Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3520. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Vitanje za leto 2003, stran 9699.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/ in 124/00), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2003.
2. člen
Proračun Občine Vitanje je za leto 2003 realiziran v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisoč SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+74)            259.999
   Tekoči prihodki (70+71)               96.121
70  Davčni prihodki                   92.217
   700 Davki na dohodek in dobiček           71.077
   703 Davki na premoženje               12.496
   704 Domači davki na blago in storitve        8.644
71  Nedavčni prihodki                   3.904
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                  1.243
   711 Takse in pristojbine                919
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki             1.742
72  Kapitalski prihodki                   86
   722 Prihodki od prodaje zemljišč            86
   730 Prejete donacije                  632
74  Transferni prihodki                 163.160
   740 Transferni prihodki              163.160
 
                           v tisoč SIT
II.  Skupaj odhodki                   255.426
40  Tekoči odhodki                   111.651
   400 Plače in drugi izdatki             25.302
   401 Prispevki delodajalca za socialno varnost    3.605
   402 Izdatki za blago in storitve          81.311
   409 Rezerve                     1.433
41  Tekoči transferi                   98.837
   410 Subvencije                    7.402
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    64.757
   412 Transferi neprofitnim organizacijam       10.788
   413 Drugi tekoči domači transferi          15.890
42  Investicijski odhodki                44.938
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       44.938
 
III. Presežek prihodkov nad odhodki             4.573
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev            1.374
75  Prejeta vračila danih posojil             1.374
   750 Prejeta vračila danih posojil          1.374
 
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   441 Povečanje kapitalskih deležev
 
VI.  Prejeta minus dana posojila              1.374
   (IV-V)
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje
 
VIII. Odplačilo dolga                    3.442
   550 Odplačilo domačega dolga             3.442
IX/2 Neto odplačilo dolga                 3.442
   (VIII-VII)
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih         2.505
   (I+IV+VII-II-V-VII)
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vitanje je izkazana v bilanci prihodkov in izdatkov proračuna, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Vitanje konec leta 2003 zanaša 5.376 tisoč SIT in se vključi v proračun Občine Vitanje za leto 2004 za kritje obveznosti iz leta 2003.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-06/04
Vitanje, dne 18. junija 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti