Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3529. Odlok o lokacijskem načrtu za območje "Ašičevega travnika" v Zagorju, stran 9711.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 16. člena Statuta občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet Zagorje ob Savi dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se Lokacijski načrt za območje »Ašičevega Travnika« v Zagorju (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je pod številko projekta 03/03, izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v marcu 2004.
2. člen
Lokacijski načrt za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju vsebujejo tekstualni del, grafične priloge ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA Z MEJO LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Obravnavani lokacijski načrt ureja spodnje jugovzhodno območje Ašičevega travnika v Zagorju, to je pobočje ob levi strani Pečarjevi cesti. Površina ureditvenega območja je 35002.
Ureditveno območje lokacijskega načrta se v celoti nahaja v k.o. Zagorje - mesto in vključuje zemljišča par.št. 1138, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2. Meja območja je razvidna iz grafičnih prilog.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
4. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin družbenega plana Občine Zagorje ob Savi je širše območje Ašičevega travnika v Urbanističnih zasnovah naselja Zagorje ob Savi opredeljeno kot območje za širitev oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ter za stanovanja z načrtovano širitvijo naselja v drugi fazi.
Obravnavani lokacijski načrt ureja spodnje jugovzhodno območje Ašičevega travnika, kot prvo fazo ureditve območja, za stanovanjsko ali poslovno-stanovanjsko pozidavo kot nadaljevanje obstoječe obcestne pozidave.
5. člen
Zazidalna zasnova temelji na nadaljevanju obstoječe obcestne pozidave.
Znotraj območja lokacijskega načrta je dovoljena gradnja objektov, ki so v osnovni funkciji stanovanjske dejavnosti oziroma poslovno-stanovanjske brez kvarnih vplivov na okolje. Načrtovane ureditve z obstoječo pozidavo na desni strani Pečarjeve ceste tvorijo zaključeno ureditev spodnjega dela ulice in širše nimajo vplivov na sosednja območja.
Na obravnavanem območju je načrtovana ena novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcija drugega objekta in možnost rekonstrukcije obstoječega objekta ter druge ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov.
Pri gradnji objektov se mora obvezno upoštevati:
– odstraniti je potrebno pomožni gospodarski objekt in druge provizorije na parc. št. 1138 k.o. Zagorje–mesto,
– upoštevati gradbeno linijo in lego objekta kot nadaljevanje obstoječe obcestne pozidave,
– tlorisni gabarit novogradnje je 14.60 x 13.30 + 7.50 x 3.30 z maksimalnim višinskim gabaritom vkopana klet+pritličje+mansarda ter tolerancami ± 10%, streha je lahko razgibana večkapnica z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami z naklonom okoli 40° in kritino temne barve,
– tlorisni gabarit objekta, ki se dozida, nadzida in rekonstruira, je 12 x 8 + 2 m z maksimalnim višinskim gabaritom vkopana klet+pritličje+mansarda ter tolerancami ± 10%, streha je lahko razgibana večkapnica z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami z naklonom okoli 40° in kritino temne barve,
– elementi fasad naj bodo: svetel omet in les ; balkoni naj bodo na vzdolžni fasadi,
– odmiki novogradnje od dovozne ceste je 5 m, od parcelne meje pa 3 m,
– oporni zidovi naj se zazelenijo,
– dvorišče in okolica objekta naj se poploči ali drugače protiprašno uredi,
– v največji mer naj se ohranijo zelene površine na zahodni strani objektov v sedanji ureditvi – sadovnjak z visokodebelnimi avtohtonimi sadnimi drevesi in travnik oziroma pašnik.
IV. ZASNOVA REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE INFRASTRUKTURE
6. člen
1. Promet
Obravnavano območje je prometno navezano na Pečarjevo cesto.
Nova priključka morata biti izvedena tako, da bo preprečeno odtekanje meteorne vode iz občinske ceste na priključka in obratno.
V bližini priključka ni dovoljeno saditi dreves in grmovnic ali namestiti kar koli drugega kar bi oviralo preglednost priključka (pregledni trikotnik).
Zaradi nepreglednosti pri vključevanju je potrebno namestiti cestno ogledalo.
2. Vodni viri
Za sanitarni odjem se izvede priključek na javni vodovod, ki poteka po Pečarjevi cesti, iz PE 3 cevi 110 mm z izvedbo hišnega priključka iz PE 2 cevi 32 mm z vodomernim jaškom dim. DN 50 cm z vgrajenim vodomerom DN 15 mm s povratnim ventilom.
Vodomerni jašek mora biti lociran na lahko dostopnem ter varnem prostoru, na tisti strani objekta, ki meji na javno vodovodno omrežje.
Povprečni oskrbovalni tlak znaša 40 m/vs.
Požarna varnost je zagotovljena, saj je najbližji hidrant lociran na desni strani Pečarjeve ceste nasproti načrtovanega dovoza do novogradnje.
3. Kanalizacija
Po Pečarjevi cesti poteka obstoječa kanalizacija.
Priključek na javno kanalizacijo se izvede iz vodotesnih cevi 30 cm ter internim razvodom iz vodotesnih cevi 15 cm do ustrezne greznice.
Za načrtovano novogradnjo se priključek izvede na jašek z absolutno koto vtoka 244 m.
Meteorne vode iz strešin bodo preko peskolovov in vtočnih jaškov speljane v kanalizacijo. Prav tako bodo v kanalizacijo speljane tudi vode s povoznih površin. Le-te se bodo zbirale v vtočnih jaških z rešetkami in s peskolovi, ter očiščene preko Iovilcev olj odtekale v kanalizacijo.
4. Elektro omrežje
Preko območja poteka visokonapetostni priključni daljnovod 20 kV. Odmik predvidenega objekta mora biti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Varnostna višina od slemena mora biti najmanj 3 m. V križni razpetini mora biti izvedena mehanska in električno ojačana izolacija.
Območje se napaja iz TP Dolenja vas 2. Za priklop objekta je potrebno zgraditi nizkonapetostni zemeljski kabelski priključek iz obstoječega betonskega droga K-10 v nn omrežju. Priključna omarica se vzida na fasado objekta.
5. Plinsko omrežje
Na obravnavanem območju je izvedeno plinovodno omrežje.
Tu poteka nizkotlačni plinovod PE 90, 250 mbar, VEJA 21, ki je v rednem obratovanju, na katerega se izvede priklop objektov. Ogrevanje objektov se rešuje individualno (centralna kurjava na plin).
Pri gradnji mora biti objekt ter ostali komunalni vodi odmaknjeni od obstoječega plinovoda pri vzporednem poteku praviloma 1 m, vendar ne manj od 0, 5 m, pri križanju (višinski odmik) pa praviloma 0, 5 m, vendar ne manj od 0, 2 m.
Dovoljeni kot križanja komunalnih vodov z obstoječim plinovodom je od 30° do 90°.
6. PTT omrežje in kabelska kanalizacija (KKS mreža)
Vsi objekti bodo priključeni na telefonsko omrežje, ki se mora izvesti v zemeljski izvedbi in pod pogoji upravljalca; upoštevati je treba zasnovo TK zemeljskega omrežja.
Primarna linija kabelske kanalizacije poteka po desni strani Pečarjeve ceste. Vsi objekti bodo priključeni na kabelsko kanalizacijo z dograditvijo izvoda 110 mm do pomožnega jaška pred novogradnjo in do objektov. Na fasadah objektov se namesti podometna omarica.
7. Odpadki
Na območju Občine Zagorje poteka nov sistem ločenega zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. V naselju so določena mesta ekoloških otokov za ločenega zbiranja odpadkov, za komunalne odpadke se ob objektih namesti posoda ustrezne kapacitete.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
7. člen
Ker je območje komunalno opremljeno, se načrtovane prostorske ureditve lahko izvajajo istočasno ali v časovnem zamiku.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Na obravnavanem območju ni evidentirane naravne in kulturne dediščine.
Načrtovana gradnja ne bo kvarno vplivala na naravno in bivalno okolje. Z infrastrukturnimi rešitvami so zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi za preprečitev onesnaženja zraka, vode, tal in prekomernega hrupa.
Skladno s pogoji uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju obravnavano področje sodi med območje, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom.
Pri določanju horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov mora biti upoštevani medfasadni odmiki, ki zagotavljajo minimalno osončenje po kriterijih svetlobno tehnične ocene.
Za gradnjo je pridobljeno geološko poročilo št. 506/04-12, Ozzing d.o.o. Trbovlje, z možnostjo gradnje na parceli št. 1138, k.o. Zagorje-mesto.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
9. člen
V lokacijskem načrtu so upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov, kar zagotavlja zadostno število ustrezno razmeščenih izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta na prostih zelenih površinah, ki niso v coni nevarnosti;
– potreben odmik med objekti ali potrebna protipožarna ločitev, kar se pri požarnovarnostnih odmikih med objektoma, ki se dozida, nadzida in rekonstruira in obstoječim objektom rešuje z uporabo smernic SZPV 204 v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. v projektu za izvedbo,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila, so zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo z že izvedenim hidrantnim omrežjem ob Pečarjevi cesti. Povprečni oskrbovalni tlak znaša 40 m/vs. Hidrantno omrežje zagotavlja min. 10 l/sek vode, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Zagotovljena je maksimalna razdalja med hidranti, najbližji hidrant je lociran na desni strani Pečarjeve ceste nasproti načrtovanega dovoza do novogradnje.
Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru obrambe ter drugih nesreč. Skladno s 3. členom uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) za naselja do 5000 prebivalcev, kamor sodi tudi Zagorje, ni potrebno graditi zaklonišč.
VIII. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 352-3/2003
Zagorje ob Savi, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti