Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3435. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev obale Koper - Izola - I. faza, stran 9433.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za ureditev obale Koper – Izola – I. faza
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin plana, ki so v zaključni fazi sprejemanja, je s programsko zasnovo določena podrobnejša namenska raba območja in usmeritve za možne ureditve prostora. Večina ureditev bo možna po umiku obalne ceste v tunel, v vmesnem času pa so možne posamezne ureditve plažnih površin in pešpoti ob obali. Za umestitev možnih ureditev v prostor se izdela lokacijski načrt (v nadaljevanju: LN).
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za prostorske ureditve, ki so možne v prvi fazi, pred umikom ceste, podaja Mestna občina Koper.
Izdelava lokacijskega načrta je utemeljena z urbanistično zasnovo, dopolnjeno v prostorskih sestavinah plana, ki so v postopku sprejemanja.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Z LN so predvideni naslednji posegi: ureditev pešpoti na trasi opuščene železnice, ureditev plažnih površin na skalometu in v akvatoriju, ureditev sidrišč v akvatoriju, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, določitev ustrezne urbane opreme, določitev ukrepov varovanja kulturne dediščine in naravnih vrednot na območju LN.
Pri pripravi LN je potrebno upoštevati usmeritve programske zasnove iz prostorskih sestavin plana.
Okvirno območje obravnave obsega obalni pas od regionalne ceste do morja in del akvatorija med Žusterno in rtom Rex.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper,
– Ministrstvo za promet, Uprava za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper
– Ministrstvo za promet, DRSC, izpostava Koper, Ul. 15. maja 13,
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec in pobudnik lokacijskega načrta je Mestna občina Koper, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. LN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik lokacijskega načrta. Pobudnik lokacijskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo akta.
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse strokovne podlage, ki so izdelane za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih dokumentov za obalno območje med Koprom in Izolo. Te strokovne podlage se dopolni v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in idejno zasnovo predvidenih prostorskih ureditev.
Idejna zasnova obsega:
– idejno zasnovo načrtovanih prostorskih ureditev, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev, ki vključuje tudi idejno zasnovo energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino;
– katalog elementov opreme prostora (ploščadi, pomoli, stopnišča, ostali plažni elementi, urbana oprema),
– tehnologija gradnje v območjih varstva narave.
5. Faze in roki za pripravo LN
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Faza                |Nosilec     |Rok          |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP       |junij 2004      |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Sprejem in objava programa priprave |župan, UOP    |8 dni po prostor.   |
|                  |         |konf.         |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora – |UOP       |30 dni        |
|pridobitev smernic         |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Analiza smernic, dopolnitev     |načrtovalec   |september 2004    |
|strokovnih podlag in predloga LN  |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP       |september       |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Dopolnitev predloga v skladu z   |načrtovalec   |7 dni         |
|usmeritvami PS           |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni  |župan      |7 dni pred pričetkom |
|obravnavi              |         |javne razgrnitve   |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z   |UOP, načrtovalec |september – oktober  |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Prva obravnava na OS        |župan, UOP    |oktober        |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Stališča do pripomb         |načrtovalec,   |15 dni po zaključku  |
|                  |UOP, župan    |javne obravnave    |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga  |načrtovalec   |           |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb  |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev    |UOP       |30 dni        |
|urejanja prostora          |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na|župan,      |december 2004     |
|občinskem svetu           |UOP       |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave
Pripravljavec izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta. Izdelavo prostorskega akta sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo (na podlagi javnega razpisa za spodbuditev priprave občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma).
7. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. 3503-71/2004
Koper, dne 22. junija 2004.
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003 corr., 58/03 – ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune – città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00 e 30/01), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Del piano di sito riferito alla sistemazione del tratto di costa tra Capodistria e Isola
1. Stato di cose presenti, finalita’ e base giuridica
In seguito alle modifiche ed integrazioni agli strumenti territoriali del piano, la cui approvazione si avvia verso la fase conclusiva, è stato predisposto un concetto programmatico che definisce in dettaglio la destinazione d’uso dell’area, come pure le direttrici per le possibili sistemazioni della stessa. Gran parte di queste sarà attuabile soltanto successivamente allo spostamento in galleria dell’attuale strada costiera. Nel frattempo è possibile, tuttavia, procedere alla sistemazione delle singole superfici da adibirsi alla balneazione e dei sentieri pedonali lungo la costa. Ai fini del loro idoneo inserimento nel territorio si procede alla predisposizione del rispettivo piano di sito (nel seguito: PS).
L’iniziativa per la predisposizione di tale piano finalizzato alle sistemazioni territoriali possibili nella fase iniziale e non condizionate dall’allontanamento dell’attuale strada costiera, è avanzata dal Comune città di Capodistria.
La predisposizione del PS poggia sul concetto urbanistico, integrato negli strumenti territoriali del piano, i quali sono in fase di approvazione.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona interessata dall’intervento
Il piano di sito prevede i seguenti interventi: sistemazione del sentiero pedonale lungo il tracciato della ferrovia dimessa, sistemazione delle superfici adibite alla balneazione, ricavate dal frangiflutti o realizzate estendendo il lungomare, sistemazione della rada, sistemazione delle comunicazioni tra il sentiero pedonale ed il frangiflutti, definizione degli arredi urbani, definizione dei vincoli di tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali presenti nell’area interessata dal PS.
Nella predisposizione del PS va tenuto conto degli orientamenti contenuti nel concetto programmatico degli strumenti territoriali del piano.
La superficie contemplata si estende lungo la fascia costiera compresa tra la strada regionale ed il mare, oltre alla parte dell’acquatorio delimitato da Giusterna, da una parte, e dalla punta del Rex, dall’altra.
L’area di cui sopra può essere estesa anche alle zone limitrofe qualora si rilevi, nel corso dell’elaborazione delle norme tecniche d’attuazione, che dal punto di vista ambientale o funzionale ciò comporti soluzioni più appropriate.
3. Enti preposti alla sistemazione del territorio, incaricati di fornire indirizzi e pareri, ed altri partecipanti alla fase preparatoria del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire, previa compilazione del PS, gli indirizzi per la predisposizione del medesimo, oltre che di esprimere il proprio parere a proposito della proposta integrata, sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per i servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione del patrimonio naturale, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, L’Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, Amministrazione marittima, Piazza Ukmar 2, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 maggio 13.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZureP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono opinioni allo strumento urbanistico relativo al territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
L’ente che si fa carico della predisposizione ed il promotore del piano di sito è il Comune città di Capodistria, il quale sceglie il pianificatore e finanzia la compilazione del documento.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1. Il PS deve essere compilato nel rispetto dei contenuti stabiliti dalla legge e dai rispettivi decreti attuativi, come pure in osservanza del presente programma di predisposizione. Il piano di sito è elaborato anche in forma digitale in modo da consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
L’ente che si fa carico della predisposizione ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di preparazione e d’approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del progetto integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Elenco degli elaborati tecnici necessari e modalita’ d’acquisizione delle soluzioni tecniche
Gli elaborati tecnici sono realizzati dal pianificatore scelto dal promotore del piano di sito, il quale provvede anche ai documenti geodetici (piano geodetico corredato del catasto degli impianti a rete e dello schema parcellare) occorrenti alla compilazione del documento.
Nella realizzazione degli elaborati tecnici e del piano di sito va tenuto conto degli elaborati tecnici finalizzati alle modifiche ed integrazioni agli strumenti territoriali dei piani riferiti al tratto di costa tra Capodistria e Isola, integrandoli nel rispetto delle direttrici fornite dagli enti preposti alla sistemazione territoriale, come pure al progetto di massima delle sistemazioni territoriali previste.
Il progetto di massima comprende:
– Il progetto di massima delle sistemazioni territoriali avente carattere di un disegno integrale, urbanistico, paesaggistico ed architettonico e comprensivo del progetto di massima dei raccordi stradali, d’impianti energetici, idrici e fognari, come pure la sistemazione e le soluzioni di massima riferite ai provvedimenti volti a ovviare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturali e sul patrimonio culturale.
– Un catalogo degli elementi che compongono l’arredo dello spazio interessato dall’intervento (spiazzi, moli, scalinate, altre strutture balneari, arredi urbani),
– La tecnologia costruttiva da adottarsi nelle zone interessate da vincoli di tutela dei beni naturalistici
5. Tempi di predisposizione dell’atto territoriale
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Fase                |Ente competente |Termine previsto    |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Conferenza istruttoria       |UAT       |Giugno 2004      |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Approvazione e pubblicazione del  |Sindaco, UAT   |8 giorni dalla conf.  |
|programma di predisposizione    |         |Istruttoria      |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Invito agli enti preposti alla   |UAT       |30 giorni       |
|sistemazione territoriale –    |         |            |
|acquisizione delle linee direttrici|         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Analisi delle direttrici,     |Progettista   |Settembre 2004     |
|integrazione degli elaborati    |         |            |
|tecnici e della proposta del PS  |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Conferenza istruttoria       |UAT       |Settembre       |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Integrazione della proposta, in  |Progettista   |7 giorni        |
|armonia con le direttrici della CI |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Deliberazione sull’esposizione al |il Sindaco    |7 giorni precedenti  |
|pubblico e sul dibattito pubblico |         |l’esposizione al    |
|                  |         |pubblico        |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Esposizione al pubblico e dibattito|UAT,       |Settembre – ottobre  |
|pubblico con il rilevamento di   |pianificatore  |2004          |
|tutte le osservazioni scritte   |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Presentazione dell’atto al     |Sindaco, UAT   |Ottobre        |
|consiglio comunale in prima lettura|         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Prese di posizione nei confronti  |Pianificatore,  |15 giorni dalla    |
|delle osservazioni         |UAT, Sindaco   |conclusione del    |
|                  |         |dibattito pubblico   |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Compilazione della proposta    |Pianificatore  |15 giorni       |
|dell’atto integrata con le     |         |dall’approvazione   |
|osservazioni            |         |delle prese di     |
|                  |         |posizione       |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Acquisizione dei pareri forniti  |UAT       |30 giorni       |
|dagli enti preposti alla      |         |            |
|sistemazione del territorio    |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Seconda lettura in sede del    |Sindaco, UAT   |Dicembre 2004     |
|Consiglio comunale         |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
6. Obblighi finanziari in ordine alla predisposizione di cui sopra
L’ente incaricato della predisposizione del piano di sito sceglie il pianificatore e provvede al finanziamento della realizzazione degli elaborati tecnici e dello stesso piano di sito.
La compilazione del documento è cofinanziata dal Ministero per l’economia (in seguito al bando pubblico finalizzato alla preparazione della documentazione territoriale comunale riguardante le necessità dello sviluppo turistico).
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore da subito.
N.: K3503-71/2004
Capodistria, 22. 6. 2004.
Il Sindaco
Boris Popovič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti