Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3458. Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali, stran 9483.

Na podlagi drugega odstavka 65. člena in prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opreme in kadrov, ki jih morata izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali (v nadaljnjem besedilu: organizacija) za pridobitev koncesije za opravljanje javne veterinarske službe, ter glede postopka ugotavljanja izpolnjevanja pogojev.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Na zgradbi, kjer se opravljajo veterinarske dejavnosti, mora biti viden napis z imenom organizacije. Dvorišče in poti na funkcionalnem zemljišču morajo biti tlakovane ali asfaltirane.
3. člen
(1) Prostori, kjer se opravljajo veterinarske dejavnosti, razen pisarn, morajo biti urejeni tako, da se lahko vzdržujejo v higienskem stanju in razkužujejo.
(2) Prostori morajo biti glede na vrsto in število živali, primerno veliki ter primerno temperirani, da ni ogroženo dobro počutje živali.
(3) Delovni prostori morajo biti osvetljeni z delovno ali umetno svetlobo in sicer na mestu pregleda živali najmanj 550 luxov, v drugih prostorih pa ustrezno delovnemu procesu.
(4) Prostori in druge površine, iz katerih bi se lahko prenesli povzročitelji kužnih bolezni in druge snovi, ki lahko ogrožajo okolje, morajo biti urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(5) Izolator za okužene živali in živali, za katere obstaja sum, da so okužene, mora biti lociran v neposredni okolici objekta in urejen tako, da so živali med seboj ločene, da ga je možno čistiti in razkuževati in da je preprečeno prenašanje kužne bolezni.
4. člen
(1) Oprema v vseh prostorih mora biti iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, kadar je to potrebno.
(2) Oprema v delovnih prostorih, v katerih imajo zaposleni opravka s kužnim materialom, mora omogočati delo brez nevarnosti za zdravje delavca, hkrati pa mora biti onemogočeno raznašanje povzročiteljev kužnih bolezni in zdravju škodljivih snovi.
(3) V prostoru za veterinarje in veterinarske pomočnike mora biti številu zaposlenih primerna oprema ter oprema za vodenje veterinarske dokumentacije in njeno arhiviranje.
(4) V prostoru za pregled in zdravljenje živali ter za pakiranje in odpremo odvzetega materiala za preiskave mora biti poleg delovne mize z ustrezno osvetlitvijo tudi omara za shranjevanje instrumentarija in pribora, hladilnik, omara za zdravila v dnevni rabi in delovne površine za pripravo materiala in vsa druga opravila pri pregledu in odvzemu, pakiranju ter odpremi materiala.
(5) Na delovnih mestih za delo s kemikalijami morajo biti delovne površine iz materiala, odpornega proti kemikalijam.
(6) Živalski vrt mora imeti puško s pripadajočo opremo za omamljanje živali.
(7) Priročni laboratorij mora imeti toliko delovnih površin, da poteka delo nemoteno.
(8) V prostoru za zdravila morajo biti police in hladilnik s termostatom. Za zdravila s psihotropnimi in narkotičnimi učinki mora biti posebna omara, ki se da zakleniti. Ključ ima samo odgovorni veterinar, ki mora voditi evidenco v skladu s predpisi, ki urejajo promet s prepovedanimi drogami.
(9) V bližini vseh delovnih mest, razen pisarne, mora biti umivalnik s priključki na hladno in toplo vodo ter s priborom za umivanje in razkuževanje rok.
(10) Organizacija mora imeti seznam vse opreme in specifikacijo.
5. člen
Za odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, mora biti zagotovljeno zbiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki.
III. POSEBNI POGOJI
6. člen
Organizacija mora imeti za opravljanje storitev veterinarskih dejavnosti naslednje prostore:
– prostor za pregled in zdravljenje živali in kirurške posege;
– mesto za pakiranje in odpremo odvzetega materiala za preiskave;
– mesto za pomivanje s sterilizacijo;
– prostor oziroma mesto za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov;
– mesto za priročni laboratorij;
– mesto za veterinarja, veterinarskega pomočnika in veterinarsko dokumentacijo, z opremo za vodenje evidenc;
– sanitarije;
– izolator za živali, pri katerih se sumi na kužno bolezen;
– prostor in opremo za shranjevanje poginulih živali (za male živali lahko hladilna skrinja).
IV. KADRI
7. člen
(1) Za opravljanje storitev veterinarskih dejavnosti mora imeti organizacija najmanj 2 veterinarja ali 1 veterinarja in 1 veterinarskega pomočnika. Eden izmed veterinarjev mora biti odgovorni vodja.
(2) Veterinar, ki je odgovorni vodja v živalskem vrtu, mora imeti specialna znanja s področja zdravstvenega varstva živali v živalskem vrtu in najmanj 8 let delovnih izkušenj na tem področju.
8. člen
(1) Veterinarski pomočnik sme opravljati veterinarska opravila po navodilu in nadzorom veterinarja.
(2) Veterinarski pomočnik sme opravljati veterinarska opravila v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije.
V. NAČIN IN POSTOPEK UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV
9. člen
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) izmed zaposlenih na VURS.
10. člen
(1) Organizacija vloži zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na VURS in priloži sistemizacijo in zasedbo delovnih mest (ime in priimek, izobrazba, licenca za veterinarja oziroma potrdilo o izobrazbi za veterinarskega pomočnika).
(2) Na podlagi vloženega zahtevka opravi komisija iz prejšnjega člena ogled objekta, prostorov, opreme ter dokumentacije in pripravi mnenje glede izpolnjevanja pogojev, kar je podlaga za izdajo odločbe direktorja VURS o izpolnjevanju pogojev.
(3) Po prejemu odločbe iz prejšnjega odstavka se organizacija lahko prijavi na javni razpis za pridobitev koncesije.
11. člen
VURS preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev najmanj vsakih 5 let.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Veterinarski pomočniki, ki nimajo ustrezne izobrazbe, so dolžni pridobiti ustrezna znanja v roku enega leta po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-335/2004
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-2311-0310
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti