Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3449. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Turnišče, stran 9472.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 11. redni seji dne 14. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje letnih programov športa v Občini Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Turnišče.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih na podlagi sprejetih letnih programov športa zagotavlja proračun Občine Turnišče.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetja oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Turnišče,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 6 mesecev v letu in so že registrirani najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev, podatke o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športnih programov, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi Občina Turnišče.
Komisijo za pripravo in vodenja postopka javnega razpisa imenuje župan izmed strokovnih delavcev občinske uprave in predstavnikov društev. Izbor programov in predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski proračun, pripravi imenovana komisija na osnovi meril tega, dokončno pa predlog vrednotenja programov sprejme v okviru odloka o proračunu občinski svet.
Župan ali pristojni odbor občinskega sveta lahko občinskemu svetu na podlagi strokovne ocene predlagajo v program sofinanciranja tudi druge športne programe in prireditve, ki so za občino v javnem interesu in za njeno promocijo sprejemljivi in zanimivi, a ne smejo presegati 10% deleža za šport namenjenih proračunskih sredstev skladno z XI. poglavjem Meril za sofinanciranje športnih programov v Občini Turnišče.
5. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev športnih programov se objavi v občinskem glasilu ali na drug krajevno običajen način v tridesetih dneh po sprejetju proračuna.
6. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstev dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
1.1. športna vzgoja predšolskih otrok;
1.1.1 interesna vzgoja predšolskih otrok;
1.2. športna vzgoja šoloobveznih otrok, ki ni del redne športne vzgoje;
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
1.3. Športna vzgoja mladine;
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine;
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami;
1.4. Športna dejavnost študentov;
1.4.1. Interesna športna dejavnost študentov;
2. Športna rekreacija;
3. Kakovostni šport;
4. Vrhunski šport;
5. Šport invalidov;
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
7. Športni objekti;
8. Delovanje društev;
9. Informacijski sistem na področju športa, promocijska dejavnost, priznanja in pokali.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v posameznem letu je tolikšna, kolikšno določi odlok o proračunu za tekoče leto; izvajalci športnih programov pa prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa.
8. člen
Občina Turnišče sklene z izvajalci športnih programov letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbrani program, višina in namen sofinanciranja kot sledi iz tega pravilnika, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznostih in pisno poročilo o delu za preteklo leto na pristojni občinski organ, najkasneje do 28. 2. za preteklo leto.
9. člen
Sestavni del tega pravilnika so Merila za vrednotenje programov športa v Občini Turnišče.
10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot velja za njegov sprejem.
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Turnišče, ki je bil sprejet 12. 9. 2001.
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi, merila za vrednotenje letnih programov športa pa se začno uporabljati pri določanju višine sofinanciranja letnih programov športa od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 129/11-2004
Turnišče, dne 15. junija 2004.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti