Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3492. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina, stran 9600.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina
1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV V OBČINI AJDOVŠČINA
1.1 Meje in opis naravnega prostora
Obdelajo se odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselij ter ter drugih posegih v prostor na območju občine Ajdovščina, razen za območja, za katera je sprejet veljavni prostorsko izvedbeni načrt, oziroma za katera veljajo določbe Sanacijskega PUP (Uradni list RS, št. 62/94).
Območja občine, za katera je predvidena izdelava PIN, se do sprejetja le-teh urejajo s tem odlokom.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi posebnih strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev bo načrtovalec poleg veljavnih zakonov in predpisov upošteval na območju veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.
2.2 Obseg priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev obsega:
– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,
– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,
– pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
– izdelavo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
– izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
– izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev ter spremljanje izdelave
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec PUP).
V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec PUP).
Pripravo strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.
3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
– strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZureP-1,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev mora Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z 41. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – področje rudarstva,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za promet, Družba za državne ceste,
– Ministrstvo za promet, Uprava za letalstvo,
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
– ELES, Elektro Slovenije d.o.o.,
– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
– Geoplin d.o.o. Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o.,
– GEOSS d.o.o.,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
– Občina Ajdovščina, občinske ceste in javne poti,
– vse tangirane krajevne skupnosti.
5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI
Pripravljalec PUP bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja PUP.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– pripravljalec PUP zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh po sprejemu programa priprave. Pripravljalec PUP zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejetja vloge;
– načrtovalec PUP izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic;
– delovna skupina za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga prostorskih ureditvenih pogojev
– pripravljalec oziroma načrtovalec PUP zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve;
– načrtovalec PUP izdela predlog prostorskih ureditvenih pogojev v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag;
– delovna skupina pregleda predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;
– načrtovalec PUP popravi predlog prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine;
– pripravljalec PUP 15 dni pred objavo javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev skliče prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v prostorih Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec PUP v sodelovanju s pripravljalcem PUP v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
– pripravljalec PUP obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;
– pripravljalec PUP v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec PUP v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje izdelave prostorskih ureditvenih pogojev proučita pripombe in predloge;
– pripravljalec PUP pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;
– pripravljalec PUP s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
– pripravljalec PUP zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec PUP izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec PUP zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– pripravljalec PUP pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;
– načrtovalec PUP pridobi mnenje delovne skupine za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v času pridobivanja mnenj;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec PUP izdela usklajen dopolnjen v 15 dneh.
Sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.
6. SPREJETJE ODLOKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ajdovščina, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti