Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3439. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, stran 9460.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 14. seji, dne 6. 7. 2004, sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota uskladi delovanje javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: MIKK) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja MIKK.
Ustanovitelj MIKK je Mestna občina Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Kardoševa ulica 2 (v nadaljevanju: ustanovitelj). Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet mestne občine Murska Sobota.
2. člen
MIKK je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub (Uradni list RS, št. 1/96). Dejavnost MIKK je bila dopolnjena z Odlokom o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub (Uradni list RS, št. 16/03) z dne 23. 1. 2003.
3. člen
Poslanstvo MIKK je trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti za mlade v Mestni občini Murska Sobota na področjih kulture, izobraževanja, informiranja in svetovanja ter razvedrilnih dejavnosti.
MIKK zagotavlja:
– redno identifikacijo potreb in interesov mladih;
– oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov;
– vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih lastnih programov in aktivnosti;
– izvajanje ostalih programov in aktivnosti, zanimivih za mlade;
– povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju dela z mladimi in za mlade lokalno in širše;
– koordiniranje dela na področju dela z mladimi in za mlade;
– podpora formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov z mladimi in za mlade v lokalnem okolju;
– drugo, po potrebah ciljne skupine.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status MIKK
4. člen
Ime: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
Skrajšano ime: MIKK Murska Sobota
Sedež: Ulica Štefana Kovača 23, 9000 Murska Sobota
MIKK lahko spremeni ime in sedež le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
MIKK je pravna oseba.
MIKK je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod registrsko številko 1/02272/00 z dne 6. 12. 1996.
2. Pečat MIKK
5. člen
MIKK ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in z besedilom: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota na obodu in s črkami MIKK kot okrajšava v sredini.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
III. DEJAVNOST MIKK
7. člen
Glede na namen, zaradi katerega je MIKK ustanovljen, opravlja kot javno službo naslednje naloge:
– zbira in posreduje informacije za potrebe mladih,
– organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve za mlade,
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti za mlade,
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje,
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč organizacijam, ki izvajajo dejavnost za mlade,
– organizira in vodi različne mladinske dejavnosti,
– organizira in izvaja izmenjave mladih,
– omogoča mladim delo z računalniki in dostop do interneta,
– sodeluje in koordinira dejavnost z zavodi in drugimi organizacijami s področja izobraževanja, kulture, turizma v Mestni občini Murska Sobota,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečevanju aktivnosti mladih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo mladih,
– v soglasju z ustanoviteljem lahko izvaja dejavnost za mlade tudi za druge občine na podlagi pogodb.
8. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– 92.11  snemanje filmov in videofilmov
– 92.12  distribucija filmov in videofilmov,
– 92.13  kinematografska dejavnost,
– 92.20  radijska in televizijska dejavnost,
– 92.31  umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.32  obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 92.34  druge razvedrilne dejavnosti,
– 92.51  dejavnost knjižnic in arhivov,
– 92.623 druge športne dejavnosti,
– 92.72  druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
– 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– 80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– 71.33  dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
– 71.34  dajanje drugih strojev in opreme v najem,
– 72.300 obdelava podatkov,
– 72.60  druge računalniške dejavnosti,
– 74.40  oglaševanje,
– 74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 52.61  trgovina na drobno po pošti,
– 52.63  druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– 55.400 točenje pijač,
– 22.110 izdajanje knjig,
– 22.130 izdajanje revij in periodike,
– 22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– 22.150 drugo založništvo,
– 22.220 drugo tiskarstvo,
– 22.240 priprava za tisk.
MIKK lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi ali spremeni.
9. člen
MIKK se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
IV. ORGANI MIKK
10. člen
Organa MIKK sta:
– direktor
– svet MIKK
1. Direktor
11. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje MIKK, predstavlja in zastopa MIKK in je odgovoren za zakonitost dela MIKK. Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja MIKK z omejitvijo, da sklepa pogodbe v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih nad višino 1,000.000 SIT, za katere je potreben predhodni sklep sveta MIKK in
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega vodje.
12. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta MIKK. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če svet ne da mnenja iz tretjega odstavka tega člena v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta MIKK njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima VII. ali VI. stopnjo izobrazbe,
– ima 2 ali 5 let delovnih izkušenj na področju dela z mladimi,
– strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– ima vodstvene sposobnosti.
Kandidat za direktorja mora k prijavi na razpis priložiti program razvoja MIKK za mandatno obdobje.
14. člen
Naloge direktorja so:
– organizira delo MIKK,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov MIKK,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov MIKK,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem MIKK
– poroča ustanovitelju in svetu MIKK o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje MIKK,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo MIKK ima,
– odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbo določenih nalog,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranje delavcev,
– druge naloge v skladu z zakonodajo in tem ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet MIKK.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec MIKK, ki ga pooblasti direktor.
15. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih MIKK ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta MIKK in ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči MIKK večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti MIKK,
– se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je MIKK ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja razrešuje ustanovitelj.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno pridobiti mnenje sveta MIKK ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 30 dni. Če svet MIKK ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
16. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
2. Svet MIKK
17. člen
Svet MIKK sestavlja devet članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– eden predstavnik delavcev MIKK,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja, imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejmejo zaposleni na zboru delavcev v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata. Če je zaposlen samo en delavec, je ta direktno član sveta MIKK.
Od predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje dva predstavnika Dijaška zveza, enega predstavnika pa Klub prekmurskih študentov.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Mandat sveta MIKK začne teči z dnem konstituiranja sveta MIKK.
Mandat članov sveta MIKK traja 4 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja in predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti o poteku mandata članov sveta MIKK 90 dni pred potekom in jih pozvati na dostavo predlogov.
Prvo, konstitutivno sejo sveta skliče direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov v svet MIKK.
Svet MIKK sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta MIKK.
Svet MIKK sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
18. člen
Naloge sveta so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja MIKK,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje MIKK,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo MIKK ima, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– oblikuje predhodno mnenje ob imenovanju direktorja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja MIKK,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela MIKK in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sprejema pravila MIKK in tiste splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema zaključni račun MIKK,
– sprejema triletni razvojni načrt,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem MIKK,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev MIKK kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje MIKK.
Svet MIKK sprejme poslovnik sveta, ki podrobneje uredi delo in organizacijo sveta MIKK.
19. člen
Član sveta MIKK je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– predstavniku Dijaške zveze preneha mandat, ko ta ne izpolnjuje več pogojev za članstvo,
– predstavniku Kluba prekmurskih študentov preneha mandat, ko ta ne izpolnjuje več pogojev za članstvo.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata sveta MIKK imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI MIKK
20. člen
Za opravljanje dejavnosti MIKK zagotovi ustanoviteljica nepremičnino: poslovno stavbo na parcelni številki 902 k.o. Murska Sobota na Ulici Štefana Kovača 23 v Murski Soboti in opremo, ki jo MIKK uporablja za opravljanje dejavnosti.
MIKK je dolžan uporabljati in upravljati premoženje, s katerim upravlja, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
21. člen
MIKK pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna ustanovitelja na osnovi programa dela in letnega izvedbenega načrta.
MIKK pridobiva sredstva tudi iz državnega proračuna in iz drugih virov.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s članarinami, vstopninami in drugimi nadomestili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki MIKK nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta MIKK.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta MIKK.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MIKK
V PRAVNEM PROMETU
23. člen
MIKK je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
MIKK odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
24. člen
MIKK prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarstvenika za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
25. člen
S premičnim premoženjem upravlja MIKK samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI MIKK TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN MIKK
26. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti MIKK subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje MIKK.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti MIKK iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Najpozneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka se izvede razpis za imenovanje direktorja. Do imenovanja direktorja MIKK, v skladu s tem odlokom, opravlja naloge vršilke dolžnosti sedanja upravnica MIKK.
28. člen
Do sprejema novih splošnih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub (Uradni list RS, št. 1/96 in 16/03) in Statut javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, z dne 2. 9. 1996.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 66000-9/2004
Murska Sobota, dne 6. julija 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti