Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3420. Statut Inženirske zbornice Slovenije, stran 9369.

Na podlagi prvega odstavka 222. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 46/04 – ZRUD-A, 47/04 in 62/04 – odl. US) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 12. seji dne 16. 3. 2004 sprejela
S T A T U T
Inženirske zbornice Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in delovno področje zbornice)
(1) Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je samostojna poklicna organizacija inženirjev in geodetov. Zbornica opravlja naloge in dejavnosti v skladu s predpisi o graditvi objektov, predpisi o geodetski dejavnosti ter tem statutom in skrbi za strokovni razvoj inženirskih strok in storitev ter zastopa poklicne in socialne interese svojih članov.
(2) V zbornico se združujejo posamezniki, ki imajo v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 46/04 – ZRUD-A, 47/04 in 62/04 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZGO) pridobljen status pooblaščenega inženirja ali z Zakonom o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00 in 1/01) pridobljen status odgovornega geodeta.
2. člen
(pravna osebnost)
(1) Zbornica je pravna oseba javnega prava z imenom »INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE«.
(2) Poleg imena lahko zbornica uporablja tudi skrajšano ime »IZS«.
(3) Pri poslovanju s tujino uporablja zbornica naslednje ime: »Slovenian Chamber of Engineers.«
(4) Sedež zbornice je v Ljubljani.
(5) Naslov poslovanja zbornice se določi s sklepom upravnega odbora zbornice.
(6) Zbornico zastopa in predstavlja njen predsednik.
3. člen
(žig)
(1) Zbornica ima svoj žig in logotip.
(2) Žig je okrogel s premerom 30 mm.
(3) Logotip je pravokotne oblike.
(4) Podrobnejšo obliko in sestavine žiga ter logotipa in način njune uporabe se določi z notranjim aktom zbornice, t.j. s Pravilnikom o podrobnejši obliki in sestavinah žiga ter logotipa zbornice, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.
4. člen
(odgovornost za obveznosti)
(1) Zbornica odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Člani zbornice za obveznosti zbornice ne odgovarjajo.
5. člen
(sodelovanje z drugimi zbornicami in organizacijami)
Zbornica sodeluje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, z nevladnimi organizacijami, zvezami in društvi doma in v tujini, z drugimi poklicnimi zbornicami, z inženirskimi zbornicami drugih držav in se povezuje v mednarodne inženirske in druge organizacije.
II. ČLANSTVO V ZBORNICI
6. člen
(člani s statusom pooblaščenega inženirja)
(1) Člani zbornice so posamezniki, ki v skladu s predpisi o graditvi objektov izpolnjujejo pogoje za odgovorne projektante pri gradbenem in drugem projektiranju, odgovorne revidente, odgovorne vodje del za zahtevne objekte in odgovorne nadzornike za zahtevne objekte, posamezniki, ki v skladu z geodetskimi predpisi izpolnjujejo pogoje za odgovorne geodete pri opravljanju geodetskih storitev, ter drugi inženirji, če tako določa zakon in so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: imenik IZS), ki ga vzpostavi in vodi zbornica.
(2) Člani zbornice s statusom pooblaščenega inženirja prejmejo izkaznico in žig člana zbornice, vpisanega v imenik IZS.
7. člen
(prostovoljni in častni člani)
(1) Poleg članov iz prejšnjega člena so člani zbornice lahko tudi prostovoljni in častni člani zbornice, in sicer:
1. posamezniki, ki imajo strokovno izobrazbo s področja strok, združenih v zbornico, vendar ne izpolnjujejo pogojev za vpis v imenik IZS,
2. posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v imenik IZS, a ne potrebujejo statusa pooblaščenega inženirja oziroma jim le-ta miruje,
3. častni člani zbornice.
(2) Prostovoljni člani zbornice so člani iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka.
(3) Merila za sprejem ostalih članov v zbornico, njihove pravice in obveznosti so določeni s tem statutom in Pravilnikom o članstvu v zbornici, ki ga sprejme skupščina zbornice.
(4) Prostovoljni člani niso vpisani v imenik IZS. Častni člani so lahko vpisani v imenik IZS, če izpolnjujejo z Zakonom o graditvi objektov predpisane pogoje. Evidenco prostovoljnih in častnih članov vodi evidenčna služba zbornice.
8. člen
(pridobitev in prenehanje članstva v zbornici)
(1) Posameznik postane član zbornice z dnem vpisa v imenik IZS in mu članstvo preneha z dnem izbrisa iz imenika IZS.
(2) V primerih, ko se posamezniki ne vpisujejo v imenik IZS, pridobijo članstvo oziroma jim članstvo preneha z dnem, ko komisija za vpis v imenik izda o tem potrdilo.
9. člen
(pridobitev in prenehanje statusa pooblaščenega inženirja)
Posameznik pridobi status pooblaščenega inženirja z dnem vpisa v imenik IZS in mu status pooblaščenega inženirja z dnem izbrisa iz imenika IZS preneha.
10. člen
(članstvo v več matičnih sekcijah)
Kolikor želi biti posameznik član več matičnih sekcij, se lahko pod pogojem, da ima opravljen strokovni izpit iz določene stroke in njene podskupine ter da izpolnjuje druge za to predpisane pogoje, vpiše v več matičnih sekcij.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZBORNICE
11. člen
(splošno)
Člani zbornice imajo pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi, ki urejajo področje njihovega delovanja, ta statut in drugi akti zbornice.
12. člen
(pravice članov zbornice)
(1) Pravice članov zbornice so:
1. sodelovati pri delu vseh organov in delovnih teles zbornice, če s tem statutom in drugimi akti zbornice ni določeno drugače;
2. voliti in biti voljen v organe in delovna telesa zbornice in v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev –, če s tem statutom in drugimi akti zbornice ni določeno drugače;
3. določati kandidata za člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev;
4. uporabljati storitve, ki jih v skladu s predpisi s področja graditve objektov in področja geodetske dejavnosti ter tem statutom nudi zbornica;
5. udeleževati se seminarjev, simpozijev in drugih strokovnih izpopolnjevanj ter srečanj, ki jih organizira zbornica;
6. pravica do stalnega strokovnega svetovanja in prejemanja strokovnega glasila zbornice;
7. pravica do pomoči in morebitnih organiziranih možnosti zavarovanja proti odškodninskim zahtevkom;
8. pravica do prostega izstopa iz članstva zbornice.
(2) Člani zbornice, ki niso vpisani v imenik IZS, ne morejo voliti in biti voljeni oziroma imenovani v tiste organe zbornice, katerih člani so lahko le člani zbornice, vpisani v imenik IZS (pooblaščeni inženirji), niti ne morejo uresničevati ostalih pravic, navedenih v 2. točki prvega odstavka tega člena.
13. člen
(obveznosti članov zbornice)
Obveznosti članov zbornice so:
1. spoštovanje statuta, kodeksa poklicne etike IZS, pravil strok, ki sodelujejo pri graditvi objektov in geodetski dejavnosti, vseh sklepov in aktov, ki jih sprejemajo pristojni organi in delovna telesa zbornice;
2. vestno in pošteno opravljanje funkcije v organih zbornice in drugih organih, v katere so izvoljeni oziroma imenovani;
3. redno obveščanje zbornice oziroma njenih pristojnih organov in delovnih teles ter služb zbornice o vseh podatkih, ki jih določajo predpisi s področja graditve objektov in področja geodetske dejavnosti, ta statut in drugi akti zbornice, v roku petnajstih dni od nastanka spremembe;
4. na zahtevo zbornice sporočiti zbornici in njenim organom podatke, pomembne v zvezi s preverjanjem spoštovanja kodeksa poklicne etike IZS, upoštevanja minimalnih tarifnih pogojev in drugih aktov zbornice, predvsem v disciplinskih in drugih postopkih, ki se vodijo v okviru zbornice;
5. plačilo vpisnine, redno plačevanje članarine in drugih prispevkov, ki jih določajo predpisi s področja graditve objektov in področja geodetske dejavnosti, ta statut in drugi akti zbornice, v roku zapadlosti, navedenem na računu;
6. v primeru izstopa iz članstva zbornice, pred izstopom poravnati vse zapadle obveznosti do zbornice.
14. člen
(članarina)
(1) Članarina je redna letna dajatev, ki jo plačujejo člani zbornice in to ne glede na število dni članstva v zbornici v tekočem letu.
(2) Obveznost plačevanja članarine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi.
(3) Častni člani, ki niso vpisani v imenik IZS ali jim status pooblaščenega inženirja miruje, so oproščeni plačila članarine.
(4) Višino članarine in način zbiranja članarine podrobneje ureja Pravilnik o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici, ki ga sprejme skupščina zbornice v skladu z Zakonom o graditvi objektov.
15. člen
(neplačilo članarine in druge neporavnane obveznosti do zbornice)
(1) V primeru, da član tudi na podlagi drugega opomina ne plača članarine, se le-ta sodno izterja.
(2) Neplačilo članarine po drugem opominu je lahko razlog za uvedbo disciplinskega postopka iz razloga nespoštovanja kodeksa poklicne etike (v nadaljnjem besedilu: kodeks poklicne etike IZS) ter za prijavo sodniku za prekrške v skladu s prvim odstavkom 189. člena ZGO-1.
(3) O uvedbi disciplinskega postopka iz razloga nespoštovanja kodeksa poklicne etike IZS in prijavi sodniku za prekrške odloča disciplinski tožilec na predlog upravnega odbora zbornice, komisije za vpis v imenik ali evidenčne službe zbornice.
(4) Člani, ki nimajo poravnanih vseh finančnih obveznosti do zbornice, ne morejo koristiti tistih storitev zbornice, ki jih zbornica nudi svojim članom (prejemanje glasila, udeležba na seminarjih, delavnicah ipd.).
16. člen
(strokovno izpopolnjevanje)
(1) Člani zbornice imajo pravico in dolžnost, da se stalno strokovno izpopolnjujejo.
(2) Upravni odbor zbornice sprejme na predlog komisije za izobraževanje letni program strokovnega izpopolnjevanja članov zbornice in zanj predvidi sredstva v finančnem načrtu za tekoče leto.
(3) Upravni odbor zbornice vzpostavi na predlog komisije za izobraževanje sistem spremljanja, potrjevanja in evidentiranja strokovnega izpopolnjevanja vsakega člana zbornice v okviru vsakoletnega programa iz predhodnega odstavka.
(4) Za potrjevanje strokovnega izpopolnjevanja vsakega člana zbornice v okviru vsakoletnega programa je zadolžena komisija za izobraževanje, za spremljanje in evidentiranje ter pripravo gradiv za komisijo za izobraževanje pa služba za izobraževanje.
(5) Komisijo za izobraževanje imenuje upravni odbor zbornice.
17. člen
(spoštovanje kodeksa poklicne etike IZS in ostalih aktov zbornice)
(1) Člani zbornice so dolžni spoštovati kodeks poklicne etike IZS, statut in druge akte zbornice.
(2) Dejanja članov zbornice, ki pomenijo kršitev določil Statuta in kodeksa poklicne etike IZS, se določijo v disciplinskem pravilniku.
IV. NALOGE IN DEJAVNOST ZBORNICE
1. Naloge zbornice
18. člen
(naloge zbornice)
Naloge zbornice so:
1. določa strokovna načela na področju graditve objektov,
2. pospešuje razvoj gradbenih, geodetskih in drugih inženirskih strok, združenih v zbornici, ter skrbi za njihov ugled,
3. sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter zastopa stroko v razmerju do njih,
4. skrbi za strokovno izpopolnjevanje na področju gradbenega in drugega projektiranja ter opravljanja geodetskih dejavnosti ter sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov ter v ta namen poleg uradnega glasila lahko izdaja tudi publikacije,
5. skrbi za strokovni razvoj in neodvisnost gradbenega in drugega projektiranja, revidiranja projektne dokumentacije, vodenja del in opravljanja nadzora pri graditvi objektov ter geodetskih storitev,
6. zastopa interese svojih članov v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in delodajalcev ter z namenom zagotavljanja njihove neodvisnosti in strokovnega razvoja ter nadzora nad opravljanjem dejavnosti gradbenega in drugega projektiranja ter opravljanja geodetske dejavnosti vodi sezname projektantov, geodetskih podjetij in drugih podjetij in institucij, ki sodelujejo pri graditvi objektov, ter opravlja storitve za potrebe svojih članov,
7. zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za tisti del odgovornega projektiranja, ki se nanaša na gradbeno in drugo projektiranje ter revidiranje načrtov iz 2. do 10. točke 36. člena ZGO-1,
8. zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za odgovorno vodenje del,
9. zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za odgovorne geodete,
10. vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik IZS,
11. odloča o vpisu in izbrisu iz imenika IZS in drugih evidenc zbornice; odloča o mirovanju statusa pooblaščenih inženirjev,
12. članom zbornice, ki so vpisani v imenik IZS, izdaja izkaznice ter enotne žige,
13. sprejema kodeks poklicne etike IZS in druga pravila za delo svojih članov,
14. sprejema disciplinski pravilnik,
15. izvaja nadzor nad spoštovanjem aktov zbornice in kodeksa poklicne etike IZS in ukrepa v skladu z disciplinskim pravilnikom in drugimi akti zbornice,
16. preprečuje opravljanje dejavnosti pooblaščenih inženirjev na nedovoljen način,
17. v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil zahteva in pridobiva podatke od državnih upravnih organov, upravnih organov lokalnih skupnosti in inšpekcijskih služb,
18. spodbuja sodelovanje med člani ter obravnava in rešuje medsebojne spore med njimi,
19. spodbuja strokovno, kulturno in družabno dejavnost svojih članov,
20. na podlagi naročila za naročnika organizira izvedbo natečajev ter opravlja druge naloge v zvezi z natečaji,
21. usklajuje interes med različnimi strokami, ki so združene v zbornici, zagotavlja kakovost opravljanja inženirskih storitev na področju graditve objektov in opravljanja drugih inženirskih storitev ter vzpodbuja napredek na področju kulture grajenega prostora,
22. pripravi predlog minimalnih tarifnih pogojev za opravljanje dejavnosti gradbenega in drugega projektiranja, opravljanja geodetskih storitev ter revidiranja gradbenih in drugih načrtov in ga pošlje ministru, pristojnemu za prostorske in gradbene zadeve,
23. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb s področij delovanja svojih članov ter s tem skrbi za realno vrednotenje dela svojih članov,
24. ureja zavarovanje za zainteresirane člane in gospodarske družbe ter samostojne podjetnike s seznama iz 6. točke tega člena pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam,
25. s pristojnimi ministrstvi sodeluje pri pripravi predpisov in standardov s področja projektiranja, tehničnega svetovanja, strokovnega nadzorstva nad gradnjo in izvajanja gradenj ter drugih področij tehničnih strok,
26. sodeluje pri oblikovanju programov dodiplomskega izobraževanja na strokovnih področjih svojih članov,
27. opravlja druge naloge, določene s predpisi o graditvi objektov, tem statutom in drugimi akti zbornice.
2. Dejavnost zbornice
19. člen
(dejavnost zbornice)
Dejavnosti zbornice v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo standardne klasifikacije dejavnosti, so:
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
– 91.120 Dejavnost strokovnih združenj;
– 22.120 Izdajanje knjig;
– 22.120 Izdajanje časopisov;
– 22.130 Izdajanje revij in periodike;
– 22.150 Drugo založništvo;
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
– 74.400 Oglaševanje;
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
– 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
– 72.300 Obdelava podatkov;
– 73. 1 Raziskovanje in razvoj.
V. ORGANI IN ORGANIZACIJA ZBORNICE
1. Organi in delovna telesa zbornice ter skupno koordinacijsko telo
20. člen
(splošno)
(1) Organi zbornice so:
1. skupščina zbornice,
2. predsednik zbornice,
3. upravni odbor zbornice,
4. disciplinski organi:
– disciplinski tožilec,
– disciplinska komisija,
– disciplinsko sodišče.
(2) Delovna telesa zbornice so:
1. odbori (nadzorni odbor zbornice),
2. komisije (stalne in začasne).
(3) Stalne komisije zbornice:
1. komisija za statut in poslovnik,
2. komisija za vpis v imenik,
3. komisija za strokovne izpite,
4. komisija za izobraževanje,
5. komisija za natečaje.
(4) Za opravljanje določenih nalog zbornice lahko skupščina, upravni odbor zbornice in upravni odbori matičnih sekcij ustanovijo kot svoja delovna telesa tudi druge stalne ali začasne komisije ter projektne skupine.
(5) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije ustanovita tudi skupno koordinacijsko telo kot skupno posvetovalno telo.
2. Funkcionarji zbornice
21. člen
(funkcionarji zbornice)
(1) Člani organov, delovnih teles in stalnih komisij zbornice so funkcionarji zbornice.
(2) Voljeni in v stalne komisije imenovani funkcionar zbornice ne more biti tisti član zbornice, ki ni vpisan v imenik IZS ali mu status pooblaščenega inženirja miruje, razen če v posameznih primerih statut ne določa drugače.
22. člen
(nepoklicno opravljanje funkcij)
(1) Člani organov, delovnih teles zbornice in stalnih komisij opravljajo svoje delo nepoklicno.
(2) Za udeležbo na sejah voljeni in imenovani člani organov, delovnih teles zbornice in stalnih in začasnih komisij ter projektnih skupin prejemajo sejnino in nadomestilo za materialne stroške po ceniku za delo v organih in delovnih telesih ter projektnih skupinah zbornice, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.
(3) Za pripravo gradiva za seje organov, delovnih teles zbornice, stalnih in začasnih komisij ter projektnih skupin ter za delo za potrebe zbornice so člani zbornice plačani po merilih za konkretno delo, ki jih določi upravni odbor zbornice.
23. člen
(mandat funkcionarjev zbornice)
(1) Mandat članov skupščine zbornice traja dve leti, mandat članov ostalih organov in delovnih teles zbornice pa štiri leta, z možnostjo ponovnih izvolitev oziroma ponovnega imenovanja.
(2) Funkcionarji zbornice so lahko predčasno razrešeni. Razreši jih organ, ki jih je imenoval oziroma izvolil.
(3) Funkcionarji zbornice opravljajo svoje naloge po izteku mandata oziroma do imenovanja ali izvolitve novih članov, razen če organ, ki jih razreši, ne odloči drugače.
24. člen
(razlogi za predčasno prenehanje mandata funkcionarju zbornice)
Voljenemu ali imenovanemu funkcionarju zbornice mandat predčasno preneha v naslednjih primerih:
1. če pisno zahteva izbris iz imenika IZS;
2. če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
3. če mu je prenehal status pooblaščenega inženirja;
4. če mu je v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika IZS ali izključitev iz zbornice;
5. če odstopi;
6. če je razrešen.
25. člen
(razrešitev funkcionarja zbornice)
(1) Funkcionarji zbornice so lahko razrešeni pred iztekom mandata v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov ali zahteve po preverjanju dela in poslovanja funkcionarjev zbornice ali delovanja organov, delovnih teles in stalnih komisij zbornice, katerih člani so, in sicer na zahtevo:
1. najmanj dvajset članov zbornice,
2. najmanj dvajset članov posamezne matične sekcije zbornice,
3. najmanj tretjine članov upravnega odbora zbornice.
(2) V zahtevi za razrešitev predlagatelj opredeli razlog za razrešitev.
26. člen
(postopek razrešitve funkcionarja zbornice)
(1) Tisti, za katerega se predlaga razrešitev, mora biti obveščen o predlogu za razrešitev in mu mora biti omogočeno, da lahko pred odločanjem o razrešitvi poda izjavo glede navedb v predlogu.
(2) O razrešitvi se glasuje tajno tako, da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«. Razrešitev je izglasovana, če se je zanjo izrekla dvotretjinska večina vseh članov tistega organa zbornice ali matične sekcije, ki odloča o razrešitvi.
(3) V sklepu o razrešitvi se obvezno navede razlog za razrešitev.
3. Skupščina zbornice
27. člen
(sestava skupščine zbornice)
(1) Skupščina zbornice je najvišji organ odločanja zbornice.
(2) Skupščino zbornice sestavljajo predsednik zbornice in po osem predstavnikov vsake matične sekcije (v nadaljnjem besedilu: člani skupščine).
28. člen
(pristojnosti skupščine zbornice)
Skupščina zbornice ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema statut zbornice;
2. sprejema poslovnik o svojem delu in poslovnika o delu nadzornega ter upravnega odbora zbornice;
3. sprejema kodeks poklicne etike IZS;
4. sprejema disciplinski pravilnik;
5. sprejema poslovnik o delu komisije za statut in poslovnik;
6. sprejema pravilnik o finančnem poslovanju zbornice;
7. odloča o višini vpisnine in članarine in drugih prispevkov zbornici ter sprejema pravilnik o plačilu članarine in drugih prispevkov zbornici;
8. sprejema druge akte zbornice, razen tistih, ki jih po tem statutu ali po posebnem pooblastilu skupščine sprejemajo upravni odbor zbornice ali upravni odbori matičnih sekcij;
9. sprejema predlog minimalnih tarifnih pogojev, ki zagotavljajo potrebno kakovost vseh vrst inženirskih storitev (v nadaljnjem besedilu: tarifni pravilnik);
10. voli in imenuje ter razrešuje predsednika zbornice;
11. imenuje in razrešuje člane upravnega odbora zbornice;
12. voli in razrešuje člane disciplinskih organov;
13. voli in razrešuje člane nadzornega odbora;
14. voli in razrešuje komisijo za vpis v imenik;
15. voli in razrešuje komisijo za statut in poslovnik;
16. voli predstavnike zbornice v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta kot predstavnika samostojnih poklicev in določa kandidata za to funkcijo;
17. imenuje in razrešuje člane tistih delovnih teles, ki jih skupščina zbornice ustanovi kot svoja delovna telesa;
18. obravnava poročilo o delu upravnega odbora zbornice, poročilo o delu predsednika zbornice, poročilo o delu nadzornega odbora, poročilo o delu disciplinskih organov ter se seznanja s poročili o delu svojih delovnih teles;
19. na predlog upravnega odbora zbornice sprejema poročilo o delu in rebalans, potrjuje zaključni račun zbornice in sprejema program dela in finančni načrt;
20. sprejme načrt zaposlitev v službah zbornice;
21. obravnava vsa vprašanja skupnega značaja, povezana z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področjih opravljanja inženirskih storitev svojih članov, in v zvezi s temi vprašanji sprejema stališča in sklepe;
22. sprejme sklep o prenehanju zbornice in razdelitvi premoženja;
23. obravnava druga vprašanja v okviru nalog zbornice, določenih s predpisi o graditvi objektov, statutom in drugimi akti zbornice ter o tem oblikuje ustrezne sklepe.
29. člen
(zasedanje skupščine zbornice)
Skupščina zaseda, kadar je to potrebno, najmanj pa enkrat letno.
30. člen
(sklic skupščine zbornice)
(1) Skupščino skliče predsednik zbornice na lastno pobudo, na zahtevo upravnega odbora zbornice ali na zahtevo upravnega odbora matične sekcije.
(2) Upravni odbor matične sekcije, ki zahteva sklic skupščine, mora predsedniku zbornice predložiti pisno zahtevo s predlogom za dnevni red.
(3) Predsednik zbornice mora sklicati skupščino v 30 dneh po prejeti zahtevi. Po preteku tega roka lahko skliče skupščino predlagatelj sklica.
31. člen
(objava sklica skupščine zbornice)
(1) Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda in predlogom sklepov se objavi na spletni strani zbornice najmanj 15 dni pred dnem, določenim za začetek dela skupščine. Gradivo za skupščino je v celoti na vpogled na sedežu zbornice.
(2) V sklicu se tudi določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost.
32. člen
(sklepčnost skupščine zbornice)
(1) Skupščina je sklepčna, če je navzoča najmanj polovica vseh članov skupščine, od le-teh pa najmanj polovica predstavnikov vsake matične sekcije.
(2) Na ponovnem zasedanju skupščina zbornice veljavno odloča ne glede na število prisotnih članov skupščine in predstavnikov vsake matične sekcije.
33. člen
(glasovanje na skupščini zbornice)
Skupščina glasuje in sklepa javno, z navadno večino glasov navzočih članov skupščine, če ni s tem statutom ali s poslovnikom o delu skupščine določeno drugače.
34. člen
(tajno glasovanje na skupščini zbornice)
Skupščina s tajnim glasovanjem imenuje, voli in razrešuje organe in delovna telesa zbornice, razen če ni v posameznih primerih drugače določeno.
35. člen
(predsednik skupščine zbornice)
(1) Delo skupščine vodi predsednik skupščine, ki ga izvoli skupščina na predlog predsednika zbornice.
(2) Skupščini prisostvujeta zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.
(3) Do izvolitve predsednika skupščine vodi delo skupščine predsednik zbornice.
36. člen
(poslovnik o delu skupščine zbornice)
Skupščina podrobneje uredi svoje delo s poslovnikom.
4. Predsednik zbornice
37. člen
(pristojnosti predsednika zbornice)
Predsednik zbornice:
1. zastopa in predstavlja zbornico;
2. predseduje upravnemu odboru zbornice, ga predstavlja in sklicuje ter vodi njegove seje;
3. sklicuje skupščino zbornice;
4. izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora zbornice;
5. skupaj s predsednikom posamezne izpitne komisije za strokovne izpite podpisuje potrdila o opravljenih strokovnih izpitih;
6. na podlagi sklepa komisije za oceno vlog skupaj s predsednikom te komisije izdaja potrdila o vpisih v imenik;
7. v nujnih primerih ukrepa v zadevah upravnega odbora zbornice, o čemer je dolžan obvestiti člane upravnega odbora v 15 dneh po izvršitvi ukrepa;
8. samostojno sklepa pogodbe in odobrava izplačila denarnih zneskov do višine 5,000.000 SIT (z besedo: pet milijonov tolarjev), nad tem zneskom pa po sklepu upravnega odbora zbornice;
9. odloča o sklenitvi delovnih razmerij in o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja; za odločanje o teh vprašanjih lahko pisno pooblasti generalnega sekretarja zbornice;
10. opravlja druge naloge v skladu s predpisi o graditvi objektov ter naloge, za katere ga pooblastijo skupščina, upravni odbor zbornice ali upravni odbori matičnih sekcij.
38. člen
(pogoji za predsednika zbornice in njegov mandat)
(1) Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, če mu kandidaturo odobri upravni odbor zbornice ali upravni odbor matične sekcije ali najmanj petnajst pooblaščenih inženirjev.
(2) Mandat predsednika zbornice traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve oziroma imenovanja.
39. člen
(nadomeščanje predsednika zbornice)
Če je predsednik zbornice odsoten ali zadržan več kot tri dni, ga na podlagi pisnega pooblastila in v obsegu dodeljenih pooblastil nadomešča član upravnega odbora zbornice, ki ga določi predsednik zbornice.
5. Upravni odbor zbornice
40. člen
(sestava upravnega odbora zbornice)
(1) Upravni odbor zbornice je sestavljen iz predsednika zbornice in predsednikov upravnih odborov vseh matičnih sekcij. Predsednik upravnega odbora zbornice je predsednik zbornice.
(2) Seje upravnega odbora zbornice sklicuje in vodi predsednik zbornice. Če je predsednik odsoten, ga nadomešča tisti član upravnega odbora zbornice, ki ga predsednik pooblasti. Predsednik zbornice in vsi predsedniki upravnih odborov matičnih sekcij imajo glasovalno pravico.
41. člen
(pristojnosti upravnega odbora zbornice)
(1) Upravni odbor je izvršilni organ zbornice, ki vodi delo in poslovanje zbornice. Delo upravnega odbora zbornice vodi predsednik zbornice.
(2) Upravni odbor zbornice ima naslednje pristojnosti:
1. nadzoruje delovanje predsednika zbornice in služb zbornice;
2. skrbi za izvrševanje programa dela, splošnih aktov in sklepov skupščine zbornice;
3. zagotavlja izvajanje javnih pooblastil z ustreznimi službami, matičnimi sekcijami ter komisijami;
4. vodi finančno poslovanje, določa finančno samostojna stroškovna mesta v zbornici in upravlja sredstva zbornice;
5. določa predlog programa dela in finančnega načrta ter zaključnega računa zbornice;
6. predlaga skupščini zbornice v sprejem statut in druge splošne akte ter sklepe, ki jih sprejema skupščina zbornice;
7. predlaga skupščini zbornice višino vpisnine, članarine in drugih prispevkov zbornici;
8. na podlagi predloga komisije za vpis v imenik odloča o oprostitvi plačila članarine;
9. sprejema cenik za delo v organih in delovnih telesih ter projektnih skupinah zbornice;
10. sprejema cenik za delo in strokovne storitve, ki jih opravljajo člani zbornice za zbornico;
11. odobrava izplačila denarnih zneskov iz računa zbornice, v znesku nad 5,000.000 SIT;
12. odloča o sklenitvi raznih pogodb, obvezno pa tistih, iz katerih sledi materialna obveznost zbornice nad višino 5,000.000 SIT;
13. sprejme pravilnik o podrobnejši obliki in sestavinah žiga ter logotipa zbornice;
14. po predhodnem soglasju pristojnega ministrstva sprejema Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev;
15. sprejema akte, ki določajo, kateri podatki služb, ki opravljajo storitve na podlagi javnega pooblastila in drugih služb zbornice, štejejo za poslovno skrivnost;
16. sprejema akte zbornice, razen če ni sprejem posameznih aktov v pristojnosti skupščine zbornice ali matične sekcije;
17. sprejme akt o notranji organizaciji strokovnih, administrativnih in tehničnih služb zbornice ter o sistemizaciji delovnih mest;
18. imenuje generalnega sekretarja zbornice;
19. določa svoje predstavnike v ustrezna strokovna telesa na lokalnem, regionalnem, državnem in meddržavnem nivoju;
20. imenuje in razrešuje člane skupnega koordinacijskega telesa IZS in ZAPS;
21. imenuje člane ocenjevalne komisije za javne natečaje oziroma za to pooblasti komisijo za natečaje;
22. na predlog komisije za natečaje sprejme poslovnik o delu komisije za natečaje;
23. na predlog upravnega odbora matične sekcije ter ob predhodnem soglasju pristojnega ministra, potrjuje člane izpitnih komisij za strokovne izpite in jih razrešuje;
24. na predlog komisije za strokovne izpite določi seznam priporočljive strokovne literature in predpisov, ki se nanašajo na izpitne programe strokovnih izpitov;
25. odloča o vstopu v mednarodne inženirske in druge organizacije in o izstopu iz njih;
26. pripravi predlog minimalnih tarifnih pogojev ter ga pošlje v skladu s 112. členom ZGO – 1 pristojnemu državnemu organu in skupščini zbornice v sprejem;
27. spodbuja strokovno, kulturno in družabno dejavnost svojih članov;
28. zagotavlja zastopanje poklicnih in socialnih interesov svojih članov ter jim nudi drugo pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic in interesov;
29. spodbuja sodelovanje med svojimi člani ter zagotavlja vse potrebno, da se morebitne medsebojne spore pomirja;
30. zagotavlja, kar je potrebno v zvezi z izobraževanjem svojih članov;
31. vzpostavi sistem spremljanja, potrjevanja in evidentiranja strokovnega izpopolnjevanja vsakega člana zbornice v okviru vsakoletnega programa strokovnega izpopolnjevanja članov;
32. sprejema sklepe v zvezi z izdajanjem uradnega glasila in drugih strokovnih publikacij zbornice ter je hkrati strokovni svet glasila in imenuje glavnega in tehničnega urednika glasila ter potrjuje uredniški koncept vsakokratne številke;
33. zagotavlja kar je potrebno v zvezi z zavarovanjem odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati njenim članom v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti ter v ta namen na podlagi posebnega pravilnika, ki ga sprejema skupščina zbornice, lahko ustanovi rizični sklad in sklepa pogodbe o zavarovanju;
34. opravlja druge naloge, določene s predpisi o graditvi objektov, s tem statutom, poslovnikom o svojem delu in drugimi akti zbornice.
42. člen
(sklepčnost in odločanje upravnega odbora zbornice)
(1) Upravni odbor zbornice je sklepčen, če je prisotnih tri četrtine članov upravnega odbora zbornice oziroma njihovi pooblaščenci.
(2) Vse akte in sklepe sprejema upravni odbor zbornice z dvotretjinsko večino, razen če statut v posameznih primerih ne določa drugače.
43. člen
(poslovnik o delu upravnega odbora zbornice)
Upravni odbor zbornice dela in odloča na sejah na podlagi poslovnika o svojem delu.
6. Disciplinski organi zbornice
44. člen
(splošno)
(1) V disciplinskih zadevah zoper člane poklicne zbornice na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, na drugi stopnji pa disciplinsko sodišče zbornice. Pred disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem zastopa obtožbo disciplinski tožilec.
(2) Disciplinske kršitve članov poklicne zbornice, delovanje disciplinskih organov zbornice, disciplinski postopek in kazni za disciplinske prekrške se določijo z disciplinskim pravilnikom.
(3) Disciplinske sankcije so opomin, denarna kazen, začasen odvzem pooblastila z začasno izključitvijo iz zbornice ter začasna prepoved udeležbe na natečajih.
(4) Dokončna odločba disciplinske komisije ali disciplinskega sodišča je izvršilni naslov.
7. Disciplinski tožilec
45. člen
(disciplinski tožilec in namestniki)
Disciplinskega tožilca zbornice in njegove namestnike, iz vsake matične sekcije po enega, izvoli skupščina zbornice v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo volitve v organe in delovna telesa zbornice.
46. člen
(naloge disciplinskega tožilca)
(1) Disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka in zastopa disciplinsko obtožbo pred disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem.
(2) Disciplinski tožilec lahko pooblasti za uvedbo disciplinskega postopka ter za zastopanje pred disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem svojega namestnika iz tiste matične sekcije, na katere strokovno področje sodi prijava.
8. Disciplinska komisija
47. člen
(disciplinska komisija)
(1) Disciplinsko komisijo sestavlja dvanajst članov, iz vsake matične sekcije po dva člana, ki jih izvoli skupščina zbornice v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo volitve v organe in delovna telesa zbornice.
(2) Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
48. člen
(senat disciplinske komisije)
(1) Disciplinska komisija odloča o disciplinski odgovornosti članov poklicne zbornice v senatu treh članov. En član senata mora biti iz matične sekcije, kateri pripada član zbornice, o čigar disciplinski odgovornosti se odloča.
(2) Senat disciplinske komisije za vsak konkretni primer določi predsednik disciplinske komisije.
9. Disciplinsko sodišče
49. člen
(disciplinsko sodišče)
(1) Disciplinsko sodišče sestavlja dvanajst članov, iz vsake matične sekcije po dva člana, ki jih izvoli skupščina zbornice v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo volitve v organe in delovna telesa zbornice.
(2) Člani disciplinskega sodišča izmed sebe izvolijo predsednika.
50. člen
(senat disciplinskega sodišča)
(1) Disciplinsko sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe disciplinske komisije v senatu treh članov. En član senata mora biti iz matične sekcije, kateri pripada član zbornice, o čigar disciplinski odgovornosti se odloča.
(2) Senat disciplinskega sodišča za vsak konkretni primer določi predsednik disciplinskega sodišča.
10. Nadzorni odbor zbornice
51. člen
(sestava nadzornega odbora zbornice)
(1) Nadzorni odbor zbornice je stalno delovno telo zbornice. Sestavljen je iz treh članov, ki jih na predlog matičnih sekcij voli skupščina zbornice. Člani nadzornega odbora izmed sebe imenujejo predsednika, ki sklicuje seje in vodi delo nadzornega odbora.
(2) Član nadzornega odbora zbornice je lahko le član zbornice, ki je vpisan v imenik IZS in mu status pooblaščenega inženirja ne miruje.
(3) Nadzorni odbor zbornice svoje odločitve sprejema z dvotretjinsko večino.
52. člen
(pristojnosti nadzornega odbora zbornice)
(1) Nadzorni odbor zbornice nadzoruje materialno in finančno poslovanje zbornice ter poroča skupščini zbornice.
(2) V okviru nadziranja materialnega in finančnega poslovanja zbornice nadzorni odbor zbornice nadzira tudi materialno in finančno poslovanje predsednika zbornice, upravnega odbora zbornice in upravnih odborov matičnih sekcij ter rizičnega sklada zbornice, če je le-ta ustanovljen.
11. Komisija za statut in poslovnik
53. člen
(sestava komisije za statut in poslovnik)
(1) Komisija za statut in poslovnik je stalna komisija zbornice, ki jo izvoli skupščina zbornice.
(2) Komisijo za statut in poslovnik sestavlja osem članov, od tega dva zunanja, po izobrazbi pravnika z državnim pravniškim izpitom, in po en predstavnik vsake matične sekcije.
(3) Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
54. člen
(naloge komisije za statut in poslovnik)
(1) Komisija za statut in poslovnik obravnava statusne akte zbornice in predloge drugih aktov, ki se sprejemajo na skupščini zbornice, razlaga statut, poslovnik o delu skupščine, sklepe, akte in posamezna določila aktov ter sprejema odločitve o usklajenosti aktov zbornice s statutom zbornice.
(2) Odločitve oziroma razlage so obvezujoče za organe in delovna telesa zbornice med dvema skupščinama.
(3) Komisija za statut in poslovnik sprejema odločitve oziroma razlago z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov.
12. Komisija za natečaje
55. člen
(sestava in naloge komisije za natečaje)
(1) Komisija za natečaje ima status stalne komisije zbornice, katere člane imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice.
(2) Komisija za natečaje ima praviloma toliko članov, kot je matičnih sekcij. Vsaka matična sekcija je praviloma dolžna predlagati enega kandidata za člana komisije za natečaje. Člani komisije morajo izpolnjevati pogoje za imenovanje, določene v pravilniku o javnih natečajih. Predsednika komisije za natečaje imenuje upravni odbor zbornice.
(3) Mandat predsednika komisije za natečaje določi upravni odbor zbornice in traja praviloma eno leto, z možnostjo ponovitve mandata. Predsednik komisije za natečaje zastopa in predstavlja komisijo.
(4) Komisija za natečaje sprejema sklepe z navadno večino glasov vseh članov komisije.
(5) Komisija za natečaje izvaja naloge skladno s predpisi o graditvi objektov, pravilnikom o javnih natečajih, tem statutom in drugimi akti zbornice ter poslovnikom o izvajanju natečajev, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.
13. Komisija za izobraževanje
56. člen
(sestava in naloge komisije za izobraževanje)
(1) Komisija za izobraževanje ima status stalne komisije zbornice, katere člane imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice.
(2) Komisija za izobraževanje ima toliko članov, kot je matičnih sekcij. Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati enega kandidata za člana komisije za izobraževanje. Član komisije je lahko le član zbornice, ki je vpisan v imenik IZS in mu status pooblaščenega inženirja ne miruje. Predsednika komisije za izobraževanje imenuje upravni odbor zbornice.
(3) Mandat predsednika komisije za izobraževanje določi upravni odbor zbornice in traja praviloma eno leto, z možnostjo ponovitve mandata. Predsednik komisije za izobraževanje zastopa in predstavlja komisijo.
(4) Komisija za izobraževanje sprejema sklepe z navadno večino glasov vseh članov komisije.
(5) Komisija za izobraževanje izvaja naloge skladno s predpisi o graditvi objektov, tem statutom in drugimi akti zbornice ter skladno s sklepi upravnega odbora zbornice in upravnih odborov matičnih sekcij.
(6) Komisija pripravlja predloge programov strokovnega izpopolnjevanja, skrbi za izvajanje sprejetih programov, preverja učinkovitost oblik in načinov strokovnega izpopolnjevanja in skrbi za sodelovanje s pristojnim ministrstvom in drugimi organi pri pripravljanju in izvajanju programov strokovnega izpopolnjevanja.
14. Skupno koordinacijsko telo
57. člen
(splošno)
Skupno koordinacijsko telo je posvetovalno telo Inženirske zbornice Slovenije in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, pristojno za reševanje zadev, ki se posredno ali neposredno nanašajo na tiste naloge obeh zbornic, ki niso predmet javnih pooblastil.
58. člen
(naloge in pristojnosti)
Skupno koordinacijsko telo opravlja naloge v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme koordinacijsko telo, z njim pa morata predhodno soglašati upravna odbora obeh poklicnih zbornic.
59. člen
(imenovanje in sestava)
(1) Skupno koordinacijsko telo ima štiri člane, od katerih imenuje vsaka poklicna zbornica po dva člana.
(2) Člana skupnega koordinacijskega telesa iz Inženirske zbornice Slovenije imenuje upravni odbor zbornice.
(3) Člana skupnega koordinacijskega telesa iz vsake od obeh poklicnih zbornic sta praviloma predsednik zbornice in generalni sekretar zbornice.
(4) Član skupnega koordinacijskega telesa iz predhodnega odstavka mora biti vpisan v imenik IZS in mu v času trajanja mandata status v poklicni zbornici ne sme mirovati. Izjema velja za generalnega sekretarja zbornice.
(5) Mandat članov skupnega koordinacijskega telesa traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
(6) V primeru predčasne razrešitve ali izteka mandata posameznika v njihovi poklicni zbornici je dolžna zbornica, katere član je razrešen oziroma mu je prenehal mandat, imenovati drugega člana skupnega koordinacijskega telesa.
VI. GENERALNI SEKRETAR ZBORNICE
60. člen
(naloge generalnega sekretarja)
(1) Generalni sekretar zbornice je zadolžen za organizacijo ter načrtno zagotavljanje administrativno strokovnih opravil za organe in delovna telesa ter organizacijske enote zbornice, vodi administrativno strokovne službe zbornice, skrbi za koordinacijo dela organov in delovnih teles zbornice, za pripravo gradiv za delo upravnega odbora in skupščine zbornice.
(2) Generalni sekretar skrbi za odpravke sklepov, ki se nanašajo na delo administrativno strokovnih služb zbornice, in opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik zbornice ali upravni odbor zbornice, ter naloge, ki jih določa ta statut ali na njegovi podlagi izdan akt.
(3) Generalni sekretar odloča o sklenitvi delovnih ali pogodbenih razmerij v službah zbornice in o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, če ga za to s posebnim pisnim pooblastilom pooblasti predsednik zbornice.
(3) Razmejitev odgovornosti med predsednikom zbornice in generalnim sekretarjem je določena v pogodbi o zaposlitvi generalnega sekretarja.
61. člen
(pogoji za generalnega sekretarja)
(1) Za generalnega sekretarja zbornice je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo pravne smeri z državnim pravniškim izpitom ali je univerzitetni diplomirani inženir, ki izpolnjuje s predpisi o graditvi objektov določene pogoje za pooblaščenega inženirja in ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenem mestu na upravno-organizacijskih področjih.
(2) Generalni sekretar, ki je član zbornice in vpisan v imenik IZS, ne more kandidirati za organe in delovna telesa zbornice.
62. člen
(imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja)
(1) Generalnega sekretarja zbornice imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice na predlog predsednika zbornice.
(2) Generalni sekretar zbornice se imenuje za določen čas štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Generalni sekretar mora redno in tekoče poročati o svojem delu upravnemu odboru zbornice.
VII. MATIČNE SEKCIJE INŽENIRSKIH STROK
63. člen
(matične sekcije)
(1) Za uspešno izvajanje nalog ter za dosego cilja, da so v zbornici enakopravno in enakovredno zastopane vse stroke, ki so v zbornici združene, so v zbornici ustanovljene matične sekcije naslednjih strok:
1. matična sekcija gradbenih inženirjev;
2. matična sekcija strojnih inženirjev;
3. matična sekcija elektro inženirjev;
4. matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev;
5. matična sekcija inženirjev rudarske in geotehnološke stroke;
6. matična sekcija geodetov.
(2) Skupščina zbornice ustanovi tudi druge matične sekcije inženirskih strok, ki jih kot take določa predpis o graditvi objektov ali drug zakon.
64. člen
(strokovno samostojna enota zbornice)
(1) Vsaka matična sekcija je v strokovnem smislu samostojna enota zbornice, ki v skladu s tem statutom, pravilnikom o finančnem poslovanju zbornice in drugimi akti zbornice v okviru finančnega načrta zbornice za tekoče leto in stroškovnega mesta posluje finančno samostojno.
(2) Matična sekcija ima lahko več stroškovnih mest.
65. člen
(organi matične sekcije)
(1) Organi matične sekcije so: zbor matične sekcije, upravni odbor matične sekcije in strokovni svet matične sekcije.
(2) Za opravljanje določenih nalog lahko zbor matične sekcije in upravni odbor matične sekcije imenujeta stalne in začasne komisije ali projektne skupine.
1. Zbor matične sekcije
66. člen
(zbor matične sekcije)
(1) Člani matične sekcije sprejemajo temeljne odločitve na zboru matične sekcije.
(2) Zbor matične sekcije je najvišji organ matične sekcije, ki ga sestavljajo vsi člani matične sekcije.
(3) Zbor matične sekcije skliče upravni odbor matične sekcije.
(4) Zbor matične sekcije je sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj deset odstotkov vseh članov matične sekcije. Če predsednik upravnega odbora matične sekcije pol ure po preteku časa, določenega za začetek dela zbora matične sekcije, ugotovi, da zbor matične sekcije ni sklepčen, odloži začetek dela zbora matične sekcije za nadaljnje pol ure. Po preteku tega časa zbor matične sekcije veljavno odloča ne glede na število prisotnih članov.
(5) Sklepi zbora matične sekcije so veljavni, če so sprejeti z navadno večino glasov navzočih članov.
(6) Seje zbora matične sekcije vodi predsednik upravnega odbora matične sekcije.
67. člen
(pristojnosti zbora matične sekcije)
Zbor matične sekcije ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema poslovnik o delu matičnih sekcij, ki ga za vse matične sekcije v okviru zbornice sprejme upravni odbor zbornice po pridobitvi neobvezujočih mnenj vseh upravnih odborov matičnih sekcij;
2. lahko obravnava predloge aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev ter druge sklepe, ki jih sprejemata upravni odbor zbornice ali skupščina zbornice;
3. sprejema akte matične sekcije, razen tistih, ki jih po tem statutu ali po posebnem pooblastilu skupščine sprejemajo upravni odbor zbornice ali skupščina zbornice ali upravni odbor matične sekcije;
4. voli in razrešuje predsednika upravnega odbora matične sekcije in ostale člane upravnega odbora matične sekcije, člane skupščine zbornice iz svoje sekcije ter predsednika in člane strokovnega sveta;
5. obravnava finančni načrt in zaključni račun matične sekcije v okviru finančnega načrta oziroma zaključnega računa zbornice, poročilo o delu matične sekcije in program dela matične sekcije;
6. daje predloge za vstop zbornice v mednarodne inženirske in druge organizacije in izstop iz njih;
7. obravnava določena vprašanja skupnega značaja, povezana z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področjih opravljanja inženirskih storitev svojih članov, problematiko pooblaščenih inženirjev ter članska vprašanja ali pobude in v zvezi s temi vprašanji sprejema stališča in sklepe.
2. Upravni odbor matične sekcije
68. člen
(upravni odbor matične sekcije)
(1) Delo in poslovanje matične sekcije vodi upravni odbor matične sekcije, ki ga sestavljajo predsednik in sedem članov.
(2) Predsednika in člane upravnega odbora matične sekcije izvoli izmed članov matične sekcije zbor matične sekcije. Člani upravnega odbora matične sekcije imajo lahko izvoljenega svojega namestnika.
(3) Člani upravnega odbora vsake matične sekcije morajo biti delegirani po posameznih strokah v matični sekciji tako, da so le-te zastopane z vsaj po enim članom v upravnem odboru matične sekcije. Pri delegiranju članov se praviloma istočasno upošteva tudi regionalno načelo.
(4) Kandidate za predsednika in člane upravnega odbora matične sekcije ter njihove namestnike lahko predlagajo upravni odbor matične sekcije in vsi člani matične sekcije.
(5) Določbe tega statuta, ki se nanašajo na volitve organov zbornice, se smiselno uporabljajo tudi za volitve predsednika upravnega odbora matične sekcije, članov upravnega odbora matične sekcije in njihovih namestnikov, razen če v tem členu ni določeno drugače.
69. člen
(predsednik upravnega odbora matične sekcije)
(1) Delo upravnega odbora matične sekcije vodi predsednik upravnega odbora matične sekcije, v njegovi odsotnosti pa od njega pisno pooblaščeni član upravnega odbora matične sekcije.
(2) Po pisnem pooblastilu predsednika zbornice predsednik upravnega odbora matične sekcije samostojno (brez predhodnega sklepa upravnega odbora matične sekcije) odloča o sklenitvi pogodb s področja delovanja matične sekcije, ki pomenijo za matično sekcijo prevzemanje obveznosti do 300.000 SIT, in o tem obvezno poroča upravnemu odboru matične sekcije.
(3) Pogodbe podpisuje predsednik zbornice, predsednik upravnega odbora matične sekcije pa jih obvezno parafira.
70. člen
(pristojnosti upravnega odbora matične sekcije)
Upravni odbor matične sekcije ima naslednje pristojnosti:
1. skrbi za razvoj matične stroke;
2. spremlja in obravnava problematiko svojih članov;
3. daje pobude za različne zakonske rešitve, ki se nanašajo na problematiko stroke;
4. zagotavlja izvajanje strokovnega razvoja in nadzora s svetovanjem s področja dejavnosti matične sekcije;
5. nudi pomoč svojim članom pri zastopanju poklicnih, socialnih in drugih interesov;
6. zagotavlja spremljanje potreb po strokovnih kadrih s svojega področja;
7. spodbuja strokovno, izobraževalno, kulturno in družabno dejavnost svojih članov;
8. določa svoje predstavnike v ustrezna strokovna telesa na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju;
9. v sodelovanju z drugimi matičnimi sekcijami skrbi za vrednotenje svojih inženirskih in drugih strokovnih storitev;
10. skrbi za izvedbo programa strokovnih izpitov s področja matične stroke, upravnemu odboru zbornice predlaga imenovanje in razrešitev predsednika izpitne komisije in članov izpitnih komisij za strokovne izpite iz svoje stroke in predlaga spremembe seznama strokovne literature in predpisov, ki se nanašajo na izpitne programe strokovnih izpitov iz matične stroke;
11. zagotavlja, kar je potrebno v zvezi z izobraževanjem svojih članov in članov izpitnih komisij za posamezne strokovne izpite iz svoje stroke;
12. lahko izdaja svoje glasilo ali publikacije;
13. izvaja nadzor nad uporabo izkaznice in enotnega žiga člana zbornice, vpisanega v imenik IZS, nadzor nad člani matične sekcije ter na pobudo svojih članov, nečlanov ter lastno pobudo obravnava prijave in sume kršitev uporabe izkaznice in enotnega žiga člana zbornice, vpisanega v imenik IZS, ter kršitve etičnega kodeksa IZS, in jih posreduje v obravnavo strokovnemu svetu, ki lahko v primeru ustrezne presoje, disciplinskemu tožilcu zbornice posreduje zahtevo po uvedbi disciplinskega postopka;
14. obravnava predloge aktov, ki jih sprejemajo zbor matične sekcije, upravni odbor zbornice in skupščina zbornice;
15. sprejema poročila o delu matične sekcije, določa predlog letnega programa dela matične sekcije in predlog finančnega načrta matične sekcije za realizacijo tega programa; osnutek dokumentov pripravi v oktobru, predlog pa v novembru tekočega leta in ga posreduje upravnemu odboru zbornice;
16. skrbi za uspešno finančno poslovanje matične sekcije;
17. v skladu s statutom in drugimi akti zbornice in finančnim načrtom zbornice odloča o sklenitvi pogodb s svojega področja delovanja;
18. odloča o sklenitvi pogodb s področja delovanja in za račun matične sekcije, obvezno pa o sklenitvi tistih, iz katerih sledi materialna obveznost matične sekcije nad 300.000 SIT; za prevzemanje obveznosti in sklepanje pogodb, ki presegajo ta znesek, pa upravni odbor matične sekcije poda predlog za sklenitev pogodbe upravnemu odboru zbornice;
19. predlaga svoje kandidate za funkcije v organih in delovnih telesih zbornice;
20. določi kandidata za izvolitev v vodstvo skladov, če so skladi oblikovani;
21. skrbi za regijsko delovanje matične sekcije;
22. opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti zbornice.
71. člen
(poslovnik o delu matičnih sekcij)
Upravni odbor matične sekcije opravlja svoje delo in odloča na sejah na podlagi poslovnika o delu matičnih sekcij, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.
3. Strokovni svet matične sekcije
72. člen
(naloge in pristojnosti)
(1) V skrbi za kakovost posameznih strok, ki se združujejo v matičnih sekcijah v okviru zbornice, se ob potrebi po strokovni presoji dela, ki ga opravljajo člani posameznih matičnih sekcij, ter v interesu spoštovanja dobrih poslovnih običajev ustanovijo na nivoju posameznih matičnih sekcij strokovni sveti.
(2) Strokovni svet je posvetovalni organ posamezne matične sekcije, ki daje predloge, mnenja, priporočila ali ocene o kakovosti opravljenega dela in opravljanju dela v skladu z etičnim kodeksom IZS.
(3) Obravnava lahko le strokovna vprašanja, ki se nanašajo na dokumentacijo, ki jo je potrdil član posamezne matične sekcije, in zadeve, ki jih predlaga v obravnavo upravni odbor matične sekcije ali upravni odbor zbornice.
(4) Strokovni svet oblikuje mnenje, priporočilo ali oceno na podlagi pozitivne področne zakonodaje, standardov in meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ter strokovne presoje.
(5) Strokovni svet oblikuje na zahtevo tožilca tudi mnenje o kršitvi etičnega kodeksa posameznega člana zbornice v primerih, ko je zoper člana predlagana uvedba disciplinskega postopka. Na podlagi tega mnenja tožilec sprejme odločitev v zvezi z vložitvijo zahteve za uvedbo disciplinskega postopka.
73. člen
(sestava strokovnega sveta)
(1) Strokovni svet je sestavljen iz najmanj pet članov, ki so praviloma zastopani po strokovnem načelu in se izvolijo na zboru matične sekcije na način in po postopku, ki veljata za člane upravnega odbora matične sekcije.
(2) Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve.
(3) Za člana strokovnega sveta lahko kandidira pooblaščeni inženir, ki ima najmanj visoko univerzitetno izobrazbo in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju stroke ter je vpisan v imenik IZS.
(4) Funkcija članov sveta ni združljiva s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice.
74. člen
(delo strokovnega sveta)
Pristojnosti strokovnega sveta so določene v poslovniku o delu matične sekcije.
VIII. VOLITVE V ORGANE IN DELOVNA TELESA ZBORNICE
75. člen
(splošno)
Volitve in imenovanja za funkcije voljenih in imenovanih organov in delovnih teles zbornice razpisuje predsednik zbornice.
76. člen
(volitve v skupščino zbornice)
(1) Za člana skupščine lahko kandidira vsak član zbornice, ki je vpisan v imenik IZS in katerega je podprl:
1. upravni odbor zbornice s sklepom,
2. upravni odbor matične sekcije s sklepom ali
3. najmanj trije člani zbornice, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.
(2) Po koncu kandidacijskega postopka volilna komisija sestavi kandidatne liste po matičnih sekcijah.
(3) Vsaka matična sekcija je dolžna izvoliti najmanj osem članov matične sekcije. Kandidat za predstavnika matične sekcije je lahko le član te matične sekcije, ki je vpisan v imenik IZS.
(4) Člane skupščine izvolijo člani matičnih sekcij na neposrednih in tajnih volitvah na zborih matičnih sekcij.
(5) Za člane skupščine so izvoljeni tisti kandidati iz matičnih sekcij, ki so dobili najvišje število glasov. Če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi predsednik volilne komisije z žrebom.
(6) Podrobneje se lahko volitve v skupščino zbornice uredijo z volilnim pravilnikom, ki ga sprejme skupščina zbornice.
77. člen
(volilna komisija)
(1) Postopek kandidiranja in volitev vodi tričlanska volilna komisija. Volilna komisija vodi tudi postopek kandidiranja za določitev predstavnikov zbornice v volilnem telesu za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev – in kandidata za člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev.
(2) Volilno komisijo za volitve funkcionarjev zbornice imenuje predsednik zbornice, za volitve funkcionarjev matične sekcije pa predsednik upravnega odbora matične sekcije in ima predsednika in dva člana.
(3) Predsednik in člana volilne komisije morajo biti vpisani v imenik IZS.
78. člen
(volitve v druge organe in delovna telesa zbornice)
(1) Kandidate za disciplinskega tožilca zbornice in njegove namestnike, člane disciplinske komisije iz vrst članov zbornice, člane disciplinskega sodišča in ostale funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje skupščina, lahko predlagajo:
1. upravni odbor zbornice s sklepom ali
2. upravni odbori matičnih sekcij s sklepom ali
3. najmanj trije člani zbornice, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi, razen če ni v posameznih primerih v tem statutu drugače določeno.
(2) Zunanje člane organov in delovnih teles zbornice predlaga predsednik zbornice.
79. člen
(obvestilo o začetku kandidacijskega postopka)
(1) Volilna komisija najpozneje 60 dni pred volitvami pisno obvesti upravni odbor zbornice in upravne odbore matičnih sekcij o začetku kandidacijskega postopka, člane zbornice pa z ustrezno objavo v svojem glasilu ali v Uradnem listu RS in na spletnih straneh zbornice ter jih pozove, naj ji najpozneje v 30 dneh pošljejo predloge kandidatur.
(2) Volilna komisija sestavi liste kandidatov na podlagi vseh prejetih predlogov kandidatur in jo objavi najmanj 15 dni pred volitvami.
80. člen
(kandidacijski postopek)
(1) Za vsako funkcijo organov in delovnih teles se praviloma določi več kandidatov, kot je članov v organu oziroma delovnem telesu. Izjema so kandidati za funkcije tistih organov in delovnih teles, katerih listo izvoli skupščina kot celoto (zaprta lista).
(2) Kandidacijski postopek se prične 70 dni pred iztekom mandata organov in delovnih teles, in sicer z imenovanjem volilne komisije.
81. člen
(javna predstavitev kandidatov)
(1) Čas 15 dni od dneva objave sklica skupščine in do dneva sklica skupščine je predviden za predstavitev kandidatov za predsednika zbornice ter njihovega programa. Predstavitev kandidatov in njihovega programa se javno objavi tudi na spletni strani zbornice.
(2) Ostali kandidati se javno ne predstavljajo, razen če to sami izrecno zahtevajo.
82. člen
(glasovanje na skupščini zbornice)
(1) Skupščina s tajnim glasovanjem voli oziroma imenuje:
1. predsednika zbornice,
2. člane upravnega odbora zbornice,
3. disciplinske organe,
4. člane nadzornega odbora,
5. člane vseh komisij, ki jih voli oziroma imenuje skupščina zbornice,
6. predstavnike zbornice v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta kot predstavnika samostojnih poklicev,
7. določi kandidata za člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev.
(2) Glasuje se z glasovnicami, razen če s tem statutom za posamezno funkcijo ni izrecno določeno drugače.
83. člen
(zaprta in odprta lista)
(1) Če je na listi toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti (zaprta lista), se glasuje o listi kot celoti tako, da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«. Lista je izglasovana, če se je zanjo izrekla navadna večina prisotnih članov skupščine.
(2) Če je na listi več kandidatov, kot jih je treba izvoliti, se glasuje o posameznih kandidatih na listi. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi glasovati. Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov.
(3) Če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi predsednik volilne komisije.
(4) Glasovnica ni veljavna, če ni izpolnjena, če je glasovalec glasoval za več kandidatov, kot jih je treba izvoliti, ali če se iz nje ne da razbrati volje glasovalca.
84. člen
(volitve in imenovanje predsednika zbornice)
(1) Predsednika zbornice voli skupščina na neposrednih in tajnih volitvah. Izvoljen in imenovan je kandidat, ki je prejel navadno večino glasov vseh članov skupščine.
(2) Če v prvem krogu noben kandidat ni prejel zadostnega števila glasov, se v drugem krogu glasuje tako, da skupščina izmed dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov, odloča o imenovanju predsednika z navadno večino veljavno oddanih glasov navzočih članov skupščine.
(3) Če skupščina tudi po drugem krogu ni imenovala predsednika zbornice, se ponovno izpelje postopek kandidiranja in volitve.
(4) Pred izvolitvijo novega predsednika zbornice skupščina sprejme poročilo o delu predhodnega predsednika zbornice. Šteje se, da je z izvolitvijo novega predsednika zbornice skupščina sprejela tudi njegov program.
85. člen
(imenovanje članov upravnega odbora)
Člani upravnega odbora so predsedniki upravnih odborov vseh matičnih sekcij in predsednik zbornice. Imenuje jih skupščina tako, da odloči z navadno večino prisotnih članov o listi kot celoti.
86. člen
(volitve disciplinskega tožilca in namestnikov)
Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj po enega kandidata za disciplinskega tožilca in za njegovega namestnika.
87. člen
(volitve članov disciplinske komisije)
Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj dva kandidata za člana disciplinske komisije.
88. člen
(volitve članov disciplinskega sodišča)
Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj dva kandidata za člana disciplinskega sodišča.
89. člen
(volitve članov nadzornega odbora zbornice)
(1) Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj enega kandidata za člana nadzornega odbora zbornice.
(2) V primeru, da pridobi vsak kandidat določene matične sekcije vse glasove članov skupščine iz svoje matične sekcije, se določi člana nadzornega odbora z žrebom.
90. člen
(volitve komisije za statut in poslovnik)
Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj enega kandidata za člana komisije, zunanja člana pa predlaga predsednik zbornice.
91. člen
(volitve komisije za vpis v imenik)
Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj enega kandidata za člana komisije.
92. člen
(nezdružljivost funkcije)
(1) Disciplinski tožilec in njegovi namestniki, predsednik in člani disciplinske komisije, predsednik in člani disciplinskega sodišča ter predsednik in člani nadzornega odbora zbornice ne morejo kandidirati za druge organe in delovna telesa zbornice.
(2) Predsednik zbornice, predsednik nadzornega odbora in predsedniki upravnih odborov matičnih sekcij ne morejo biti člani komisije za statut in poslovnik.
(3) Funkcija člana strokovnega sveta matične sekcije ni združljiva s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice.
93. člen
(predčasno prenehanje mandata)
Če izvoljenemu funkcionarju zbornice predčasno preneha mandat, ga nadomesti tisti kandidat iz iste matične sekcije, ki je na volitvah prejel naslednje največje število glasov, oziroma se po potrebi izvedejo nadomestne volitve.
94. člen
(imenovanje članov delovnih teles upravnega odbora)
Postopek kandidiranja in imenovanje članov delovnih teles upravnega odbora določa poslovnik o delu upravnega odbora.
IX. OPRAVLJANJE NALOG NA PODLAGI JAVNEGA POOBLASTILA
95. člen
(evidenčna služba zbornice in služba za strokovne izpite)
(1) V okviru administrativno strokovne službe zbornice sta za opravljanje javnih pooblastil zbornice, to je vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje imenika IZS in za izvajanje strokovnih izpitov, ustanovljeni evidenčna služba zbornice in služba za strokovne izpite.
(2) Obe službi vodi generalni sekretar zbornice.
(3) Evidenčna služba zbornice opravlja svoje naloge skladno s predpisi o graditvi objektov, predpisom, ki ureja obliko in vsebino ter način vodenja imenika poklicnih zbornic, statutom, pravilnikom o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev ter drugimi akti zbornice.
(4) Služba za strokovne izpite opravlja svoje naloge skladno s predpisi o graditvi objektov, predpisom, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev, statutom in drugimi akti zbornice.
1. Evidenčna služba zbornice
96. člen
(naloge in opravila evidenčne službe)
(1) Evidenčna služba zbornice opravlja administrativne in organizacijsko tehnične zadeve, ki se nanašajo na vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje imenika IZS ter drugih evidenc.
(2) Izven javnega pooblastila vzpostavi, vodi in vzdržuje seznam projektivnih in geodetskih podjetjih ter drugih udeležencev pri graditvi, in sicer na podlagi zakonao graditvi objektov in na podlagi zakona o geodetski dejavnosti. Evidenčna služba lahko skladno s statutom in po sklepu upravnega odbora zbornice vodi tudi druge evidence.
(3) Evidenčna služba opravlja v okviru nalog iz predhodnega odstavka predvsem naslednja opravila:
1. sprejemanje ter obravnava vlog kandidatov za vpis v imenik in druge evidence zbornice;
2. izvajanje vpisa v imenik IZS in izbrisa iz njega;
3. izdajanje izkaznic in enotnih žigov pooblaščenih inženirjev;
4. izvajanje administrativnih opravil v zvezi z vpisi v imenik in drugimi evidencami zbornice (vabila, dopisi, zapisniki, sklepi, potrdila oziroma odločbe, obrazci, izkaznice, enotni žigi, poročila, analize, drugo);
(4) Pristojbine za delo evidenčne službe so določene z zakonom o graditvi objektov, predpisom, ki ureja obliko in vsebino ter način vodenja imenika poklicnih zbornic, pravilnikom o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici in s sklepi upravnega odbora zbornice.
2. Služba za strokovne izpite
97. člen
(naloge in opravila službe za strokovne izpite)
(1) Služba za strokovne izpite opravlja administrativne in organizacijsko tehnične zadeve ter opravila, ki se nanašajo na:
1. zagotavljanje tehničnih, prostorskih, organizacijskih, finančnih, kadrovskih in drugih pogojev za stalno in nemoteno organizacijo in izvajanje opravljanja strokovnih izpitov;
2. vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje evidenc o prijavah kandidatov in o opravljanju strokovnih izpitov;
3. vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje knjige strokovnih izpitov;
4. vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje spisov o strokovnih izpitih;
5. izdajanje potrdil in spričeval o opravljenih strokovnih izpitih.
(2) Služba za strokovne izpite opravlja v okviru nalog iz predhodnega odstavka opravlja tudi naslednja opravila.
1. Objava izpitnih rokov in sprejemanje ter obravnava prijav kandidatov za opravljanje strokovnega izpita;
2. Izvajanje administrativnih opravil v zvezi s strokovnimi izpiti (vabila, dopisi, zapisniki, potrdila, odločbe, obrazci, poročila, analize, drugo);
(3) Pristojbine za delo službe za strokovne izpite so določene s predpisom, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev, pravilnikom o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici in s sklepi upravnega odbora zbornice.
3. Komisija za vpis v imenik
98. člen
(status)
(1) Komisija za vpis v imenik ima status stalne komisije zbornice, ki jo voli in razrešuje skupščina zbornice.
(2) Komisija za vpis v imenik izvaja naloge skladno z določili zakona o graditvi objektov, predpisa, ki ureja oblik in vsebin ter način vodenja imenika poklicnih zbornic, tem statutom in drugimi akti zbornice.
(3) Komisija za vpis v imenik izvaja svoje naloge v okviru javnega pooblastila.
99. člen
(sestava in odločanje komisije za vpis v imenik)
(1) Komisija za vpis v imenik ima šest članov, in sicer iz vsake matične sekcije po enega člana.
(2) Član komisije za vpis v imenik mora imeti visoko univerzitetno izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj v inženirski stroki. Če noben član komisije za vpis v imenik ne izpolnjuje pogojev za vodenje upravnega postopka, vodi postopek do izdaje odločbe uradna oseba zbornice, ki jo za to pooblasti komisija za vpis v imenik in ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka.
(3) Komisija za vpis v imenik se konstituira tako, da člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije. Konstitutivno sejo komisije skliče predsednik zbornice.
(4) Komisija za vpis v imenik sprejema odločitve z navadno večino glasov vseh članov komisije.
(5) Predsednik komisije za vpis v imenik zastopa in predstavlja komisijo ter skupaj s predsednikom zbornice podpisuje potrdila; skupaj s pooblaščeno osebo zbornice pa podpisuje odločbe in druge akte, izdane v upravnem postopku.
100. člen
(pristojnosti komisije za vpis v imenik)
Komisija za vpis v imenik ima naslednje naloge in pristojnosti:
1. odloča o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik IZS in za izbris iz njega;
2. izdaja potrdila in odločbe o vpisih v imenik IZS in izbrisih iz njega;
3. izdaja izkaznice in enotne žige članov IZS, vpisanih v imenik IZS;
4. na podlagi pravnomočnega sklepa disciplinskih organov izvaja disciplinsko sankcijo izbrisa iz imenika IZS;
5. na podlagi vloge ali po določilih statuta odloča o mirovanju statusa pooblaščenega inženirja in dokončnem izbrisu iz imenika IZS;
6. obravnava vloge za oprostitev plačila članarine in predloge sklepov posreduje v odločitev upravnemu odboru zbornice.
4. Imenik IZS
101. člen
(vpis v imenik IZS)
Posameznik vloži zahtevo za vpis v imenik IZS v skladu s predpisom, ki ureja obliko in vsebino ter način vodenja imenika poklicnih zbornic.
102. člen
(izkaznica in enotni žig pooblaščenega inženirja)
(1) Pooblaščeni inženirji se pri opravljanju svojega poklica izkazujejo z izkaznico in enotnim žigom pooblaščenega inženirja.
(2) Izkaznico in enotni žig izda evidenčna služba skladno s pravilnikom o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev.
(3) Evidenčna služba izda izkaznico pod pogojem, da ima pooblaščeni inženir poravnane vse svoje finančne obveznosti do zbornice.
(4) V primeru, da je posameznik vpisan v več matičnih sekcij, izda zbornica posamezniku ustrezno število izkaznic in enotnih žigov oziroma eno izkaznico in žig, iz katerih je razviden vpis v več matičnih sekcij.
103. člen
(mirovanje statusa pooblaščenega inženirja)
(1) V času, ko član zbornice, ki je vpisan v imenik IZS in ima status pooblaščenega inženirja, ne opravlja inženirskih storitev (zaradi konkurenčne klavzule, razporeditve na drugo delovno mesto, daljše bolezni ipd.), mu lahko status pooblaščenega inženirja miruje, če pri evidenčni službi zbornice deponira izkaznico in enotni žig.
(2) Na predlog posameznika in pod pogojem, da je posameznik pri evidenčni službi zbornice deponiral izkaznico in enotni žig, odloča o mirovanju statusa pooblaščenega inženirja komisija za vpis v imenik in izda potrdilo o mirovanju statusa.
(3) Ob vzpostavitvi mirovanja statusa pooblaščenega inženirja inženir ohrani članstvo v zbornici. V času mirovanja statusa član zbornice ne sme in ne more opravljati dejavnosti, za katerih opravljanje je potrebno imeti status pooblaščenega inženirja.
(4) Člani zbornice, ki jim status pooblaščenega inženirja miruje, so dolžni plačevati članarino v višini določeni z zakonom o graditvi objektov in sklepom skupščine zbornice.
5. Komisija za strokovne izpite
104. člen
(status)
(1) Komisija za strokovne izpite ima status stalne komisije zbornice, ki jo imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice.
(2) Komisija za strokovne izpite izvaja naloge skladno z določili zakona o graditvi objektov, predpisom, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev, tem statutom in drugimi akti zbornice.
(3) Komisija za strokovne izpite izvaja naloge izpitnega odbora po predpisu, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev, predsednik komisije za strokovne izpite pa naloge predsednika izpitnega odbora po istem predpisu.
(4) Komisija za strokovne izpite izvaja svoje naloge v okviru javnega pooblastila.
105. člen
(sestava in odločanje komisije za strokovne izpite)
(1) Komisija za strokovne izpite ima toliko članov, kot je programov strokovnih izpitov oziroma predsednikov izpitnih komisij. Vsi predsedniki izpitnih komisij so člani komisije za strokovne izpite. Posamezen upravni odbor matične sekcije je dolžan predlagati predsednike izpitnih komisij tistih strok, katerih inženirji se združujejo v posamezni matični sekciji.
(2) Član komisije za strokovne izpite mora izpolnjevati pogoje za imenovanje, določene za imenovanje člana izpitnega odbora v predpisu, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev.
(3) Komisija za strokovne izpite se konstituira na seji, ki jo skliče predsednik zbornice.
(4) Komisijo za strokovne izpite zastopa in predstavlja predsednik komisije, ki ga izmed sebe izvolijo člani oziroma predsedniki izpitnih komisij z navadno večino glasov vseh članov komisije. Mandat predsednika komisije določi upravni odbor zbornice in traja praviloma eno leto, z možnostjo ponovitve mandata.
(5) Komisija sprejema sklepe z navadno večino glasov vseh članov komisije.
106. člen
(naloge in pristojnosti komisije za strokovne izpite in njenega predsednika)
(1) Komisija za strokovne izpite ima naslednje naloge in pristojnosti:
1. zagotavlja izvajanje strokovnih in dopolnilnih strokovnih izpitov za tisti del odgovornega projektiranja in revidiranja, ki se nanaša na gradbeno in drugo projektiranje, in za vse vrste vodenja del, in sicer za vse stroke in smeri;
2. zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov za odgovorne geodete;
3. zagotavlja izdajanje potrdil in spričeval o opravljenih strokovnih izpitih;
4. izvaja nostrifikacije strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov;
5. koordinira in vodi delo vseh izpitnih komisij;
6. določa smernice in pravila za delo izpitnih komisij;
7. usklajuje delo izpitnih komisij;
8. koordinira, usklajuje in vodi sezname strokovne literature in predpisov, ki se nanašajo na izpitne programe strokovnih izpitov posameznih strok in smeri ter področij opravljanja inženirskih storitev, ki jih pripravijo posamezne izpitne komisije, ter jih po pridobitvi potrditve s strani upravnih odborov matičnih sekcij posreduje v potrditev upravnemu odboru zbornice;
9. predsednikom izpitnih komisij pomaga pri odločanju o izpolnjevanju pogojev za pristop k opravljanju strokovnega izpita;
10. pripravlja izpitna vprašanja;
11. pripravlja poročila o delu, program dela in predlog finančnega načrta komisije ter jih posreduje upravnemu odboru zbornice;
12. sprejema letno poročilo o poteku in rezultatih izpitov in ga najpozneje do konca januarja naslednjega leta pošlje pristojni službi zbornice;
13. predlaga valorizacijo pristojbin za opravljanje strokovnih izpitov in predlog posreduje upravnemu odboru zbornice v sprejem;
14. določa predloge za višino plačila predsedniku in članom za delo v izpitni komisiji in jih posreduje upravnemu odboru zbornice v sprejem;
15. sprejema poslovnik o svojem delu;
16. opravlja druge naloge.
(2) Predsednik komisije za strokovne izpite ima naslednje naloge in pristojnosti:
1. dela in naloge ter pristojnosti skladno z zakonom o graditvi objektov in predpisom, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev,
2. dela in naloge ter pristojnosti skladno s statutom in drugimi akti zbornice ter sklepi upravnega odbora zbornice.
6. Izpitne komisije
107. člen
(izpitne komisije za strokovne izpite)
(1) Izpitne komisije imenujeta po zakonu o graditvi objektov na predlog upravnih odborov matičnih sekcij upravni odbor zbornice, po zakonu o geodetski dejavnosti pa predsednik matične sekcije geodetov in jih potrjuje upravni odbor zbornice.
(2) Izpitne komisije izvajajo naloge skladno z določili zakona o graditvi objektov, predpisa, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev, s tem statutom in drugimi akti zbornice.
(3) Izjema je izpitna komisija za strokovne izpite iz geodetske stroke, ki izvaja naloge skladno z določili zakona o geodetski dejavnosti, predpisa, ki ureja program in način opravljanja izpita iz geodetske stroke, tem statutom in drugimi akti zbornice.
(4) Izpitne komisije izvajajo svoje naloge v okviru javnega pooblastila.
108. člen
(sestava in odločanje izpitnih komisij)
(1) Matične sekcije so dolžne imenovati predsednika in člane izpitnih komisij tistih strok in smeri, katerih inženirji se združujejo v posamezni matični sekciji, in imena posredovati upravnemu odboru zbornice v potrditev.
(2) Člani izpitne komisije za strokovne izpite morajo izpolnjevati pogoje za imenovanje, določene v predpisu, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev.
(3) Mandat predsednika in članov izpitne komisije preneha z razrešitvijo.
(4) Izpitna komisija sprejema odločitve z navadno večino glasov vseh članov komisije.
(5) Predsednik izpitne komisije zastopa in predstavlja komisijo in skupaj s predsednikom zbornice podpisuje potrdila in spričevala o opravljenem strokovnem izpitu; skupaj s pooblaščeno osebo zbornice pa podpisuje odločbe in druge akte izdane v upravnem postopku.
109. člen
(naloge in pristojnosti izpitnih komisij)
Izpitne komisije imajo naslednje naloge in pristojnosti:
1. izdelujejo in novelirajo sezname strokovne literature in predpisov, ki se nanašajo na izpitne programe strokovnih izpitov posameznih strok in smeri ter področij opravljanja inženirskih storitev;
2. odločajo o izpolnjevanju pogojev za pristop k opravljanju strokovnega izpita in dopolnilnega strokovnega izpita;
3. izvajajo strokovne in dopolnilne strokovne izpite za tisti del odgovornega projektiranja in revidiranja, ki se nanaša na gradbeno in drugo projektiranje, in za vse vrste vodenja del posamezne stroke in smeri;
4. izvajajo strokovne izpite za odgovorne geodete;
5. izdajajo potrdila in spričevala o opravljenih strokovnih izpitih in dopolnilnih strokovnih izpitih;
6. izdajajo druge akte, izdane v upravnem postopku;
7. opravljajo druge naloge po sklepu upravnega odbora zbornice, upravnih odborov matičnih sekcij ali komisije za strokovne izpite.
7. Strokovni izpiti
110. člen
(strokovni izpit)
(1) Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži prijavo pri službi za strokovne izpite skladno s predpisom, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev.
(2) Strokovni izpit opravljajo kandidati na način in pod pogoji, kot jih določata zakon o graditvi objektov in na njegovi osnovi sprejet predpis, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev.
8. Pridobivanje podatkov
111. člen
(pravica do pridobivanja podatkov)
Za potrebe izvrševanja javnih pooblastil, katerih nosilec je zbornica, ima zbornica pravico zahtevati podatke od pristojnih državnih in drugih organov, ki vodijo zbirke podatkov in podatke iz dokumentacije, ki je bila osnova za izdajo konkretnih upravnih odločb ali drugih aktov, ki jih je izdal državni organ ali upravni organ lokalne skupnosti, od razpisovalca javnih naročil in podobno.
9. Strokovni nadzor
112. člen
(strokovni nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil)
(1) Komisija oziroma člani komisije, ki jo je minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, imenoval za nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil zbornice, se imajo pravico udeleževati sej vseh organov zbornice, na njih razpravljati in predlagati zadeve v obravnavanje.
(2) Upravni odbor in drugi organi zbornice morajo obveščati komisijo iz prejšnjega odstavka o datumih in o dnevnem redu svojih sej. Način obveščanja se določi s pogodbo o medsebojnih razmerjih med zbornico in ministrstvom, pristojnim za prostorske in gradbene zadeve.
X. SREDSTVA ZA DELO IN FINANČNO POSLOVANJE ZBORNICE
1. Prihodki zbornice
113. člen
(prihodki zbornice)
Prihodki zbornice so:
1. članarine, vpisnine in drugi prispevki članov zbornice, ki jih zbornica zaračunava za vpisovanje ter vodenje in vzdrževanje imenika IZS in drugih evidenc zbornice;
2. nadomestila, ki jih zbornica zaračunava kandidatom za opravljanje strokovnega izpita za pripravo in izvedbo takšnih izpitov ter vzpostavitev in vzdrževanje evidenc o strokovnih izpitih;
3. prihodki od prodaje publikacij, organiziranja strokovnih tečajev, seminarjev in drugih strokovnih srečanj, prihodki od drugih storitev, ki so v neposredni povezavi s strokovnimi poklici, ki so združeni v zbornici;
4. prihodki iz sodelovanja v natečajih;
5. denarne kazni, izrečene v disciplinskih postopkih zoper člane zbornice;
6. nadomestila, ki so jih v zvezi s stroški, ki jih ima zbornica zaradi vodenja disciplinskih postopkov, dolžni plačevati udeleženci v disciplinskem postopku, če jim je v tem postopku dokazana krivda;
7. plačila za storitve, ki jih zbornica opravlja za člane in za druge subjekte izven programa dela;
8. darila, volila in dotacije, donacije;
9. prihodki iz dejavnosti;
10. drugi prihodki.
2. Poslovne knjige in računovodski izkazi
114. člen
(načrt poslovnega izida)
(1) Prihodke in odhodke zbornica kot celota načrtuje za vsako leto v načrtu poslovnega izida, lahko pa tudi v načrtu materialnih in drugih naložb.
(2) Predlog načrta poslovnega izida in predlog načrta materialnih in drugih naložb sprejme upravni odbor zbornice.
(3) Načrt poslovnega izida in načrt materialnih in drugih naložb mora upravni odbor zbornice sprejeti v obliki predloga najkasneje do konca tekočega leta, skupščina zbornice pa ju sprejme najkasneje do konca aprila naslednjega leta.
115. člen
(računovodski izkazi)
(1) Sredstva in obveznosti do virov sredstev ter prihodke in odhodke izkazuje zbornica v svojih poslovnih knjigah v skladu s predpisi, ki urejajo finančno računovodstvo.
(2) Organizacija in način vodenja poslovnih knjig se izvajata skladno s predpisi, ki urejajo vodenje poslovnih knjig in pravilnikom o finančnem poslovanju zbornice.
(3) Računovodske izkaze zbornice nadzira nadzorni odbor zbornice.
(4) Če so v okviru računovodskih izkazov zbornice tudi sredstva, ki jih je za izvajanje javnih pooblastil zbornica pridobila iz proračuna Republike Slovenije, računovodske izkaze zbornice nadzira in revidira v delu pridobljenih proračunskih sredstev tudi pooblaščeni revizor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.
3. Skladi zbornice
116. člen
(skladi zbornice)
(1) Na podlagi Pravilnika o finančnem poslovanju lahko skupščina zbornice ustanovi razne sklade za zagotavljanje potrebnih namenskih sredstev.
(2) Skladi zbornice niso pravna oseba in poslujejo v imenu in za račun zbornice.
(3) Administrativno tehnična in druga opravila za sklade zbornice zagotavlja generalni sekretar zbornice.
117. člen
(poslovanje skladov)
(1) Sklad zbornice iz zbranih sredstev v skladu s finančnim načrtom zbornice zagotavlja manjkajoča sredstva za namen, določen s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor zbornice. Sklad lahko podeljuje tudi nagrade in finančna priznanja za dosežke pri razvoju inženirskih storitev in tehničnih strok.
(2) V soglasju z upravnim odborom zbornice lahko sklad usmerja del sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, pri čemer zbira vrednostne papirje po kriterijih varnosti in donosnosti naložb.
118. člen
(rizični sklad zbornice)
(1) Rizični sklad zbornice upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavlja šest članov. V upravni odbor sklada imenuje vsak upravni odbor matične sekcije po enega predstavnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika sklada.
(2) Upravni odbor rizičnega sklada zbornice dela in odloča na podlagi poslovnika o svojem delu, ki ga na njegov predlog sprejme upravni odbor zbornice.
119. člen
(nadzor nad poslovanjem skladov)
Nadzor nad poslovanjem skladov zbornice opravlja nadzorni odbor zbornice.
XI. SPLOŠNI AKTI POKLICNE ZBORNICE
120. člen
(splošno)
Akti zbornice so:
1. Statut Inženirske zbornice Slovenije, ki ga sprejme skupščina zbornice;
2. Kodeks poklicne etike IZS, ki ga sprejme skupščina zbornice;
3. Disciplinski pravilnik, ki ga sprejme skupščina zbornice;
4. Pravilnik o finančnem poslovanju zbornice, ki ga sprejme skupščina zbornice;
5. Pravilnik o članstvu v zbornici, ki ga sprejme skupščina zbornice;
6. Pravilnik o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici, ki ga sprejme skupščina zbornice;
7. Pravilnik o podrobnejši obliki in sestavinah žiga ter logotipa zbornice, ki ga sprejme upravni odbor zbornice;
8. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev, ki ga sprejme upravni odbor zbornice;
9. Pravilnik o podatkih, ki štejejo za poslovno skrivnost, ki ga sprejme upravni odbor zbornice;
10. Poslovnik o delu skupščine zbornice, ki ga sprejme skupščina zbornice;
11. Poslovnik o delu upravnega odbora zbornice, ki ga sprejme skupščina zbornice;
12. Poslovnik o delu nadzornega odbora, ki ga sprejme skupščina zbornice;
13. Poslovnik o delu komisije za statut in poslovnik, ki ga sprejme skupščina zbornice;
14. Poslovnik o delu skupnega koordinacijskega telesa, ki ga v soglasju s pristojnim organom ZAPS sprejme upravni odbor zbornice;
15. Poslovnik o izvajanju natečajev, ki ga sprejme upravni odbor zbornice;
16. Cenik za delo v organih in delovnih telesih ter projektnih skupinah zbornice, ki ga sprejme upravni odbor zbornice;
17. Pravilnik o organizaciji strokovno administrativnih služb in sistemizacija delovnih mest, ki ga sprejme upravni odbor zbornice;
18. Drugi akti zbornice.
121. člen
(potrebna večina za sprejem splošnih aktov)
(1) Statut zbornice in kodeks poklicne etike IZS sprejme skupščina zbornice z dvotretjinsko večino glasov vseh članov skupščine.
(2) Poslovnik o svojem delu in disciplinski pravilnik sprejme skupščina z navadno večino glasov vseh članov skupščine.
(3) Ostale akte sprejema skupščina z navadno večino prisotnih članov skupščine, razen če ni v posameznih primerih s tem statutom določeno drugače.
(4) Upravni odbor zbornice sprejema akte s kvalificirano večino glasov vseh članov, razen če ni v posameznih primerih s tem statutom določeno drugače.
122. člen
(objava splošnih aktov)
(1) Akti iz prejšnjega člena se objavijo na spletnih straneh zbornice, disciplinski pravilnik pa tudi v uradnem glasilu zbornice.
(2) Statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
123. člen
(statut)
Statut Inženirske zbornice Slovenije je temeljni akt zbornice. Z njim morajo biti usklajeni vsi drugi akti zbornice.
124. člen
(soglasja k splošnim aktom zbornice)
(1) Kodeks poklicne etike IZS, statut zbornice, poslovnik o delu skupščine zbornice, poslovnik o delu upravnega odbora zbornice, poslovnik o delu nadzornega odbora zbornice, poslovnik o delu komisije za statut in poslovnik skupščine, in pravilnik o delu strokovnih svetov ne morejo biti uvrščeni na dnevni red skupščine zbornice, če ni k njim predhodno pridobljeno mnenje vseh upravnih odborov matičnih sekcij.
(2) Kodeks poklicne etike IZS, predlog minimalnih tarifnih pogojev, disciplinski pravilnik in pravilnik o finančnem poslovanju zbornice ne morejo biti sprejeti, če k njim ni pridobljeno soglasje vseh upravnih odborov matičnih sekcij.
(3) Upravni odbor mora pred sprejetjem statuta in drugih splošnih aktov, s katerimi zbornica ureja zadeve, ki so z zakonom o graditvi objektov določene kot javno pooblastilo, k svojemu predlogu pridobiti mnenje ministrstva, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve.
(4) Akta iz predhodnega odstavka ni mogoče objaviti pred pridobitvijo soglasja ministrstva, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve.
125. člen
(spremembe splošnih aktov zbornice)
(1) Pobudo za spremembo ali dopolnitev statuta, kodeksa poklicne etike IZS ali drugega splošnega akta zbornice, lahko poda vsak član zbornice, organ zbornice ali delovno telo zbornice in jo je dolžan tudi pisno utemeljiti.
(2) Tisti organ, ki je pooblaščen za sprejem akta, je o pobudi dolžan razpravljati na svoji prvi naslednji seji in sprejeti ustrezno stališče.
(3) Skupščina zbornice je o pobudi dolžna razpravljati, če pobudo podpre upravni odbor zbornice, upravni odbor najmanj dveh matičnih sekcij ali če tako predlaga najmanj 30 članov zbornice.
(4) Spremembe oziroma dopolnitve statuta, kodeksa poklicne etike IZS ali drugega splošnega akta zbornice se sprejema po postopku, ki je predpisan za sprejemanje le-teh.
126. člen
(splošni akti, ki jih sprejemajo upravni odbori matičnih sekcij)
Druge akte, ki jih ne določa 120. člen tega statuta in jih ne sprejema upravni odbor zbornice ali je zanje s tem statutom določeno, da se k njim daje soglasje oziroma potrdilo pristojnega organa zbornice ali drugega organa, sprejemajo upravni odbori matičnih sekcij samostojno in neodvisno in veljajo le za konkretno matično sekcijo.
XII. POKLICNE ZBORNICE IN JAVNOST DELOVANJA VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
127. člen
(javnost delovanja zbornice)
(1) Delovanje poklicne zbornice je javno, če zakon, ta statut ali splošni akt zbornice ne določajo drugače.
(2) Administrativno strokovne službe zbornice, organi in delovna telesa zbornice morajo skrbeti za spoštovanje tajnosti osebnih podatkov iz evidenc o strokovnih izpitih, iz spisov o opravljanih strokovnih izpitih, iz imenika IZS, iz spisov o vpisu v imenik IZS in drugih evidenc, ki jih vodi zbornica, ter preprečevati nepooblaščen dostop do njih.
(3) Vsak član zbornice mora varovati poslovno skrivnost zbornice.
128. člen
(akti, ki določajo varovanje poslovne skrivnosti)
(1) Z aktom, ki ga sprejema upravni odbor zbornice, se določi, kateri podatki evidenčne službe in službe za strokovne izpite so poslovna skrivnost.
(2) Z aktom iz prejšnjega odstavka se lahko tudi določi, kateri podatki drugih administrativno strokovnih služb, organov in delovnih teles zbornice so poslovna skrivnost.
(3) Organi in delovna telesa zbornice morajo kot poslovno skrivnost varovati tudi listine in druge podatke, ki jih kot take razglasi oziroma določi pristojni organ, ali podatke, ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.
129. člen
(organizacijski predpisi)
Generalni sekretar v skladu z aktom iz prejšnjega člena sprejme organizacijske in druge ustrezne ukrepe, s katerimi zbornica preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do poslovnih prostorov službe za opravljanje javnih pooblastil zbornice, namerno uničevanje podatkov, vpisanih v imenik pooblaščenih inženirjev in knjigo o strokovnih izpitih, njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo in posredovanje teh podatkov ter njihovo uporabo.
130. člen
(uradno glasilo zbornice in obveščanje članstva)
(1) Uradno glasilo zbornice je »Glasilo inženirske zbornice Slovenije.«
(2) V uradnem glasilu se objavljajo akti zbornice skladno s 122. členom tega statuta ter se obvešča članstvo o delu organov in delovnih teles zbornice. V uradnem glasilu se objavljajo tudi izreki dokončnih odločb disciplinskih organov.
(3) Zbornica objavlja splošne akte in ostala obvestila tudi na spletni strani zbornice.
XIII. PRENEHANJE ZBORNICE
131. člen
(način prenehanja zbornice)
(1) Zbornica lahko preneha:
1. s sklepom skupščine zbornice, ki mora biti sprejet najmanj s tričetrtinsko večino glasov vseh članov skupščine;
2. zaradi uvedbe stečajnega postopka v primerih in na način, kot to določa zakon, ki ureja stečaj pravnih oseb;
3. zaradi uvedbe likvidacijskega postopka po uradni dolžnosti, če tako določa predpis, ki ureja graditev objektov;
4. z združitvijo s kakšno drugo zbornico.
(2) V primerih iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka izvede postopek prenehanja zbornice sodišče.
132. člen
(prenehanje zbornice na podlagi sklepa skupščine)
(1) V primeru prenehanja zbornice na podlagi sklepa skupščine zbornice se opravi likvidacijski postopek, ki ga izvede zbornica sama.
(2) Likvidacije na podlagi sklepa skupščine zbornice ni mogoče izpeljati pred vračilom vse dokumentacije, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil, pristojnemu ministrstvu, in izvedbo drugih potrebnih opravil in dejanj, nujnih za nemoteno izvajanje javnih pooblastil.
(3) Stroški likvidacije se pokrijejo iz premoženja zbornice.
133. člen
(vsebina sklepa o likvidaciji)
(1) Sklep o likvidaciji vsebuje naslednje podatke:
1. ime in sedež zbornice,
2. organ, ki ga je sprejel,
3. razlog za prenehanje,
4. rok za prijavo terjatev upnikov, ki ne sme biti krajši od 30 dni od objave sklepa o likvidaciji,
5. ime likvidacijskega upravitelja in njegov naslov.
(2) Sklep o likvidaciji se pred objavo sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostorske in gradbene zadeve.
134. člen
(likvidacijski upravitelj)
(1) Likvidacijo opravi en ali več likvidacijskih upraviteljev.
(2) Likvidacijski upravitelj je predsednik zbornice, če skupščina ali sklep o likvidaciji ne določata drugače.
(3) Likvidacijski upravitelj mora podati pisno izjavo, da bo vestno in pošteno opravljal vse naloge v zvezi z likvidacijo.
(4) Organ, ki je imenoval likvidacijskega upravitelja, ga lahko kadarkoli in brez obrazložitve razreši.
(5) Likvidacijski upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov in do plačila za svoje delo iz premoženja zbornice. Višino plačila določi skupščina zbornice. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se izplača likvidacijskemu upravitelju po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pa pred razdelitvijo premoženja upravičencem.
135. člen
(pooblastila likvidacijskega upravitelja)
Če v tem poglavju ni drugače določeno, se za zbornico do konca likvidacije še naprej uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za zbornico pred sprejemom sklepa o likvidaciji.
136. člen
(firma)
Z dnem sprejema sklepa o likvidaciji zbornice nastopa zbornica v pravnem prometu s svojim imenom in pristavkom: »v likvidaciji.«
137. člen
(obvestilo ministrstvu)
(1) O začetku postopka prenehanja zbornice po sklepu skupščine, zaradi stečaja ali likvidacije po uradni dolžnosti, je dolžan predsednik zbornice najkasneje v roku 8 dni po sprejemu sklepa oziroma nastopu zakonskih pogojev za prenehanje zbornice obvestiti ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
(2) Predsednik zbornice je dolžan v roku 30 dni po začetku postopka prenehanja zbornice vrniti Republiki Sloveniji vse evidence in druga gradiva, ki jih je zbornica uporabljala pri izvajanju javnih pooblastil.
138. člen
(dolžnosti likvidacijskega upravitelja)
Likvidacijski upravitelj ima naslednje dolžnosti:
1. zastopa in predstavlja zbornico,
2. sestavi začetno likvidacijsko bilanco,
3. konča začete posle,
4. poplača terjatve upnikom,
5. objavi poziv upnikom, naj mu prijavijo svoje terjatve v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave,
6. Republiki Sloveniji vrne evidence in druga gradiva, ki jih zbornica IZS uporablja pri izvajanju javnih pooblastil po določbah ZGO-1, če jih ni vrnil predsednik zbornice,
7. izterja terjatve zbornice,
8. vnovči likvidacijsko maso, kadar je to potrebno za poplačilo upnikov,
9. pripravi predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka in razdelitvi premoženja,
10. predlaga izbris zbornice iz javnih evidenc,
11. opravlja druge naloge v zvezi z likvidacijo, ki so določene v zakonu, statutu ali sklepu o likvidaciji zbornice.
139. člen
(nadaljevanje z delom zbornice)
Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost zbornice le v obsegu, kolikor je to nujno potrebno, da ne nastane škoda, in le s soglasjem organa, ki je sprejel sklep o likvidaciji.
140. člen
(ustavitev postopka likvidacije in uvedba stečaja)
Če likvidacijski upravitelj na podlagi prijavljenih terjatev ugotovi, da premoženje zbornice ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov skupaj z zakonskimi obrestmi, mora nemudoma ustaviti postopek likvidacije in podati predlog za uvedbo stečajnega postopka.
141. člen
(poročilo o poteku likvidacije in predlog za razdelitev premoženja)
(1) Po plačilu dolgov zbornice likvidacijski upravitelj pripravi poročilo o poteku likvidacije ter predlog za razdelitev premoženja, razen če v sklepu o likvidaciji ni drugače določeno.
(2) O predlogu poročila o poteku likvidacije in o predlogu za razdelitev premoženja sklepa organ, ki je sprejel sklep o likvidaciji, razen če v sklepu ni drugače določeno.
(3) Če je za sprejem poročila in sklepa o razdelitvi pristojna skupščina, ki se kljub dvakratnem sklicu ni sestala oziroma ni bila sklepčna, se šteje, da je predlog, ki ga pripravi likvidacijski upravitelj, sprejet s sklepom skupščine.
142. člen
(razdelitev premoženja)
Na podlagi sklepa o razdelitvi premoženja likvidacijski upravitelj razdeli premoženje v roku 30 dni.
143. člen
Po poplačilu vseh obveznosti zbornice se preostalo premoženje dodeli reprezentativnim društvom, ki združujejo člane posameznih strok v zbornici sorazmerno s številom članov poklicne zbornice v posameznem društvu, razen če ni s sklepom o likvidaciji drugače določeno.
144. člen
(izbris zbornice iz evidence)
(1) Po končanem likvidacijskem postopku likvidacijski upravitelj predlaga izbris zbornice iz javnih evidenc.
(2) Likvidacijski upravitelj odgovarja za škodo, ki jo je med likvidacijskim postopkom povzročil upnikom, do vrednosti petkratnega plačila, ki ga je prejel za svoje delo.
145. člen
(varstvo upnikov)
Premoženja zbornice ni mogoče razdeliti, dokler ne preteče šest mesecev od objave sklepa o likvidaciji zbornice v Uradnem listu Republike Slovenije.
146. člen
(shranjevanje poslovnih knjig)
Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku morajo biti shranjene pri organizaciji, ki je določena z zakonom ali sklepom skupščine zbornice.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
147. člen
(prenehanje veljavnosti aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97, 11/98, 57/00, v nadaljnjem besedilu: statut iz leta 1997).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pa se določila členov 115.a do 115.l statuta iz leta 1997 uporabljajo do sprejetja novega disciplinskega pravilnika.
(3) Drugi splošni akti poklicne zbornice, ki so veljali do uveljavitve tega statuta, in zbornični konkretni akti, izdani na podlagi statuta iz leta 1997, ostanejo v veljavi in se uporabljajo do sprejema novih, če niso v nasprotju s tem statutom in predpisi, ki urejajo graditev objektov.
148. člen
(veljavnost mandatov)
(1) Do konstituiranja organov in delovnih teles zbornice v skladu s tem statutom opravljajo organi in delovna telesa zbornice, izvoljeni po določbah statuta iz leta 1997, svoje funkcije do izteka mandatne dobe, določene s statutom iz leta 1997.
(2) Komisija za vpis v imenik poklicne zbornice ter drugi organi in komisije, ki jih je uvedel ZGO-1 in na njegovi osnovi ta statut, se izvolijo najkasneje v roku šest mesecev po sprejemu statuta zbornice.
(3) Skupno koordinacijsko telo obeh poklicnih zbornic se imenuje najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu statutov obeh poklicnih zbornic.
(4) Do izvolitve komisije za vpis v imenik poklicne zbornice opravlja njene naloge, določene z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in na njegovi osnovi sprejetimi podzakonskimi predpisi ter tem statutom, komisija za oceno vlog, izvoljena po določbah statuta iz leta 1997.
(5) Po izločitvi matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov prevzame do izvolitve novega tožilca njegovo funkcijo eden od namestnikov tožilcev, ki ga določijo izmed sebe namestniki tožilcev z navadno večino glasov.
(6) Z dnem izločitve matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov prenehajo članom te matične sekcije funkcije v organih in delovnih telesih poklicne zbornice, le-ti pa delujejo dalje v okrnjenih sestavah do izteka mandatne dobe.
149. člen
(uskladitev aktov)
Organi zbornice in delovna telesa zbornice morajo uskladiti svoje akte ter se organizirati po določbah tega statuta najpozneje v šestih mesecih po podpisu sporazuma o razdružitvi, ki ga sklenejo med seboj predstavniki matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov in predstavniki ostalih matičnih sekcij inženirjev, ki se združujejo v poklicno zbornico IZS/97.
150. člen
(delovna razmerja)
Delovna razmerja delavcev v administrativno strokovnih službah zbornice se urejajo na podlagi predpisa, ki ureja delovna razmerja, kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in na njihovi osnovi sprejetega zborničnega pravilnika, ki ureja delovna razmerja.
151. člen
(začetek veljavnosti statuta)
Ta statut se, potem ko da k njemu soglasje Vlada Republike Slovenije, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. grad. l. r.
K temu Statutu Inženirske zbornice Slovenije je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, s sklepom št. 029-00/2004-1 z dne 1. 7. 2004.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti