Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3502. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Črnomelj, stran 9620.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Črnomelj
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 50/98).
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črtata besedi »upravnega dovoljenja« in se nadomestita z besedilom »lokacijske informacije in druge v odloku opredeljene potrebe dokumentacije«
Črtata se tretja in štirinajsta alinea, ki se ju nadomesti z novima alineama, ki se glasita:
»– k.o. Radenci: lokacija – Gor. Radenci: parc. št.: 1151 in 1149/4;«
»– k.o. Radenci: lokacija – Sr. Radenci: parc. št.: 128 in 131;«
V enajsti alinei se doda besedilo: »del 1080«.
V sedmi alinei se številki »44 in 45/1« nadomestita s številkami »38, 39, 40 in 42«.
Dodata se alinei:
»– k.o. Griblje; lokacija – Griblje; parc. št.: del 2699/3, del 2867, del 2868, del 2869, del 2870, del 2871, del 2872«
»– k.o. Sinji vrh; lokacija – Breg; parc. št.: del 3679;«.
Spremeni in dopolni se zadnji stavek zadnjega odstavka tako, da se glasi: »Za postavitev začasnih objektov je potrebno pridobiti ustrezno lokacijsko informacijo.«
3. člen
Prvi stavek 4. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Na lokacijah navedenih v 3. členu odloka je dovoljeno taboriti le na podlagi predhodno izdane lokacijske informacije, ki jo izda Občina Črnomelj«
Besedilo: »Dovoljenje za taborjenje se lahko izda le:« se nadomesti z besedilom:
»Taborjenje je dovoljeno:«
4. člen
Besedilo prvega stavka 5. člena:«Dovoljenje upravne enote se lahko izda, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:« se zamenja z besedilom »K lokacijski informaciji mora organizator taborjenja pridobiti še:«
Črta se druga alinea prvega odstavka 5. člena.
V zadnji alinei 5. člena se besedilo »ZVNKD Novo mesto« nadomesti z besedilom »Zavod RS za varstvo narave«.
Doda se nov stavek, ki se glasi:
»Brez predhodno pridobljenih s tem odlokom navedenih soglasij, potrdil in mnenj kolikor so ta potrebna, postavitev tabora ni dovoljena.«
5. člen
V zadnjem stavku 6. člena se beseda »dovoljenju« zamenja z besedama »lokacijska informacija«.
6. člen
V 8. členu se besedi »po pričetku« zamenjata z besedami »pred postavitvijo tabora«.
7. člen
V besedilu 10. člena se beseda »dovoljenje« zamenja z besedama »lokacijsko informacijo«.
8. člen
V drugi točki 11. člena se besede »dovoljenja Upravne enote Črnomelj« nadomesti z besedama »lokacijska informacija«.
V četrti točki 11. člena se besedi »izdanem dovoljenju« nadomestita z besedama »lokacijska informacija«
9. člen
V tretji točki 12. člena se besedi »po pričetku« nadomestita z besedami »pred postavitvijo tabora«.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-29/98
Črnomelj, dne 9. julija 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti