Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3521. Odlok o predkupni pravici Občine Vitanje na nepremičninah, stran 9700.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 25. člena Statuta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 12. seji dne 26. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Vitanje na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Vitanje (v nadaljevanju: občine) na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Za območja poselitve in območja obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali deli teh območij v prehodnem obdobju, se do sprejetja Prostorske strategije Občine Vitanje in Prostorskega reda Občine Vitanje štejejo območja, ki so opredeljena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 – za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03).
3. člen
Predkupna pravica za območja zavarovanih naravnih vrednot se določa skladno z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 59/99, 30/00 in 116/02), predkupna pravica na območju priobalnega in vodnega zemljišča se določa skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 67/02), predkupna pravica etažnih lastnikov in solastnikov pa se določa skladno s Stvarnopravnim zakonikom (Uradni list RS, št. 87/02).
4. člen
Območja naselij iz prejšnjih odstavkov so vrisana v kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno tako, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi in so sestavni del tega odloka.
5. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
6. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled pri pristojnem organu Občine Vitanje.
7. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava. Občinska uprava se pred tem posvetuje z Odborom za premoženje, finance in gospodarska vprašanja.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 062-02-011/04
Vitanje, dne 26. marca 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti