Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3432. Program priprave lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P 16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park), stran 9424.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 31. člena statuta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04), je župan Občine Kidričevo dne 26. 5. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P 16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
1. člen
(cilj in predmet prostorskega izvedbenega akta)
Cilj je pridobiti lokacijski načrt za vzhodni del poselitvenega območja P16-S4 Njiverce, ki bo omogočil izgradnjo:
– družinskih stanovanjskih hiš v severnem delu območja (predvidoma skupno 18 stanovanjskih objektov, na zemljišču s površino ca. 1,45 ha ter
– manjšega športnega parka s površino ca. 0,53 ha 8 (v nadaljnjem besedilu: LN).
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg LN,
– nosilci urejanja prostora, ki sodeluje pri pripravi LN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze za pripravo LN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave LN, in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN)
Ocena stanja:
V prostorskih sestavinah družbenega plana za območje Občine Kidričevo je opredeljeno poselitveno območje z oznako P16-S4 Njiverce I.
Gradnje v tem območje je urejal zazidalni načrt za individualno stanovanjsko cono Njiverce I (cesta v Njiverce). Programski del zazidanega načrta je izdelal Zavod za urbanizem Maribor, pod izdelavno številko ZUM-255 in z datumom 13. 2. 1968; odlok o njegovem sprejemu je objavljen v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj, št. 10/68-113. tehnični del zazidanega načrta je izdelala Projekta inženiring Ptuj, pod številko PIP-622/80 in z datumom 7. 11. 1980.
V zahodnem delu stanovanjskega območja P16-S4 so individualni objekti zgrajeni in je zato v tem delu veljavnost zazidanega načrta z njegovo realizacijo ugasnila. V manjšem vzhodnem delu območja, kjer v letu 1992 gradnja še ni bila realizirana, pa je – po določilih odloka sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (UVOP, št. 20/92) – ta zazidalni načrt, sprejet po zakonu o urbanističnem planiranju, prenehal veljati.
V sklopu priloge istega odloka pa je tudi določeno, da se za ureditveno območje P16-s4 Njiverce I, s stanovanjsko in poslovno namembnostjo, predvideva izdelava prostorskega izvedbenega načrta.
Na nepozidanem območju površine ca. 1,98 ha je bila po takratnem zazidalnem načrtu predvidena postavitev skupno 22 družinskih stanovanjskih hiš. Zaradi predvidene ureditve manjšega športnega parka v južnem delu območja bo opuščena postavitev štirih enodružinskih prostostoječih stanovanjskih stavb, zmanjšuje oziroma posega pa območje parka tudi v del zemljišč, namenjenih za postavitev nadaljnjih petih družinskih hiš.
Razlogi za pripravo LN:
Naselje Njiverce je novo poselitveno območje, ki v vzhodnem delu šele pridobiva svojo končno podobo.
Pri zasnovi območja sta odločujoči ustrezna prometna navezava območja in pa predvideni potek komunalnih vodov, ki pa sta pravzaprav povzeti po takratnem zazidalnem načrtu.
Športni park naj bi tudi omehčal med mejo različnih vrst rabe prostora (mirna poslovna dejavnost, stanovanja in kmetijsko-proizvodna dejavnost) ter nakazal njihovo sožitje z zahtevami novega športnega centra.
Variante strokovne idejne rešitve poselitve je pridobil naročnik. Prikazujejo tri različne ureditve športnega parka in dve pozidavi s stanovanjskimi objekti.
Pravna podlaga za sprejem LN:
Sprejem prostorskega izvedbenega akta poteka po predpisanem postopku.
Zato se LN pripravi z določili ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) do izdaje novih izvršilnih predpisov pa tudi skladno z določili Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
(predmet in programska izhodišča LN)
Predmet tega LN-v skladu z veljavno zakonodajo – izdelava takšnega prostorskega akta. Za vzhodni del ureditvenega območja P16-S4 Njiverce I, da bo možna izdaja lokacijske informacije za izgradnjo družinskih stanovanjski hiš ter za ureditev športnih in igralnih površin in morebitnih spremljajočih objektov. Na podlagi le-te bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije v delih, ki se nanašajo na skladnost objekta s prostorskih aktom.
Programska izhodišča investitorja in smernice za urbanistično oblikovanje mikrolokacije posameznih športnih in igralnih programov oziroma celotnega kompleksa so podane in zastavljene v idejni rešitvi, pridobljeni z investitorjem neposrednim naročnikom.
Kot ena izmed podlag za izdelavo tega programa priprave so tudi pridobljena priporočila, usmeritve in legitimni interesi s 1. prostorske konference, in sicer glede priprave predvidene prostorske ureditve.
Konferenca je bila izvedena dne 26. 5. 2004, udeležili pa so se je predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti.
LN mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih 73. člena ZUreP-1. torej morajo vsebovati:
– prikaz ureditvenega območja LN;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji;
– načrt parcelacije;
– zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo, in prikazom morebitnih odstopanj od že izvedene infrastrukture;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena, ter druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta;
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo red naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz površin, ki so namenjene javnemu dobru;
– finančno konstrukcijo, kadar gre za več udeležencev pri financiranju prostorske ureditve, določene z lokacijskim načrtom;
– program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, s tem, da se program izdela na podlagi LN in v soodvisnosti od sosednjih območij pozidave, pripravi pa ga pristojni organ občinske uprave.
LN mora vsebovati tudi tiste priloge, ki so definirane v 23. členu ZUreP-1. Zato bo moral vsebovati še naslednje obvezne priloge:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavo prostorsko ureditev (sedaj je to še veljaven dolgoročni in srednjeročni plan Občine Kidričevo;
– obrazložitev in utemeljitev LN;
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani, z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino prostorskega akta;
– smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora (oboje pa po postopku in v časovnih rokih, kot jih določata 29. in 33. členu ZUreP-1;
– spis postopka priprave in sprejemanja LN.
Načrtovalec LN mora predati pripravljalcu, Skupni občinski upravi, tri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta.
Po en izvod sprejetega LN bo predan
– krajevno pristojni upravni enoti (RS UE Ptuj, Oddelek za okolje in prostor) in
– pristojnim inšpekcijskim službam,
en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del.
4. člen
(okvirno ureditveno območje LN)
LN se pripravi za vzhodni del območja P16-S4 Njiverce I, in to v obsegu obodne parcelacije, predvidene za ureditev športnega parka in za postavite družinskih stanovanjskih hiš.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN)
Pripravljalec oziroma nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi LN sta Občina Kidričevo in Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, Ptuj.
Pobudnik gradnje oziroma posega v prostor je Občina Kidričevo.
Investitor gradnje oziroma posegov v prostor v delu športnega parka je Občina Kidričevo, v preostalem delu pa lastniki posameznih gradbenih parcel.
Pripravljalec po sprejemu tega programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave LN za obravnavano območje.
V primeru, da nosilci urejanje prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic, za pripravo LN, so:
– Agencija RS za okolje, izpostava Maribor, Krekova ul. 17, Maribor;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor;
– Elektro Maribor, Poslovna enota Ptuj, Ormoška cesta 26/a, Ptuj;
– Občina Kidričevo (za področje prometa, za občinske ceste);
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ptuj, Prešernova ulica 29, Ptuj;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj;
– Komunalno podjetje Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj;
– lokalni KATV operater;
– Telekom Slovenije, Poslovna enota Maribor, Titova cesta 38, Maribor.
Kolikor se pri pridobivanju smernic ugotovi, da jih je potrebno pridobiti tudi še od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v tem istem postopku pridobivanja.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne idejne rešitve za izgradnjo športnega igrišča so izdelane tako, da sta bila zanje podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo LN pridobljeni idejni projekt z variantnimi arhitekturnimi rešitvami pozidave območja.
Investitor lahko posreduje natančne podatke projektanta idejne urbanistične in arhitekturne zasnove objektov kompleksa na obravnavanem območju.
Druga gradiva, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi LN, so:
– obstoječa dokumentacija in dejansko stanje komunalnih vodov in naprav v širšem delu območja. S podatki razpolagajo upravljalci posameznih infrastrukturnih objektov,
– mnenje službe mestnega arhitekta k urbanistični postavitvi in oblikovni zasnovi predvidene pozidave.
7. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Geodetske podlage za izdelavo LN si je izdelovalec dolžan pridobiti na geodetski upravi RS, Območni geodetski upravi in izpostavi Ptuj, Krempljeva ulica 2, Ptuj.
8. člen
(potek in roki za pripravo LN)
Roki priprave in sprejemanja LN:
Prva prostorska konferenca je bila s svojimi priporočili podlaga za dokončno oblikovanje in sprejem tega programa priprave.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
Pripravljalec LN takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, navedene v 5. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in kopije izbranega idejnega projekta kompleksa in urbanistične zasnove (junij-julij 2004).
Zbiranje ponudb:
Za izbiro izdelovalca LN se izvede postopek zbiranja ponudb po zakonu o javnih naročilih. Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelovalca izbere naročnik; z izborom izvajalca pa mora soglašati pripravljalec.
Izdelava osnutka LN:
Izdelovalec bo izdelal osnutek LN – najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe, in ga dostavil Skupni občinski upravi (junij-julij 2004).
Druga prostorska konferenca:
Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo osnutka LN, pripravljalec skliče in vodi zbor druge prostorske konference, na kateri ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana v pripravljenem predlogu (avgust 2004)
Sprejem sklepa o razgrnitvi:
Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi LN.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
Osnutek LN se javno razgrne za obdobje najmanj 30 dni (avgust-september 2004).
V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o predlogu LN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi izdelovalec LN, v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Kidričevo, Skupne občinske uprave, pristojnimi institucijami in investitorjem.
Rok za pripravo predloga stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi, je 15 dni po končani javni razgrnitvi (september 2004).
Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo pri Občinskem svetu Občine Kidričevo in zavzame do njih svoja stališča (september 2004).
Izdelava dopolnjenega predloga LN in pridobitev mnenj:
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN v 8 dneh.
Pripravljalec LN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 5. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN. Mnenje morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva (oktober 2004).
Prva obravnava na Občinskem svetu občine Kidričevo
Dopolnjen predlog LN, skupaj s soglasji in mnenji ter priporočili obeh prostorskih konferenc, posreduje župan v sprejem Občinskemu svetu občine Kidričevo v prvo obravnavo. Hkrati se potrdijo odgovori na pripombe iz javne razgrnitve in javne razprave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka LN na občinskem svetu, izdelovalec dopolni predlog LN tako, da upošteva potrjene pripombe (oktober-november 2004).
Druga obravnava na Občinskem svetu občine Kidričevo in sprejetje odloka
Na predlog župana Občinski svet občine Kidričevo obravnava in sprejme v drugi obravnavi usklajen dopolnjen predlog LN z odlokom (november 2004).
Odlok se objavi v Uradnem listu RS (november 2004).
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem LN)
Stroške izdelave LN ter soglasij krije naročnik.
10. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-05/04
Kidričevo, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti