Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3428. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986-2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90, Uradni list RS, št. 46/04, 65/04) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986-1990 (Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02, 46/04, 65/04) - dopolnjen 2003, stran 9412.

Na podlagi 12.,23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,št. 110/02, 08/03) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 3. izredni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986–2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90,Uradni list RS, št. 46/04, 65/04) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986–1990 (Uradne objave PN, št. 30/87,Uradni list RS, št. 7/99, 93/02, 46/04, 65/04) – dopolnjen 2003
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87 in 36/90; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87; v nadaljnjem besedilu: družbeni plan), objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/99, dopolnitev 93/02, dopolnjen leta 2001 (Uradni list RS, št. 93/02) in dopolnjen leta 2003 (Uradni list RS, št. 46/04,65/04), ki se nanašajo na:
– opredelitev novih zazidljivih zemljišč na območju Globovnika (novo ureditveno območje) za sanacijo degradiranega območja in postavitev zbirnega centra za komunalne in gradbene odpadke, v obrtni coni Jelšane zmanjšanje in hkratno povečanje zazidljivih površin, opredelitev novih zazidljivih zemljišč za gradnjo bencinskega servisa z dodatnim trgovskim programom pred MMP v Starodu (novo ureditveno območje), spremembo najboljših kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča znotraj Urbanistične zasnove Ilirske Bistrice;
– redakcija sprememb in dopolnitev plana iz leta 2001 za ureditvena območja za maloobmejna prehoda Starod 1 in Novokračine;
– določitev načina urejanja s PUP-i za ureditvena območja: Globovnik, obrtno cono Jelšane, bencinski servis Starod, MMP Starod, novo OŠ Jelšane;
– določitev načina urejanja s PUP-i za razširjena ureditvena območja za naselja Harije, Vrbice, Pavlica, Studena gora, Sušak, Novokračine in Fabci ter za ureditveni območji za maloobmejna prehoda Starod 1 in Novokračine določena v spremembah in dopolnitvah plana leta 2002 (Uradni list RS, št. 93/02);
– spremembe rabe ureditvenih območij znotraj Urbanistične zasnove Ilirska Bistrica in sicer: ureditveno območje P2-UN se iz proizvodne spreminja v poslovno stanovanjsko območje (SO1-OLN), P4-UN/1 se iz proizvodne spreminja v storitveno stanovanjsko območje (SO2-PUP), PDP2-PUP se iz območja posebnega družbenega pomena spreminja v območje za centralne in izobraževalne dejavnosti (C9-PUP),
– spremembe načinov urejanja ureditvenih območij znotraj Urbanistične zasnove Ilirske Bistrice, do sedaj predvidene UN in ZN bodo zamenjali PUP-i za ureditvena območja:
P4-UN/1 (sedaj SO2-PUP), Z9-UN/2, S8-UN/2,Z10-UN/2,C8-UN,S10-UN/2,P1-2-ZN/1,P6-UN/1 (PDP1), C6-UN/1, S2-UN, C3-UN.
2. člen
(spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana)
tekstualni del
(1) V poglavju 4. VODNO GOSPODARSTVO, na koncu podpoglavja 4.1 Cilji se doda:
»– načrtovanje novih posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi prostora z upoštevanjem vodnih in priobalnih zemljišč ter načinom gospodarjenja na njih, z upoštevanjem zavarovanih območij (voda v vodotokih, jezerih in morju, podzemnih vodah, poplavnih območjih, erozijskih območjih in drugih nestabilnih območjih) ter z upoštevanjem drugih specifičnosti delovanja vodnega sistema.«.
(2) V poglavju 4. VODNO GOSPODARSTVO se na koncu doda podpoglavje
»4.5 Smernice za upravljaje z vodami:
Pri načrtovanih posegih v prostor je potrebno:
– upoštevati Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96);
– potrebno je ustrezno urediti meteorni odvodni sistem, da bo na naseljenih področjih dosežena poplavna varnost na Q100;
– v meteorni odvodni sistem in v naravno okolje se z obravnavanega območja lahko spušča le čista meteorna voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96). Na mestih izpusta mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete;
– vse morebitne posege v struge meteornih odvodnikov je potrebno projektno obdelati;
– vzporedno z urejanjem naselij in širjenjem zazidljivosti je potrebno urejati tudi meteorni odvodni sistem;
– površine mirujočega prometa je potrebno opremiti z lovilci olj in maščob;
– pred začetkom sanacije odlagališča odpadkov je potrebno raziskati strukturo le-teh in določiti način ustrezne sanacije;
– v primeru onesnaženja dna in brežin vodotoka z izcednimi produkti deponije je potrebno istočasno s sanacijo deponije poskrbeti tudi za sanacijo potoka;
– s predvidenimi posegi v prostor se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere meteorne vode;
– predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za preprečitev erozijskega delovanja vode na območju predvidenih posegov;
– v meteorne odvodnike in v podtalje se lahko iz obravnavanega območja spušča le čista meteorna voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade RS o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96);
– fekalne in ostale onesnažene vode je potrebno ustrezno prečistiti;
– razbremenjevanje oziroma spuščanje onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ali v podtalje ni dovoljeno;
– skladiščenje nevarnih in škodljivih snovi na območju obravnavanih posegov je potrebno posebej obdelati v skladu z veljavnimi predpisi in predvideti način ukrepanja v primeru ekološke nesreče;
– na obravnavanem območju je potrebno registrirati obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati karakteristike teh izvirov in vodnjakov.«
(3) V poglavju 6. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA se podpoglavje 6.2 Kulturna dediščina nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
»6.2 ZASNOVA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica sta v Strokovnih podlagah za občino Ilirska Bistrica opredelila obvezne smernice in obvezna izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Ilirska Bistrica.
V strokovnih podlagah so opredeljene obvezne smernice za prostorsko obravnavo kulturne dediščine:
– zasnova varstva KD iz zbirnega registra varstva dediščine;
– načela celostnega varstva dediščine je treba upoštevati pri prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju;
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih in kulturnih značilnosti prostora;
– v največji možni meri je potrebno varovati dediščino na mestu samem;
– načrtovati posege in dejavnosti v prostoru na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine;
– posegi v prostor naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti;
– ohranjati je potrebno kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto slovenskega nacionalnega prostora;
– na območju naravne in kulturne dediščine ima obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.
Strokovne podlage določajo podrobnejša varstvena merila in režime za arheološko dediščino, stavbno dediščino, memorialno dediščino, vrtnoarhitekturno dediščino, naselbinsko dediščino, dediščinsko kulturno krajino.
Opredeljena je najbolj ogrožena kulturna dediščina ter dodatno potrebne študije in raziskave.
Določena je najpomembnejša dediščina v občini Ilirska Bistrica, območja kompleksnega varstva in kriteriji za vplivna območja.
V sklopu Strokovnih podlag so izdelani seznami objektov in območij, ki se štejejo za kulturni spomenik:
– seznam objektov in območij, ki so pripravljeni za vpis v Zbirni register dediščine (ZRD),
– seznam objektov in območij, ki so vpisani v ZRD,
– seznam dediščine, ki je predlagana za spomenike državnega pomena,
– območja kompleksnega varstva kulturne dediščine.
Seznami so sestavni del kartografskega gradiva, ki je obvezna priloga k planu.
Seznam objektov in območij, ki so vpisani ali pripravljeni za vpis v Zbirni register nepremične kulturne dediščine RS (RKD) in so obvezno republiško izhodišče:
(KD – kulturna dediščina, KS – kulturni spomenik, PKSDP – kulturni spomenik državnega pomena, predlog za razglasitev, KSDP – kulturni spomenik državnega pomena, KSLP – kulturni spomenik lokalnega pomena)
+-------+-------------------------------------------------------------+--------------------+-------+
|EŠD  |Ime                             |TTN5        |Status |
+-------+-------------------------------------------------------------+--------------------+-------+
|302188 |Harije – Vas                         |Ilirska Bistrica 33 |KD   |
|302265 |Hrušica – Arheološko najdišče za piloma           |Kozina 40      |KD   |
|302263 |Hrušica – Arheološko najdišče sv. Anton           |Kozina 40      |KD   |
|302264 |Hrušica – Arheološko najdišče sv. Krizogon          |Kozina 40      |KD   |
|302189 |Hrušica – Vas                        |Kozina 40      |KD   |
|302190 |Huje – Vas                          |Kozina 30      |KD   |
|399085 |Ilirska Bistrica – Arheološko najdišče sv. Ahac       |Ilirska Bistrica 26 |KD   |
|302242 |Ilirska Bistrica – Mesto                   |Ilirska Bistrica 24 |KD   |
|399083 |Ilirska Bistrica – Arheološko najdišče Strašica       |Ilirska Bistrica 25 |KD   |
|302127 |Ilirska Bistrica – Spomenik D. Ketteju            |Ilirska Bistrica 24 |KD   |
|302128 |Ilirska Bistrica – Spomenik Nadi Žagar            |Ilirska Bistrica 24 |KD   |
|302125 |Ilirska Bistrica – Spomenik NOB               |Ilirska Bistrica 24 |KD   |
|302126 |Ilirska Bistrica – Spomenik pomembnim krajanom        |Ilirska Bistrica 24 |KD   |
|302260 |Ilirska Bistrica – Trnovo                  |Ilirska Bistrica 24 |KD   |
|302267 |Jablanica – Arheološko najdišče Stari grad          |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|302177 |Jablanica – Stara hiša na domačiji Jablanica 23       |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|302191 |Jablanica – Vas                       |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|302096 |Janeževo brdo – Cerkev sv. Frančiška Asiškega        |Ilirska Bistrica 1 |KD   |
|302192 |Janeževo Brdo – Vas                     |Ilirska Bistrica 1 |KD   |
|302097 |Jasen – Cerkev sv. Joahima                  |Ilirska Bistrica 25 |KD   |
|302193 |Jasen – Vas                         |Ilirska Bistrica 25 |KD   |
|302098 |Jelšane – Cerkev Marijinega vnebovzetja           |Kastav 5      |KD   |
|399087 |Jelšane – Gradišče Šušnjak in gradišče            |Kastav 6      |KD   |
|302129 |Jelšane – Spomenik NOB                    |Kastav 5      |KD   |
|302194 |J Jelšane – Vas                       |Kastav 5      |KD   |
|302130 |Kilovče – Spomenik NOB                    |Ilirska Bistrica 3 |KD   |
|302198 |Kilovče – Vas                        |Ilirska Bistrica 2 |KD   |
|223  |Knežak – Gradišče Obroba                   |Ilirska Bistrica 5 |KD   |
|3752  |Knežak – Cerkev sv. Barbare                 |Ilirska Bistrica 5 |KD   |
|302131 |Knežak – Spomenik in grobnica NOB              |Ilirska Bistrica 4 |KD   |
|302132 |Knežak – Spomenik NOB                    |Ilirska Bistrica 4 |KD   |
|302199 |Knežak – Vas                         |Ilirska Bistrica 5 |KD   |
|399090 |Koritnice – Arheološko območje Strašca            |Ilirska Bistrica 7 |KD   |
|302100 |Koritnice – Cerkev sv. Antona Puščavnika           |Ilirska Bistrica 6 |KD   |
|3753  |Koritnice – Cerkev sv. Hieronima               |Ilirska Bistrica 6 |KD   |
|399091 |Koritnice – Gradišče Veliki Devin              |Ilirska Bistrica 17 |KD   |
|302133 |Koritnice – Spomenik NOB                   |Ilirska Bistrica 6 |KD   |
|302200 |Koritnice – Vas                       |Ilirska Bistrica 6 |KD   |
|302102 |Koseze – Cerkev sv. Marije Magdalene             |Ilirska Bistrica 34 |KD   |
|302201 |Koseze – Vas                         |Ilirska Bistrica 34 |KD   |
|399093 |Kuteževo – Arheološko najdišče sv. Katarina         |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|3906  |Kuteževo – Cerkev sv. Jožefa                 |Ilirska Bistrica 37 |KD   |
|399092 |Kuteževo – Gradišče                     |Ilirska Bistrica 37 |KD   |
|302134 |Kuteževo – Šola                       |Ilirska Bistrica 37 |KD   |
|302202 |Kuteževo – Vas                        |Ilirska Bistrica 37 |KD   |
|3710  |Mala Bukovica – Cerkev sv. Roka               |Ilirska Bistrica 34 |KD   |
|302203 |Mala Bukovica – Vas                     |Ilirska Bistrica 34 |KD   |
|3687  |Male Loče – Cerkev sv. Mihaela                |Kozina 40      |KD   |
|302204 |Male Loče – Vas                       |Kozina 40      |KD   |
|302135 |Mašun – Spomenik NOB                     |Ilirska Bistrica 9 |KD   |
|302205 |Mereče – Vas                         |Ilirska Bistrica 13 |KD   |
|302206 |Nova vas pri Jelšanah – Vas                 |Ilirska Bistrica 46 |KD   |
|3727  |Novokračine – Cerkev sv. Jožefa               |Kastav 7      |KD   |
|302136 |Novokračine – Spomenik NOB                  |Kastav 7      |KD   |
|302207 |Novokračine – Vas                      |Kastav 7      |KD   |
|399094 |Ostrožno Brdo – Arheološko najdišče Sveti Kancijan      |Ilirska Bistrica 1 |KD   |
|4032  |Ostrožno Brdo – Cerkev sv. Antona Padovanskega        |Kozina 10      |KD   |
|302137 |Ostrožno Brdo – Spomenik NOB                 |Kozina 10      |KD   |
|302208 |Ostrožno Brdo – Vas                     |Kozina 10      |KD   |
|302209 |Pavlica – Vas                        |Ilirska Bistrica 43 |KD   |
|3686  |Podbeže – Cerkev sv. Marije Magdalene            |Ilirska Bistrica 31 |KD   |
|302210 |Podbeže – Vas                        |Ilirska Bistrica 31 |KD   |
|302138 |Podgrad pri Ilirski Bistrici – Spomenik NOB         |Ilirska Bistrica 41 |KD   |
|302211 |Podgrad pri Ilirski Bistrici – Vas              |Ilirska Bistrica 41 |KD   |
|3896  |Podgrad pri Ilirski Bistrici – Cerkev sv. Cirila in Metoda  |Ilirska Bistrica 41 |KD   |
|399095 |Podgraje – Antično grobišče Pri stari šoli          |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|3902  |Podgraje – Cerkev Karmelske Matere božje           |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|302139 |Podgraje – Grobnica NOB                   |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|302212 |Podgraje – Vas                        |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|302213 |Podstenje – Vas                       |Ilirska Bistrica 14 |KD   |
|302214 |Podstenjšek – Vas                      |Ilirska Bistrica 14 |KD   |
|300006 |Podtabor – Podtaborski grad                 |Ilirska Bistrica 14 |KD   |
|302174 |Pregarje – Ambient domačij Pregarje 109 in 110        |Ilirska Bistrica 22 |KD   |
|3951  |Pregarje – Cerkev sv. Lovrenca                |Ilirska Bistrica 21 |KD   |
|302141 |Pregarje – Spomenik NOB                   |Ilirska Bistrica 21 |KD   |
|302140 |Pregarje – Spomenik R. MahniŔu                |Ilirska Bistrica 21 |KD   |
|302215 |Pregarje – Vas                        |Ilirska Bistrica 21 |KD   |
|399096 |Prelože – Arheološko območje Na Sevcih            |Ilirska Bistrica 1 |KD   |
|302216 |Prelože – Vas                        |Ilirska Bistrica 11 |KD   |
|300001 |Prem – Arheološko območje Gradišca              |Ilirska Bistrica 12 |KD   |
|300002 |Prem – Arheološko območje sv. Katarina            |Ilirska Bistrica 12 |KD   |
|302217 |Prem – Zaselek Potok                     |Ilirska Bistrica 12 |KD   |
|302218 |Prem – Zaselek Preska                    |Ilirska Bistrica 12 |KD   |
|302266 |Račica – Arheološko območje Račiška pečina          |Ilirska Bistrica 41 |KD   |
|300003 |Račica – Arheološko območje pri sv. Štefanu         |Ilirska Bistrica 42 |KD   |
|302219 |Račica – Vas                         |Ilirska Bistrica 42 |KD   |
|302221 |Ratečevo Brdo – Vas                     |Ilirska Bistrica 3 |KD   |
|3955  |Rjavče – Cerkev sv. Mavra                  |Kozina 20      |KD   |
|302142 |Rjavče – Spomenik NOB                    |Kozina 20      |KD   |
|302220 |Rjavče – Vas                         |Kozina 20      |KD   |
|3899  |Sabonje – Cerkev sv. Martina                 |Ilirska Bistrica 32 |KD   |
|302222 |Sabonje – Vas                        |Ilirska Bistrica 32 |KD   |
|302176 |Smrje – Stara hiša na domačiji Smrje 1            |Ilirska Bistrica 13 |KD   |
|302223 |Smrje – Vas                         |Ilirska Bistrica 12 |KD   |
|302144 |Soze – Spomenik NOB                     |Ilirska Bistrica 33 |KD   |
|302224 |Soze – Vas                          |Ilirska Bistrica 33 |KD   |
|300004 |Starod – Arheološko območje sv. Pavel            |Kastav 3      |KD   |
|3898  |Starod – Cerkev sv. Jožefa                  |Kastav 3      |KD   |
|302225 |Starod – Vas                         |Kastav 3      |KD   |
|302226 |Studena Gora – Vas                      |Ilirska Bistrica 43 |KD   |
|3726  |Sušak – Cerkev sv. Janeza Krstnika              |Kastav 7      |KD   |
|302145 |Sušak – Spomenik NOB                     |Kastav 7      |KD   |
|302227 |Sušak – Vas                         |Kastav 7      |KD   |
|302143 |Sviščaki – Spomenik NOB                   |Ilirska Bistrica 30 |KD   |
|9448  |Šembije – Arheološko najdišče Pod Črmukljo          |Ilirska Bistrica 14 |KD   |
|300005 |Šembije – Gradišče Gradišče                 |Ilirska Bistrica 14 |KD   |
|302146 |Šembije – Grobnica NOB                    |Ilirska Bistrica 14 |KD   |
|302228 |Šembije – Vas                        |Ilirska Bistrica 14 |KD   |
|300007 |Tominje – Arheološko območje Gradec             |Ilirska Bistrica 22 |KD   |
|302147 |Tominje – Spomenik NOB                    |Ilirska Bistrica 22 |KD   |
|302229 |Tominje – Vas                        |Ilirska Bistrica 22 |KD   |
|3712  |Topolc – Cerkev sv. Štefana                 |Ilirska Bistrica 13 |KD   |
|302148 |Topolc – Spomenik NOB                    |Ilirska Bistrica 14 |KD   |
|302230 |Topolc – Vas                         |Ilirska Bistrica 13 |KD   |
|302231 |Trpčane – Vas                        |Ilirska Bistrica 47 |KD   |
|3704  |Velika Bukovica – Cerkev sv. Kozme in Damijana        |Ilirska Bistrica 34 |KD   |
|302232 |Velika Bukovica – Vas                    |Ilirska Bistrica 34 |KD   |
|302233 |Veliko Brdo – Vas                      |Ilirska Bistrica 44 |KD   |
|302149 |Vrbica – Spomenik NOB                    |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|302234 |Vrbica – Vas                         |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|3709  |Vrbovo – Cerkev sv. Križa                  |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|302235 |Vrbovo – Vas                         |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|302150 |Zabiče – Grobnica NOB                    |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|302236 |Zabiče – Vas                         |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|302237 |Zajelšje – Vas                        |Ilirska Bistrica 21 |KD   |
|302238 |Zarečica – Vas                        |Ilirska Bistrica 24 |KD   |
|3699  |Zarečje – Cerkev sv. Fabijana in Boštjana          |Ilirska Bistrica 23 |KD   |
|302239 |Zarečje – Vas                        |Ilirska Bistrica 23 |KD   |
|3750  |Bač – Cerkev sv. Ane                     |Ilirska Bistrica 5 |KS   |
|3754  |Bač – Cerkev sv. Janeza Krstnika               |Ilirska Bistrica 5 |KD   |
|7579  |Bač – Graščina Kalec                     |Pivka 45      |KD   |
|8471  |Dolnja Bitnja – Domačija Dolnja Bitnja 1           |Ilirska Bistrica 12 |KS   |
|8470  |Dolnja Bitnja – Kamniti most čez Reko            |Ilirska Bistrica 12 |KS   |
|116  |Dolnji Zemon – Arheološko najdišče Gradišče         |Ilirska Bistrica 35 |KS   |
|3957  |Gabrk – Cerkev sv. Trojice                  |Kozina 20      |KS   |
|9765  |Gornja Bitnja – Turn Radlšek                 |Ilirska Bistrica 13 |KSLP  |
|3683  |Hrušica pri Ilirski Bistrici – Cerkev sv. Krizogona     |Kozina 40      |KS   |
|3688  |Hrušica pri Ilirski Bistrici – Cerkev sv. Vida        |Kozina 40      |KS   |
|8461  |Ilirska Bistrica – Arheološko območje Gradina        |Ilirska Bistrica 25 |KS   |
|3703  |Ilirska Bistrica – Cerkev sv. Jurija             |Ilirska Bistrica 25 |KS   |
|3696  |Ilirska Bistrica – Cerkev sv. Petra             |Ilirska Bistrica 24 |KS   |
|9183  |Ilirska Bistrica – Hiša Levstikova 38            |Ilirska Bistrica 25 |KD   |
|8459  |Ilirska Bistrica – Mestno jedro               |Ilirska Bistrica 25 |KS   |
|8460  |Ilirska Bistrica – Mlini in žage v historičnem jedru     |Ilirska Bistrica 25 |KS   |
|8472  |Ilirska Bistrica – Spomenik tretji Prekomorski brigadi    |Ilirska Bistrica 24 |KS   |
|191  |Ilirska Bistrica – Spomenik žrtvam na hribu Svobode     |Ilirska Bistrica 24 |KS   |
|3706  |Jablanica – Cerkev Marije Snežne               |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|7581  |Jablanica – Lazarinijeva graščina              |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|7580  |Jablanica – Stari grad                    |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|8462  |Jelšane – Arheološko območje Sv. Katarina          |Kastav 6      |KS   |
|3963  |Kilovče – Cerkev sv. Marije Magdalene            |Ilirska Bistrica 2 |KD   |
|9268  |Knežak – Arheološko območje Gradišče in Vrh         |Ilirska Bistrica 4 |KS   |
|3749  |Knežak – Cerkev Marijinega vnebovzetja            |Ilirska Bistrica 5 |KS   |
|9133  |Knežak – Domačija Knežak 103                 |Ilirska Bistrica 5 |KSDP  |
|222  |Knežak – Gradišče na Lepni                  |Ilirska Bistrica 4 |KD   |
|9600  |Knežak – Grobnica Miroslava Vilharja             |Ilirska Bistrica 5 |KD   |
|8473  |Knežak – Spomenik trem pomembnim domačinom          |Ilirska Bistrica 5 |KS   |
|8467  |Mala Bukovica – Kapelica                   |Ilirska Bistrica 34 |KS   |
|503  |Ostrožno Brdo – Znamenje                   |Ilirska Bistrica 1 |KS   |
|8463  |Podgrad pri Ilirski Bistrici – Arheološko območje Stari grad |Ilirska Bistrica 41 |KS   |
|3897  |Podgrad pri Ilirski Bistrici – Cerkev sv. Jakoba       |Ilirska Bistrica 41 |KS   |
|534  |Podgrad pri Ilirski Bistrici – Domačija Podgrad 66      |Ilirska Bistrica 41 |KD   |
|10876 |Podgraje – Arheološko najdišče sv. Marija          |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|3697  |Podstenje – Cerkev sv. Antona Padovanskega          |Ilirska Bistrica 14 |KS   |
|8468  |Pregarje – Kapelica na Kračah                |Ilirska Bistrica 21 |KS   |
|3953  |Prelože – Cerkev sv. Egidija                 |Ilirska Bistrica 11 |KS   |
|3959  |Prem – Cerkev sv. Helene                   |Ilirska Bistrica 12 |KS   |
|574  |Prem – Grad                         |Ilirska Bistrica 12 |PKSDP |
|575  |Prem – Rojstna hiša Dragotina Ketteja            |Ilirska Bistrica 12 |KD   |
|573  |Prem – Vas                          |Ilirska Bistrica 12 |KS   |
|8464  |Račice – Arheološko območje Gradec z Grubljem        |Ilirska Bistrica 41 |KS   |
|3901  |Račice – Cerkev sv. Roka                   |Ilirska Bistrica 42 |KS   |
|3962  |Smrje – Cerkev sv. Janeza Krstnika              |Ilirska Bistrica 12 |KS   |
|9143  |Smrje – Novakov mlin                     |Ilirska Bistrica 13 |KD   |
|8465  |Starod – Arheološko območje Gradina             |Kastav 3      |KS   |
|9662  |Sušak – Mlin na potoku Sušak                 |Kastav 8      |KD   |
|3755  |Šembije – Cerkev sv. Vida                  |Ilirska Bistrica 14 |KS   |
|3669  |Tominje – Cerkev sv. Urbana                 |Ilirska Bistrica 22 |KS   |
|769  |Tominje – Znamenje                      |Ilirska Bistrica 22 |KS   |
|8469  |Topolc – Kapelica Marije Pomagaj               |Ilirska Bistrica 14 |KS   |
|9661  |Topolc – Mlin in žaga ob Reki                |Ilirska Bistrica 13 |KD   |
|780  |Ilirska Bistrica – Arheološko najdišče Trnovo        |Ilirska Bistrica 25 |KD   |
|8466  |Zabiče – Grad Gotnik                     |Ilirska Bistrica 48 |KS   |
|7578  |Zabiče – Novi grad                      |Ilirska Bistrica 48 |KD   |
|3952  |Zajelšje – Cerkev sv. Barbare                |Ilirska Bistrica 21 |KS   |
|9322  |Zarečje – Domačija Zarečje 22                |Ilirska Bistrica 23 |KD   |
|399080 |Bač – Arheološo najdišče grad Kalc              |Pivka 44      |KD   |
|399082 |Bač – Gradišče                        |Ilirska Bistrica 5 |KD   |
|302122 |Bač – Spomenik NOB                      |Ilirska Bistrica 5 |KD   |
|302179 |Bač– Vas                           |Ilirska Bistrica 5 |KD   |
|301859 |Brce – Cerkev sv. Duha                    |Ilirska Bistrica 23 |KD   |
|302178 |Brce – Domačija Brce 11                   |Ilirska Bistrica 23 |KD   |
|302180 |Brce – Vas                          |Ilirska Bistrica 23 |KD   |
|302076 |Čelje – Cerkev sv.Hieronima                 |Ilirska Bistrica 11 |KD   |
|302175 |Čelje – Domačja Lelje 40                   |Ilirska Bistrica 22 |KD   |
|302123 |Čelje – Spomenik NOB                     |Ilirska Bistrica 11 |KD   |
|302181 |Čelje – Vas                         |Ilirska Bistrica 11 |KD   |
|302182 |Dobro Polje – Vas                      |Ilirska Bistrica 23 |KD   |
|302183 |Dolenje pri Jelšanah – Vas                  |Ilirska Bistrica 45 |KD   |
|302241 |Dolnja Bitnja – Domačija Dolnja Bitnja 18          |Ilirska Bistrica 12 |KD   |
|302240 |Dolnja Bitnja – Vas                     |Ilirska Bistrica 12 |KD   |
|302093 |Dolnji Zemon – Cerkev sv. Mihaela              |Ilirska Bistrica 35 |KD   |
|302124 |Dolnji Zemon – Spomenik NOB                 |Ilirska Bistrica 35 |KD   |
|302184 |Dolnji Zemon – Vas                      |Ilirska Bistrica 35 |KD   |
|302185 |Fabci – Vas                         |Kastav 8      |KD   |
|302186 |Gabrk – Vas                         |Kozina 20      |KD   |
|399084 |Gornji Zemon – Arheološko najdišče Mežnarija         |Ilirska Bistrica 35 |KD   |
|3701  |Gornji Zemon – Cerkev sv. Jerneja              |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|302187 |Gornji Zemon – Vas                      |Ilirska Bistrica 36 |KD   |
|3668  |Harije – Cerkev sv. Štefana                 |Ilirska Bistrica 33 |KD   |
+-------+-------------------------------------------------------------+--------------------+-------+
Območja pomembnejše kulturne dediščine (OPKD) – obvezno republiško izhodišče:
+---------+----------+---------------------+
|OPKD_ID |Oznaka  |Ime         |
+---------+----------+---------------------+
|55    |18a    |Kras         |
+---------+----------+---------------------+
|58    |33    |Prem – Suhorje    |
+---------+----------+---------------------+
Območja kompleksnega varstva KD v odprtem prostoru (OKVKD):
+---------------+----------------+
|Oznaka     |Ime       |
+---------------+----------------+
|35       |Prem – Suhorje |
+---------------+----------------+
(4) V poglavju 6. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA se doda novo podpoglavje:
»6.3 OHRANJANJE NARAVE
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v naravovarstvenih smernicah (št. 5-III-58/4-O-03/ACG, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, junij 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica.«
Seznam ekološko pomembnih območij, zavarovanih območij, predlaganih zavarovanih območij in obveznih republiških izhodišč:
Ekološko pomembna območja:
+-----+-----------+----------------------------------+------------------------+
|Zap. |Evidenčna |Ime EPO              |DTK 25         |
|št. |št.    |                 |            |
+-----+-----------+----------------------------------+------------------------+
|1  |20     |Snežnik in Javorniki – Pivka   |Pivka, Palčje, Snežnik, |
|   |      |                 |Jelšane, Ilirska    |
|   |      |                 |Bistrica        |
+-----+-----------+----------------------------------+------------------------+
|2  |5004    |Dolina Reke in Reka (Velika voda) |Senožeče, Pivka, Ilirska|
|   |      |                 |Bistrica, Jelšane    |
+-----+-----------+----------------------------------+------------------------+
|3  |      |Javorniki, Snežnik – del     |Pivka, Palčje, Snežnik, |
|   |      |osrednjega območja rjavega    |Jelšane, Ilirska    |
|   |      |medveda v Sloveniji        |Bistrica        |
+-----+-----------+----------------------------------+------------------------+
Zavarovana območja:
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|Zap.|Evid.|Ime            |Varstveni status |Uradna objava    |
|št. |št. |              |         |           |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|1  |184 |Mašun           |krajinski park, |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |ORI       |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|2  |293 |Snežnik          |naravni     |Odredba o      |
|  |   |              |rezervat,ORI   |razglasitvi     |
|  |   |              |         |Notranjskega     |
|  |   |              |         |Snežnika za naravno |
|  |   |              |         |znamenitost, Uradni |
|  |   |              |         |list LRS, št. 4/64, |
|  |   |              |         |Odlok o       |
|  |   |              |         |naravovarstvenem   |
|  |   |              |         |spomeniškem redu v  |
|  |   |              |         |občini Ilirska    |
|  |   |              |         |Bistrica, Uradne   |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|3  |379 |Novokrajska jama      |naravni spomenik,|Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |ORI       |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|4  |2221 |Jama Podrošce       |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|5  |2223 |Kozja jama         |naravni spomenik,|Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |ORI       |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|6  |2617 |Gomance – bukve      |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|7  |2858 |Čelje – lipa ob cerkvi sv. |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |Hieronima         |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|8  |2861 |Jama pod Letico      |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|9  |2865 |Dolnji Zemon – drevesa ob |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |graščini Zemon       |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|10 |2866 |Dolnji Zemon – lipe ob   |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |cerkvi sv. Mihaela     |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|11 |2870 |Harije – lipi in hrasta ob |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |cerkvi sv. Štefana     |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|12 |2913 |Stara drevesa ob cesti   |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |Pograd – Račice      |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|13 |2933 |Ilirska Bistrica – divji  |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |kostanji na Trgu M. Tita  |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|14 |3027 |Jabčina          |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|15 |3053 |Ilirska Bistrica – lipe ob |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |cerkvi sv. Petra      |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|16 |3058 |Podgraje – bor pri cerkvi |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |sv. Marije Karmelske    |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|17 |3077 |Luknja v gradu       |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|18 |3108 |Račice – lipe pri cerkvi  |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |sv. Roka          |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|19 |3225 |Jančarica         |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|  |3227 |Jelšane – lipe ob     |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|20 |   |pokopališču        |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|21 |3231 |Knežak – lipa ob vaški   |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |kapelici          |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|22 |3236 |Urški spodmol       |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|23 |3248 |Mala Bukovica – lipovec  |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |pri cerkvi sv. Roka    |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|24 |3255 |Ostrožno brdo – javor pred |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |cerkvijo sv. Antona    |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|25 |3259 |Podbeže – lipe pred    |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |cerkvijo sv. Magdalene   |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|26 |3261 |Račiška pečina       |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|27 |3265 |Ulica pečina        |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|28 |3268 |Rjavče – lipe pri cerkvi  |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |Matere Božje        |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|29 |3269 |Smrje – lipa pred vaško  |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |cerkvijo          |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|30 |3270 |Soze – klen pri hiši št. 6 |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |              |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|31 |3288 |Drevje pri cerkvi sv.   |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |Ivana           |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|32 |3293 |Velika Bukovica – hrasta  |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |na robu Muharjevega    |         |objave Primorskih  |
|  |   |sadovnjaka         |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|33 |3295 |Velika Bukovica – lipa pri |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |cerkvi sv. Kozme      |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|34 |3305 |Zarečica – hrasti nasproti |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |hiše št. 29        |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
|35 |3719 |Brce – cer pri cerkvi sv. |naravni spomenik |Odlok o..., Uradne  |
|  |   |Duha            |         |objave Primorskih  |
|  |   |              |         |novic, št. 6/69   |
+----+-----+---------------------------+-----------------+---------------------+
Seznam predlaganih zavarovanih območij:
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|Zap. |Evid. |Ime         |Zvrst     |Varstveni |TTN5      |
|št. |št.  |          |        |status   |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|1  |147  |Kraški regijski   |        |pRP, ORI  |        |
|   |   |park        |        |      |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|2  |199  |Snežniški regijski |        |pRP, ORI  |        |
|   |   |park        |        |      |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|3  |337  |Velika Padežnica – |geomorf, bot, |pNS, NVDP, |Čabar 32    |
|   |   |mrazišče      |ekos      |ORI    |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|4  |1017 |Grda jama      |geomorfp    |pNS, NVDP, |Čabar 11    |
|   |   |          |        |ORI    |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|5  |1256 |Vala – mrazišče   |geomorf, bot, |pNS, NVDP, |Čabar 32, 33  |
|   |   |          |ekos      |ORI    |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|6  |1258 |Prežagana skala pri |geomorf    |pNS, NVLP |Ilirska Bistrica|
|   |   |Mikuli       |        |      |19       |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|7  |1297 |Trnovo – flišni   |geol      |pNS, NVDP, |Ilirska Bistrica|
|   |   |konglomerat     |        |ORI    |14       |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|8  |1320 |Obramec       |ekos      |pNR, NVLP |Sodražica 41,  |
|   |   |          |        |      |Čabar 1     |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|9  |1323 |Snežnik – Ždrocle  |ekos, geomorf, |pNR, NVLP |Čabar 11,12, 21,|
|   |   |          |geomorfp    |      |22, 23     |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|10  |1325 |Zatrep – Planinc  |ekos      |pNR, NVLP |Ilirska Bistrica|
|   |   |          |        |      |30, 39, 40,   |
|   |   |          |        |      |Čabar 31    |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|11  |2236 |Knežak – tektonsko |geol, geomorf |pNS, NVDP, |Ilirska Bistrica|
|   |   |okno        |        |ORI    |4        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|12  |2300 |Podtaborska stena  |geomorf, geol, |pNS, NVDP, |Ilirska Bistrica|
|   |   |          |geomorfp, hidr,|ORI    |4, 14      |
|   |   |          |zool      |      |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|13  |2617 |Gomance – bukve   |drev, ekos   |NS, pNS,  |Čabar 41    |
|   |   |          |        |NVLP    |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|14  |2623 |Markova dolina –  |geol      |pNS, NVLP |Ilirska Bistrica|
|   |   |fosili       |        |      |10       |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|15  |2626 |Raša – dolina    |geomorfp, bot |pNS, NVLP |Ilirska Bistrica|
|   |   |          |        |      |6        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|16  |2629 |Markova dolina –  |drev      |pNS, NVLP |Ilirska Bistrica|
|   |   |jelka        |        |      |10       |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|17  |2634 |Pekel        |geomorf, ekos, |pNS, NVLP |Čabar 11    |
|   |   |          |bot      |      |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|18  |2858 |Čelje – lipa ob   |drev      |NS, pNS,  |Ilirska Bistrica|
|   |   |cerkvi sv.     |        |NVLP    |11       |
|   |   |Hieronima      |        |      |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|19  |2870 |Harije – lipi in  |drev      |NS, pNS,  |Ilirska Bistrica|
|   |   |hrasta ob cerkvi  |        |NVLP    |33       |
|   |   |sv. Štefana     |        |      |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|20  |2877 |Ločka Dana     |geomorf    |pNS, NVDP, |Kozina 40    |
|   |   |          |        |ORI    |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|21  |2878 |Ponikve v Potokah  |geomorfp    |pNS, NVDP, |Ilirska Bistrica|
|   |   |          |        |ORI    |31       |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|22  |3065 |Grda draga – morene |geomorf, geol |pNS, NVDP |lirska Bistrica |
|   |   |ledenika      |        |      |20, 30, Čabar  |
|   |   |          |        |      |11, 21     |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|23  |3115 |Račiška Dana    |geomorf, hidr, |pNS, NVDP |Ilirska Bistrica|
|   |   |          |geomorfp    |      |42, 43     |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|24  |3227 |Jelšane – lipe ob  |drev      |NS, pNS,  |Kastav 5    |
|   |   |pokopališču     |        |NVLP    |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|25  |3231 |Knežak – lipa ob  |drev      |NS, pNS,  |Ilirska Bistrica|
|   |   |vaški kapelici   |        |NVLP    |4        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|26  |3248 |Mala Bukovica –   |drev      |NS, pNS,  |Ilirska Bistrica|
|   |   |lipovec pri cerkvi |        |NVDP    |34       |
|   |   |sv. Roka      |        |      |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|27  |3260 |Danca        |geomorf,    |pNS, NVDP, |Ilirska Bistrica|
|   |   |          |geomorfp, hidr |ORI    |41, 42     |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|28  |3268 |Rjavče – lipe pri  |drev      |NS, pNS,  |Kozina 20    |
|   |   |cerkvi Matere Božje |        |NVDP    |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|29  |3283 |Poletina jama    |geomorfp    |pNS, NVLP |Kastav 3    |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|30  |3295 |Velika Bukovica –  |drev      |NS, pNS,  |Ilirska Bistrica|
|   |   |lipa pri cerkvi sv. |        |NVLP    |34       |
|   |   |Kozme        |        |      |        |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|31  |3297 |Brdanjska Dana   |geomorf, hidr |pNS, NVDP, |Ilirska Bistrica|
|   |   |          |        |ORI    |43, 44, Kastav |
|   |   |          |        |      |3, 4      |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
|32  |3719 |Brce – cer pri   |drev      |NS, pNS,  |Ilirska Bistrica|
|   |   |cerkvi sv. Duha   |        |NVLP    |23       |
+-----+------+--------------------+---------------+-----------+----------------+
Obvezna republiška izhodišča:
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|Zap. |Evid. |Ime        |Zvrst        |Varstveni status   |
|št.  |št.  |          |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|1   |147  |Kraški regijski  |           |pRP, ORI       |
|   |    |park        |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|2   |184  |Mašun       |           |KP, ORI       |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|3   |199  |Snežniški regijski |           |pRP, ORI       |
|   |    |park        |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|4   |293  |Snežnik (del NV) – |geomorf, geomorfp,  |NR, NVDP, ORI    |
|   |    |vrh        |geol, bot, zool   |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|5   |337  |Velika Padežnica – |geomorf, bot, ekos  |pNS, NVDP, ORI    |
|   |    |mrazišče      |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|6   |379  |Novokrajska jama  |geomorfp, hidr    |NS, NVDP, ORI    |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|7   |911  |Mala Padežnica –  |bot, geomorf, ekos  |NVDP, ORI      |
|   |    |mrazišče      |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|8   |1017  |Grda jama     |geomorfp       |pNS, NVDP, ORI    |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|9   |1256  |Vala – mrazišče  |geomorf, bot, ekos  |pNS, NVDP, ORI    |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|10  |1297  |Trnovo – flišni  |geol         |pNS, NVDP, ORI    |
|   |    |konglomerat    |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|11  |2204  |Brezno v Kislem  |geomorfp       |NVDP, ORI      |
|   |    |žlebu       |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|12  |2210  |Cifre       |geomorfp       |NVDP, ORI      |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|13  |2223  |Kozja jama     |geomorfp, geomorf,  |NS, NVDP, ORI    |
|   |    |          |hidr, zool      |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|14  |2236  |Knežak – tektonsko |geol, geomorf    |pNS, NVDP, ORI    |
|   |    |okno        |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|15  |2300  |Podtaborska stena |geomorf, geol,    |pNS, NVDP, ORI    |
|   |    |          |geomorfp, hidr, zool |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|16  |2611  |Grda draga –    |geomorf, bot, ekos  |NVDP, ORI      |
|   |    |mrazišče      |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|17  |2624  |Mašun – rudistne  |geol         |znotraj ZO (v KP   |
|   |    |trate       |           |Mašun), NVLP, ORI  |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|18  |2877  |Ločka Dana     |geomorf       |pNS, NVDP, ORI    |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|19  |2878  |Ponikve v Potokah |geomorfp       |pNS, NVDP, ORI    |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|20  |3040  |Ponikve v Dancah – |geomorfp       |NVLP, ORI      |
|   |    |jama        |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|21  |3260  |Danca       |geomorf, geomorfp,  |pNS, NVDP, ORI    |
|   |    |          |hidr         |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|22  |3262  |Račiške Ponikve – |geomorfp, hidr    |NVDP, ORI      |
|   |    |jama        |           |           |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
|23  |3297  |Brdanjska Dana   |geomorf, hidr    |pNS, NVDP, ORI    |
+------+-------+-------------------+---------------------+---------------------+
(5) V poglavju 8. SANACIJA NARAVNIH VIROV se doda novo podpoglavje, ki se glasi:
»8.4 VARSTVO OKOLJA
– na območju Ilirske Bistrice sta dve obvezni republiški izhodišči s področja varstva okolja
1) zasnova razmestitve čistilnih naprav (skupna čist. naprava z zmogljivostjo nad 100.000 E)
2) zasnova sanacije onesnaženosti zraka (III. območje onesnaženosti zraka)
ad.1) opomba: občina kapacitete skupne čistilne naprave, ki izhaja iz zasnove obveznih izhodišč dolgoročnega plana RS ni upoštevala, ker ugotavlja, da izgradnja skupne čistilne naprave glede na izdelane analize in študije odvajanja komunalnih vod naselij v občini in zaradi specifične razdrobljenosti poselitve na sorazmerno veliki in reliefno razgibani površini občine nesmotrna.
Čiščenje odpadnih vod občina rešuje na sledeč način:
– z navezavo naselij na obstoječo komunalno čistilno napravo Ilirska Bistrica (9500 PE);
– z izgradnjo malih čistilnih naprav za eno ali več naselij;
– z greznicami.
Ob upoštevanju določil Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) bo občina upoštevala tudi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja.
ad.2) opomba: ROI v zasnovi sanacije onesnaženosti zraka je bilo razveljavljeno z Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zraka (Uradni list RS, št. 52/02), vlada je s Sklepom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03) na novo določila območja onesnaženosti, ki se morajo smiselno uporabljati pri spremembah plana;
– pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov oziroma dejavnosti v prostoru občine je potrebno poleg prostorske upoštevati tudi okoljevarstveno zakonodajo, in sicer Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter podzakonske akte, ki urejajo področje varstva zraka, tal, voda, hrupa, elektromagnetnih sevanj kakor tudi področje ravnanja z odpadki;
– pri prostorskem načrtovanju in zlasti pri lociranju stanovanjskih območij in proizvodnih obratov je potrebno upoštevati uredbe, ki urejajo varstvo pred prekomernim hrupom in sicer Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) in Uredbo o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) ter določbe 7. in 8. člena Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 15/76). 7. člen določa, da se mora pri določanju lokacij za obrate, ki povzročajo hrup upoštevati normative, ki urejajo varstvo pred hrupom. 8. člen zakona pa pravi, da se mora pri projektiranju in gradnji stanovanjskih stavb upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za okolje, kjer se bo zgradba postavila;
– ustrezno je potrebno načrtovati tudi odvajanje odpadnih voda in pri tem upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96);
– urediti je potrebno problematiko ravnanja s komunalnimi odpadki in pri tem upoštevati: Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01) in Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01).«.
(6) V poglavju 9. POSELITEV se preglednica v točki IB 1 Brkini in dolina reke Reke na koncu spremeni in dopolni ter pravilno glasi:
– 44/a S Starod (drugo UO) proizvodnja PUP,
– 60 I Mednarodni mejni prehod Jelšane infrastruktura/DLN,
– 61 I Mednarodni mejni prehod Starod infrastruktura, proizvodnja, oskrba PUP,
– 62 P Obrtna cona Jelšane proizvodnja, oskrba PUP,
– 63 C Osnovna šola Jelšane centralna PUP,
– 64 I Globovnik (zbirni center) infrastruktura PUP,
– 65 I Starod (bencinski servis) servisno trgovska PUP.
(7) V poglavju 9. POSELITEV se preglednica v točki IB 5 območje urbanistične zasnove Ilirska Bistrica spremeni in dopolni v naslednjih alineah ter pravilno glasi:
– S2 stanovanjska PUP,
– S8 stanovanjska PUP,
– S10 stanovanjska PUP,
– C3 centralna PUP,
– C6 centralna PUP,
– C8 centralna PUP,
– C9 (prej PDP2) centralne, izobraževalne PUP,
– SO1 (prej P2) stanovanjska, poslovna, oskrba LN,
– SO2 (prej P4) stanovanjska, oskrba PUP,
– P1-2 proizvodnja PUP,
– P6 (prej PDP1) proizvodnja PUP,
– Z9 zelene p. PUP,
– Z10 zelene p. PUP,
– C9 (prej PDP2) centralne, izobraževalne PUP.
(8) V poglavju 10. PROMET, 10.1 Ceste in v točki 14. SEZNAM OBVEZNIH IZHODIŠČ ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA se spremeni besedilo odloka, ki se nanaša na državne ceste, in sicer:
se morajo vsi izrazi »magistralne ceste« popraviti v »glavne ceste«.
(9) V poglavju 10. PROMET, 10.1 Ceste, 10.1.1 Obstoječe omrežje cest se besedilo odloka, ki se nanaša na državne ceste spremeni in pravilno glasi:
»Po teritoriju občine potekata dve glavni cesti v skupni dolžini 32,315 km, in sicer:
G 1-6 Postojna – Ilirska Bistrica – Jelšane
Odsek 0340 Ribnica – Prem v dolžini 2.415 km
Odsek 0341 Prem – Ilirska Bistrica v dolžini 6.210 km
Odsek 0342 Ilirska Bistrica v dolžini 1.160 km
Odsek 0363 Ilirska Bistrica v dolžini 1.470 km
Odsek 0343 Ilirska Bistrica – Jelšane v dolžini 10.000 km
G 1-7 Starod – Kozina – Krvavi potok
Odsek 0356 Starod – Podgrad v dolžini 6.500 km
Odsek 0355 Podgrad – Obrov v dolžini 4.580 km
Tu je še pet regionalnih cest v skupni dolžini 92.179 km, in sicer:
R2-404 Podgrad – Ilirska Bistrica – Pivka
Odsek 1379 Podgrad – Ilirska Bistrica v dolžini 11.000 km
Odsek 1380 Ilirska Bistrica – Pivka v dolžini 10.300 km
R3-630 Prem – Obrov – Golac
Odsek 1069 Prem – Obrov v dolžini 14.310 km
R3-631 Starod
Odsek 3223 Starod – meja RH v dolžini 3.130 km
R3-632 Ilirska Bistrica – Zabiče – Novokračine in Jelšane – Novokračine
Odsek 1378 Ilirska Bistrica – Novokračine v dolžini 17.660 km
Odsek 3224 Jelšane – Novokračine v dolžini 3.441 km
RT-915 Ilirska Bistrica – Sviščaki – Leskova dolina – Pudob
Odsek 1376 Ilirska Bistrica – Grda Draga v dolžini 21.260 km
Odsek 2427 Grda Draga – Pudob v dolžini 11.078 km
Upravljalec glavnih in regionalnih cest je Ministrstvo za promet, Direkcija republike Slovenije za ceste.«.
(10) V poglavju 10. PROMET, 10.1 Ceste, 10.1.1 Obstoječe omrežje cest se besedilo odloka, ki se nanaša na državne ceste spremeni in pravilno glasi:
»Na območju Ilirske Bistrice je potrebno upoštevati veljavno projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ulice Nikole Tesle (bodoča glavna cesta G1-6).
Pri posegih v varovalni pas državnih cest je potrebno pridobiti posebne pogoje in smernice Direkcije RS za ceste za vsak poseg posebej.«.
(11) V poglavju 10. PROMET, 10.1 Ceste, 10.1.3 Razvojne naloge se besedilo predpredzadnjega odstavka dopolni in pravilno glasi:
»V varovalnem pasu državnih cest je možno za potrebe servisiranja prometa, tudi zunaj ureditvenih območij naselij, graditi servisne objekte, ki služijo prometu, in sicer na podlagi izdanih projektnih pogojev in pridobljenih soglasij Direkcije RS za ceste.
Investitor si mora v nadaljevanju postopka na pristojni izpostavi Direkcije RS za ceste pridobiti:
– smernice za načrtovanje in mnenja za plansko investicijske akte nižjega nivoja,
– projektne pogoje ter soglasja in dovoljenja za objekte, za katere se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje, ne bodo pa podrobno obdelani v plansko investicijskih aktih nižjega nivoja,
– soglasja in dovoljenja za vse ostale (nezahtevne) objekte, za katere se ne bodo pridobivala gradbena dovoljenja,
– dovoljenja za zapore cest za objekte, ki se bodo izvajali na območju plansko investicijskega akta nižjega nivoja,
– dovoljenja za izredne prevoze, ki se bodo izvajali za potrebe izgradnje objektov na območju plansko investicijskega akta nižjega nivoja,
– služnostne pravice na podlagi veljavne služnostne pogodbe in izvedenega vpisa v zemljiško knjigo.
Pri gradnjah, rekonstrukcijah ter investicijskem in rednem vzdrževanju državnih cest ter pri izvedbah del v varovalnem pasu, zračnem prostoru in cestnem telesu državnih cest je treba upoštevati Zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS. št. 29/97, 18/02, 50/02) in veljavne podzakonske akte.«
(12) V poglavju 10. PROMET se na koncu podpoglavja 10.2. Železniška infrastruktura doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri urbanističnem načrtovanju v bližini železniške proge je potrebno upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov v varovalnem progovnem pasu (Uradni list SRS, št. 2/87).«
(13) V poglavju 12. ENERGETIKA se doda točka 12.4. Elektroenergetsko omrežje, ki se glasi:
»Pri gradnji objektov v bližini daljnovodov je potrebno upoštevati širino elektroenergetskega koridorja, ki znaša za:
– DV 400 kV Divača – Melina (meja RH) – šifra: D-417: 50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV),
– DV 220 kV Divača – Pehlin (meja RH) – šifra: D-217: 40 m (20 m levo in 20 m desno od osi DV),
– DV 110 kV Pivka – Ilirska Bistrica – šifra: D-1008: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV),
– DV 110 kV Ilirska Bistrica – Matulji (meja RH) – šifra: D-1009: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV).
Poleg zgoraj navedenih daljnovodov je v Občini ilirska Bistrica locirana tudi RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica.
V Občini je predvidena rekonstrukcija DV 110 kV Pivka – Ilirska Bistrica in DV 110 kV Ilirska Bistrica – Matulji (meja RH) zaradi prehoda na dvosistemski daljnovod. Rekonstrukcija bo izvedena na celotni trasi Pivka – Ilirska Bistrica – Matulji (meja RH).
Za vsak poseg v koridorje prenosnih objektov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih daljnovodov.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno ali občasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektroenergetskega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektroenergetskem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Za vse prenosne elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija.«.
(14) V poglavju 12. ENERGETIKA se doda točka 12.5. Plinovodno omrežje, ki se glasi:
»Preko območja Občine Ilirska Bistrica je predviden prenosni plinovod Kalce – Jelšane (RH), ki bo potekal tudi preko novega ureditvenega območja 64 I (Globovnik, zbirni center). Pri vseh nadaljnjih posegih v območju 64 I je potrebno upoštevati spodaj navedena zakon in pravilnik.
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati omejitve v nadzorovanem pasu plinovoda (100 m na vsako stran) in pridobiti soglasje upravljalca. V 2 X 5 m pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega upravljalca.
Za vse plinovode je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 50/03 in 51/04). Za poseganja v nadzorovani pas visokotlačnega plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02).«.
3. člen
(spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana; kartografski del in kartografska dokumentacija; Urbanistična zasnova ilirske Bistrice)
(15) V kartografskem delu, ki je pripravljen na kartah (M 1:25.000), se dopolni in spremeni vsebina kart:
– (1) kmetijstvo, gozdarstvo, rudarstvo in obstoječa stavbna zemljišča (nova območja stavbnih zemljišč) – na listih Palčje, Ilirska Bistrica – zahod, Ilirska Bistrica – vzhod, Vele Mune, Rupa,
– (4a) zasnova ohranjanja narave – na vseh listih,
– (4b) zasnova varstva kulturne dediščine – na vseh listih,
– (7) urbano omrežje (nova območja stavbnih zemljišč) – na listih Palčje, Ilirska Bistrica – zahod, Ilirska Bistrica – vzhod, Vele Mune, Rupa,
– (9) zasnova energetskega omrežja – na listih Palčje, Ilirska Bistrica – zahod, Ilirska Bistrica – vzhod, Vele Mune, Rupa.
(16) Kartografska dokumentacija na kartah DKN, M 1:5000. Dopolni se z vnosom novih zazidljivih zemljišč, območij in enot kulturne dediščine iz ZRD in ORI iz zasnove ohranjanja narave v skladu s 1. In 2. členom tega odloka, in sicer na kartah:
– Ilirska Bistrica 5,
– Ilirska Bistrica 14 (Globovnik – sanacija in novo ureditveno območje),
– Ilirska Bistrica 24 (sprememba rabe, načinov urejanja in 1.kmetijskih zemljišč v zazidljiva znotraj UZ),
– Ilirska Bistrica 25 (sprememba rabe, načinov urejanja in 1.kmetijskih zemljišč v zazidljiva znotraj UZ),
– Kastav 2 (redakcija UO za maloobmejni prehod Starod 1),
– Kastav 3 (novo UO za bencinski servis pred MMP Starod z dodatnim trgovskim programom),
– Kastav 5 (zmanjšanje UO obrtne cone),
– Kastav 6 (povečanje UO obrtne cone, redakcija UO za maloobmejni prehod Novokračine).
(17) Urbanistična zasnova Ilirske Bistrice na kartah TTN, M 1:5000. Dopolni in spremeni se vsebina kart:
– (3) Zasnova namenske rabe prostora,
– (4) Zasnova namenske rabe prostora, zelene površine v grajenem okolju,
– (9) Usmeritve glede načinov urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti.
4. člen
(prehodne in končne določbe)
Prostorski akt je na vpogled na sedežu Občine Ilirska Bistrica.
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije, št. 350-00/2001-309 z dne 13. 7. 2004, sprejet na osnovi strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, št. 352-11-31/01 z dne 7. 7. 2004, o usklajenosti predloga odloka o spremembah in dopolnitvah planskih aktov Občine Ilirska Bistrica.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-04/03-231
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti