Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3442. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 2004, stran 9464.

Na osnovi 171. in 172. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna dne 12. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 2004
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 2004 (v nadaljevanju: prostorski planski akt Občine Postojna), ki ga je izdelala AGA – Atelje za geodezijo in arhitekturo d.o.o. Postojna, v juniju 2004.
(2) Prostorski planski akt Občine Postojna je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del prostorskega planskega akta Občine Postojna so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(sestavni deli prostorskega planskega akta Občine Postojna)
(1) Besedilo in grafični del prostorskega planskega akta Občine Postojna so sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo prostorskega planskega akta Občine Postojna obsega te vsebine:
1. cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in varstvom okolja,
2. kmetijstvo,
3. gozdarstvo,
4. vodno gospodarstvo,
5. rudarstvo,
6. naravna in kulturna dediščina,
7. zasnova turizma,
8. sanacija naravnih virov,
9. poselitev,
10. urbanistična zasnova za mesto Postojna,
11. programska zasnova za območje P7/S10 – Ovčje Staje, KS Postojna,
12. programska zasnova za območje P7/P13 – Kazarje, KS Postojna,
13. promet (ceste, železnice, letalski promet, kolesarstvo),
14. zveze,
15. energetika (oskrba z električno energijo, oskrba s plinom),
16. razvoj obrambe,
17. razvoj zaščite in reševanja,
18. program dodatnih nalog, raziskav, analiz, študij,
19. seznam ORI za občino Postojna.
(3) Grafični del prostorskega planskega akta Občine Postojna obsega:
Kartografski del v M: 25 000 in/ali na publikacijskih kartah
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 1 |Zasnova namenske rabe prostora          |M 1: 25 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 2 |Zasnova varstva kulturne dediščine        |M 1: 25 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 3 |Zasnova varstva naravne dediščine        |M 1: 25 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 4 |Zasnova agrarnih operacij            |M 1: 100 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 5 |Zasnova primarne rabe              |M 1: 100 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 6 |Zasnova upravljanja z vodami           |M 1: 100 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 7 |Zasnova ohranjanja in izboljšanja kakovosti   |M 1: 100 000 |
|     |naravnih virov                  |       |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 8 |Zasnova naselij in načinov urejanja       |M 1: 100 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 9 |Zasnova prometnega omrežja            |M 1: 100 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 10 |Zasnova omrežja zvez               |M 1: 100 000 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 11 |Zasnova energetskega omrežja – elektroenergetsko |M 1: 100 000 |
|     |omrežje                     |       |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
|Karta 12 |Zasnova energetskega omrežja – naftovodno in   |M 1: 100 000 |
|     |plinovodno omrežje                |       |
+---------+-------------------------------------------------+-------------+
Kartografsko dokumentacijo PKN 1:5 000 (49 kart PKN, M 1: 5 000)
Urbanistična zasnova mesta Postojna
Programska zasnova za območje P7/S10 – Ovčje Staje, KS Postojna
Programska zasnova za območje P7/P13 – Kazarje, KS Postojna
(4) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom občinskega sveta Občine Postojna, št. 03201-8/2004 z dne 12. 7. 2004, v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge prostorskega planskega akta Občine Postojna)
(1) Tekstualni del:
1. Programska zasnova za območje, ki se ureja z ZN Goričca – predlog P7/S11/1
2. Strokovne podlage za poselitev, ki jih je izdelala AGA d. o. o., Postojna in Projekt d. d., Nova Gorica v aprilu 2003
3. Utemeljitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Postojna v letu 2003, ki jih je izdelala Občina Postojna v januarju 2004 (za Območje postojnske kotline, Podnanoško območje, Zgornji del pivške kotline, Planinsko polje in Podgoro z utemeljitvijo ter obrazložitvijo razvojnih usmeritev Občine Postojna)
(2) Grafični del:
1. Programska zasnova za območje, ki se ureja z ZN Goričca – predlog P7/S11/1 (tekstualni in grafični del)
2. Strokovne podlage za poselitev, ki jih je izdelala AGA d. o. o., Postojna in Projekt d. d., Nova Gorica v aprilu 2003
3. Utemeljitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Postojna v letu 2003, ki jih je izdelala Občina Postojna v januarju 2004 (za Območje postojnske kotline, Podnanoško območje, Zgornji del pivške kotline, Planinsko polje in Podgoro z Utemeljitvijo ter obrazložitvijo razvojnih usmeritev Občine Postojna)
(3) Strokovne podlage, ki so jih pripravili posamezni nosilci planiranja po resornih pristojnostih
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|PODROČJE     |STROKOVNE PODLAGE     |STROKOVNA SLUŽBA       |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |Kategorizacija kmetijskih |               |
|         |zemljišč, Agro karta,   |Občina Postojna        |
|         |Zajem rabe kmetijskih   |Ministrstvo za kmetijstvo,  |
|kmetijstvo    |zemljišč 2002       |gozdarstvo in prehrano    |
|         |Program urejanja      |Kmetijsko gozdarska zbornica |
|         |kmetijskih zemljišč v   |Slovenije, Kmetijska     |
|         |Občini Postojna      |svetovalna služba Postojna  |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |              |Občina Postojna        |
|         |Gozdno gospodarski načrt, |Zavod za gozdove, Območna   |
|gozdarstvo    |Zajem rabe kmetijskih   |enota Postojna Ministrstvo za |
|         |zemljišč 2002       |kmetijstvo, gozdarstvo in   |
|         |              |prehrano           |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |Strokovne podlage za    |               |
|rudarstvo     |izkoriščanje mineralnih  |Občina Postojna,       |
|         |surovin          |Geološki zavod Slovenije   |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |              |Občina Postojna,       |
|poselitev     |Strokovne podlage za    |krajevne skupnosti, vaške   |
|         |širitev posameznih naselij |skupnosti           |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |Strokovne podlage za    |               |
|         |opredelitve območij    |Občina Postojna        |
|         |varovanja vodnih virov   |KOVOD Postojna        |
|vodno gospodarstvo|Strokovne podlage za    |Ministrstvo za okolje, prostor|
|         |urejanje vodnega režima  |in energijo RS        |
|         |Pregledni kataster     |MOPE, Agencija RSza okolje,  |
|         |komunalnih naprav     |Območna pisarna Koper     |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|rekreacija in   |              |Občina Postojna        |
|turizem      |              |Republika Slovenija      |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |NARAVOVARSTVENE SMERNICE – |               |
|         |za spremembe in dopolnitve |               |
|         |prostorskih sestavin    |               |
|         |dolgoročnega in      |Občina Postojna        |
|         |srednjeročnega plana    |Zavod Republike Slovenije za |
|naravna dediščina |občine Postojna      |varstvo naravne in kulturne  |
|         |(izdelal Zavod za varstvo |dediščine, Ljubljana     |
|         |naravne in kulturne    |Zavod RS za varstvo narave, OE|
|         |dediščine v Novi Gorici,  |Nova Gorica          |
|         |julij 2002)        |               |
|         |              |               |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE |               |
|         |-             |               |
|         |Strokovne podlage za    |               |
|         |spremembe in dopolnitve  |Občina Postojna        |
|         |prostorskih sestavin    |Zavod za varstvo kulturne   |
|         |dolgoročnega in      |dediščine Slovenije      |
|kulturna dediščina|srednjeročnega plana    |Zavod za varstvo kulturne   |
|         |Občine Postojna      |dediščine Slovenije OE Nova  |
|         |(izdelal Zavod za varstvo |Gorica            |
|         |naravne in kulturne    |               |
|         |dediščine v Novi Gorici,  |               |
|         |junij 2001)        |               |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |Analize razvojnih možnosti |Ministrstvo za okolje, prostor|
|         |za področje        |in energijo RS        |
|         |elektrogospodarstva    |Občina Postojna        |
|energetika    |Smernice in strokovne   |Elektro Primorska, Nova Gorica|
|         |podlage za področje    |ELES – Elektro Slovenija,   |
|         |plinovodnega omrežja    |GEOPLIN d.o.o., Ljubljana   |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |              |Občina Postojna        |
|         |              |Slovenske železnice      |
|         |Analiza razvojnih možnosti |Ministrstvo za promet in zveze|
|promet in zveze  |za področje prometa in   |Direkcija za ceste RS     |
|         |zvez            |RTV Slovenije – oddajniki in |
|         |              |zveze             |
|         |              |Telekom Slovenije       |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |              |Ministrstvo za obrambo, Sektor|
|obramba      |Strokovne podlage     |za civilno obrambo      |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
|         |Program urejanja      |               |
|         |kanalizacijskega omrežja  |Občina Postojna        |
|sanacije     |za posamezna in za skupine |KOVOD Postojna        |
|         |naselij          |MOP, URSVN Ljubljana MOP   |
|         |Evidenca divjih odlagališč |URSVN, izpostava Koper    |
+------------------+---------------------------+------------------------------+
5. člen
Prostorski planski akt Občine Postojna je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnih službah na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-20/97
Postojna, dne 12. julija 2004
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
PRILOGA:
– Prostorski planski akt Občine Postojna s prilogami


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti