Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3515. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjenega v letu 2004, stran 9686.

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110-5386/2002, 08 - popr./2003 in 58/03 - ZZK-1) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na 13. redni seji, ki je bila 24. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu 2004
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se ugotavlja skladnost prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s sprejetimi Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega v letu 2004, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 64/04 (v nadaljevanju: Prostorske sestavine plana občine).
2. člen
(ugotavljanje skladnosti)
(1) Sprejeti in ne izvedeni Ureditveni načrt, v skladu z »Odlokom o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek-Dolga brda (Uradni list RS, št. 60-2946/01)« je usklajen s Prostorskimi sestavinami plana občine.
(2) Sprejeti in ne izvedeni Lokacijski načrt, v skladu z »Odlokom o lokacijskem načrtu za krožišče „Pred mostom /Fara“ na Prevaljah, Uradni list RS, št. 99-5008/2002« je usklajen s Prostorskimi sestavinami plana občine.
(3) Sprejeta in delno izvedena Programska zasnova, v skladu s »Programsko zasnovo za ureditveni načrt Račel-Log, Uradni list RS, št. 51-2515/02« je usklajena s Prostorskimi sestavinami plana občine.
(4) Sprejeta in še ne izvedena Programska zasnova, v skladu s »Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik, Uradni list RS, št. 51-2516/02« je usklajena s Prostorskimi sestavinami plana občine.
3. člen
(ugotavljanje ne-skladnosti)
(1) Sprejeti in ne izvedeni Zazidalni načrt, v skladu z »Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta Zagrad na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 8/80-stran 92« je v celoti neusklajen s Prostorskimi sestavinami plana občine na posegih, ki se izvajajo v skladu z Prostorskimi sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji Srednjeročnega plana (v nadaljnjem SP)-Urbanistično zasnovi naselja Prevalje-Načini urejanja prostora (M 1: 5000, list št. 2).
(2) V sprejetih Prostorskih sestavinah plana občine je za obravnavano območje predviden drugačen način urejanja prostora.
4. člen
(ugotavljanje izvedenosti)
(1) Sprejeti in izvedeni zazidalni načrt, v skladu z:
1. »Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta individualne stanovanjske gradnje Gonje II na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 13/88-stran 256« in
2. »Odlokom o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Gonje II. na Prevaljah, Uradni list RS, št. 51-2514/02«
je v celoti izveden.
(2) Neusklajen je s Prostorskimi sestavinami plana občine na posegih, ki se izvajajo v skladu z Prostorskimi sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji SP-Urbanistično zasnovi naselja Prevalje-Načini urejanja prostora (M 1: 5000, list št. 2)
(3) V sprejetih Prostorskih sestavinah plana občine je za obravnavano območje predviden drugačen način urejanja prostora.
5. člen
(veljavnost občinskih prostorskih izvedbenih načrtov=OPIN)
Občinski prostorsko izvedbeni načrti in zazidalni načrti iz 2. člena tega odloka ostanejo v skladu z določili tretjega odstavka 174. člena ZUreP-1 v veljavi najdalj deset (10) let od uveljavitve Prostorskega reda občine Prevalje.
6. člen
(občinski lokacijski načrti – dokončanje začetih postopkov)
Začeti postopki za sprejem občinskih lokacijskih načrtov se nadaljujejo in končajo po določilih ZUreP-1.
7. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih načrtov=OPIN)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
1. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Zagrad na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 8/80-stran 92;
2. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta individualne stanovanjske gradnje Gonje II. na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 13/88-stran 256;
3. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Gonje II. na Prevaljah, Uradni list RS, št. 51-2514/02.
8. člen
(uporaba izvršilnih predpisov)
(1) Vsi posegi in ureditvi na navedenih območjih iz 7. člena se izvajajo v skladu z namensko rabo prostora in na način urejanja prostora, kot je ta opredeljen v Prostorskih sestavinah plana občine ter na podlagi tega odloka;
(2) Do sprejema Prostorskega reda občine Prevalje se za posege in ureditve na območjih iz 3. člena tega odloka uporabljajo določila:
A) devetnajstega(19.) člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št. 20/86;
B) četrtega(4.) člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št. 9/93;
(3) Do sprejema Prostorskega reda občine Prevalje se za posege in ureditve na območjih iz 4. člena tega odloka uporabljajo določila:
A) dvaindvajsetega(22.) člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št. 20/86;
B) petega(5.) in sedmega(7.) člena člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št. 9/93;
(4) Ne glede na določbe A. in B. iz prejšnjega odstavka pa predstavlja:
A) vsebina členov št. 3, 4 in 5 OPIN, opredeljenega v drugi podtočki prvega odstavka 4.točke tega odloka, obvezni dopolnilni del druge podtočke 22. člena;
B) vsebina členov št. 4, 6 in 7 OPIN, opredeljenega v drugi podtočki prvega odstavka 4. točke tega odloka, obvezni dopolnilni del 5. oziroma 7. člena.
9. člen
(uporaba risnih podlog)
Risne podlage, ki določajo območje Urbanistične zasnove občine Prevalje so sestavni del Prostorskih sestavin plana občine in so prikazane v kartografski dokumentaciji SP v merilu M 1: 5000 (lista PKN5 Ravne 18 in Ravne 19) in na risnem delu Urbanistične zasnove naselja Prevalje v merilu M 1: 5000 (karta #1/Namenska raba površin in karta #2/Načini urejanja prostora) le-tega.
10. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih odlokov o ugotavljanju skladnosti)
Z dnem objave tega odloka prenehata veljati:
A) Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov (PIA) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998, Uradni list RS, št. 38-1843/02;
B) Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998, Uradni list RS, št. 38-1844/02.
11. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0003/2004-10
Prevalje, dne 24. junija 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti