Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3450. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik dopolnjen v letu 2004, stran 9476.

Na podlagi 12., 27., 65. in 57. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in skladno z 12. in 45. členom Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik dopolnjen v letu 2004
(v nadaljevanju: Strategija prostorskega razvoja Občine Vojnik)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije zasnove prostorskega razvoja občine
Vsebinski razlogi pospešitve razvoja občine so v učinkovitejšem načrtovanju prometne in druge infrastrukture v občini, pospešenega razvoja tržnega gospodarstva, usmeritev razvoja dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da se zagotovijo pogoji za vzdržen in skladen razvoj v Občini Vojnik.
Pravno podlago za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja podajata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in Statut Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02)
2. Predmet in programska izhodišča strategije prostorskega razvoja občine
Predmet strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik je:
1. Določitev usmeritev za celovit in usklajen prostorski razvoj občine.
2. Načrtovanje zasnov prostorskih ureditev občinskega pomena in drugih prostorskih ureditev, ki imajo podlago v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Regionalnem razvojnem programu Savinjske statistične regije (SKTE 3) za obdobje 2002–2006.
Programska izhodišča so določena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, zlasti v poglavjih o razvoju poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine.
3. Okvirno ureditveno območje
Strategija prostorskega razvoja Občine Vojnik se pripravi za območje celotne občine.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi strategije prostorskega razvoja
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorske strategije podati smernice in strokovne podlage za njeno pripravo so:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo:
– področje poselitve,
– področje varstva okolja,
– področje ohranjanja narave,
– področje upravljanja z vodami,
– področje energetike,
– področje mineralnih surovin;
2. Ministrstvo za promet:
– Direktorat za letalstvo,
– Direktorat za civilno letalstvo,
– Direktorat za železnice,
– Javna agencija RS za železniški promet
– Direktorat za ceste,
– Direkcija Republike Slovenije za ceste;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Področje kmetijstva,
– Področje gozdarstva;
4. Ministrstvo za obrambo:
– Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine;
6. Ministrstvo za informacijsko družbo;
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
8. Ministrstvo za notranje zadeve;
9. Ministrstvo za gospodarstvo;
10. Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj;
11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
12. Zavod Republike Slovenije za gozdove;
13. Eles, d.o.o.;
14. Elektro Celje, d.d.;
15. Adriaplin d.d. Ljubljana;
16. Telekom Slovenije, d.d.
5. Naloge pripravljavca, udeležencev v postopku priprave, sprejemanja in izvajanja regionalne zasnove
Postopek priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik vodi Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik (v nadaljnjem besedilu: občina).
Pripravljavec strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik je odgovoren za zakonitost in koordinacijo priprave, pri čemer zlasti:
– pripravi predlog programa priprave,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora določenih s programom priprave, skrbi za usklajen potek izdelave strategije prostorskega razvoja in koordinacijo med občino, ministrstvi in izdelovalcem strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik,
– organizira in vodi prostorske konference, javne razgrnitve in javne obravnave,
– vodi spis postopka priprave in sprejemanja strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik.
Občina Vojnik vodi administrativne posle, koordinacijo izdelave, finančni inženiring in organizacijske posle. Njene naloge so zlasti:
– koordinacija dela in postopkov pri pripravi in sprejemanju strategije prostorskega razvoja; skrbeti mora za koordinacijo med Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za promet, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Javno agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj ter izdelovalcem,
– v skladu z zakonom izbere izdelovalca; izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z izvajalcem,
– v skladu z navodili pripravljavca, organizira prostorske konference in organizira javne obravnave,
– v skladu s podrobnejšo opredelitvijo delovnih korakov v posameznih fazah organizira usklajevalne delavnice.
Naloge izdelovalca strategije prostorskega razvoja občine Vojnik so zlasti naslednje:
– priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, ki se obravnavajo v na pristojnih organih,
– priprava predloga strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik,
– aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja dokumenta,
– priprava predloga stališč do pripomb, podanih v času javne razprave in v postopku sprejemanja,
– organizacija javnih delavnic, v okviru katerih se obravnava pripravljeno gradivo usklajeno s pripravljavcem.
Občinski svet ima zlasti naslednje naloge:
– v času javne razgrnitve obravnavajo predlog strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik in se do njega opredelijo,
– sprejmejo potrjeni predlog strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik.
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag
Pri pripravi strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik se morajo upoštevati že izdelane strokovne podlage, pridobljeni podatki o naravnih lastnostih prostora, strokovne podlage naravne in kulturne dediščine ter druga izdelana gradiva.
Strategija prostorskega razvoja Občine Vojnik mora biti usklajena s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se izdelovalcu posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki, če v tej obliki že obstajajo.
Izdelovalec strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik mora izdelati strokovne podlage v skladu s sprejeto in veljavno zakonodajo.
Geodetske podlage (v M 1:25.000 ter 1:5.000) za potrebe izdelave strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik zagotovi občina.
7. Roki priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Po objavi tega programa priprave v Uradnem listu RS, Občina Vojnik zaprosi vse nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki tega programa priprave, da posredujejo svoje smernice ali da potrdijo oziroma dopolnijo predhodno podane smernice, najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec strategije prostorskega razvoja izdela analizo smernic ter ob upoštevanju vseh predhodnih analiz izdela usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev po prejemu vseh smernic.
Izdelava strokovnih podlag in predloga strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik:
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 6. točki tega programa priprave.
– Pristojni organi obravnavajo strokovne podlage, obravnavajo variantne rešitve strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik in predlagajo varianto.
– Izdelovalec izdela predlog.
– Občina Vojnik organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) krajevnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti,
– Občinski svet obravnava in potrdi predlog strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik.
Javna razgrnitev in javne obravnave
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik na sedežu občine ter na sedežih krajevnih skupnostih. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Župan obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Občina Vojnik v sodelovanju z izdelovalcem v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Občina Vojnik v sodelovanju z izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Župan zavzame stališča glede upoštevanja predlogov in pripomb, pridobljenih v času javne razgrnitve.
Izdelava dopolnjenega predloga strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik:
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog strategije v skladu s sprejetimi stališči do predlogov in pripomb.
– Občina pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu strategije, najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet obravnava in poda predhodno mnenje k dopolnjenemu predlogu strategije.
Sprejem strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik
– Občinski svet, na predlog župana, s sklepom potrdi dopolnjeni predlog strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik.
Objava strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik
– Občina Vojnik objavi odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Vojnik v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik
Skupni stroški izdelave strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik, pripravo strokovnih gradiv zagotovi Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
9. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-356/2004-15
Vojnik, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti