Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3517. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug, stran 9691.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na svoji 12. redni seji dne 28. 6. 2004 določil
O D L O K
o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za poslovno, trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug, ki ga je izdelal IDEALL Projekt, d.o.o. Slovenska Bistrica pod št. projekta ID/PR/3/254/04. Projekt je sestavni del tega odloka in vsebuje:
– tekstualni del,
– grafične priloge,
– soglasja in mnenja.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
1696/11, 1696/13, 1696/12 1697/23, 1696/1, 1696/9, 1696/3, 1697/4, 1697/22 2567/3, 2567/1, 2566, 2508, 1695, 1696/10, 1696/6, 2567/2, 2564, 2565, vse k.o. Slovenska Bistrica.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Celotno območje je namenjeno poslovni, trgovski, storitveni dejavnosti s pripadajočimi spremnimi objekti, infrastrukturo, dostopi, cestnimi povezavami, manipulativnimi površinami in parkirišči. Objekti so locirani ob dostopnih in servisnih cestah, ki potekajo po sredini in okoli območja.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
4. člen
Lokacijski načrt je zasnovan na obstoječi parcelaciji.
Predvidena je faznost izvajanja pozidave. Posamezne faze se lahko prepletajo in dopolnjujejo. Našteti vrstni red posameznih faz ni obvezujoč.
Novi objekti so zasnovani ob servisnih cestah. Objekti so v načelu locirani 5 m od roba parkirišč. Prostor med parkiriščem za stranke in objektom mora biti tlakovan in služi za dostop strankam in zaposlenim. Kjer je možno so objekti locirani na parcelah tako, da omogočajo obvozno pot oziroma zagotavljajo manipulacijske površine okoli objekta.
Oblikovanje objektov:
Gradnja je lahko pritličja z največ eno medetažo ali etažo.
Objekti so zasnovani tako, da imajo ob osrednji cesti poslovne, storitvene, trgovske in pisarniške prostore. V nada­ljevanju objektov so predvideni skladiščni in spremni prostori. Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, kovinska ali klasična gradnja. Strehe o ravne ali z minimalnim naklonom, večinoma utopljene za venčnimi zidovi. Objekti so predvidene višine 7 – 10m. Fasade poslovnih delov objektov so predvidene čimbolj transparentno, steklo ali drugi sodobni materiali. Vhodi za stranke so poudarjeni, oziroma izpostavljeni po potrebi z nadstreški. Skladiščni in spremni deli objektov so obdelani enostavno s funkcionalno potrebno osvetlitvijo prostorov.
Okolje:
Vse proste površine, ki niso tlakovane, so zazelenjene in zasajene z nizkoraslim drevjem in grmovnicami. Dovozne ceste imajo javno razsvetljavo.
5. člen
Tolerance
Lokacijski načrt določa okvirne namembnosti, tlorisne in višinske gabarite objektov.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij objektov v skladu s potrebami tehnoloških postopkov posameznih investitorjev znotraj regulacijskih linij
– ureditve parkirnih površin za zaposlene in za vozni park na dvoriščni strani objektov se izvedejo skladno s potrebami investitorjev
– opredeljevanje natančnejših dejavnosti znotraj poslovno, trgovsko storitvenega centra, ki v tem trenutku še niso natančno opredeljene
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije faznosti lokacijskega načrta. Spremembe morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
6. člen
Prometno omrežje
Območje lokacijskega načrta je dostopno iz Žolgarjeve ulice in predvidene povezovalne ceste med krožiščem na AC izvozu Slovenska Bistrica jug in Žolgarjeve ulice. Znotraj območja, ki ga obravnava lokacijski načrt je predvidena osrednja prometnica, ki povezuje povezovalno cesto med krožiščem na AC izvozu Slovenska Bistrica jug in Žolgarjevo ulico in Žolgarjevo ulico.
Vse prometnice so projektirane tako, da omogočajo varen, tekoč in neoviran promet za osebna vozila, tovorna vozila, mirujoči promet in dostope za pešce.
7. člen
Vodovodno in hidrantno omrežje
Oskrba s pitno vodo
Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje.
Hidrantno omrežje
Za potrebe protipožarne zaščite je izvesti podzemne rezervoarje z zadostno količino vode za gašenje morebitnega požara.
Kanalizacijsko omrežje
Meteorna kanalizacija
Celotno območje predvidene pozidave je potrebno priključiti na novoprojektirano meteorno kanalizacijo, ki je ločena za vode s streh in cestnih površin oziroma parkirišč in manipulacijskih površin. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih, usedalnikih in lovilcih olja in bencina.
Fekalna kanalizacija
Nova kanalizacija bo priključena kanalizacijo, ki je povezana na kanalizacijski kolektor in osrednjo čistilno napravo Slovenska Bistrica.
Električno omrežje
Preko območja potekata dve trasi visokonapetostnih dalj­novodov z varovalnim koridorjem.
V območju urejanja se zgradi ustrezno nizkonapetostno kabelsko omrežje in je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za potrebe napajanja centra z električno energijo. Potrebna je izgradnja ustrezne nove transformatorske postaje ki bo locirana ob križišču nove povezovalne ceste in Žolgarjeve ulice.
Javna razsvetljava
Kablovodi javne razsvetljave bodo položeni ob servisnih cestah.
Telekomunikacijsko omrežje
V območju urejanja je potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko omrežje. Pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za dograditev TK omrežja.
Ogrevanje
V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin. V primeru realizacije večih faz hkrati je možna izgradnja skupne kotlovnice na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin.
8. člen
Tolerance
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno – tehnične dokumentacije, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo koncepta lokacijskega načrta.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
9. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz lokacijskega načrta v postopku pridobivanja gradbenih dovo­ljenj na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presoje vplivov na okolje.
Hrup
V severnem delu območja, ki meji na stanovanjske poselitvene površine, niso dovoljene naprave in objekti s tehnologijami, ki bi povzročale prekomerni hrup.
Zrak
Predvidena dejavnost v objektih ne sme prekomerno onesnaževati zraka. Kot energetski vir je predvideno kurilno olje ali plin. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.
Vode
Pred izpustom meteornih vod v vodotok jih je potrebno očistiti skladno z veljavnimi predpisi. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih lovilcih olja in bencina.
Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov je potrebno do obstoječe kanalizacije izvesti v vodotesni izvedbi.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v pokritih skladiščih v skladu z zakonodajo.
Odpadki
Vsak objekt na območju mora biti opremljen s predpisanim z zabojnikom ali kesonom za komunalne odpadke.
Posebne odpadke, odpadke večjih količin, večje količine embalaže je potrebno predhodno ustrezno kompaktirati.
Požarna varnost
V lokacijskem načrtu so upoštevani pogoji 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) Upoštevan je tudi Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Dovozi do posameznih objektov na območju pozidave so urejeni tako, da omogočajo dovoz gasilskim in interventnim vozilom in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti, obstoječimi in predvidenimi, zagotavljajo požarno varnost.
Požarno vodo je zagotoviti z izgradnjo nadzemnih hidrantov na novozgrajenem sekundarnem vodovodnem omrežju, ki se napaja iz lastnih podzemnih rezervoarjev s pripadajočo tehnologijo.
VII. ETAPNOST GRADITVE
10. člen
Lokacijski načrt omogoča etapno izvajanje. Po izgradnji primarne prometne, komunalne in energetske infrastrukture je možna etapna gradnja v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi posameznih investitorjev.
Površine, ki ne bodo realizirane v predvideni fazi, morajo biti vizuelno urejene.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
11. člen
Pri izvajanju posegov v prostor se morajo upoštevati pogoji soglasij, ki so sestavni del tega zazidalnega načrta.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
12. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati:
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec upoštevati določila lokacijskega načrta.
Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti lego obstoječih komunalnih in energetskih naprav, jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji upravljavcev.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja lokacijskega načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta, je potrebno le-tega novelirati.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
X. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/12-5/2004
Slovenska Bistrica, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti