Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3422. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Benedikt, stran 9388.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 6. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 20. seji dne 28. 3. 2001 določil
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Benedikt
I. UVOD
1. člen
Kot podlaga za dovoljevanje večine posegov v prostor služita za območje Občine Benedikt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 37/89) in Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 2/89).
Prvega je Občina Lenart sprejela v letu 1989 za območja izven ureditvenih območij naselij in izven območij melioracij, ki se izvajajo z ureditvenim načrtom (Uradni list SRS, št. 37/89). V njih je poleg območja, za katerega veljajo, določila še njegovo funkcijo, splošne pogoje za posege v prostor, merila in pogoje za graditev objektov, merila in pogoje za komunalno urejanje, merila in pogoje za priključevanje in uporabo omrežij in naprav, merila in pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine in drugih dobrin splošnega pomena ter merila in pogoje za delovanje SLO in DS.
V letu 1993 so bili Prostorski ureditveni pogoji v Občini Lenart dopolnjeni (Uradni list RS, št. 24/93) z določitvijo pogojev, pod katerimi je možna oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev namembnosti objektov, v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/96) pa je bilo razširjeno območje, na katerem so dopustni posegi v prostor tako, da so posegi možni še izven "pozidanih površin" na kmetijskih zemljiščih, določeni pa so bili tudi pogoji, katere vrste posegov so dopustne, kakšne vrste objektov je dopustno graditi in kateri pogoji morajo biti predhodno izpolnjeni.
Z začasnimi Prostorskimi ureditvenimi pogoji za centralna naselja (Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Trojica, Jurovski dol, Lokavec, Voličina in Sv. Ana) je Občina Lenart v letu 1989 določila meje in funkcijo območja, splošne pogoje za posege v prostor, pogoje za graditev objektov in komunalno urejanje, pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter pogoje za varovanje in izboljšanje okolja.
S spremembami in dopolnitvami odloka so bili leta 1993 opredeljeni pogoji, pod katerimi je možna oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev namembnosti objektov v centralnih naseljih, hkrati pa je določeno tudi, da glede drugih pogojev za graditev objektov veljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart.
Vse spremembe in dopolnitve obeh odlokov so bile izvedene le v odlokih, ne pa tudi v grafični obliki (odloka sta ohranila grafični del iz leta 1989).
II. RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV (PUP)
2. člen
Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov občine
Oba odloka – začasni Prostorski ureditveni pogoji za centralna naselja in Prostorski ureditveni pogoji za območje izven ureditvenih območij naselij in izven območij melioracij, ki se izvajajo s PIN, ki izhajata iz leta 1989, imata za podlago prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lenart iz leta 1988.
To pomeni, da grafični del obeh odlokov povzema bistveno drugačne meje zazidljivih površin oziroma območij, kot so danes veljavne (na vseh danes veljavno opredeljenih zazidljivih površinah ni pravne podlage za izdajanje dovoljenj za posege v prostor), saj je Občina Lenart v času po sprejetju obeh odlokov večkrat (v letih 1990, 1992, 1993, 1994, 1997 in 1998) spremenila prostorske sestavine svojih planskih aktov, prostorskih ureditvenih pogojev pa z njimi ni uskladila.
Predvsem je pomembno, da so bila s spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega plana v letu 1993 formalno evidentirana stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje ter manjša ureditvena območja naselij, ki so bila vse dotlej tretirana kot 2. območje, v mnogih primerih celo kot 1. območje kmetijskih zemljišč. Po grafičnem delu odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih imajo tak status še danes.
Z nastankom samostojne občine so se v skladu z lastnimi potrebami in predstavami o nadaljnjem razvoju in njegovem usmerjanju pojavile potrebe po revidiranju nekaterih rešitev in ureditev, opredeljenih v prostorskem planu, zato je Občina Benedikt vzporedno s pripravo prostorskih ureditvenih pogojev pristopila k spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega plana.
3. člen
Uskladitev z zakonodajo, sprejeto po letu 1989, ki vpliva na urejanje in izvajanje posegov v prostor
Poleg v predhodni točki navedenega razloga so med razlogi, ki narekujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev, tudi spremembe zakonodaje, zlasti:
– Zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bistveno spremenil pogoje za poseganje na kmetijska zemljišča,
– spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg posegov, ki jih je mogoče izvajati na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev,
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 in 22/00).
4. člen
Vsebinska preveritev nekaterih določil Prostorskih ureditvenih pogojev
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in uskladitve prostorskih ureditvenih pogojev, je v postopku priprave sprememb in dopolnitev akta smiselno preveriti tudi nekatera vsebinska določila prostorskih ureditvenih pogojev, za katera praksa in izkušnje kažejo, da se pri uporabi pojavljajo nejasnosti ter dvomi o njihovi smiselnosti oziroma ustreznosti (npr. določila o velikosti gradbenih parcel, merila za opredeljevanje funkcionalnih zemljišč idr.).
V letu 1998 je Občina Lenart razpadla na štiri občine (Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ano). Iz praktičnih razlogov je smiselno pripraviti nove Prostorske ureditvene pogoje za območje občine Benedikt, ki bodo povzeli pozitivna določila obeh lenarških Prostorskih ureditvenih pogojev. Ker pa je večina meril in pogojev obeh starih odlokov (za občinsko središče in preostalo ozemlje občine) enakih, bodo za celotno ozemlje pripravljeni enotni Prostorski ureditveni pogoji.
III. OSNOVE ZA PRIPRAVO PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
5. člen
Naročnik, izdelovalec in koordinator izdelave Prostorskih ureditvenih pogojev
Naročnik Prostorskih ureditvenih pogojev je Občina Benedikt, Benedikt 16a, 2234 Benedikt.
Izdelovalec Prostorskih ureditvenih pogojev bo izbran na osnovi najugodnejše ponudbe v postopku zbiranju ponudb za izbor izvajalca za izdelavo PUP, ki ga bo pripravila in izvedla občina.
Koordinator priprave in usklajevanja ter izvedbe postopka izdelave prostorskih ureditvenih pogojev je župan Občine Benedikt in od njega pooblaščena oseba.
6. člen
Zakonske podlage in obseg priprave Prostorskih ureditvenih pogojev
Pri izdelavi Prostorskih ureditvenih pogojev bodo upoštevani vsi relevantni predpisi.
Priprava Prostorskih ureditvenih pogojev bo obsegala izdelavo tekstualnega (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili ipd.) in grafičnega dela v fazah osnutka, predloga in končnih elaboratov PUP.
V postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
7. člen
Strokovne podlage in veljavni planski akti
Pri izdelavi Prostorskih ureditvenih pogojev se upoštevajo in uporabijo naslednja gradiva:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/79 in 71/98),
– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98),
– strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine.
V fazi izdelave osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev se najprej izdelajo strokovne podlage, ki vsebujejo analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbene dokumentacije, predlog območja, za katerega se izdelajo prostorski ureditveni pogoji (členjeno na območje, ki ga s PUP urejamo trajno in območja, ki jih s PUP urejamo do sprejetja prostorskih izvedbenih načrtov) ter nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki jih je potrebno razrešiti v prostorskih ureditvenih pogojih.
IV. PRIPRAVA IN SPREJEMANJE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
8. člen
Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev
Izdelovalec Prostorskih ureditvenih pogojev bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
9. člen
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave Prostorskih ureditvenih pogojev morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elektri_ne energije,
– Elektro Radgona,
– Telekom Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, Izpostava Maribor,
– Mariborski vodovod,
– Nigrad.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da pogojev nima oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
V postopek bodo pritegnjeni tudi drugi pogojedajalci oziroma soglasodajalci, kolikor se v teku naloge ugotovi, da jih je potrebno vključiti.
10. člen
Izdelava osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek Prostorskih ureditvenih pogojev.
Osnutek Prostorskih ureditvenih pogojev bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in utemeljitvami Prostorskih ureditvenih pogojev ter pogoji organov oziroma organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN in TTN v merilu 1:5000,
3. osnutek odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih z vsebino, kot jo določa zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter specificira navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
11. člen
Potrditev in razgrnitev osnutka
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek Prostorskih ureditvenih pogojev Občinskemu svetu občine Benedikt in mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni. V tem času bo Občinska uprava občine Benedikt organizirala javno obravnavo. Občani bodo o javni razgrnitvi in obravnavi obveščeni na krajevno običajen način.
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska uprava občine Benedikt zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku Prostorskih ureditvenih pogojev.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec Prostorskih ureditvenih pogojev strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča. O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Benedikt.
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec osnutek PUP dopolnil v obliki predloga Prostorskih ureditvenih pogojev.
12. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati soglasje k predlogu Prostorskih ureditvenih pogojev
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo elektri_ne energije,
– Elektro Radgona,
– Telekom Slovenije,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za varstvo narave, Izpostava Maribor,
– Mariborski vodovod,
– Nigrad.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom Prostorskih ureditvenih pogojev soglaša.
Predlog Prostorskih ureditvenih pogojev bo vseboval enake sestavine kot njihov osnutek, zaradi upoštevanja pripomb pa se bo poleg vsebinskih sprememb od osnutka razlikoval še po tem, da bo vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k Prostorskim ureditvenim pogojem.
13. člen
Sprejem odloka
Župan bo usklajeni predlog Prostorskih ureditvenih pogojev s pridobljenimi soglasji organov in organizacij poslal v sprejetje občinskemu svetu občine Benedikt. Ta ga bo sprejel z odlokom ter objavil v Uradnem listu RS.
V. ROKI ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
14. člen
Prostorski ureditveni pogoji bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: april 2001,
– strokovne podlage kot 1. faza izdelave Prostorskih ureditvenih pogojev: v dveh mesecih po sklenitvi pogodbe (junij 2001),
– obravnava strokovnih podlag v občini: v največ dveh tednih po predaji gradiv,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev: dva tedna po potrditvi strokovnih podlag (oziroma najkasneje do julija 2001),
– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev: v enem mesecu po posredovanju gradiv (avgust 2001),
– osnutek Prostorskih ureditvenih pogojev: v enem mesecu po preteku roka za izdajo pogojev organov in organizacij (september 2001),
– obravnava in določitev osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev na občinskem svetu na seji v mesecu oktobru 2001,
– javna razgrnitev in obravnava osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev: 30 dni (november 2001),
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav: v treh tednih po zaključeni javni razgrnitvi (december 2001),
– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na seji v mesecu januarju 2002,
– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo osnutek Prostorskih ureditvenih pogojev dopolnjen še z relevantnimi usklajenimi sestavinami predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana v usklajeni predlog Prostorskih ureditvenih pogojev: v mesecu dni po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav na občinskem svetu (februar 2002),
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga Prostorskih ureditvenih pogojev (april 2002),
– Občinski svet občine Benedikt bo sprejel odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih predvidoma na svoji seji v mesecu maju 1999.
VI. FINANČNA SREDSTVA
15. člen
Za pripravo Prostorskih ureditvenih pogojev ter izdelavo strokovnih podlag se potrebna finančna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Benedikt za leti 2001 in 2002.
VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI
16. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-001/2001-18
Benedikt, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti