Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3512. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za območje individualne stanovanjske gradnje, stran 9677.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) 7. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo, št. 2/99) je župan Občine Luče dne 6. 7. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za območje individualne stanovanjske gradnje
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev)
S tem programom se podrobneje določi:
– obseg sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad z oceno stanja in pravno podlago,
– vsebino sprememb in dopolnitev,
– nosilce urejanja prostora in druge, ki sodelujejo v pripravi sprememb in dopolnitev ter način njihovega sodelovanja,
– roke posameznih faz priprave in izdelave spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad,
– sredstva, potrebna za pripravo sprememb in dopolnitev in način pridobitve geodetskih podlog,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave lokacijskega načrta in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo izdelave sprememb in dopolnitev)
Vedno večje evidentirane potrebe v občini po raspoložljivih gradbenih parcelah za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov narekujejo čim ustreznejšo izrabo razpoložljivh prostih zazidljivih površin v naselju Luče. Ker površine predlagane za ureditev predstavljajo zaključeno celoto, se s spremembami in dopolnitvami Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, spremembe in dopolnitve Uradno glasilo ZSO, št. 3/98 in št. 5/00) – v nadaljnem besedilu: PUP za dele naselij, pričakuje pridobitev ustrezne parcelacije območja za zagotovitev primerne gostote poselitve, ustrezna zasnova infrastrukturnih objektov z obveznostmi priključevanja nanjo ter druge rešitve in ukrepe predvsem za varovanje okolja in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Luče (Uradno glasilo ZSO, št. 01/02) opredeljujejo predlagano območje v naselju Luče kot območje predvidene stanovanjske izgradnje, ki se ureja z izvedbenim prostorskim aktom.
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev)
S spremembo in dopolnitvijo PUP za dele naselij se predvidi primerna parcelacija, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter infrastrukturna rešitev območja, ki bo sprejemljiva za občane in predvsem za lastnike parcel območja ureditve. Območje predvidene ureditve je namenjeno individualnim stanovanjskim objektom, urejenim zelenim površinam in predvsem ustrezni prometni ureditvi že obstoječe poselitve obravnavanega območja.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev)
Predvidena ureditev obsega parcele št. 99, 100/1, 100/2, 100/3, 100/5, 100/6, 100/7, 100/9, 100/10, 100/11, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/38, 100/39, 100/40, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/48, 100/51, 100/52, 134/62, vse k.o. Luče med regionalno cesto Logarska dolina – Mozirje na jugu in nasipom vodotoka Savinje na severu.
5. člen
Spremembe in dopolnitve PUP za dele naselij se pripravi in izdela v tekstualnem in grafičnem delu v skladu z ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03), ZGO-1 in ZGO-1A (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04) ter podzakonskimi akti, zakonskimi predpisi drugih področij ter občinskimi odloki.
6. člen
(nosilci urejanja in drugi udeleženci)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij bodo sodelovali:
– načrtovalec sprememb in dopolnitev, ki ga izbere Občina Luče,
– organi in organizacije kot nosilci urejanja prostora s smernicami in mnenji:
– Občina Luče,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Sektor za varstvo okolja, Sektor za vodno gospodarstvo – ARSO območna enota Celje,
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – Izpostava Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Komunala Mozirje (vodovod, kanalizacija),
– PUP – Saubermacker Velenje (ravnanje z odpadki).
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja še drugih organov in organizacij, ki niso našteti v zgornjem odstavku, se le te pridobi v postopku priprave.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij nosilci urejanja prostora upoštevajo določila 30. člena ZureP-1 in podajo svoje smernice in mnenja v roku 30 dni. Kolikor ne podajo smernic in mnenj v predpisanem roku, se šteje, da jih nimajo.
Za smernice zaprosi nosilce urejanja Občina Luče, za mnenja k izdelanim spremembam in dopolnitvam pa zaprosi načrtovalec, ki je tudi pripravljalec sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij.
7. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– Spremembe in dopolnitve prostorkih planskih aktov občine (Uradno glasilo ZSO, št. 01/02),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, spremembe in dopolnitve Uradno glasilo ZSO, št. 3/98 in 5/00),
– priporočila prostorske konference,
– pridobljene smernice.
Potrebno je posebej obdelati naslednje tematske sklope in usmeritve:
– analiza stanja (naravne in grajene krajine, geologijo, morfologijo, funkcije),
– načrtovano prostorsko ureditev kot celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev,
– prometna rešitev,
– ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih, toplovodnih in drugih komunalnih ureditev,
– okoljevarstvene ureditve in rešitve z utemeljitvami,
– zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– načrt parcelacije,
– poročilo o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje.
Izdelava dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij.
8. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)
Strokovne podlage in rešitve načrtovane prostorske ureditve izdela v skladu s 158. členom ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje 130. člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) in je izbran v skladu z ZJN (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04).
Pripravljalec in načrtovalec poskrbita za strokovno rešitev prostorske ureditve v skladu z ZureP-1.
Potrebne geodetske podlage pridobi načrtovalec na Geodetski upravi.
9. člen
(roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev PUP)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij bo potekal po naslednjem terminskem planu, ki ni natančno definiran, ker je odvisen od pridobitve strokovnih podlag:
– po zaključeni prostorski konferenci župan s podpisom potrdi program priprave, ga objavi v Uradnem listu RS in na podlagi sprejetega programa priprave zaprosi nosilce urejanja za njihove smernice za načrtovanje,
– načrtovalec izbran v skladu z ZJN pridobi potrbne strokovne podlage in podlagi prispelih smernic pripravi ustrezne variantne rešitve predvidenih ureditev,
– načrtovalec v dogovorjenem roku s pripravljalcem pripravi gradivo za drugo prostorsko konferenco,
– 14 dni po zaključeni prostorski konferenci župan, na podlagi sklepa občinskega sveta javno razgrne osnutek za 30 dni, ter z objavo v Uradnem listu RS in z obvestilom na krajevno običajen način najmanj en teden pred razgrnitvijo seznani javnost s časom in krajem razgrnitve predloga in njegove javne obravnave,
– načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave v 5 dni po zaključeni javni razgrnitvi in jih posreduje županu,
– občinski svet se na predlog župana opredeli do strokovnih stališč na pripombe iz javne razgrnitve, načrtovalec pa poskrbi za pripravo usklajenega predloga v roku 15 dni in pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku,
– župan občine posreduje usklajene spremembe in dopolnitve odloka skupaj s zavzetimi stališči do pripomb, pripombami iz javne razgrnitve in obravnave ter s priporočili in mnenji nosilcev urejanja porostora v obravnavo in sprejem z odlokom,
– odlok objavi občina v Uradnem glasilu občine in začne veljati osmi dan po objavi.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev)
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad zagotovi občina.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 002-05/2004
Luče, dne 2. julija 2004.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti