Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3455. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana, stran 9480.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC) ter četrtega odstavka 2. člena in 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/96, 111/00 in 9/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Organizacijske enote KC so klinike, klinični inštituti, klinični oddelki, strokovno poslovne skupnosti in poslovne skupnosti.
Temeljne strokovne enote KC, ki jih določi statut KC, so klinike, klinični inštituti in klinični oddelki. Za določena strokovna področja se oblikujejo centri in službe. Skupni pogoj za njihovo oblikovanje je strokovno celovita dejavnost in velikost, ki jim omogoča strokovno samostojnost. Klinike, klinični inštituti in klinični oddelki morajo izpolnjevati merila, ki jih določa pravilnik o pogojih za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek.«.
2. člen
V prvem in drugem odstavku 6. člena se beseda »inštituti« nadomesti z besedilom »klinični inštituti, klinični oddelki«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Podrobnejša organizacija KC se določi s statutom KC in pravilnikom o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih ter sistemizaciji delovnih mest v KC, ki ga sprejme generalni direktor KC po predhodnem mnenju strokovnega sveta KC.«.
4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
KC upravlja svet KC, ki ima enajst članov. Svet KC sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: šest članov,
– delavcev: trije člani,
– mesta Ljubljana: en član,
– zavarovancev: en član.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije.
Predstavnike delavcev volijo zaposleni v KC. Za člana sveta KC ne more biti izvoljen delavec s posebnimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstavnika mesta Ljubljana imenuje mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predsednika sveta KC se izvoli izmed predstavnikov ustanovitelja.«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedi »in inštitutov« nadomestita z besedilom », kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet KC sestavljajo strokovni direktorji strokovno-poslovnih skupnosti, predstavniki poslovnih skupnosti oziroma dva predstavnika nepovezanih organizacijskih enot KC, če organizacijske enote KC niso povezane v poslovne skupnosti, in glavna medicinska sestra KC. Strokovni svet KC vodi strokovni direktor KC.«.
V tretjem odstavku se beseda »inštituta« nadomesti z besedilom »kliničnega inštituta, kliničnega oddelka«.
6. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
''13. člen
Strokovni direktor KC vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost KC. Odgovoren je tudi za uresničevanje uravnoteženega strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi.
Strokovnega direktorja imenuje in razrešuje svet KC na podlagi javnega razpisa. Imenuje ga izmed kandidatov, ki jih predlaga strokovni svet KC. Strokovni svet KC mora svetu KC predlagati vse kandidate, ki jih je ocenil kot ustrezne in svojo oceno utemeljiti na podlagi meril, ki jih sprejme strokovni svet KC.
Za strokovnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, naziv profesorja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu. Njegov mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Strokovni direktor ne sme opravljati druge funkcije s posebnimi pooblastili v KC.''.
7. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno-poslovni svet strokovno-poslovne skupnosti sestavljajo predstojniki kliničnih inštitutov, kliničnih oddelkov, centrov in služb, strokovni direktor, direktor in glavna medicinska sestra strokovno-poslovne skupnosti. Predseduje mu strokovni direktor strokovno-poslovne skupnosti.«.
8. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
''16. člen
Strokovni direktor strokovno-poslovne skupnosti vodi in odgovarja za strokovno delo skupnosti.
Strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti imenuje in razrešuje svet KC na podlagi javnega razpisa. Imenuje ga izmed kandidatov, ki jih predlaga strokovno-poslovni svet strokovno-poslovne skupnosti. Strokovni svet strokovno-poslovne skupnosti mora svetu KC predlagati vse kandidate, ki jih oceni kot ustrezne in svojo oceno utemeljiti na podlagi meril, ki jih sprejme strokovni svet KC.
Za strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti je lahko imenovan kandidat, ki ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, naziv profesorja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu. Njegov mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.''.
9. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sestava in naloge poslovnega sveta se določijo v statutu KC. Član po položaju je direktor poslovne skupnosti, ki poslovnemu svetu tudi predseduje.«.
10. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Organizacijske enote KC, ki niso povezane v strokovno-poslovne skupnosti ali poslovne skupnosti, lahko za uveljavljanje svojih skupnih ekonomskih interesov ustanovijo koordinacijski svet. Sestava, naloge in pristojnosti koordinacijskega sveta se določijo v statutu KC.«.
11. člen
Drugi in tretji odstavek 21. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Predstojnika klinike, kliničnega inštituta oziroma kliničnega oddelka imenuje in razrešuje svet KC na podlagi javnega razpisa. Kandidate za predstojnika klinike in kliničnega inštituta predlaga strokovni kolegij klinike ali kliničnega inštituta, kandidate za predstojnika kliničnega oddelka pa predlaga strokovno-poslovni svet strokovno-poslovne skupnosti izmed kandidatov, ki jih predlaga strokovni kolegij kliničnega oddelka. Vsi predlagatelji morajo predlagati vse kandidate, ki jih ocenijo kot ustrezne, in svojo oceno utemeljiti na podlagi meril, ki jih sprejme SS KC.
Za predstojnika klinike, kliničnega inštituta oziroma kliničnega oddelka je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje s statutom KC predpisane kriterije za področje strokovnega, pedagoškega, raziskovalnega in organizacijskega dela. Če vsi kandidati izpolnjujejo kriterije iz razpisa, ima prednost kandidat z nazivom učitelja na Medicinski fakulteti. V primeru klinik in kliničnih inštitutov, kjer obstajajo katedre medicinske fakultete, je naziv učitelja na medicinski fakulteti obvezen pogoj.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru slabega poslovanja klinike, kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka lahko generalni direktor svetu KC predlaga razrešitev predstojnika ali pa ob predstojniku imenuje poslovnega vodjo te organizacijske enote v skladu s postopkom in pogoji, ki se določijo v statutu KC.«.
12. člen
V prvem odstavku 26. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Statut KC lahko določi tudi druge člane raziskovalnega sveta.«.
13. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Strokovno, izobraževalno in raziskovalno dejavnost posamezne klinike, kliničnega inštituta oziroma kliničnega oddelka usmerja strokovni kolegij, ki ga vodi predstojnik klinike, kliničnega inštituta oziroma kliničnega oddelka.
Sestava, naloge in način dela strokovnih kolegijev se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme predstojnik strokovno organizacijske enote v soglasju s strokovnim svetom KC.«.
14. člen
Za 28. členom se doda novo poglavje z naslovom »SKUPNA DOLOČBA GLEDE POSTOPKA IMENOVANJ ČLANOV ORGANOV IN DELOVNIH TELES V KC« in 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
Kandidati za generalnega direktorja KC, strokovnega direktorja KC, člane strokovnega sveta KC, strokovnega direktorja, direktorja in člane strokovno-poslovnega sveta strokovno-poslovne skupnosti, direktorja in člane poslovnega sveta poslovne skupnosti ter predstojnika klinike, kliničnega inštituta oziroma kliničnega oddelka, ki so hkrati člani organov oziroma teles, ki so udeleženi v postopku imenovanja, pri razpravi in/ali odločanju o lastni kandidaturi ne smejo sodelovati.«.
15. člen
V četrti alinei prvega odstavka 30. člena se beseda »dotacijami« nadomesti z besedo »donacijami«.
16. člen
Drugi in tretji odstavek 31. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Druga stroškovna mesta in stroškovne nosilce pri opravljanju zdravstvenega programa po pogodbi z Zavodom za zdravstveno varstvo zavarovanje Slovenije ali izven nje določi generalni direktor KC na predlog direktorja organizacijske enote ali predstojnika klinike, kliničnega inštituta oziroma kliničnega oddelka.
Merila in elemente strukture cen storitev KC ter cene storitev določi generalni direktor KC. K ceniku storitev da soglasje minister, pristojen za zdravje.«.
17. člen
V prvem odstavku 35. člena se beseda »inštituti« nadomesti z besedilom »klinični inštituti, klinični oddelki«.
18. člen
Sedanji člani sveta KC, strokovni direktor KC in delavci s posebnimi pooblastili opravljajo svojo funkcijo do izteka veljavnega mandata.
Določbe tega sklepa, ki se nanašajo na postopek imenovanja in razrešitve strokovnega direktorja KC in drugih delavcev s posebnimi pooblastili, se začnejo uporabljati po izteku sedanjega mandata strokovnega direktorja KC in delavcev s posebnimi pooblastili.
Svet zavoda mora v skladu s tem sklepom sprejeti spremembe in dopolnitve statuta v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa.
19. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-07/2001-6
Ljubljana, dne 8. julija 2004.
EVA 2004-2711-0071
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti