Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3507. Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice, stran 9651.

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih Občine Jesenice, sprejetega na 18. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice, dne 23. 6. 2004, je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa metode in način dela, pravice in dolžnosti, kriterije in ocenjevalni sistem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) za izbiro kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice.
2. člen
Komisija praviloma objavi razpis za podelitev priznanj v mesecu januarju za leto, ko se priznanja podeljuje.
3. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež razpisovalca;
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izmed zbranih pobud opravi izbira kandidatov za priznanja;
– seznam priznanj za katere se zbira pobude;
– rok, do katerega morajo biti pobude za priznanje posredovane na naslov komisije;
– naslov, na katerega je treba pobudo za priznanje posredovati;
– merila s kriteriji za kandidiranje;
– navedba možne dokumentacije, ki jo je potrebno poslati skupaj s pobudo.
Pobude za priznanja morajo biti poslane v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z "ne odpiraj – priznanje Občine Jesenice, za leto, ko se priznanja podeljujejo«.
Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in ne sme biti krajši od 30 dni.
II. NAČIN DELA KOMISIJE
4. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi njen predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
5. člen
Komisija lahko dela in odloča le, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov komisije.
Komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
6. člen
O delu komisije se vodi zapisnik.
Zapisnik vsebuje podatke o:
– številu prisotnih, odsotnih in opravičenih članih komisije;
– sprejetem dnevnem redu;
– glavne podatke o poteku seje, zlasti o predlogih in sprejetih sklepih.
V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja oziroma ocenjevanja.
Sestavni del zapisnika je seznam pravočasno posredovanih pobud za občinska priznanja, seznam prepozno posredovanih pobud ter seznam tistih pobud, po katerih kandidati ne izpolnjujejo pogojev iz Odloka o priznanjih Občine Jesenice, kriterije za dodelitev priznanj in pogojev, objavljenih v javnem razpisu.
Član komisije, ki ima ob izboru kandidatov za priznanja ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KOMISIJE
7. člen
Komisija prouči pravočasno posredovane pobude za priznanja Občine Jesenice.
Komisija preveri navedbe, napisane v utemeljitvah pobude in lahko zahteva od pobudnikov dopolnitev pobude z dodatnimi podatki.
Komisija lahko pridobi dodatno strokovno mnenje tako, da na sejo povabi strokovnjake s posameznih področjih, za katera se priznanja Občine Jesenice podeljuje.
8. člen
Predsednik in člani komisije ne morejo biti pobudniki, niti predlagani za občinska priznanja.
IV. KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ
9. člen
Pobude za priznanje morajo predlagatelji pripraviti na podlagi besedila javnega razpisa, tega pravilnika in na podlagi določil Odloka o priznanjih Občine Jesenice.
10. člen
Odpiranje prejetih pobud za priznanja vodi komisija.
Komisija ugotovi ali so bile pobude poslane v roku ter ali so pravilno pripravljene in označene.
11. člen
O odpiranju pobud mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
1. naslov, prostor in čas odpiranja poslanih pobud;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih članov komisije;
4. imena oziroma naziv pobudnikov;
5. določitev vrstnega reda odpiranja pobud;
6. seznam pravočasno prispelih pobud;
7. seznam pobud, ki niso bile posredovane v skladu z besedilom javnega razpisa, tega pravilnika in z določi Odloka o priznanjih Občine Jesenice.
12. člen
Nepravočasne posredovane pobude in nepravilno označene pobude, Komisija zavrže v osmih dneh od odpiranja pobud, o razlogih za zavrnitev pobude pisno obvesti pobudnika.
13. člen
Priznanja Občine Jesenice se podeljuje na podlagi določil Odloka o priznanjih Občine Jesenice.
14. člen
Plaketa Občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje, določene v 7. členu Odloka o priznanjih Občine Jesenice.
V. OCENJEVALNI SISTEM
15. člen
Člani komisije izdelajo oceno na podlagi postopka ocenjevanja, ki sestoji iz treh stopenj in sicer:
1. stopnja – točkovanje pobud od 1–10
2. stopnja – izločitev tistih pobud, ki so prejele manj kot 50% točk
3. stopnja – usklajevalni sestanek.
16. člen
Na 1. stopnji ocenjujejo člani komisije posamezne pobude tako ločeno, tako, da ob vsaki pobudi določijo pripadajoče število točk. Maksimalno število točk je odvisno od števila prisotnih članov komisije na seji komisije.
Na 2. stopnji komisija izloči vse tiste pobude, ki so na 1. stopnji dobili maj kot 50% pripadajočih točk.
Na 3. stopnji in po zaključenem ocenjevanju na prvi in drugi stopnji ter v kolikor komisija ugotovi, da imajo posamezne pobude enako število točk, komisija prične z usklajevalnim sestankom.
Usklajevalni sestanek je usklajevanje ocen oziroma števila točk tako, da vsak član komisije za posamezno pobudo ločeno izdela pisne pripombe z dodatno obrazložitvijo.
V kolikor po usklajevalnem postopku komisija še vedno ne more odločiti o končnem številu kandidatov, mora povabiti strokovnjake, ki pokrivajo posamezno področje, za katero pobudo se člani komisije niso mogli uskladiti.
Komisija lahko odloči, da se o vsaki pobudi glasuje tajno. Za tajno glasovanje se za komisijo pripravijo glasovalni lističi, na katerih so napisani predlagani kandidati po abecednem vrstnem redu.
17. člen
Po pregledu vseh stopenj ocenjevanja in po pisni strokovni oceni strokovnjakov, komisija oblikuje dokončen predlog in ga posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Občinski svet o predlaganih kandidatih odloča v skladu s Poslovnikom o delu občinskega sveta.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Ta pravilnik se uporablja skupaj z Odlokom o priznanjih Občine Jesenice.
19. člen
Z uveljavitvijo tega Pravilnika, preneha veljati Pravilnik o izbiri kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2000).
20. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 021-19/99
Jesenice, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti