Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3453. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2002, stran 9478.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je občinski svet na predlog župana na 14. seji dne 29. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2002 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki             723,191.000 SIT
II.  Skupaj odhodki             675,808.000 SIT
III.  Proračunski presežek           47,383.000 SIT
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev             830.000 SIT
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                  –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in sprememba kapitalskih deležev      830.000 SIT
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                     –
VIII. Odplačilo dolga                    –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu   48,213.000 SIT
X.   Neto zadolževanje            -48,213.000 SIT
XI.  Neto financiranje            -47,383.000 SIT
XII.  Stanje sredstev na računih
    preteklega leta
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2002 znaša 104,316.000 SIT in ta sredstva se razporedi za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva se namenijo:
– 59,145.000 SIT je obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2002,
– 2,150.000 SIT je namenskih sredstev za izdajo zbornika.
2. Ostala sredstva v višini 43,021.000 SIT se razporedi za pokritje proračunskega primanjkljaja proračuna za leto 2003.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-1412
Žužemberk, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti