Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3445. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec, stran 9468.

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) sprejme župan Mestne občine Slovenj Gradec
P R O G R A M P R I P R A V E
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
Novost, ki jo prinaša ZUreP-1 je skrajšan postopek. V prehodnem obdobju se lahko določbe o skrajšanem postopku uporabijo le za tiste prostorske akte, ki jih novi zakon izrecno navaja oziroma jim vsebine ne spreminja. ZUN prostorskega reda ne pozna; prostorski red je nov dokument, ki ga je uvedel šele novi zakon. Skrajšanega postopka se torej v prehodnem obdobju ne more uporabiti za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev, zato se te spremembe in dopolnitve lahko sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
S strani občanov Mestne občine Slovenj Gradec je prišla pobuda za sprejetje sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec in sicer v smislu prenehanj določb 23. in 24. člena, ki navajata pogoje za gradnjo pomožnih objektov, saj le te po novem določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči. Hkrati so določeni investitorji v conah Ps, Pi in Po zahtevali spremembo in dopolnitev 29. člena, ki bi po novem omogočal gradnjo objektov tudi pri manjših odmikih od parcelnih mej kot je 4 m, v primeru, da si investitor za tak poseg pridobi soglasje soseda mejaša. Pobuda je bila na predlog župana obravnavana na 19. seji Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Sprejet je bil sklep o pripravi programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
Sprememba in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec je možna na osnovi 23. in 67. člena ZUreP-1.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg sprememb in dopolnitev PUP, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. člen
Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec je pregledati obstoječ PUP in ugotoviti smiselnost določenih členov napram že sprejetih pravilnikov, ki po novem pokrivajo določeno gradnjo, proučiti možnost sprememb, ki jih podajajo posamezni investitorji, popraviti napake, ki so se ugotovile v času njegove uporabe ter njihove rešitve podati v spremembah in dopolnitvah.
Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec se pripravijo in sprejmejo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
Načrtovalec predmetne spremembe in dopolnitve odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec bo moral predati pripravljavcu, to je Mestni občini Slovenj Gradec šest izvodov sprememb in dopolnitev akta. Po en izvod sprejetih sprememb in dopolnitev PUP bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja pri Mestni občini Slovenj Gradec, kjer bo akt na vpogled dostopen tudi javnosti. Obenem je potrebno celotno spremembo in dopolnitev PUP s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCad (dwg).
3. člen
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec obsega celotno območje veljavnega PUP.
4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi sodelavci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec je Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Slovenj Gradec je odgovorna za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec. Znotraj Mestne občine Slovenj Gradec je Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja pripravljavec predloga sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravljajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev so soglasodajalci na veljaven odlok, ki ga spreminjamo in dopolnjujemo. Nosilci urejanja prostora podajo ključna izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec, in sicer z vidika gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja. Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec,
– pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1.V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec, ki so pomembne s področja njihove pristojnosti so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
– Zavod za varstvo naravne dediščine Maribor, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– RS za ceste, Sektor za upravljanje in vzdrževanje cest, izpostava Maribor, Pesnica pri Mariboru 33, 2000 Maribor;
– Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana;
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Maribor, Krekova 17 /II, Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec;
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec
5. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec pridobi oziroma pripravi pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP. Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja skladno z določili tega programa priprave zagotovi strokovne podlage in pri tem se smiselno uporabi že narejene študije in raziskave, ki so vezane na oblikovanje pravil. Za strokovne podlage se štejejo že izdelane strokovne podlage za dolgoročni in družbeni plan za območje Mestne občine Slovenj Gradec, ki se po potrebi dopolnijo.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec je potrebno upoštevati Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99; 23/00 – popravek).
6. člen
Pridobitev geodetskih podlag
Uporabijo se obstoječe geodetske podlage odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
7. člen
Roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
Priprava sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec bo ob sodelovanju nosilcev urejanja predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
1. Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja na podlagi 29. člena Zakona o urejanju prostora pozove nosilce urejanja prostora, da najkasneje v 30 dneh od sprejema programa priprave posredujejo smernice s področja razvoja posameznih dejavnosti kot usmeritve za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP.
2. Nadaljnje priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP bodo potekala po naslednjem terminskem planu:
Faza                                čas
Priprava osnutka                          35 dni po prejemu usmeritev
Prostorska konferenca                       10 dni po prejemu osnutka
Obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi  Prva naslednja seja mestnega sveta
Javna razgrnitev in javna obravnava                30 dni
Priprava strokovnega stališča do pripomb              15 dni
Obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb          Prva naslednja seja mestnega sveta
Priprava dopolnjenega osnutka                   7 dni od prejema potrjenih stališč
Pridobitev soglasij in mnenj                    30 dni
Priprava usklajenega predloga                   7 dni po prejemu soglasij in mnenj
Obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka          Prva naslednja seja mestnega sveta
Objava odloka v uradnem glasilu
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec.
9. člen
Končna določba
Ta program priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-5/2004
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti