Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3436. Program priprave lokacijskega načrta "Športno rekreacijska cona v Ankaranu", stran 9437.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta “Športno rekreacijska cona v Ankaranu”
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje med opuščeno bolnišnico Ankaran, Jadransko cesto in Sv. Katarino je bilo v prostorskih sestavinah planskih dokumentov znotraj urbanistične zasnove mesta opredeljeno kot urbane površine, namenjene razvoju turizma. S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje ankaranskega polotoka v letu 2004), ki bodo sprejete predvidoma v juliju 2004, je bila za kontaktno območje med Luko Koper in hotelskim kompleksom Adria Ankaran opredeljena podrobnejša namenska raba z usmeritvami za izdelavo lokacijskih načrtov. Območje med Jadransko cesto in Sv. Katarino je predvideno za gradnjo športnih objektov.
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za navedeno prostorsko ureditev podaja Mestna občina Koper v sodelovanju s KS Ankaran.
Izdelava lokacijskega načrta je utemeljena s programsko zasnovo v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin plana, ki so v postopku sprejemanja.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je izgradnja športnih objektov s spremljajočimi ureditvami in igrišč ter ureditev zelenih površin.
Pri pripravi LN je potrebno upoštevati usmeritve programske zasnove iz prostorskih sestavin plana.
Okvirno območje obravnave obsega območje med območjem Slovenske vojske, Jadransko cesto in Sv. Katarino.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper,
– Ministrstvo za promet, Uprava za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper,
– Ministrstvo za promet, DRSC, izpostava Koper, Ul. 15. maja 13.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec in pobudnik lokacijskega načrta je Mestna občina Koper, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. LN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Izdelajo se strokovne podlage v naslednjih vsebinah:
– dopolnitev strokovnih podlag glede naravnih in ustvarjenih danosti, ki so bile izdelane za spremembo prostorskih sestavin plana za obalno območje Ankarana (podrobnejši prikaz naravnih in krajinskih značilnosti, prikaz obstoječega stanja v prostoru, vključno z obstoječo prometno in komunalne infrastrukturo, prikaz lastništva). Že izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pripravljavec.
– Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
– Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve. Strokovna rešitev se izdela na podlagi programa, ki ga potrdi pripravljavec. Predlog programa izdelajo športne in turistične organizacije in društva v kraju, uskladi pa jih krajevna skupnost. Usklajen program potrdi pripravljavec in je osnova za izdelavo strokovne rešitve kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne idejna zasnove.
– Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik lokacijskega načrta. Pobudnik lokacijskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo akta.
5. Faze in roki za pripravo LN
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Faza                |Nosilec     |Rok          |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP       |junij 2004      |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Sprejem in objava programa priprave |župan, UOP    |8 dni po prostor.   |
|                  |         |konf.         |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora – |UOP       |30 dni        |
|pridobitev smernic         |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Priprava in potrditev programa   |KS Ankaran, UOP, |junij – avgust    |
|                  |župan      |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Analiza smernic, dopolnitev     |načrtovalec   |junij – september   |
|strokovnih podlag in predloga LN  |         |2004         |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP       |oktober        |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Dopolnitev predloga v skladu z   |načrtovalec   |7 dni         |
|usmeritvami PS           |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni  |župan      |7 dni pred pričetkom |
|obravnavi              |         |javne razgrnitve   |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z   |UOP, načrtovalec |oktober – november  |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Prva obravnava na OS        |župan, UOP    |november       |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Stališča do pripomb         |načrtovalec,   |15 dni po zaključku  |
|                  |UOP, župan    |javne obravnave    |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga  |načrtovalec   |           |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb  |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev    |UOP       |30 dni        |
|urejanja prostora          |         |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na|župan,      |januar 2005      |
|občinskem svetu           |UOP       |           |
+------------------------------------+-----------------+----------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave
Pripravljavec izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta. Izdelavo prostorskega akta sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo (na podlagi javnega razpisa za spodbuditev priprave občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma).
7. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. 3503-69/2004
Koper, dne 22. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – corr., 58/03 – ZZK – 1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Del piano di sito riferito alla “Zona sportiva e ricreativa ad Ancarano”
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica
Nei piani riguardanti il concetto urbanistico della città, l’area compresa tra l’ospedale dismesso ad Ancarano, la Strada dell’Adriatico e la S. Caterina è stata definita quale zona urbana destinata allo sviluppo del turismo. In seguito alle modifiche ed integrazioni agli strumenti territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (fascia costiera della penisola di Ancarano nel 2004), di cui si prevede l’approvazione nel mese di luglio 2004, è stata determinata, per la zona di contatto tra il porto di Capodistria ed il complesso alberghiero Adria Ancarano, la destinazione d’uso dettagliata, e sono state fornite indicazioni per la predisposizione dei piani di sito. L’area tra la Strada dell’Adriatico e S. Caterina è destinato alla costruzione degli impianti sportivi.
L’iniziativa per la predisposizione del piano di sito è stata proposta dal comune, in collaborazione con la CL di Ancarano.
La compilazione del piano di sito poggia sul concetto programmatico contenuto nelle modifiche ed integrazioni agli strumenti territoriali del piano che sono in fase d’approvazione.
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
Il piano di sito ha per oggetto la costruzione di impianti sportivi completi delle strutture accessorie, dei campi da gioco e la sistemazione delle superfici allestite a verde.
Nella compilazione del PS occorre rispettare gli orientamenti del concetto programmatico contenuto negli strumenti territoriali del piano.
Il perimetro dell’area interessata è delimitato dalla zona in uso dalle forze armate slovene, dalla Strda dell’Adriatico e da S. Caterina.
L’area di cui sopra può essere estesa anche alle zone limitrofe qualora si rilevi, nel corso dell’elaborazione delle norme tecniche d’attuazione, che dal punto di vista ambientale o funzionale ciò comporti soluzioni più appropriate.
3. Enti preposti alla sistemazione del territorio e altri partecipanti alla fase preparatoria del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del piano di sito oltre che di esprimere il proprio parere riguardo alla proposta integrata, sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per i servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione del patrimonio naturale, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, L’Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, Amministrazione marittima, Piazza Ukmar 2, Capodistria
– Il Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 maggio 13.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZureP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono opinioni allo strumento urbanistico relativo al territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
L’ente che si fa carico della predisposizione ed il promotore del piano di sito è il Comune città di Capodistria, il quale sceglie il pianificatore e finanzia la compilazione del documento.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1. Il PS deve essere compilato nel rispetto dei contenuti stabiliti dalla legge e dai rispettivi decreti attuativi, come pure in osservanza del presente programma di predisposizione. Il piano di sito è elaborato anche in forma digitale in modo da consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
L’ente che si fa carico della predisposizione ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di preparazione e d’approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del progetto integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Elaborati tecnici e modalità d’acquisizione dei medesimi
Si procede alla realizzazione dei seguenti elaborati tecnici:
– integrazione degli elaborati tecnici con informazioni circa i beni naturali e quelli artefatti, raccolte in occasione delle modifiche agli strumenti territoriali del piano riferito all’area costiera di Ancarano (illustrazione dettagliata delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, dello stato di cose presenti, dell’infrastruttura viaria ed a rete, della proprietà, dell’ordinamento giuridico riguardante l’area costiera). Gli elaborati tecnici già esistenti vanno integrati anche in funzione degli orientamenti forniti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio. Qualora questi richiedano la preparazione di elaborati tecnici aggiuntivi, tale compito spetta all’ente che si fa carico della predisposizione del PS.
– Analisi delle linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
– Soluzioni tecniche della sistemazione territoriale proposta. La soluzione tecnica è elaborata in base al programma approvato dall’ente che si fa carico della predisposizione del PS, mentre la compilazione della proposta di programma è affidata alle organizzazioni ed associazioni sportive e turistiche locali, e sono sottoposte alla successiva concertazione da parte della comunità locale. Il programma così armonizzato è infine approvato dall’ente preparatore e funge quale base per l’elaborazione della soluzione tecnica avente carattere di un progetto di massima integrale urbanistico, paesaggistico ed architettonico.
– Il progetto di massima dei raccordi stradali, d’impianti energetici, idrici e fognari, come pure la sistemazione e le soluzioni di massima riferite ai provvedimenti volti a ovviare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturali e sul patrimonio culturale.
Gli elaborati tecnici sono realizzati dal pianificatore scelto dal promotore del piano di sito, il quale provvede anche ai documenti geodetici (piano geodetico corredato del catasto degli impianti a rete e dello schema parcellare) occorrenti alla compilazione del documento. L’ente incaricato di predisporre il PS può commissionare gli eventuali elaborati tecnici aggiuntivi, richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio, anche ad altre organizzazioni o esperti competenti.
5. Tempi di predisposizione dell’atto territoriale
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Fase                |Ente competente |Termine previsto    |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Conferenza istruttoria       |UAT       |Giugno 2004      |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Approvazione e pubblicazione del  |Sindaco, UAT   |8 giorni dalla conf.  |
|programma di predisposizione    |         |Istruttoria      |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Invito agli enti preposti alla   |UAT       |30 giorni       |
|sistemazione territoriale –    |         |            |
|acquisizione delle linee direttrici|         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Analisi delle direttrici,     |Progettista   |Giugno – ottobre 2004 |
|integrazione degli elaborati    |         |            |
|tecnici e della proposta del PS  |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Conferenza istruttoria       |UAT       |Novembre        |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Integrazione della proposta, in  |Progettista   |7 giorni        |
|armonia con le direttrici della CI |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Deliberazione sull’esposizione al |il Sindaco    |7 giorni precedenti  |
|pubblico e sul dibattito pubblico |         |l’esposizione al    |
|                  |         |pubblico        |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Esposizione al pubblico e dibattito|UAT,       |Novembre – dicembre  |
|pubblico con il rilevamento di   |pianificatore  |2004          |
|tutte le osservazioni scritte   |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Presentazione dell’atto al     |Sindaco, UAT   |Dicembre        |
|consiglio comunale in prima lettura|         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Prese di posizione nei confronti  |Pianificatore,  |15 giorni dalla    |
|delle osservazioni         |UAT, Sindaco   |conclusione del    |
|                  |         |dibattito pubblico   |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Compilazione della proposta    |Pianificatore  |15 giorni       |
|dell’atto integrata con le     |         |dall’approvazione   |
|osservazioni            |         |delle prese di     |
|                  |         |posizione       |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Acquisizione dei pareri forniti  |UAT       |30 giorni       |
|dagli enti preposti alla      |         |            |
|sistemazione del territorio    |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
|Seconda lettura in sede del    |Sindaco, UAT   |Febbraio 2005     |
|Consiglio comunale         |         |            |
+-----------------------------------+-----------------+-----------------------+
6. Obblighi finanziari in ordine alla predisposizione di cui sopra
Il committente, il Comune città di Capodistria, l’Ufficio beni immobili, provvede al reperimento dei fondi occorrenti alla realizzazione dei necessari elaborati tecnici e del piano di edificazione, compresi i rispettivi documenti geodetici.
L’ente preparatore, il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, provvede ai fondi necessari allo svolgimento del procedimento (acquisizione delle linee guida e dei pareri dagli enti preposti alla sistemazione territoriale, pubblicazione della convocazione delle conferenze istruttorie ed altre pubblicazioni ufficiali e pubbliche), come pure i fondi finalizzati al finanziamento dell’eventuale recensione.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore da subito.
N.: K3503-69/2004
Capodistria, 22. 6. 2004
Il Sindaco
Boris Popovič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti