Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3437. Program priprave lokacijskega načrta "Ureditev plaže v Valdoltri", stran 9440.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03-ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta “Ureditev plaže v Valdoltri”
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Manjše območje na zahodnem robu Ankaranskega polotoka od Ortopedske bolnišnice Valdoltre proti Lazaretu je bilo v prostorskih sestavinah planskih dokumentov znotraj urbanistične zasnove mesta opredeljeno kot urbane površine, namenjene razvoju turizma. S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje ankaranskega polotoka v letu 2004) so bile na podlagi analize prostorskih potencialov in ranljivosti prostora opredeljene podrobnejše programske usmeritve kot osnova za izdelavo lokacijskih načrtov, ki znotraj območja predvidevajo tudi ureditev obale za kopanje. Za določitev podrobnejših pogojev urejanja pa je potrebno izdelati lokacijski načrt.
Pobudo za urejanje območja podaja občina v sodelovanju s KS Ankaran in sicer za ureditev javne plaže na obravnavanem območju.
Izdelava lokacijskega načrta je utemeljena s programsko zasnovo v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin plana, ki so v postopku sprejemanja. Vsebina LN mora biti v skladu s sprejeto programsko zasnovo.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je urejanje obale za kopanje (kopalna ploščad, pomol ipd.) s spremljajočimi kopališkimi objekti, dostopno cesto in parkiriščem. Na delu območja je predvidena sonaravna ureditev obale.
Pri pripravi LN je potrebno upoštevati usmeritve programske zasnove iz prostorskih sestavin plana.
Okvirno območje obravnave obsega zunanji pomol ob Ortopedski bolnišnici Valdoltra do plaže počitniškega naselja »Gradis«. Ureditev vključuje parcele št. 1328/2, 906, 914/1, 900/1 in 1313/3, vse k.o. Oltra.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper,
– Ministrstvo za promet, Uprava za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper,
– Ministrstvo za promet, DRSC, izpostava Koper, Ul. 15. maja 13.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec in pobudnik lokacijskega načrta je Mestna občina Koper, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. LN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Izdelajo se naslednje strokovne podlage:
– dopolnitev strokovnih podlag glede naravnih in ustvarjenih danosti, ki so bile izdelane za spremembo prostorskih sestavin plana za obalno območje Ankarana (podrobnejši prikaz naravnih in krajinskih značilnosti, obstoječega stanja ureditev, prometne in komunalne infrastrukture, lastništvo, pravni režimi obalnega območja). Že izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pripravljavec.
– Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
– Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve: predlog prostorske ureditve je podala KS Ankaran. Strokovna rešitev predlagane prostorske ureditve si izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna idejna zasnova.
– Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik lokacijskega načrta. Pobudnik lokacijskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
5. Faze in roki za pripravo LN
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Faza                       |Nosilec      |Rok             |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Prostorska konferenca               |UOP        |junij 2004          |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Sprejem in objava programa priprave        |župan, UOP     |8 dni po prostor. konf.   |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora – pridobitev   |UOP        |30 dni            |
|smernic                      |          |               |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Analiza smernic, dopolnitev strokovnih podlag in |načrtovalec    |September 2004        |
|predloga LN                    |          |               |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Prostorska konferenca               |UOP        |september          |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Dopolnitev predloga v skladu z usmeritvami PS   |načrtovalec    |7 dni            |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi    |župan       |7 dni pred pričetkom javne  |
|                         |          |razgrnitve          |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z evidentiranjem  |UOP, načrtovalec  |september – oktober     |
|vseh pisnih pripomb                |          |               |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Prva obravnava na OS               |župan, UOP     |oktober           |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Stališča do pripomb                |načrtovalec, UOP, |15 dni po zaključku javne  |
|                         |župan       |obravnave          |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga dokumenta z   |načrtovalec    |               |
|upoštevanjem pripomb               |          |               |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora  |UOP        |30 dni            |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem  |župan,       |december 2004        |
|svetu                       |UOP        |               |
+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave
Pripravljavec izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta. Izdelavo prostorskega akta sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo (na podlagi javnega razpisa za spodbuditev priprave občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma).
7. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. K3503-68/2004
Koper, dne 22. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – corr., 58/03 – ZZK – 1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Del piano di sito riferito alla “Sistemazione della spiaggia a Valdoltra”
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione
L’area limitata che si estende lungo il lembo occidentale della penisola di Ancarano, dall’Ospedale ortopedico di Valdoltra verso Lazzaretto, è stata definita, negli strumenti territoriali dei piani riferiti al concetto urbanistico della città, quale superficie urbana destinata allo sviluppo del turismo. Con le modifiche ed integrazioni apportate agli strumenti territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (zona costiera della penisola di Ancarano nel 2004) sono stati delineati, in seguito all’analisi delle potenzialità territoriali e della vulnerabilità ambientale, gli orientamenti programmatici da utilizzarsi come base per l’elaborazione dei piani di sito che tra l’altro prevedono anche la destinazione di un tratto di costa alla balneazione. Ai fini dell’ulteriore definizione delle condizioni di sistemazione occorre compilare il piano di sito.
L’iniziativa di cui sopra è stata proposta dal comune, in collaborazione con la CL di Ancarano, allo scopo di sistemare, nell’area interessata, una spiaggia pubblica.
La compilazione del piano di sito poggia sul concetto programmatico contenuto nelle modifiche ed integrazioni agli strumenti territoriali del piano che sono in fase d’approvazione. Il contenuto del PS deve essere conforme al concetto programmatico approvato.
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
Il piano di sito ha per oggetto la sistemazione a spiaggia del tratto di costa contemplato (banchina, molo, ecc.), unitamente alle strutture dell’impianto di balneazione, la strada d’accesso ed i parcheggi. Si prevede una sistemazione eco-compatibile della spiaggia.
Nella compilazione del PS occorre rispettare gli orientamenti del concetto programmatico contenuto negli strumenti territoriali del piano.
L’area interessata comprende il molo esterno presso l’Ospedale ortopedico di Valdoltra, fino alla spiaggia del villaggio turistico “Gradis”, e accorpa le particelle catastali n. 1328/2, 906, 914/1, 900/1 e 1313/3, tutte c.c. di Oltra.
L’area di cui sopra può essere estesa anche alle zone limitrofe qualora si rilevi, nel corso dell’elaborazione delle norme tecniche d’attuazione, che dal punto di vista ambientale o funzionale ciò comporti soluzioni più appropriate.
3. Enti preposti alla sistemazione del territorio e altri partecipanti alla fase preparatoria del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del piano di sito oltre che di esprimere il proprio parere riguardo alla proposta integrata, sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per i servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione del patrimonio naturale, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, L’Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, Amministrazione marittima, Piazza Ukmar 2, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 maggio 13.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZureP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono opinioni allo strumento urbanistico relativo al territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
L’ente che si fa carico della predisposizione ed il promotore del piano di sito è il Comune città di Capodistria, il quale sceglie il pianificatore e finanzia la compilazione del documento.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 180 della ZUreP-1. Il PS deve essere compilato nel rispetto dei contenuti stabiliti dalla legge e dai rispettivi decreti attuativi, come pure in osservanza del presente programma di predisposizione. Il piano di sito è elaborato anche in forma digitale in modo da consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
L’ente che si fa carico della predisposizione ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di preparazione e d’approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del progetto integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Elaborati tecnici e modalità d’acquisizione dei medesimi
Si procede alla realizzazione dei seguenti elaborati tecnici:
– integrazione degli elaborati tecnici con informazioni circa i beni naturali e quelli artefatti, raccolte in occasione delle modifiche agli strumenti territoriali del piano riferito all’area costiera di Ancarano (illustrazione dettagliata delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, dello stato di cose presenti, dell’infrastruttura viaria ed a rete, della proprietà, dell’ordinamento giuridico riguardante l’area costiera). Gli elaborati tecnici già esistenti vanno integrati anche in funzione degli orientamenti forniti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio. Qualora questi richiedano la preparazione di elaborati tecnici aggiuntivi, tale compito spetta all’ente che si fa carico della predisposizione del PS.
– Analisi delle linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
– Soluzioni tecniche della sistemazione territoriale proposta: la proposta della sistemazione territoriale è stata ventilata dalla CL di Ancarano. La soluzione tecnica della sistemazione territoriale proposta ha carattere di un progetto di massima integrale urbanistico, paesaggistico ed architettonico.
– Il progetto di massima dei raccordi stradali, d’impianti energetici, idrici e fognari, come pure la sistemazione e le soluzioni di massima riferite ai provvedimenti volti a ovviare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturali e sul patrimonio culturale.
Gli elaborati tecnici sono realizzati dal pianificatore scelto dal promotore del piano di sito, il quale provvede anche ai documenti geodetici (piano geodetico corredato del catasto degli impianti a rete e dello schema parcellare) occorrenti alla compilazione del documento. L’ente incaricato di predisporre il PS può commissionare gli eventuali elaborati tecnici aggiuntivi, richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio, anche ad altre organizzazioni o esperti competenti.
5. Tempi di predisposizione dell’atto territoriale
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Fase                        |Ente competente  |Termine previsto      |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Conferenza istruttoria               |UAT        |Giugno 2004         |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Approvazione e pubblicazione del programma di    |Sindaco, UAT   |8 giorni dalla conf.    |
|predisposizione                   |         |Istruttoria         |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Invito agli enti preposti alla sistemazione     |UAT        |30 giorni          |
|territoriale – acquisizione delle linee       |         |              |
|direttrici                     |         |              |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Analisi delle direttrici, integrazione degli    |Progettista    |Settembre 2004       |
|elaborati tecnici e della proposta del PS      |         |              |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Conferenza istruttoria               |UAT        |Settembre          |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Integrazione della proposta, in armonia con le   |Progettista    |7 giorni          |
|direttrici della CI                 |         |              |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Deliberazione sull’esposizione al pubblico e sul  |il Sindaco    |7 giorni precedenti     |
|dibattito pubblico                 |         |l’esposizione al pubblico  |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Esposizione al pubblico e dibattito pubblico con  |UAT, pianificatore|Settembre – ottobre     |
|il rilevamento di tutte le osservazioni scritte   |         |              |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Presentazione dell’atto al consiglio comunale in  |Sindaco, UAT   |Ottobre           |
|prima lettura                    |         |              |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Prese di posizione nei confronti delle       |Pianificatore,  |15 giorni dalla       |
|osservazioni                    |UAT, Sindaco   |conclusione del dibattito  |
|                          |         |pubblico          |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Compilazione della proposta dell’atto integrata   |Pianificatore   |              |
|con le osservazioni                 |         |              |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Acquisizione dei pareri forniti dagli enti     |UAT        |30 giorni          |
|preposti alla sistemazione del territorio      |         |              |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Seconda lettura in sede del Consiglio comunale   |Sindaco, UAT   |Dicembre 2004        |
+----------------------------------------------------+------------------+----------------------------+
6. Obblighi finanziari in ordine alla predisposizione di cui sopra
L’ente incaricato della predisposizione del piano di sito sceglie il pianificatore e provvede al finanziamento della realizzazione degli elaborati tecnici e dello stesso piano di sito.
La compilazione del documento e cofinanziato dal Ministero per l’economia (in seguito al bando pubblico finalizzato alla preparazione della documentazione territoriale comunale riguardante le necessità dello sviluppo turistico).
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore da subito.
N.: K3503-68/2004
Capodistria, 22. 6. 2004
Il Sindaco
Boris Popovič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti