Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3461. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli, stran 9485.

Na podlagi drugega odstavka 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) in 24. člena zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) v soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli.
II. MERILA ZA VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV IN VREDNOST POSAMEZNIH ELEMENTOV
2. člen
(stroški ogrevanja, električne energije in vode)
Stroški ogrevanja, električne energije in vode so določeni v odvisnosti od šolskega prostora, potrebnega za izvajanje posameznih programov, in sicer:
1. 300 m2 na oddelek za umetniško gimnazijo – glasbena in plesna smer;
2. 134 m2 na oddelek za programe s področij:
– ekonomije,
– pedagoške skupine,
– gimnazije,
– strokovne gimnazije (razen programa umetniške gimnazije – glasbene, plesne in dramsko-gledališke smeri) ter za
– programe elektrotehnik računalništva, medijski tehnik in elektrotehnik, za naziv strokovne izobrazbe računalniški tehnik;
3. 150 m2 na oddelek za program umetniške gimnazije – dramsko-gledališka smer in za programe na ostalih področjih.
V izračunu stroškov na oddelek se upošteva naslednja normirana poraba:
1. za ogrevanje: 146 KWh/m2;
2. za električno energijo: 39 KWh/m;
3. za vodo: 2,2 m3/m2.
3. člen
(splošni materialni stroški)
Splošni materialni stroški (pisarniški material, poštne storitve, izdaja šolskih publikacij, tehnično varovanje stavbe in drugi splošni materialni stroški) se priznajo na oddelek v višini 200 točk.
4. člen
(stroški elektronskih komunikacij)
Stroški elektronskih komunikacij se priznajo na oddelek v višini 50 točk.
5. člen
(stroški za izvedbo vaj)
Stroški za izvedbo vaj se priznajo na oddelek v naslednji višini točk:
1. 100 točk za programe administrator, trgovec, prodajalec in podjetniško poslovanje;
2. 110 točk za programe s področij:
– gradnje,
– dimnikarstva,
– geodezije,
– zaključne gradbene dejavnosti,
– pedagoške skupine,
– gimnazije,
– strokovne gimnazije (razen programa tehniške gimnazije in programa umetniške gimnazije – glasbene in plesne smeri) ter za
– programe ekonomski tehnik, ekonomsko-komercialni tehnik, aranžerski tehnik, turistični tehnik in prometni tehnik;
3. 120 točk za program tehniške gimnazije;
4. 130 točk za programe s področij:
– agroživilstva,
– veterinarstva,
– živilstva,
– elektrotehnike in računalništva,
– zdravstva (razen programov zobotehnik, laboratorijski tehnik in kozmetični tehnik),
– kulture;
5. 150 točk za programe s področij:
– gozdarstva,
– usnjarstva,
– tekstila,
– lesarstva,
– pomorstva,
– osebnih storitev (razen programa frizer) ter za
– programe gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik, natakar in gostinska dela, za naziv poklicne izobrazbe natakar;
6. 170 točk za programe s področij:
– kemijske dejavnosti,
– farmacije,
– steklarstva,
– grafike,
– papirništva,
– metalurgije,
– strojništva,
– rudarstva ter za
– programe zobotehnik, laboratorijski tehnik, kozmetični tehnik, frizer, kuhar in gostinska dela, za naziv poklicne izobrazbe kuhar in kuhar-natakar;
7. 220 točk za program umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer.
6. člen
(stroški obdelovalnega materiala, pogonske energije, drobnega orodja in zaščitnih sredstev)
Stroški obdelovalnega materiala, pogonske energije, drobnega orodja in zaščitnih sredstev se priznajo na oddelek v naslednji višini točk:
1. 40 točk za programe s področij:
– agroživilstva,
– veterinarstva,
– živilstva,
– elektrotehnike in računalništva,
– pomorstva,
– zdravstva (razen programov zobotehnik, laboratorijski tehnik in kozmetični tehnik);
2. 50 točk za programe s področij:
– gozdarstva,
– usnjarstva,
– tekstila,
– lesarstva,
– gradnje,
– dimnikarstva,
– geodezije,
– zaključne gradbene dejavnosti;
3. 60 točk za programe s področij:
– kemijske dejavnosti,
– farmacije,
– steklarstva,
– grafike,
– papirništva,
– metalurgije,
– strojništva,
– rudarstva,
– kulture,
– osebnih storitev ter za
– programe zobotehnik, laboratorijski tehnik, kozmetični tehnik, gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik, natakar in gostinska dela, za naziv poklicne izobrazbe natakar;
4. 170 točk za programa kuhar in gostinska dela, za poklicna naziva kuhar in kuhar-natakar.
7. člen
(izračun števila oddelkov)
Število oddelkov iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se za šolo določi oziroma izračuna tako, da se število dijakov oziroma vajencev (v nadaljnjem besedilu: dijaki), ki so vpisani v programe (oziroma nazive poklicne in strokovne izobrazbe) po posameznih področjih s celoletno organizacijo izobraževanja, deli s številom 14. Na ta način izračunano število oddelkov po posameznih področjih se določi na eno decimalko natančno.
Za posamezne letnike programov s polletno organizacijo izobraževanja v šoli ali z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja, se število oddelkov iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika določi tako, da se število dijakov, ki so vpisani v posamezne letnike teh programov (oziroma nazivov poklicne in strokovne izobrazbe) po posameznih področjih, deli s številom 14 ter pomnoži s faktorjem 0,5. Na ta način izračunano število oddelkov po posameznih področjih se določi na eno decimalko natančno.
8. člen
(sredstva za druge materialne stroške)
Na podlagi izračuna števila oddelkov iz 7. člena tega pravilnika se šoli priznajo tudi sredstva za:
– tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nabavo knjižničnega gradiva v slovenskem in madžarskem jeziku.
Sredstva za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev, strokovno sodelovanje delavcev s šolami in institucijami Republike Madžarske in za zdravniške preglede delavcev se priznajo na podlagi zasedbe sistemiziranih delovnih mest.
Sredstva za šolsko dokumentacijo se priznajo na podlagi števila dijakov. Šoli se prizna razlika v ceni med enojezično in dvojezično dokumentacijo.
Sredstva za izvedbo programa sodelovanja z matičnim narodom in za ekskurzijo dijakov Dvojezične srednje šole Lendava in dijakov, ki se učijo madžarski jezik fakultativno izven narodnostno mešanega območja na Madžarsko, se priznajo na podlagi števila dijakov.
Sredstva za izvedbo zaključnega izpita, mature, poklicne mature in predmaturitetnih preiskusov znanja se priznajo na podlagi števila dijakov zaključnih letnikov ter poklicnega in maturitetnega tečaja.
Sredstva za druge izredne namene določi s posamičnimi sklepi minister, pristojen za šolstvo.
9. člen
(cena elementa, vrednost točke)
Ceno posameznega elementa materialnih stroškov oziroma vrednost točke za posamezni namen določi minister, pristojen za šolstvo, v skladu z letnim finančnim načrtom Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
III. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2004.
Št. 011-03-186/2003
Ljubljana, dne 1. junija 2004.
EVA 2003-3311-0230
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti