Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, stran 9488.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
1. člen
V pravilniku o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 76/03) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določajo normativi in standardi, ki so podlaga za:
– financiranje sistemiziranih delovnih mest strokovnih delavcev ter računovodsko-administrativnih in tehničnih delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo izobraževalne programe s področja srednjega šolstva,
– financiranje drugih nalog, povezanih z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo,
– oblikovanje oddelkov in skupin v izobraževalnih programih za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe.«.
2. člen
V 2. členu se besedilo »46. in 47.« nadomesti z besedilom »46. do 47.a«.
3. člen
V 2. točki 4. člena se besedilo »Učitelj, ki je član državne predmetne komisije za poklicno maturo, ima zmanjšano tedensko učno obveznost, in sicer« nadomesti z besedilom »Učitelju, ki je član državne predmetne komisije za poklicno maturo, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša, in sicer:«.
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(interesne dejavnosti)
Sredstva za izvedbo interesnih dejavnosti, ki so sestavni del izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, se določijo v odvisnosti od števila dijakov, vpisanih v posamezne letnike teh programov.
Merila za plačilo ur interesnih dejavnosti se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.«.
5. člen
V 9. členu se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Število oddelkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi tako, da se:
– število dijakov 1. in 2. letnika, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja, deli s 23, število dijakov 3. letnika, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja, deli s 23 ter pomnoži s faktorjem 0,5,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja, deli z 28,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe srednjega strokovnega izobraževanja, deli s 30,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja, deli z 32.
Če je na ta način izračunano skupno število oddelkov iz prejšnjega odstavka decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.«.
6. člen
V 10. členu se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Število oddelkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določi tako, da se:
– število dijakov 1. in 2. letnika, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja, deli s 23, število dijakov 3. letnika, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja, deli s 23 ter pomnoži s faktorjem 0,5,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja, deli z 28,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe srednjega strokovnega izobraževanja, deli s 30,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja, deli z 32.
Če je na ta način izračunano skupno število oddelkov iz prejšnjega odstavka decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.«.
7. člen
V 11. členu se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Število oddelkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določi tako, da se:
– število dijakov 1. in 2. letnika, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja, deli s 23, število dijakov 3. letnika, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja, deli s 23 ter pomnoži s faktorjem 0,5,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja, deli z 28,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe srednjega strokovnega izobraževanja, deli s 30,
– število dijakov, vpisanih v izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja, deli s 32.
Če je na ta način izračunano skupno število oddelkov iz prejšnjega odstavka decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.«.
8. člen
V tretjem odstavku 39. člena se za besedilom »praktičnem pouku zdravstvene nege (11 v skupini) doda besedilo »praktičnem pouku pomoči in oskrbe v 3. letniku (12 v skupini)«.
V petem odstavku se v oklepaju za »11,« doda »12,«.
9. člen
Naslov X. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»POSEBNI NORMATIVI ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME Z MODELOM SKUPNEGA IZVAJANJA«.
10. člen
V podnaslovu 44. člena se pred besedo »programi« doda beseda »izobraževalni«.
Na koncu besedila se v oklepaju za besedo »model« dodata besedi »v strojništvu«.
11. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
(izobraževalni programi modela v gradbeništvu)
Skupno izvajanje na ravni srednjega poklicnega izobraževanja v gradbeništvu (dualna ali šolska organizacija) vključuje naslednje izobraževalne programe:
– črkoslikar,
– dimnikar,
– izvajalec suhomontažne gradnje,
– kamnosek,
– pečar-keramik,
– slikopleskar,
– strojnik gradbene mehanizacije,
– tesar,
– zidar
(v nadaljevanju: model v gradbeništvu).«.
12. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 45. člena se besedilo »iz prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »iz 44. in 44.a člena tega pravilnika«.
13. člen
V 46. členu se v podnaslovu za besedo »modelu« dodata besedi »v strojništvu«.
V prvem stavku se za besedama »modela« in »modelu« dodata besedi »v strojništvu«.
14. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(število skupin pri praktičnem pouku v modelu v gradbeništvu)
Če šola izvaja vsaj dva izobraževalna programa iz modela v gradbeništvu, in sicer v oddelku v skladu s 25. členom tega pravilnika, se število skupin pri praktičnem pouku v 2. in 3. letniku določi tako, da se število vseh dijakov 2. letnika deli s 14 in 3. letnika s 13. Če je na ta način izračunano število skupin v posameznem letniku decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila. K tako dobljenemu številu skupin se prišteje ena skupina.«.
15. člen
Podnaslov 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»izvedba izbirnih strokovnih vsebin – točka B1 predmetnika: izbirni strokovni del za model v strojništvu.«.
Za besedo »modela« se dodata besedi »v strojništvu«.
V oklepaju se število »168« nadomesti s številom »165«.
16. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
(izvedba izbirnih strokovnih vsebin – točka B1 predmetnika: izbirni strokovni del za model v gradbeništvu)
Če šola izvaja vsaj dva programa iz modela v gradbeništvu, in sicer v oddelku skladno s prvim odstavkom 25. člena tega pravilnika, se za izvedbo izbirnih strokovnih vsebin šoli v 2. in 3. letniku prizna dodatno število letnih ur, določenih s predmetnikom (v 2. letniku 132 ur in v 3. letniku 112 ur).«.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2004.
Št. 011-03-43/2004
Ljubljana, dne 1. junija 2004.
EVA 2004-3311-0062
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti