Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa, stran 9490.

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 100/02) se spremeni naslov tako, da se glasi:
''Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa''.
2. člen
V 1. členu se v drugem odstavku za besedama ''likvidnostnih posojil'' doda besedilo ''ter odobravanje prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu imetnikov podračunov''.
3. člen
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi: ''II. Upravljanje likvidnosti v sistemu EZR države''.
4. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za besedama ''obrestni meri'' doda vejica, besedilo ''določeni na podlagi 5. člena Pravilnika za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 56/02)'' pa nadomesti z besedilom ''ki se določa v skladu s pravilnikom, ki ureja upravljanje likvidnosti sistema EZR.''.
V drugem odstavku se v števcu enačbe za izračun obresti na dnevno stanje pred besedama ''obrestna mera'' doda beseda ''letna''. Za besedilom ''obresti na dnevna stanja preteklega meseca'' se doda vejica in besedilo ''pri čemer se obresti na dnevno stanje za prosta denarna sredstva na podračunih v tuji valuti izračunajo brez zaokroževanja, na dve decimalni mesti.''.
V tretjem odstavku se za besedilom ''Ministrstvo za finance'' doda pomišljaj in besedilo ''zakladnica enotnega zakladniškega računa države''.
5. člen
Črta se 16. člen.
6. člen
Za 17. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
''d) Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu
17.a člen
Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu je sestavni del kritja na podračunu imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, in je namenjena financiranju le meddnevnega primanjkljaja njegovih sredstev.
17.b člen
Pri odobritvi prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu imetnika podračuna mora zakladnica upoštevati načelo varnosti in likvidnosti EZR.
17.c člen
Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu lahko zakladnica odobri imetniku podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, le v primeru zagotovljenih prilivov na njegov podračun in, če imetnik:
– izpolnjuje pogoje za pridobitev likvidnostnega posojila iz 12. člena tega pravilnika,
– zakladnici dnevno posreduje napovedi ter realizacije denarnih tokov po dnevih za zahtevano obdobje.
Višina odobrene prekoračitve pozitivnega stanja znaša največ 70% predvidenih prilivov.
Imetnik podračuna, kateremu je bila odobrena prekoračitev pozitivnega stanja, mora zagotoviti pozitivno stanje na svojem podračunu najkasneje do 14. ure na dan odobrene prekoračitve.
17.č člen
Zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu pošlje imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, zakladnici en delovni dan pred predvideno prekoračitvijo do 13. ure na obrazcu za najavo prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu, ki je Priloga št. 3 tega pravilnika in njegov sestavni del.
17.d člen
Zakladnica odgovori na zahtevek en delovni dan pred predvideno prekoračitvijo do 15. ure, tako, da zahtevku za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu ugodi v celoti, delno ali ga zavrne.
Na dan odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu zakladnica imetniku podračuna najkasneje do 10. ure omogoči plačevanje obveznosti do višine odobrene prekoračitve.
17.e člen
Ne glede na določbe 7., 13., 14., 15., 17.c, 17.č in 17.d člena tega pravilnika lahko proračun Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije napoved vloge, najavo likvidnostnega posojila in zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu posredujejo zakladnici tudi na dan pologa vloge ali črpanja likvidnostnega posojila oziroma prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu, lahko pa najemajo tudi meddnevna likvidnostna posojila.
Delovne postopke za navedeno napoved vlog, najemanje likvidnostnih posojil in odobritve prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu iz prejšnjega odstavka sprejme Likvidnostna komisija Ministrstva za finance, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.''.
7. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: ''III. Upravljanje likvidnosti v sistemu EZR občine''.
8. člen
Obrazec za mesečno napoved likvidnostnih posojil in obrazec za najavo likvidnostnega posojila, ki sta priloga št. 1 in priloga št. 2 Pravilnika za upravljanje z likvidnostjo enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 100/02), se nadomestita z novima obrazcema, ki sta Priloga št. 1 in Priloga št. 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-5/2004/19
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EVA 2004-1611-0135
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti