Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3433. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru, stran 9426.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
V prostorskih sestavinah planskih dokumentov je območje ob Dolinski cesti v Kopru namenjeno delno stanovanjski gradnji in delno oskrbnim in storitvenim dejavnostim. Območja stanovanjske gradnje pokriva ZN »Nad Dolinsko«, ki je v fazi izvajanja, v postopku sprejemanja pa je ZN za stanovanjsko sosesko Olmo. ZN »Ob Dolinski« predvideva gradnjo obrtnih, trgovskih in drugih poslovnih objektov. Zaradi navedenih novogradenj se bo v vplivnem območju bistveno povečal promet, zato je potrebno ustrezno rekonstruirati oziroma prilagoditi novim razmeram tudi prometnice v tem območju.
Poleg Dolinske ceste se v območje lokacijskega načrta vključijo tudi ulica Istrskega odreda, Generala Levičnika in Oljčna pot, ki jih je prav tako potrebno rekonstruirati za predvideno povečanje prometa.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je rekonstrukcija:
– Dolinske ceste, kategorizirane deloma kot javna pot 679920 oziroma deloma lokalna cesta 179020,
– Ulice Istrskega odreda, lokalna cesta 179020,
– Ulice Generala Levičnika, javna pot 679910 in
– Oljčne poti, javna pot 679900.
Dolinsko cesto se rekonstruira od že rekonstruiranega dela do novo predvidene stanovanjske soseske v Olmu. Cesto se razširi in doda elemente (vsaj obojestranski pločnik in kolesarsko stezo) tako, da bo ustrezala predvidenemu povečanju prometa. Ukinjena parkirna mesta ob sedanji Dolinski cesti se nadomesti na novih lokacijah.
Glede na oceno povečanja prometa se predvidi tudi rekonstrukcija križišča Dolinske ceste s Cesto Istrskega odreda, Ceste Istrskega odreda, Ulice generala Levičnika in Oljčne poti.
Podrobno se ureditveno območje lokacijskega načrta določi na podlagi strokovnih podlag, ki določijo dejanski obseg rekonstrukcije oziroma nove ureditve predvidenih cest.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper,
– Ministrstvo za promet, DRSC, izpostava Koper, Ul. 15. maja 13.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec in pobudnik lokacijskega načrta je Mestna občina Koper.
Naročnik lokacijskega načrta je PSK Olmo, d.o.o., Vojkovo nabrežje 30, Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. LN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage se izdelajo v naslednjih vsebinah:
1. strokovne podlage glede naravnih in ustvarjenih danosti:
– prikaz obstoječega stanja cestnega omrežja in komunalne infrastrukture,
– prikaz vplivnega območja z obstoječim stanjem in predvidenimi ureditvami,
– prikaz lastništva znotraj obravnavanega območja,
– ocena sedanje prometne obremenitve (osnova je že izdelana Prometna študija (študija propustnosti križišč in mirujočega prometa v Olmu, izdelal PS Prostor, november 2003) z oceno bodočih prometnih obremenitev glede na predvidene zazidave v vplivnem območju ter predlogi za ukrepe na obravnavanem cestnem omrežju,
2. Analiza smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prometne ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev.
4. Idejna zasnova energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev, ki so predvideni v ali ob trasi obravnavanih cest ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
Izdelajo se lahko tudi dodatne strokovne podlage, če se v postopku ugotovi, da so potrebne oziroma jih zahteva pristojni nosilec urejanja prostora. Dodatne strokovne podlage zagotovi pripravljavec oziroma naročnik.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere naročnik. Naročnik lokacijskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta.
Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec ali naročnik naročita tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
5. Faze in roki za pripravo LN
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Faza                      |Nosilec      |Rok             |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Prostorska konferenca             |UOP        |junij 2004         |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Sprejem in objava programa priprave      |župan, UOP    |8 dni po prostor. konf.   |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora – pridobitev |UOP        |30 dni           |
|smernic                    |         |              |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in |načrtovalec    |junij – oktober 2004    |
|predloga LN                  |         |              |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Prostorska konferenca             |UOP        |november          |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Dopolnitev predloga v skladu z usmeritvami PS |načrtovalec    |7 dni            |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi  |župan       |7 dni pred pričetkom javne |
|                        |         |razgrnitve         |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z evidentiranjem |UOP, načrtovalec |november – december 2004  |
|vseh pisnih pripomb              |         |              |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Prva obravnava na OS              |župan, UOP    |december          |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Stališča do pripomb              |načrtovalec, UOP, |15 dni po zaključku javne  |
|                        |župan       |obravnave          |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga dokumenta z |načrtovalec    |15 dni po potrditvi stališč |
|upoštevanjem pripomb              |         |              |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora |UOP        |30 dni           |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem |župan,      |februar 2005        |
|svetu                     |UOP        |              |
+-----------------------------------------------+------------------+----------------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave
Naročnik, PSK Olmo, zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter sredstva za morebitno recenzijo LN.
7. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. 3503-72/2004
Koper, dne 22. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – corr., 58/03-ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Del piano di sito relativo alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica
Negli elementi territoriali dei documenti di piano la zona presso la Strada della Valle a Capodistria è in parte destinata all’edilizia residenziale ed in parte ai servizi ed al commercio. L’area prevista per l’edilizia residenziale è contemplata dal PE riferito alla “Zona sovrastante la Strada della Valle” che è in fase d’attuazione, mentre è in corso la procedura d’approvazione del PE riguardante la zona residenziale di Olmo. Il PE riferito alla “Zona presso la Strada della Valle” prevede la costruzione di fabbricati destinati alle attività artigianali, commerciali ed altre. La realizzazione dei suddetti interventi comporterà un aumento sostanziale del traffico, per questo motivo occorre ricostruire ovvero adeguare la viabilità al nuovo stato di cose.
Oltre alla Strada della Valle, il piano di sito si riferisce anche alla Via del Distaccamento istriano, Via del Generale Levicnik ed il Vicolo degli Olivi, i quali vanno risistemati onde poter far fronte al previsto incremento del traffico.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona interessata dall’intervento
Sono oggetto del piano di sito le ricostruzioni:
Della Strada della Valle, classificata, in parte, come strada pubblica 679920, ed in parte come strada locale 179020,
Della Via del Distaccamento istriano, strada locale 179020,
Della Via del Generale Levicnik, strada pubblica 679910 e
Del Vicolo degli Olivi, strada pubblica 679900.
La ricostruzione della Strada della Valle interessa il tratto compreso tra quello già ristrutturato e la prevista zona residenziale a Olmo. L’intervento prevede l’allargamento e l’aggiunta di alcuni elementi (almeno i marciapiedi su ambo i lati e la pista ciclabile). I parcheggi esistenti lungo l’attuale Strada della Valle saranno soppressi e sostituiti da altri, realizzati nei nuovi siti.
In funzione delle stime d’aumento del traffico si prevede anche la ricostruzione dell’incrocio tra la Strada della Valle, la Via del Distaccamento istriano, la Via del Generale Levicnik ed il Vicolo degli Olivi.
La zona interessata dal piano di sito è ulteriormente definita in funzione degli elaborati tecnici che determinano l’effettiva entità dell’intervento ovvero della nuova sistemazione delle strade di cui sopra.
3. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla fase preparatoria del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del piano di sito oltre che di esprimere il proprio parere riguardo alla proposta integrata, sono i seguenti:
L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
“Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
Il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per i servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
“Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
“Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
L’Istituto nazionale per la protezione del patrimonio naturale, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
Il Ministero della difesa, L’Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
Il Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 maggio 13.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZureP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono opinioni allo strumento urbanistico relativo al territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
L’ente che si fa carico della predisposizione ed il promotore del piano di sito è il Comune città di Capodistria, il quale sceglie il pianificatore e finanzia la compilazione del documento.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 180 della ZUreP-1. Il PS deve essere compilato nel rispetto dei contenuti stabiliti dalla legge e dai rispettivi decreti attuativi, come pure in osservanza del presente programma di predisposizione. Il piano di sito è elaborato anche in forma digitale in modo da consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
L’ente che si fa carico della predisposizione ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di preparazione e d’approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del progetto integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Elaborati tecnici e modalità d’acquisizione
La compilazione degli elaborati tecnici avviene in considerazione dei seguenti contenuti:
Elaborati tecnici riguardanti i beni naturali e quelli artefatti:
Stato di cose presenti nella viabilità e nell’infrastruttura a rete,
Stato di cose presenti nella zona d’influenza e le sistemazioni previste,
Situazione riguardo alla proprietà all’interno dell’area contemplata dal PS,
Valutazione del carico del traffico attuale (basata sullo Studio del traffico – scorrevolezza del traffico agli incroci e traffico stazionario a Olmo, elaborato dal PS Prostor, nel mese di novembre 2003) corredato della stima dei carichi futuri in funzione dei previsti interventi di costruzione nella zona d’influenza, come pure delle proposte d’interventi sulla rete stradale interessata,
Analisi delle direttrici fornite dagli enti preposti alla sistemazione territoriale.
Il progetto di massima della sistemazione della viabilità, avente carattere di una soluzione d'insieme architettonica, paesaggistica ed urbanistica,
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli impianti energetici, idrici e fognari, come
pure la sistemazione e le soluzioni di massima riferite ai provvedimenti volti a ovviare all’impatto
negativo sull’ambiente, sui beni naturali e sul patrimonio culturale.
Nel corso della procedura preparatoria possono essere realizzati degli elaborati tecnici aggiuntivi qualora se ne accerti la necessità ovvero se lo richiede l’ente competente, preposto alla sistemazione territoriale. Di tali elaborati tecnici aggiuntivi si fa carico l’ente preparatore ovvero il committente.
Gli elaborati tecnici sono realizzati dal pianificatore scelto dal promotore del piano di sito, il quale provvede anche ai documenti geodetici (piano geodetico corredato del catasto degli impianti a rete e dello schema parcellare) occorrenti alla compilazione del documento. L’ente incaricato di predisporre il PS può commissionare gli eventuali elaborati tecnici aggiuntivi, richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio, anche ad altre organizzazioni o esperti competenti.
5. Tempi di predisposizione dell’atto territoriale
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Fase                       |Ente competente  |Termine previsto     |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Conferenza istruttoria              |UAT        |Giugno 2004        |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Approvazione e pubblicazione del programma di  |Sindaco, UAT   |8 giorni dalla conf.   |
|predisposizione                 |         |Istruttoria        |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Invito agli enti preposti alla sistemazione   |UAT        |30 giorni         |
|territoriale – acquisizione delle linee     |         |             |
|direttrici                    |         |             |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Analisi delle direttrici, integrazione degli   |Progettista    |Giugno – ottobre 2004   |
|elaborati tecnici e della proposta del PS    |         |             |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Conferenza istruttoria              |UAT        |Novembre         |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Integrazione della proposta, in armonia con le  |Progettista    |7 giorni         |
|direttrici della CI               |         |             |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Deliberazione sull’esposizione al pubblico e sul |il Sindaco    |7 giorni precedenti    |
|dibattito pubblico                |         |l’esposizione al pubblico |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Esposizione al pubblico e dibattito pubblico con |UAT, pianificatore|Novembre – dicembre 2004 |
|il rilevamento di tutte le osservazioni scritte |         |             |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Presentazione dell’atto al consiglio comunale in |Sindaco, UAT   |Dicembre         |
|prima lettura                  |         |             |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Prese di posizione nei confronti delle      |Pianificatore,  |15 giorni dalla      |
|osservazioni                   |UAT, Sindaco   |conclusione del dibattito |
|                         |         |pubblico         |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Compilazione della proposta dell’atto integrata |Pianificatore   |15 giorni         |
|con le osservazioni               |         |dall’approvazione delle  |
|                         |         |prese di posizione    |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Acquisizione dei pareri forniti dagli enti    |UAT        |30 giorni         |
|preposti alla sistemazione del territorio    |         |             |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
|Seconda lettura in sede del Consiglio comunale  |Sindaco, UAT   |Febbraio 2005       |
+-------------------------------------------------+------------------+--------------------------+
6. Obblighi finanziari in ordine alla predisposizione di cui sopra
Il committente, PSK Olmo, provvede al reperimento dei fondi occorrenti alla realizzazione dei necessari elaborati tecnici e del piano di sito, compresi i rispettivi documenti geodetici.
L’ente preparatore, il Comune città di Capodistria, provvede ai fondi necessari allo svolgimento del procedimento (acquisizione delle linee guida e dei pareri dagli enti preposti alla sistemazione territoriale, pubblicazione della convocazione delle conferenze istruttorie ed altre pubblicazioni ufficiali e pubbliche), come pure i fondi finalizzati al finanziamento dell’eventuale recensione del PS.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore da subito.
N.: K3503-72/2004
Capodistria, 22. 6. 2004.
Il Sindaco
Boris Popovič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti