Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001, stran 9391.

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 12. seji dne 22. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94) za območje Občine Gorišnica dopolnjen v letu 1996 in v letu 2001(Uradni list RS, št. 2/98 in 109/02) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86) dopolnjen v letih 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 2000 ter 2001 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, Uradni list RS, št. 2/98, 40/01 ter 109/02).
2. člen
Za točko 5.2. se doda nova tabela bilance površin občine Gorišnica:
Gozd s posebnim namenom        289857 m2
Lesnoproizvodni gozd         14851724 m2
Najboljša kmetijska zemljišča    24867946 m2
Druga kmetijska zemljišča      14514135 m2
Območja razpršene poselitve      1435751 m2
Ureditvena območja poselitve
  – strnjena naselja         3646088 m2
Ostala območja, večji vodotoki,
  gramoznice             1472395 m2
Skupaj površina občine Gorišnica:  61077895 m2
3. člen
V točki 5.1.9. za območje Krajevne skupnosti Gorišnica (planska enota P9) se tabela v celoti spremeni in glasi:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka                                      Prostorsko
ureditvenega  Naziv območja   Površina  Namembnost             izvedbeni
območja               v ha                      akt
-------------------------------------------------------------------------------------------
S1        Moškanjci     45,20   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Moškanjci     6,08   razpršena poselitev         PUP
S2        Zamušani      5,74   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Zamušani      11,87   razpršena poselitev         PUP
S3        Gorišnica     50,96   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Gorišnica     2,66   razpršena poselitev         PUP
S4        Cunkovci      9,63   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Cunkovci      0,64   razpršena poselitev         PUP
S5        Zagojiči      16,70   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Zagojiči      1,45   razpršena poselitev         PUP
S6        Formin I      21,45   ureditveno območje naselja      PUP
S7        Formin II     8,56   ureditveno območje naselja      PUP
RP         Formin      7,22   razpršena poselitev         PUP
S8        Placerovci     7,87   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Placerovci     0,38   razpršena poselitev         PUP
S9        Gajevci      19,02   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Gajevci      1,55   razpršena poselitev         PUP
S10        Mala vas      13,12   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Mala vas      1,20   razpršena poselitev         PUP
S11        Muretinci     17,99   ureditveno območje naselja      PUP
RP        Muretinci     1,22   razpršena poselitev         PUP
RP        Tibolci      12,39   razpršena poselitev         PUP
P1        Mala vas      4,64   perut. farma             PUP
P2         Formin      3,00   perut. farma             PUP
P3         Formin           MHE                 PUP
P4        Moškanjci     0,81   betonarna              PUP
P5        Moškanjci     5,50   obrtna cona             PUP
P6        Moškanjci     0,59   transportna cona           PUP
P7        Muretinci     1,87   transpotrna in stan. cona      PUP
P8        Muretinci     1,44   deponija sipkih materialov      PUP
R2      Kanal HE Formin    78,12   energetska, vodnogospodarska     UN
R3        Moškanjci     0,78   šport in rekraacija         PUP
R4        Moškanjci     1,74   šport in rekreacija         PUP
R5        Muretinci     1,54   šport in rekreacija         PUP
R6        Gorišnica     1,53   šport in rekreacija         PUP
R7        Zamušani      0,80   šport in rekreacija         PUP
R9        Gajevci      0,21   šport in rekreacija         PUP
R10        Mala vas      0,78   šport in rekreacija         PUP
K1                 1945,45   1. območje kmet. zemljišč      PUP
K2                 113,62   2. območje kmet. zemljišč      PUP
ostalo               462,50   neplodno, večji vodotoki, gozd    PUP
-------------------------------------------------------------------------------------------
4. člen
V točki 5.1.9. se v postavki c.) Zgradili bomo naslednje komunalne naprave na koncu doda nova alinea, ki glasi:
– vodohram in prečrpališče na obstoječem vodovodnem sistemu v Zamušanih
5. člen
V točki 5.1.23 za območje Krajevne skupnosti Cirkulane (planska enota P23) se tabela v celoti spremeni in glasi:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka                                     Prostorsko
ureditvenega   Naziv območja   Površina  Namembnost            izvedbeni
območja                v ha                    akt
-----------------------------------------------------------------------------------------
S1         Cirkulane     24,38  ureditveno območje naselja     PUP
RP         Cirkulane     8,53   razpršena poselitev        PUP
S2         Dolane      9,69   ureditveno območje naselja     PUP
S3         Dolane      1,90   ureditveno območje naselja     PUP
RP         Dolane      9,11   razpršena poselitev        PUP
RP         Brezovec      9,88   razpršena poselitev        PUP
RP         Gradišča      14,75  razpršena poselitev        PUP
RP         Gruškovec     11,84  razpršena poselitev        PUP
RP         Mali Okič     5,72   razpršena poselitev        PUP
RP         Medribnik     6,78   razpršena poselitev        PUP
RP          Meje       3,38   razpršena poselitev        PUP
RP         Paradiž      8,51   razpršena poselitev        PUP
RP         Pohorje      3,97   razpršena poselitev        PUP
RP         Pristava      7,04   razpršena poselitev        PUP
RP         Slatina      6,66   razpršena poselitev        PUP
RP        Veliki vrh     9,32   razpršena poselitev        PUP
P1         Dolane      6,36   industrijska            ZN
P2          Meje       0,02   mejni prehod            PUP
R2         Cirkulane     2,70   šport in rekreacija        PUP
R3         Paradiž      0,75   ribnik               PUP
R4      Cirkulane, Pristava   0,30   šport in rekreacija        PUP
Kul      Borl-grad-Dolane    12,20  kulturna dediščina         UN
K1                  565,93  1. območje kmet. zemljišč     PUP
K2                 1335,25  2. območje kmet. zemljišč     PUP
Ostalo               1133,60  neplodno, vodotoki, gozd      PUP
-----------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
16. člen odloka se v celoti spremeni in se glasi:
Površine 1. območja kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 5,04 ha, površine 2. območja kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 2,65 ha.
Površine ureditvenih območij se povečajo za 7,69 ha.
7. člen
Kartografski del dopolnjen na listih v merilu 1:5000 in to na listih ORMOŽ-5, 14, 15, 16, 25, 34 in 35.
Karte so sestavni del odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 035-2-2-4/2004
Gorišnica, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti