 29. člena ZPNOVS komisiji predložiti v tekočem mesecu za pretekle tri mesece.
19. člen
Izvajalci poštnih storitev po zakonu, ki ureja poštne storitve, so dolžni obvestila iz 30. člena ZPNOVS komisiji predložiti v tekočem mesecu za pretekle tri mesece.
20. člen
Šteje se, da je predložitev programa, poročila oziroma obvestila iz 15. do 19. člena tega poslovnika pravočasna, če je izvedena do zadnjega dne v mesecu, v katerem mora biti opravljena.
21. člen
Operaterji so dolžni obvestila iz prvega odstavka 29. člena ZPNOVS komisiji predložiti v 30 dneh od vsake spremembe programske opreme ali vmesnikov.
22. člen
(1) Kadar komisija zahteva predložitev poročil iz tretjega odstavka 17. člena, 18. člena, petega odstavka 19. člena in prvega ter četrtega odstavka 22. člena oziroma podatkov iz tretjega odstavka 21. člena ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v katerem ji je vlada oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna služba dolžna predložiti zahtevano poročilo oziroma podatke.
(2) Kadar komisija sklene zahtevati dopolnitev predloženih poročil iz prejšnjega odstavka in poročila iz 16. člena ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v katerem ji je vlada oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna služba dolžna predložiti dopolnjeno poročilo.
2. Začasen odlog nadzora
23. člen
(1) Če predstojnik nadzorovane službe v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPNOVS predlaga vladi začasen odlog dajanja podatkov komisiji ali začasen odlog posamičnega nadzora, mora o tem takoj pisno obvestiti komisijo. Obvestilu mora biti priložen predlog za začasen odlog nadzora, ki je bil poslan pristojnemu ministru oziroma vladi.
(2) Če se predstojnik odloči za začasen odlog nadzora v času ogleda prostorov ali vpogleda v dokumentacijo, o tem ustno obvesti vodjo pooblaščene skupine, ki ogled oziroma vpogled izvaja, nato pa mora najkasneje v eni uri pripraviti predlog vladi za začasen odlog nadzora in pisno obvestilo komisiji ter oboje vročiti vodji pooblaščene skupine. Če predstojnik tega ne stori v eni uri, pooblaščena skupina nadaljuje ogled.
(3) Od trenutka prejema obvestila predstojnika nadzorovane službe, vendar največ osem dni od dneva prejema tega obvestila, komisija ne izvaja nadzora v obsegu, kot je bil predlagan začasen odlog.
24. člen
(1) Ko prejme sklep vlade o začasnem odlogu nadzora, predsednik komisije skliče sejo komisije, na kateri se odloča o morebitnem izvajanju nadzora kljub sklepu vlade o začasnem odlogu nadzora.
(2) Komisija glasuje o pisnem predlogu sklepa za nadaljevanje nadzora, ki mora biti obrazložen. V obrazložitvi sklepa je treba navesti, s čim komisija utemeljuje, da razlogi za začasno odložitev nadzora, ki so navedeni v sklepu vlade, niso izpolnjeni. Sklep komisija sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov komisije.
(3) Če je sklep o nadaljevanju nadzora sprejet, se vroči vladi, pristojnemu ministru in predstojniku nadzorovane službe, po potrebi pa komisija o njegovi vsebini obvesti osebe iz petega odstavka 28. člena ZPNOVS, ki jih je vlada obvestila o začasnem odlogu nadzora.
25. člen
(1) Če pred iztekom roka za začasen odlog nadzora predsednik komisije prejme predlog vlade, da rok začasne odložitve nadzora podaljša, nemudoma skliče sejo komisije. Po potrebi lahko komisija od vlade s sklepom zahteva dopolnitev predloga. V zahtevi za dopolnitev je treba določiti primeren rok, v katerem mora biti predlog vlade dopolnjen, sicer se po preteku roka za dopolnitev predloga vlade nadzor nadaljuje.
(2) O predlogu vlade za podaljšanje roka sprejme komisija pisni sklep, ki mora biti obrazložen. Sklep komisija sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov komisije.
(3) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči vladi, pristojnemu ministru in predstojniku nadzorovane službe, če pa je rok začasnega odloga nadzora s sklepom komisije podaljšan, pa komisija o njegovi vsebini obvesti osebe iz petega odstavka 28. člena ZPNOVS, ki jih je vlada obvestila o začasnem odlogu nadzora.
26. člen
Če v času začasnega odloga nadzora komisija prejme dokumentacijo, ki je povezana z nadzorom, ki je začasno odložen, se neodprta zapečati in shrani. Če je dokumentacija prispela odprta, ali je bila po naključju odprta, se jo brez pregleda zapečati in shrani.
3. Pridobivanje dokumentacije
27. člen
(1) Za vsako pridobivanje dokumentacije v okviru izvajanja nadzora sprejme komisija poseben sklep, v katerem mora biti najmanj naveden organ ali organizacija, od katere se zahteva dokumentacija, katera dokumentacija se zahteva in v katerem roku ter v kakšni obliki mora biti predložena komisiji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko najmanj tretjina članov komisije zahteva dokumentacijo v skladu z drugim odstavkom 45. člena PoDZ-1. Zahteva mora imeti najmanj enako vsebino kot sklep iz prejšnjega odstavka.
(3) Predsednik komisije pošlje sklep komisije oziroma zahtevo iz prejšnjega odstavka navedenemu organu oziroma organizaciji, skupaj z navedbo pravne podlage za zahtevo po dokumentaciji.
28. člen
Predsednik komisije lahko v okviru priprave seje pridobiva v skladu s prvim odstavkom 45. člena PoDZ-1 tisto dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti brez uporabe nadzornih pooblastil komisije po ZPNOVS.
4. Ustno poročanje in razgovor pred komisijo
29. člen
(1) Komisija pozove zaposleno oziroma zaposlenega (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v nadzorovani službi na razgovor na sejo komisije, predstojnika nadzorovane službe pa tudi na ustno poročanje v skladu z zakonom, s pisno zahtevo, ki mora vsebovati najmanj ime in priimek vabljene osebe, delovno mesto, ki ga zaseda, nadzor, na katerega se razgovor ali ustno poročanje nanaša, kraj in datum, če je mogoče pa tudi uro prihoda, ter opozorilo, da se je v skladu z zakonom dolžan udeležiti seje komisije. Zahteva se pošlje na sedež nadzorovane službe. Vabljena oseba mora v primeru, če se vabilu iz opravičljivih razlogov ne bi mogla odzvati, to nemudoma sporočiti komisiji.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za pooblaščene predstavnike operaterja oziroma izvajalca poštnih storitev, kot tudi za zaposlenega v državnih organih, razen sodišč in tožilstev, upravnih organih in organih lokalnih skupnosti.
(3) Druge osebe se vabi na sejo komisije s pisnim vabilom.
(4) O vsaki zahtevi ali vabilu sprejme komisija poseben sklep.
30. člen
Če želi komisija na sejo povabiti zaposlenega v nadzorovani službi, pri operaterju ali pri izvajalcu poštnih storitev, pa ne pozna njegovega imena in priimka, lahko od predstojnika nadzorovane službe oziroma pristojnih organov operaterja ali izvajalca poštnih storitev zahteva, da določijo uradno osebo, ki bo članom komisije v okviru pooblastil, ki jih ima na delovnem mestu ali položaju, dajala pojasnila ter odgovarjala na vprašanja. Predstojnik nadzorovane službe oziroma pristojni organi operaterja ali izvajalca poštnih storitev sporočijo komisiji ime in priimek zaposlenega v osmih dneh, v primeru, da je seja sklicana v krajšem roku, pa takoj po prejemu pisne zahteve, v kateri mora biti opredeljeno področje, ki komisijo zanima.
31. člen
(1) Zaposlenega v nadzorovani službi, pri operaterju ali pri izvajalcu poštnih storitev, vključno z njenim predstojnikom, pooblaščenega predstavnika operaterja oziroma izvajalca poštnih storitev in zaposlenega v državnih organih, razen sodišč in tožilstev, upravnih organih in organih lokalnih skupnosti se na začetku razgovora oziroma ustnega poročanja predstojnika opozori na pravico iz drugega odstavka 23. člena, drugega odstavka 26. člena, 31. člena in drugega odstavka 32. člena ZPNOVS.
(2) O razgovoru oziroma ustnem poročanju se vodi zapisnik in zvočni posnetek, na kar se vse udeležene opozori. Zapisnik razgovora oziroma ustnega poročanja podpiše tudi oseba, ki je bila na razgovoru oziroma ustnem poročanju. Če podpis zavrne, se na zapisnik to navede, vključno z morebitnimi razlogi zavrnitve.
5. Pooblaščena skupina
32. člen
(1) Komisija na predlog predsednika komisije z večino glasov vseh članov komisije imenuje pooblaščeno skupino iz 12. člena ZPNOVS za vsak nadzor posebej.
(2) Pooblaščeno skupino vodi vodja pooblaščene skupine, ki ga oziroma jo določi komisija v sklepu o imenovanju pooblaščene skupine.
(3) Sklep o imenovanju pooblaščene skupine mora vsebovati: ime in priimek članov pooblaščene skupine, predmet nadzora ter kraj oziroma lokacijo nadzora.
(4) Komisija mora pri določanju sestave članov pooblaščene skupine slediti določbi 12. člena ZPNOVS, tako da je v njej uravnotežena zastopanost pozicije in opozicije.
33. člen
(1) Pooblaščena skupina opravi posamezen ogled naprav in prostorov oziroma vpogled v dokumentacijo na podlagi pisne odredbe, ki jo izda predsednik komisije. Pisna odredba mora vsebovati:
– navedbo, da gre za odredbo komisije, njeno številko in datum izdaje,
– ime in priimek članov pooblaščene skupine,
– ime in priimek sekretarja komisije, če se udeleži ogleda oziroma vpogleda,
– navedbo pravne podlage odredbe,
– navedbo sklepa komisije ali zahteve najmanj tretjine članov komisije, na podlagi katere je bila izdana,
– navedbo prostorov in naprav, kjer se opravi ogled in navedbo dokumentacije, ki jo pooblaščena skupina vpogleda,
– kraj in čas ogleda oziroma vpogleda ali navedbo, da gre za nenapovedan ogled oziroma vpogled,
– podpis predsednika komisije,
– pečat.
(2) Predsednik komisije izda odredbo na podlagi sklepa komisije, v kateri morajo biti določeni prostori in naprave, kjer se opravi ogled in dokumentacija, ki jo pooblaščena skupina vpogleda ali na podlagi pisne zahteve najmanj tretjine članov komisije, ki mora imeti enako vsebino kot sklep komisije o izvedbi ogleda oziroma vpogleda. Odredbo izda predsednik komisije nemudoma po sprejemu sklepa ali prejemu zahteve tretjine članov komisije.
(3) Če za določen nadzor ni bila imenovana pooblaščena skupina, pa tretjina članov komisije pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka za ogled prostorov in naprav oziroma vpogled v dokumentacijo, izda predsednik komisije odredbo za zahtevani ogled oziroma vpogled zadnji imenovani pooblaščeni skupini.
(4) Odredba se pošlje vodji pooblaščene skupine in sekretarju komisije, če je v njej naveden. Če je ogled ali vpogled napovedan, se odredba pošlje predstojniku nadzorovane službe ali operaterju, kjer bo ogled oziroma vpogled opravljen najmanj tri dni pred izvedbo ogleda oziroma vpogleda.
34. člen
(1) Pri ogledu oziroma vpogledu vodja pooblaščene skupine predloži osebi v prostorih, kjer naj se izvede ogled oziroma vpogled, odredbo in zahteva, da se ogled oziroma vpogled omogoči.
(2) Vodja pooblaščene skupine, vsak njen član ter sekretar komisije se morajo identificirati s posebno izkaznico komisije, katere oblika in vsebina sta predpisani v 37. členu tega poslovnika.
(3) Če v primeru nenapovedanega ogleda oziroma vpogleda oseba v prostorih, kjer naj se izvede ogled oziroma vpogled, predlaga, da se z ogledom ali vpogledom počaka do prihoda predstojnika nadzorovane službe, pooblaščena skupina to stori, vendar ne dlje kot eno uro.
(4) Pooblaščena skupina ne sme slikovno ali zvočno snemati ogleda oziroma vpogleda, razen v primerih, ko se ji to na njeno zahtevo izrecno dovoli.
(5) Slikovnega ali zvočnega snemanja prav tako brez soglasja pooblaščene skupine ne sme izvajati nadzorovana služba oziroma operater.
(6) O ugotovitvah in rezultatih ogleda oziroma vpogleda se sproti piše zapisnik.
(7) Če pisnega odpravka zapisnika ni mogoče dostaviti že med ogledom, se ga v roku šestih delovnih dni po opravljenem ogledu oziroma vpogledu pripravi in posreduje vodji pooblaščene skupine in predstojniku nadzorovane službe v potrditev. Morebitne pisne pripombe so sestavni del zapisnika.
35. člen
(1) Zapisnik o ugotovitvah in rezultatih ogleda oziroma vpogleda vodja pooblaščene skupine izroči predsedniku komisije, če ta v pooblaščeni skupini ni sodeloval.
(2) Komisija se seznani z zapisnikom na naslednji seji. Vodja ali vsak član pooblaščene skupine lahko komisiji predloži oziroma predstavi svoje ugotovitve in rezultate o opravljenem nadzoru.
V. TEHNIČNI POGOJI ZA DELOVANJE KOMISIJE
36. člen
(1) Državni zbor za nemoteno delovanje komisije v skladu z določili zakona, ki določa varovanje in dostop do tajnih podatkov in določb mednarodnih organizacij, komisiji zagotavlja:
– logistično podporo,
– posebno sobo za zasedanja komisije,
– za predsednika, člane ter sekretarja komisije prostore ter opremo za varno obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti »STROGO TAJNO«.
(2) Državni zbor mora v okviru svojih služb komisiji za izvajanje nadzora pooblaščene skupine v vsakem trenutku zagotoviti prevozno sredstvo z voznikom oziroma voznico (v nadaljnjem besedilu: voznik), ki mora imeti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«.
37. člen
(1) Člani komisije ter sekretar imajo službeno izkaznico.
(2) Sestavni deli izkaznice:
1. Naslovna stran:
2. Notranja leva stran:
– registrska številka,
– fotografija,
– ime in priimek,
– funkcija: predsednik, podpredsednik, član komisije, sekretar komisije,
– datum izdaje,
– veljavnost,
– pečat državnega zbora,
– podpis izdajatelja.
3. Notranja desna stran:
POOBLASTILO:
Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v skladu z zakonom, ki ureja parlamentarni nadzor obveščevalnih in varnostnih služb:
– opravi kot član pooblaščene skupine napovedani ali nenapovedani ogled naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in s snemanjem elektronskih komunikacij ter vpogleda v dokumente, drugo gradivo in podatke, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije;
– zahteva kot član pooblaščene skupine gradivo in podatke nadzorovane službe, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije.
Službena izkaznica se uporablja hkrati s priloženo odredbo za izvedbo navedenega nadzora pooblaščene skupine.
4. Zunanja hrbtna stran
Nadzorovane službe iz 3. člena ZPNOVS:
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija vključno z operativnimi izpostavami,
– Ministrstvo za notranje zadeve vključno s policijskimi upravami,
– Ministrstvo za obrambo vključno z Obveščevalno varnostno služb in Generalštabom Slovenske vojske,
– Pošta Slovenije,
– Operaterji.
38. člen
Predstojnik nadzorovane službe mora komisiji sporočiti seznam lokacij, v katerih ima nadzorovana služba dokumentacijo, ki jo lahko komisija vpogleda v skladu z določili 25. člena ZPNOVS ter prostore in naprave, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in snemanjem elektronskih komunikacij.
VI. RAVNANJE Z GRADIVI KOMISIJE
39. člen
(1) Gradiva za sejo komisije z oznako stopnje tajnosti so pred sejo članom na vpogled v pisarni predsednika komisije oziroma v prostorih, ki jih za delovanje komisije v skladu z določbami ZTP določi državni zbor.
(2) Predsednik komisije pravočasno pred sejo komisije obvesti člane komisije, kje in kdaj je gradivo iz prejšnjega odstavka dostopno za vpogled.
(3) Gradivo za sejo komisije iz prvega odstavka tega člena se razmnoži za vse člane komisije. Vsak izvod gradiva mora biti posebej označen na način, ki omogoča identifikacijo kopije, z navedbo člana komisije, ki mu je gradivo namenjeno. Gradivo se na seji vroči samo navzočim članom komisije. Po zaključeni obravnavi na seji morajo člani gradivo vrniti.
VII. POROČANJE KOMISIJE DRŽAVNEMU ZBORU
40. člen
Komisija predloži državnemu zboru poročilo iz 34. člena ZPNOVS do vključno 30. aprila v tekočem letu za preteklo leto.
41. člen
Komisija lahko posreduje mnenje o posameznih pojavih in vprašanjih iz svoje pristojnosti državnemu zboru oziroma delovnim telesom državnega zbora, če presodi, da gre za pomembne nacionalne interese države.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
42. člen
(1) Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe V. poglavja tega poslovnika se začnejo uporabljati po ustanovitvi komisije po ZPNOVS.
Št. 020-02/04-44/1
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1321-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti