Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3446. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) individualne stanovanjske zazidave na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu, stran 9470.

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave lokacijskega načrta (LN) individualne stanovanjske zazidave na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Območje obdelave je del ureditvenega območja Sn2 Podgorska cesta in zajema naslednje parcele s parcelnimi številkami 302/1, 304, 305, 335, 309, 311, 312, 301/2 in del 297/2 vse k.o. Stari trg.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00) je predmetno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče – območje Sn2 Podgorska cesta.
Območje obdelave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 - prečiščeno besedilo), ki za to območje predvideva izdelavo občinskega prostorskega akta. Investitorka LN gospa Frančiška Knez Turičnik je lastnica celotnega zemljišča znotraj ureditvenega območja in je zainteresirana, da se izdela LN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, kar je tudi usklajeno veljavnimi prostorskimi akti.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg LN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. člen
Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet izdelave LN je izdelati popolnoma nov izvedbeni občinski akt, ki bo pokrival del območja Sn2 Podgorska cesta, in sicer tisti del, ki je v lasti investitorke LN.
Kot ena izmed podlag za izdelavo predmetnega programa priprave so tudi pridobljena priporočila s strani prve prostorske konference, ki je bila izvedena 23. junija 2004.
Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in predloge, ki so navedeni v določilih ZUreP-1, 73. člen. Torej mora navedeni lokacijski načrt vsebovati sledeče: prikaz ureditvenega območja LN; usmeritev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo; morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na tem območju evidentirana; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski LN mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in 139. členu ZUreP-1. Torej bo LN moral vsebovati sledeče obvezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz strateškega prostorskega akta – to je sedaj še veljaven dolgoročni in srednjeročni plan Mestne občine Slovenj Gradec; obrazložitev in utemeljitev LN; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predmetnega LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino predmetnega LN; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; celoten spis postopka in sprejemanja LN; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo LN. Obenem je obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi predmetnega LN.
Načrtovalec predmetnega lokacijskega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestni občini Slovenj Gradec šest izvodov akta. Po en izvod sprejetega LN za prostorsko ureditev dela območja Sn2 Podgorska cesta bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja pri Mestni občini Slovenj Gradec, kjer bo akt na vpogled dostopen tudi javnosti. Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCad (dwg).
3. člen
Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele s parcelnimi številkami 302/1, 304,305, 335, 309, 311, 312, 301/2 in del 297/2 vse k.o. Stari trg ter zavzema površino 1,6 ha. Predmetne parcele so nepozidana stavbna zemljišča v privatni lasti.
Območje znotraj obravnavanega ureditvenega območja lokacijskega načrta je namenjeno za naslednje namene in dejavnosti: stanovanjem nižje gostote (40–80 preb./ha), terciarne in kvartarne dejavnosti za potrebe stanovanjskega območja, proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 40 m2 in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom; locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih objektov, šport in rekreacija.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pripravljavec LN za prostorsko ureditev dela območja je Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave izdelave LN individualne stanovanjske zazidave na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V pripravo in sprejem LN za prostorsko ureditev dela območja Sn2 Podgorska cesta se vključijo nosilci urejanja, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Dravograd, Mariboraska cesta 2, 2370 Dravograd,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Maribor, Krekova 17 /II, Maribor
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Zavod za varstvo naravne dediščine Maribor, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Geoplin d. o. o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana,
– RS za ceste, Sektor za upravljanje in vzdrževanje cest, izpostava Maribor, Pesnica pri Mariboru 33, 2000 Maribor.
Pripravljavec LN za prostorsko ureditev dela območja Sn2 Podgorska cesta je Mestna občina Slovenj Gradec in sicer Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
Pobudnik za izdelavo LN in investitor predvidenih posegov v prostor je gospa Frančiška Knez Turičnik.
5. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Idejna rešitev za prostorsko ureditev dela območja Sn2 Podgorska cesta je izdelana, tako, da je to podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo LN.
Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati tudi obstoječi veljavni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 - prečiščeno besedilo).
Upoštevati je potrebno vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju. S podatki razpolaga upravljavec komunalne infrastrukture – Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec.
6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.
7. člen
Navedba in pridobitve geodetskih podlag
Digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo LN, si je izdelovalec dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca.
8. člen
Roki za pripravo in sprejem lokacijskega načrta
Postopek priprave in sprejemanja LN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Faza                                čas
Prostorska konferenca                        23. junij 2004
Sprejem in objava programa priprave
Pridobitev pogojev, geodetskih podlag                30 dni
Priprava osnutka                          30 dni po prejemu usmeritev
Druga prostorska konferenca                     10 dni po prejemu osnutka
Obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi  Prva naslednja seja mestnega sveta
Javna razgrnitev in javna obravnava                 30 dni
Priprava strokovnega stališča do pripomb              10 dni
Obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb          Prva naslednja seja mestnega sveta
Priprava dopolnjenega osnutka                    10 dni od prejema potrjenih stališč
Pridobitev soglasij in mnenj                    30 dni
Priprava usklajenega predloga                    10 dni po prejemu soglasij in mnenj
Obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka          Prva naslednja seja mestnega sveta
Objava odloka v uradnem glasilu
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo LN zagotovi gospa Frančiška Knez Turičnik.
10. člen
Končna določba
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-3/2004
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti