Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3530. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004, stran 9713.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/9 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 3. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2004 (Uradni list RS, št. 9/04) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Železniki za leto 2004 obsega:
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Leto 2004
--------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           868.770.936
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 608.880.267
70 DAVČNI PRIHODKI                    500.034.516
700 Davki na dohodek in dobiček             392.776.000
703 Davki na premoženje                  69.864.000
704 Domači davki na blago in storitve           37.394.516
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   108.845.751
710 Udeležba na dobičku in dohodku
  od premoženja                     34.628.058
711 Takse in pristojbine                  3.830.000
712 Denarne kazni                       67.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         40.677.144
714 Drugi nedavčni prihodki                29.643.549
72 KAPITALSKI PRIHODKI                   7.200.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem. prem.       7.200.000
73 PREJETE DONACIJE                    2.800.000
730 Prejete donacije iz domačih virov           2.800.000
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  249.890.669
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. inst.     249.890.669
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             948.506.599
40 TEKOČI ODHODKI                    221.602.533
400 Plače in drugi izdatki                50.932.444
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       7.904.793
402 Izdatki za blago in storitve             147.123.732
403 Plačila domačih obresti                2.610.000
409 Rezerve                        13.031.564
41 TEKOČI TRANSFERI                   297.735.108
410 Subvencje                       21.125.648
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       158.341.461
412 Transferi neprofitnim organ. in ustanovam       39.338.726
413 Drugi tekoči domači transferi             78.929.273
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 385.858.507
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          385.858.507
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                43.310.451
430 Investicijski transferi                43.310.451
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         – 79.735.663
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)                     26.000.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)           10.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)                       16.000.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      –
50 ZADOLŽEVANJE                          –
500 Domače zadolževanje                      –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                16.571.130
55 ODPLAČILA DOLGA                    16.571.130
550 Odplačila domačega dolga               16.571.130
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             – 80.306.793
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            – 16.571.130
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
  DNE 31.12. PRETEK.LETA                80.306.793
--------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 080-09-4977
Železniki, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti