Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3434. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Oskrbni center ob Dolinski cesti" v Kopru, stran 9430.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Oskrbni center ob Dolinski cesti” v Kopru
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Zazidalni načrt »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru je bil sprejet leta 1991 (Uradne objave, št. 38/1991). V obravnavanem območju (med Dolinsko cesto, cesto Istrskega odreda in kompleksom tovarne Tomos) so bile predvidene tri funkcijsko različne enote:
– obrtne delavnice,
– objekti s trgovsko-gostinskim in upravnim programom,
– objekti z različnimi uslužnostnimi dejavnostmi v pritličju in stanovanji v nadstropju (ob cesti Istrskega odreda).
Predviden zazidalni načrt ni bil realiziran v nobeni od predvidenih enot. Večina zemljišča na obravnavanem območju je v lasti MO Koper, ki je izvedla predhodno preverjanje glede možnosti realizacije načrta s predvidenimi programi. Ugotovljeno je bilo, da je veliko povpraševanje po objektih, namenjenih različnim obrtnim dejavnostim in večjim trgovskim objektom.
Zato občina pristopa k spremembam ZN z namenom, da urbanistično zasnovo prilagodi programom, za katere obstaja interes in so v skladu z izhodišči in usmeritvami, podanimi v prostorskih sestavinah planskih dokumentov.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Območje obravnave obsega območje celotnega zazidalnega načrta »Oskrbni center ob Dolinski cesti« (glej kartografsko prilogo).
Spremeni se vsebina celotnega zazidalnega načrta, in sicer tako, da se:
– meje ZN prilagodijo načrtovani rekonstrukciji (razširitvi) Dolinske ceste in ceste Istrskega odreda,
– meja ZN uskladi s parcelnimi mejami in upošteva lastništvo,
– predlaga nova urbanistična zasnova za naslednje programe: obrtne delavnice, trgovski objekti (s spremljajočo gostinsko ipd. ponudbo). Za predvidene programe morajo biti zagotovljene tudi ustrezne površine za mirujoči promet (v skladu s splošnimi in uveljavljenimi normativi), prouči pa se tudi možnost zagotovitve dodatnih parkirnih mest kot javnih PM za prebivalce Olma.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi ZN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper,
– Ministrstvo za promet, DRSC, izpostava Koper, Ul. 15. maja 13.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec in pobudnik sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Koper.
Naročnik sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. Spremembe in dopolnitve ZN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. Spremembe in dopolnitve ZN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage se izdelajo v naslednjih vsebinah:
1. pregled in dopolnitev strokovnih podlag veljavnega ZN (analiza obstoječega ZN, prikaz vplivnega območja in soodvisnosti s tem vplivnim območjem, analiza obstoječega stanja prostora (značaj terena, naravne danosti, raba, obstoječi objekti itd.) in komunalne infrastrukture, pregled lastništva.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve izdela načrtovalec v variantah. Variante ovrednoti in predlaga najustreznejšo, ki jo potrdi naročnik.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščin.
Izdelajo se lahko tudi dodatne strokovne podlage, če se v postopku ugotovi, da so potrebne oziroma jih zahteva pristojni nosilec urejanja prostora. Dodatne strokovne podlage zagotovi pripravljavec oziroma naročnik.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere naročnik. Naročnik sprememb in dopolnitev ZN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta.
Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec ali naročnik naročita tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
5. Faze in roki za pripravo
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Faza                        |Nosilec       |Rok             |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Prostorska konferenca                |UOP         |junij 2004          |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Sprejem in objava programa priprave         |župan, UOP     |8 dni po prostor. konf.   |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora – pridobitev    |UOP         |30 dni            |
|smernic                       |          |               |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in   |načrtovalec     |junij – oktober 2004     |
|predloga                      |          |               |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Prostorska konferenca                |UOP         |november           |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Dopolnitev predloga v skladu z usmeritvami PS    |načrtovalec     |7 dni            |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi     |župan        |7 dni pred pričetkom javne  |
|                          |          |razgrnitve          |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z evidentiranjem vseh |UOP, načrtovalec  |november – december 2004   |
|pisnih pripomb                   |          |               |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Prva obravnava na OS                |župan, UOP     |december           |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Stališča do pripomb                 |načrtovalec, UOP,  |15 dni po zaključku javne  |
|                          |župan        |obravnave          |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga dokumenta z    |načrtovalec     |15 dni po potrditvi stališč |
|upoštevanjem pripomb                |          |               |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora   |UOP         |30 dni            |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem   |župan,       |februar 2005         |
|svetu                        |UOP         |               |
+----------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN
Naročnik, Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine, zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in zazidalnega načrta, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, Urad za okolje in prostor, zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter sredstva za morebitno recenzijo.
7. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. 3503-73/2004
Koper, dne 22. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – corr., 58/03 – ZZK – 1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione, riferito al “Centro commerciale e dei servizi presso la Strada della valle”
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica
Il piano di edificazione riferito al “Centro commerciale e dei servizi presso la Strada della Valle” è stato approvato nel 1991 (Bollettino uff. n. 38/1991). Entro il perimetro della zona interessata dal PE (tra la Strada della Valle, la Strada del Distaccamento istriano e gli stabilimenti della Tomos) dovevano sorgere tre comprensori dalle funzioni diverse:
– impianti artigianali,
– edifici commerciali con, all’interno, esercizi di ristorazione ed uffici direzionali,
– edifici con, al pianterreno, servizi vari, ed al primo piano, alloggi (lungo la strada del Distaccamento istriano).
Nessuno dei comprensori previsti dal piano di edificazione era stato realizzato. Il terreno interessato è in prevalenza proprietà del CC di Capodistria, il quale ha compiuto delle verifiche preliminari quanto alle possibilità di realizzazione del piano di edificazione nei contenuti previsti. E’ stata così rilevata una crescente domanda di fabbricati destinati alle varie attività artigianali e di grossi impianti commerciali.
Da qui la decisione del comune di apportare modifiche al PE con lo scopo di adeguare il concetto urbanistico ai contenuti per i quali sussiste l’interesse e che siano conformi ai presupposti ed agli orientamenti forniti dagli strumenti territoriali dei piani.
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
La zona interessata dal piano di edificazione comprende l’intera area contemplata dal piano di edificazione riferito al “Centro commerciale e dei servizi presso la Strada della Valle” (vedi gli allegati cartografici).
Il contenuto del piano di edificazione è pertanto modificato come segue:
– i confini del PE si adeguano alla prevista ricostruzione (allargamento) della Strada della Valle e della Strada del Distaccamento istriano,
– il confine del PE è allineato ai confini parcellari in considerazione della rispettiva proprietà,
– si propone un nuovo concetto urbanistico per i seguenti contenuti: impianti artigianali, edifici commerciali (con esercizi di ristorazione, ecc.). E’ necessario inoltre garantire le superfici occorrenti al traffico stazionario (in ottemperanza degli standard in vigore) esaminando altresì la possibilità di costruire parcheggi pubblici aggiuntivi da destinarsi ai residenti del quartiere di Olmo.
3. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla fase preparatoria del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione oltre che di esprimere il proprio parere riguardo alla proposta integrata, sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per i servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione del patrimonio naturale, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 maggio 13.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZureP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono opinioni allo strumento urbanistico relativo al territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
L’ente che si fa carico della predisposizione ed il promotore delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione è il Comune città di Capodistria.
Il committente delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione è il Comune città di Capodistria, Ufficio per l’ambiente ed il territorio (nel seguito: UAT).
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 180 della ZUreP-1. Le modifiche ed integrazioni al PE devono essere compilate nel rispetto dei contenuti stabiliti dalla legge e dai rispettivi decreti attuativi, come pure in osservanza del presente programma di predisposizione. Le modifiche ed integrazioni al piano di edificazione sono elaborate anche in forma digitale in modo da consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
L’ente che si fa carico della predisposizione e dell’approvazione delle modifiche ed integrazioni al PE ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di preparazione e d’approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del progetto integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Elaborati tecnici e modalità d’acquisizione dei medesimi
La compilazione degli elaborati tecnici avviene in considerazione dei seguenti contenuti:
1. Esame ed integrazione degli elaborati tecnici riferiti all’attuale PE (analisi dello stato di cose del PE), zona d’influenza e l’interdipendenza tra questa e l’area contemplata dal PE, analisi dello stato di cose riscontrato nel territorio (caratteristiche orografiche e naturali, l’impiego, fabbricati esistenti, ecc.) e le infrastrutture a rete, proprietà.
2. Analisi delle direttrici fornite dagli enti preposti alla sistemazione territoriale.
3. Il progetto di massima della sistemazione territoriale avente carattere di una soluzione d'insieme architettonica, paesaggistica ed urbanistica. Le soluzioni tecniche della sistemazione territoriale proposta sono realizzate dal pianificatore, il quale prevede delle varianti, esaminandole e proponendo la più idonea, in seguito approvata dal committente.
4. Il progetto di massima riferito ai raccordi stradali, agli impianti energetici, idrici e fognari,
come pure la sistemazione e le soluzioni di massima riferite ai provvedimenti volti a ovviare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturali e sul patrimonio culturale.
Nel corso della procedura preparatoria possono essere realizzati degli elaborati tecnici aggiuntivi qualora se ne accerti la necessità ovvero se lo richiede l’ente competente, preposto alla sistemazione territoriale. Di tali elaborati tecnici aggiuntivi si fa carico l’ente preparatore ovvero il committente.
Gli elaborati tecnici sono realizzati dal pianificatore scelto dal committente delle modifiche ed integrazioni al PE, il quale provvede anche ai documenti geodetici (piano geodetico corredato del catasto degli impianti a rete e dello schema parcellare) occorrenti alla compilazione del documento. L’ente incaricato della predisposizione od il committente può commissionare gli eventuali elaborati tecnici aggiuntivi, richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio, anche ad altre organizzazioni o esperti competenti.
5. Tempi di predisposizione dell’atto territoriale
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Fase                         |Ente competente   |Termine previsto      |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Conferenza istruttoria                |UAT         |Giugno 2004         |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Approvazione e pubblicazione del programma di    |Sindaco, UAT    |8 giorni dalla conf.    |
|predisposizione                   |          |Istruttoria         |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Invito agli enti preposti alla sistemazione     |UAT         |30 giorni          |
|territoriale – acquisizione delle linee direttrici  |          |              |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Analisi delle direttrici, integrazione degli     |Progettista     |Giugno – ottobre 2004    |
|elaborati tecnici e della proposta          |          |              |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Conferenza istruttoria                |UAT         |Novembre          |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Integrazione della proposta, in armonia con le    |Progettista     |7 giorni          |
|direttrici della CI                 |          |              |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Deliberazione sull’esposizione al pubblico e sul   |il Sindaco     |7 giorni precedenti     |
|dibattito pubblico                  |          |l’esposizione al pubblico  |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Esposizione al pubblico e dibattito pubblico con   |UAT, pianificatore |Novembre – dicembre 2004  |
|il rilevamento di tutte le osservazioni scritte   |          |              |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Presentazione dell’atto al consiglio comunale in   |Sindaco, UAT    |Dicembre          |
|prima lettura                    |          |              |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Prese di posizione nei confronti delle        |Pianificatore,   |15 giorni dalla conclusione |
|osservazioni                     |UAT, Sindaco    |del dibattito pubblico   |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Compilazione della proposta dell’atto integrata   |Pianificatore    |15 giorni dall’approvazione |
|con le osservazioni                 |          |delle prese di posizione  |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Acquisizione dei pareri forniti dagli enti      |UAT         |30 giorni          |
|preposti alla sistemazione del territorio      |          |              |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
|Seconda lettura in sede del Consiglio comunale    |Sindaco, UAT    |Febbraio 2005        |
+-----------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+
6. Obblighi finanziari circa la predisposizione di cui sopra
Il committente, il Comune città di Capodistria, l’Ufficio beni immobili, provvede al reperimento dei fondi occorrenti alla realizzazione dei necessari elaborati tecnici e del piano di edificazione, compresi i rispettivi documenti geodetici.
L’ente preparatore, il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, provvede ai fondi necessari allo svolgimento del procedimento (acquisizione delle linee guida e dei pareri dagli enti preposti alla sistemazione territoriale, pubblicazione della convocazione delle conferenze istruttorie ed altre pubblicazioni ufficiali e pubbliche), come pure i fondi finalizzati al finanziamento dell’eventuale recensione.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore da subito.
N.: K3503-73/2004
Capodistria, 22. 6. 2004.
Il Sindaco
Boris Popovič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti