Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3525. Program priprave lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje, stran 9703.

Župan Občine Vitanje je na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 57. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) dne 15. 7. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje (v nadaljevanju: LN);
– predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje LN;
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN;
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve;
– način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag;
– obveznosti v zvezi s financiranjem LN;
– roki za pripravo in sprejemanje LN.
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
2. člen
Občina Vitanje s tem programom začenja postopek priprave in sprejema LN Obrtna cona Vitanje z namenom, da se zagotovi realizacija gradnje obrtno proizvodnih objektov ter ustrezna infrastrukturna ureditev na tem območju, kot je določeno v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: Odlok o prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Vitanje, ki je pravna podlaga za pripravo LN.
Ureditveno območje in programska izhodišča
3. člen
Ureditveno območje LN je določeno na osnovi v 2. členu navedenega odloka o prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Vitanje in predstavlja območje z evid. št. 5, pod imenom Vitanje – Dolič, s pretežno namembnostjo proizvodno industrijsko območje.
Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati programska izhodišča, kot so opredeljena v Strokovnih podlagah za področje poselitve v občini Vitanje, ki so sestavni del v 2. členu navedenega odloka o prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Vitanje.
Lokacijski načrt se pripravi v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve:
– Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04);
– predloga pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (MOPE);
– Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
– vse druge zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom;
– Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03);
– odlokov, ki so sprejeti na občinskem nivoju.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
4. člen
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci: Občina Vitanje kot pripravljalec in koordinator ter bodoči investitorji kot pobudniki.
Pripravljalec in koordinator poskrbi, da izdelovalec LN:
– izdela tekstualni in grafični del lokacijskega načrta v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave;
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– sodeluje na organizirani javni obravnavi ter v vseh postopkih sprejemanja lokacijskega načrta;
– pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje LN.
5. člen
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave osnutka LN, mnenja pa k predlogu LN (osnutek LN, ki je usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
Nosilci urejanja prostora so:
– upravljalec komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija (Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.);
– Telekom Slovenije, PE Celje;
– Elektro Celje;
– DRSC, PE Celje;
– RS, MOPE, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, OP Celje;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje;
– Občina Vitanje.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi od drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobijo v postopku priprave LN.
6. člen
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu LN ni potrebno.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom LN.
Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
7. člen
Kot strokovna podlaga za izdelavo LN se uporabijo:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03);
– Strokovne podlage za področje poselitve v občini Vitanje (Oktober 2001) – izhodišča za izjemni poseg 27;
– v primeru, da bodo za območje izdelani idejni projekti za komunalno gospodarsko infrastrukturo, se le ti uporabijo kot osnova za rešitve v LN.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave LN.
Način pridobitve strokovnih rešitev in pridobitve geodetskih podlag
8. člen
Strokovne rešitve prostorske ureditve za ureditveno območje LN izdela skladno s 158. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) izdelovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04).
Izdelovalca LN izbere Občina Vitanje kot pripravljalec na osnovi zbiranja ponudb skladno z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).
Geodetske podlage za ureditveno območje priskrbi pripravljalec LN.
Obveznosti v zvezi s financiranjem LN
9. člen
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje lokacijskega načrta zagotovi Občina Vitanje kot pripravljalec LN.
Roki za pripravo in sprejemanje LN
10. člen
Postopek priprave in sprejemanja LN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– izdelava strokovnih podlag: julij – avgust 2004;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in izdelava osnutka LN: avgust – september 2004;
– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku LN: september – oktober 2004;
– izdelava predloga LN in pridobitev mnenj: oktober – november 2004;
– sprejem predloga na občinskem svetu: december 2004.
11. člen
Ta program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta Obrtne cone Vitanje začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Št. 313-02/03
Vitanje, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti