Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3455. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana

MINISTRSTVA

3456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
3457. Pravilnik o pogojih za odobritev organizacije za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov
3458. Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali
3459. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
3460. Pravilnik o spremembi pravilnika o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter Evropske komisije
3461. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli
3462. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
3463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
3464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
3465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
3466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
3467. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
3468. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3420. Statut Inženirske zbornice Slovenije
3421. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 9/98) z upoštevanimi spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo

OBČINE

Benedikt

3422. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Benedikt

Brežice

3423. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brežice, k.o. Kapele in k.o. Jereslavec

Celje

3454. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Celje

Gorišnica

3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001
3425. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorišnica (dopolnitev 2003)
3426. Poslovnik Nadzornega odbora občine Gorišnica

Hajdina

3427. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina

Ilirska Bistrica

3428. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986-2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90, Uradni list RS, št. 46/04, 65/04) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986-1990 (Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02, 46/04, 65/04) - dopolnjen 2003
3429. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/02)
3430. Pravilnik o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/02, Uradne objave časopisa Snežnik št. 5/03 in št. 3/04)

Kamnik

3431. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Kidričevo

3432. Program priprave lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P 16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)

Koper

3433. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru
3434. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Oskrbni center ob Dolinski cesti" v Kopru
3435. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev obale Koper - Izola - I. faza
3436. Program priprave lokacijskega načrta "Športno rekreacijska cona v Ankaranu"
3437. Program priprave lokacijskega načrta "Ureditev plaže v Valdoltri"

Lenart

3438. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002

Murska Sobota

3439. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
3440. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
3441. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana

Postojna

3442. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 2004
3443. Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdbobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjeni 2004

Slovenj Gradec

3444. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) individualne stanovanjske zazidave Sn3-Krnice 2
3445. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
3446. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) individualne stanovanjske zazidave na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu

Škofja Loka

3447. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
3448. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

3449. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Turnišče

Vojnik

3450. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik dopolnjen v letu 2004

Vransko

3451. Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

Žužemberk

3452. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk
3453. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti