Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3421. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 9/98) z upoštevanimi spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo , stran 9387.

K O L E K T I V N A P O G O D B A
za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 9/98) z upoštevanimi spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo
(podpisanimi 20. 5. 2004)
Pregled določb Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 09/98) z upoštevanimi spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004, ki se po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (Urradni list RS, št. 42/02) uporabljajo, in določb, ki se ne uporabljajo:
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe: se uporablja v celoti
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe: se uporablja v celoti
3. člen – Osebna veljavnost: se uporablja v celoti
4. člen – Časovna veljavnost: se uporablja v celoti
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi: uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek, ne uporabljajo se prvi, drugi in osmi odstavek
6. člen – Enotni minimalni standardi: se uporablja v celoti
7. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Razvrstitev del: se uporablja v celoti
8. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Tipična delovna mesta: se uporablja v celoti
9. člen – Prenos pooblastil: se uporablja v celoti
10. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Pogodba o zaposlitvi: se uporablja v celoti
11. člen – Poskusno delo: uporabljajo se prvi, tretji in četrti odstavek, ne uporabljata se drugi in peti odstavek
12. člen – Pripravništvo: se uporablja v celoti, določb tega člena pa ni mogoče razumeti kot določbe, ki v dejavnosti uvajajo pripravništvo
13. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela: se ne uporablja
14. člen – se ne uporablja
15. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih: se ne uporablja
16. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj: se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem razporejanje uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj
17. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu: se ne uporablja
18. člen – se ne uporablja
19. člen – Delo na domu: ne uporabljata se prvi in četrti odstavek, uporabljata se drugi in tretji odstavek
20. člen – Določanje in reševanje presežnih delavcev: se ne uporablja
21. člen – se ne uporablja
22. člen – uporabljajo se določbe od prvega do osmega odstavka in deseti odstavek; določila tega člena se uporabljajo samo za odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov
23. člen – se ne uporablja
24. člen – se ne uporablja
25. člen – se ne uporablja
26. člen – ne uporablja se prvi odstavek, uporablja se drugi odstavek
27. člen – se ne uporablja
28. člen – se ne uporablja
29. člen – ne uporabljajo se prvi, tretji, četrti, peti odstavek, ravno tako se ne uporabljata drugi in šesti odstavek
30. člen – se uporablja v celoti, pri čemer se pojem »trajni presežek« uporablja samo za presežne delavce v smislu odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih
31. člen – se ne uporablja
32. člen – se ne uporablja
33. člen – se ne uporablja
34. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev: se uporablja v celoti, vendar le za program razreševanja presežnih delavcev, kot ga ureja Zakon o delovnih razmerjih
35. člen – Delovni čas: se ne uporablja
36. člen – Delovni čas, krajši od polnega: se uporablja v celoti
37. člen – Merila za nočno delo: se ne uporablja
38. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače: se uporablja v celoti
39. člen – Razporejanje delavca-invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo: se ne uporablja
40. člen – Letni dopust: ne uporabljata se prvi in drugi odstavek, uporabljata se tretji in četrti odstavek
41. člen – Oblike motivacije delavcev: se uporablja v celoti
42. člen – Disciplinski postopek: se ne uporablja
43. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji: se ne uporablja
44. člen – Odškodnina: ne uporabljajo se prvi, drugi in tretji odstavek, uporablja se četrti odstavek
45. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja: se uporablja v celoti
46. člen – Dolžina odpovednega roka: se uporablja v celoti
47. člen – Varnost in zdravje pri delu: se uporablja v celoti
48. člen – Izobraževanje: se uporablja v celoti
49. člen – Izpiti: se uporablja v celoti
50. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem: se uporablja v celoti
51. člen – Razporeditev in obveznosti: se uporablja v celoti, s tem da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90. členom Zakona o delovnih razmerjih
52. člen – Vajenci: se uporablja v celoti
53. člen – Mentorji praktičnega pouka: se uporablja v celoti
54. člen – Učenci in študenti na praksi: se uporablja v celoti
55. člen – Obveščanje delavcev: se uporablja v celoti
56. člen – Pogoji za delovanje sindikata: se uporablja v celoti
57. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo: se uporablja v celoti
58. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika: uporabljajo se prvi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek, ne uporabljata se drugi in osmi odstavek; pri veljavnem tretjem odstavku velja, da se namesto navedbe »iz drugega odstavka« uporablja določilo prvega odstavka 210. člena Zakona o delovnih razmerjih
59. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih: se uporablja v celoti
60. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Plače in prejemki: se uporablja v celoti
61. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Tarifna priloga: se uporablja v celoti
62. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Plača za delovno uspešnost delavca: se uporablja v celoti
62.a člen (dodan s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja: se uporablja v celoti
63. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Dodatki za posebne obremenitve: se uporablja v celoti
64. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Dodatek za delovno dobo: se uporablja v celoti
65. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Nadomestila plače: se uporablja v celoti
66. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Udeležba delavcev na dobičku: se uporablja v celoti
67. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Obračun plače, nadomestil in drugih prejemkov: se uporablja v celoti
68. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Drugi osebni prejemki
1. Regres za letni dopust: se uporablja v celoti
2. Jubilejne nagrade: se uporablja v celoti
3. Odpravnina ob upokojitvi: se uporablja v celoti
4. Solidarnostne pomoči: se uporablja v celoti
5. Zavarovanja: se uporablja v celoti
69. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Povračila stroškov v zvezi z delom: se uporablja v celoti
70. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Inovacije: se uporablja v celoti
71. člen – Prejemki pripravnikov: se ne uporablja
72. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi: se uporablja v celoti
73. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Prejemki za usposabljanje in uvajanje: se uporablja v celoti
74. člen (spremenjen s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – Plače sindikalnih zaupnikov: se uporablja v celoti
75. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost: se uporablja v celoti
76. člen – Negativna izvedbena dolžnost: se uporablja v celoti
77. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe: se uporablja v celoti
78. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe: se uporablja v celoti
79. člen – Reševanje kolektivnih sporov: se uporablja v celoti
80. člen – Postopek pomirjanja: se uporablja v celoti
81. člen – Pisni sporazum: se uporablja v celoti
82. člen – Arbitražni postopek: se uporablja v celoti
83. člen – Objava: se uporablja v celoti
84. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe: se uporablja v celoti
85. člen – Odpoved kolektivne pogodbe: se uporablja v celoti
86. člen – se uporablja v celoti
87. člen – se ne uporablja
88. člen – se uporablja (vendar je aktualnost tega člena potekla že leta 1997)
89. člen – se uporablja v celoti
90. člen (dodan s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – se uporablja v celoti
91. člen (dodan s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – se uporablja v celoti
92. člen (dodan s Spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe, podpisanimi 20. 5. 2004) – se uporablja v celoti
Kranj, dne 20. maja 2004.
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev:
ZSSS – KNG – Sindikat kemične,
nekovinske in gumarske industrije
Slovenije
Predsednik
Janez Justin l. r.
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje kemijske industrije
Predsednik Upravnega odbora
Marjan Mateta l. r.
Neodvisnost – KNSS
Predsednik sindikata Neodvisnost
v Sava Tires, d.o.o.
Drago Vidic l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kemijo
Predsednik odbora sekcije
Franc Guštin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti