Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3473. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas, stran 9504.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odsekom hitre ceste na Dolgo vas (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Državni lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod številko projekta 5439, julija 2004.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odsekom hitre ceste na Dolgo vas (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izved­be, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in na Občini Lendava.
(3) Oznake, navedene v 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 31., 32., 34. in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta. Oznake deviacij in objektov se navezujejo na oznake odsekov avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani trajni objekti (območje trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas) ter parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po izvedbi le tega pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje sanacije melioracijskih območij ter območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas).
(2) Območje trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Banuta:
453/1;
– k.o. Čentiba:
4331, 4335, 4338, 4341, 4342/1, 4342/2, 4342/3, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350/2, 4353/2, 4358, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4366, 4368, 4369, 4370, 4371, 4374, 4375/2, 4376/2, 4377, 4378, 4379, 4576, 4577/1, 4577/2, 4585, 4586, 4590/1, 4595, 4596, 4597/1, 4597/2, 4603, 4659, 4660, 4671/1, 4671/2, 4671/3, 4671/4, 4671/7, 4675/2, 4675/3;
– k.o. Dolga vas:
222, 289, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 294/2, 294/3, 295/2, 295/3, 296/2, 296/3, 297/2, 297/3, 298/2, 298/3, 299/2, 299/3, 300/2, 300/3, 301/2, 301/3, 302/2, 302/3, 303/2, 303/3, 304/2, 304/3, 305/2, 305/3, 306/2, 306/3, 307/2, 307/3, 308/2, 308/3, 309/2, 309/3, 310/2, 310/3, 311/2, 311/3, 312/2, 312/3, 313/2, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 364/2, 364/3, 386/2, 387/2, 399, 400, 688/2, 689/1, 690/1, 690/2, 691/1, 691/3, 691/5, 692/1, 692/2, 692/3, 693/1, 693/2, 693/3, 694/1, 694/2, 824/2, 825/1, 825/2, 826/1, 826/2, 827/2, 828/1, 828/2, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 835/1, 835/2, 836/2, 837/1, 837/2, 838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 840/2, 841/1, 841/2, 842/1, 842/2, 843/1, 843/2, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 847/1, 847/2, 848/1, 848/2, 849/2, 850/1, 850/2, 851/1, 851/2, 852/1, 852/2, 853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859/1, 859/2, 860/1, 860/2, 861/2, 862/2, 863/2, 864/2, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 867/2, 868, 919, 922, 923, 925/1, 925/2, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956/1, 956/2, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 970, 984, 985, 986, 989, 990/1, 991/1, 999, 1297, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1324/2, 1324/3, 1325/4, 1325/5, 1325/6, 1325/7, 1325/8, 1325/9, 1326/3, 1326/4, 1326/5, 1327/2, 1327/3, 1328/2, 1328/3, 1329/2, 1329/3, 1330/2, 1330/3, 1331/2, 1331/3, 1332/2, 1332/3, 1333/2, 1333/3, 1334/2, 1334/3, 1335/2, 1335/3, 1336/2, 1336/3, 1337/2, 1337/3, 1338/2, 1338/3, 1339/2, 1339/3, 1340/2, 1340/3, 1341/2, 1341/3, 1342/2, 1342/3, 1343/2, 1343/3, 1344/2, 1344/3, 1345/3, 1346/2, 1347/2, 1348/2, 1350/2, 1351/3, 1353/2, 1355/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377/1, 1377/2, 1378/2, 1379/2, 1380/2, 1381/2, 1382/2, 1383/2, 1384/2, 1385/2, 1386/2, 1387/2, 1388/2, 1388/3, 1389/2, 1389/3, 1390/2, 1390/3, 1391/2, 1391/3, 1391/4, 1392/1, 1393/2, 1394/1, 1394/2, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427/2, 1428/2, 1429/2, 1430/2, 1431/2, 1432/2, 1433/2, 1434/2, 1435/2, 1436/2, 1437/2, 1438/2, 1439/2, 1440/2, 1441/2, 1442/2, 1443/2, 1444/2, 1445/2, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541/2, 1542/2, 1543, 1549, 1558, 1561, 1562, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2, 2058/2, 2059/1, 2059/2, 2061/2, 2062/2, 2063/2, 2063/3, 2064/2, 2065/1, 2065/2, 2066/2, 2067/2, 2068/2, 2069/2, 2070/2, 2071/1, 2071/2, 2073/2, 2074/2, 2074/3, 2074/4, 2075/1, 2075/3, 2075/4, 2076/1, 2076/2, 2077/1, 2077/2, 2078, 2150, 2153, 2154/2, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182/1, 2182/2, 2182/3, 2183, 2184, 2185, 2186/1, 2186/2, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198/2, 2199/2, 2200/2, 2201/2, 2201/3, 2202/2, 2203/2, 2204/2, 2205/2, 2206/2, 2207/2, 2207/3, 2208/1, 2208/2, 2208/3, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2212/1, 2212/2, 2212/3, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2214/2, 2214/3, 2215/1, 2215/2, 2215/3, 2216/2, 2216/3, 2217/2, 2217/3, 2218/2, 2218/3, 2219/2, 2219/3, 2220/2, 2220/3, 2221/2, 2221/3, 2222/2, 2222/3, 2223/3, 2223/4, 2223/5, 2223/6, 2224/1, 2224/2, 2224/3, 2225/2, 2225/3, 2226/2, 2226/3, 2227/2, 2227/3, 2228/2, 2228/3, 2229/2, 2229/3, 2230/2, 2230/3, 2231/2, 2231/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2233/1, 2233/3, 2233/4, 2233/5, 2233/6, 2234/1, 2234/2, 2235/2, 2236/1, 2236/2, 2237/1, 2237/2, 2238/1, 2238/2, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241/2, 2242/2, 2243/2, 2244/2, 2245/2, 2246/2, 2247/2, 2248/2, 2249/3, 2249/4, 2250/2, 2251/2, 2252/2, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2269, 2270, 2271, 2274, 2275, 2281/2, 2282/2, 2284/2, 2285/2, 2286, 2287/2, 2288/2, 2288/3, 2289/2, 2289/3, 2290/2, 2290/3, 2291/2, 2291/3, 2292/2, 2292/3, 2293/2, 2294/2, 2295/2, 2296/2, 2297/2, 2298/2, 2299/2, 2323, 2351/1, 2352/1, 2355/2, 2362, 2363, 2371/3, 2372, 2420, 2421, 2422/3, 2422/4, 2423/2, 2424/2, 2425/2,2426, 2427, 2593/2, 2594/1, 2595, 5449/1, 5449/2, 5449/3, 5450/1, 5450/2, 5454/1, 5454/2, 5454/3, 5461/1, 5461/2, 5462/1, 5462/2, 5462/3, 5463/1, 5463/2, 5463/3, 5463/4, 5463/5, 5463/6, 5466/1, 5466/2, 25467/1, 5467/3, 5469/1, 5469/2, 5469/3, 5489, 5508/1, 5508/2, 5508/3, 5508/4, 5508/5, 5508/6, 5508/7, 5508/8, 5508/9, 5508/10, 5508/11, 5508/12, 5508/16, 5511/1, 5511/2, 5512/1, 5512/2, 5512/3, 5512/4, 5512/5, 5512/6, 5512/7, 5512/8, 5513/2, 5514/1, 5514/2, 5514/3, 5514/4, 5514/5, 5514/6, 5515/1, 5515/2, 5515/4, 5515/5, 5516, 5520, 5521/1, 5521/2, 5522/1, 5522/2, 5522/3, 5522/4, 5523/1, 5523/2, 5523/3, 5523/4, 5524, 5525, 5527/2, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5717, 5719, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734;
– k.o. Dolina:
2372/1, 2372/2, 2373/1, 2373/2, 2749, 2759/1, 2764, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3058, 3059, 3062, 3063, 3065, 3112, 3113, 3139, 3151, 3152, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 3162, 3163, 3166/1, 3169, 3172;
– k.o. Lakoš:
570, 603/1, 618, 619/2, 620, 621, 622, 623/1, 623/2, 623/3, 623/6, 623/9, 623/10, 623/12, 623/13, 624/3, 906, 907/1, 907/2, 908/1, 908/3, 908/4, 908/5, 909, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 929, 930, 933, 934, 3926, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3943/1, 3943/2, 3944/1, 3944/2, 3945/1, 3945/2, 3951, 3954, 3958, 3959, 3960, 3962, 3964, 3965, 3966, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3967/4, 3967/5, 3967/6, 3968, 3971, 3972, 3973, 3975, 3976, 3977, 3978, 4012, 4314/1, 4314/2, 4330, 4335, 4367/1, 4367/7, 4367/9, 4368/9, 4368/10, 4368/11, 4368/12, 4369/1, 4369/2, 4369/3, 4369/4, 4373/1, 4373/2, 4373/3, 4373/4, 4375;
– k.o. Lendava:
121/2, 121/3, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/10, 148/11, 148/12, 148/13, 148/14, 148/16, 364/2, 366, 707/1, 707/2, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 707/8, 707/9, 707/10, 707/11, 707/12, 707/13, 707/14, 707/15, 707/16, 707/17, 707/18, 707/19, 707/20, 707/21, 707/22, 707/23, 707/24, 707/25, 707/26, 707/27, 708, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 712/5, 712/6, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 713/5, 713/6, 713/7, 713/8, 714/1, 714/2, 714/3, 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 715/5, 715/6, 715/7, 716/1, 716/2, 716/3, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 718/4, 718/5, 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 720/1, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 729/1, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732/1, 732/8, 732/9, 823/2, 823/5, 824/2, 824/3, 829/2, 829/3, 829/4, 829/7, 829/8, 939, 940, 944, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1042/2, 1044/1, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1744, 1746, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 2303/4, 2311, 2312/1, 2312/2, 2312/3, 2312/4, 2312/8, 2344, 2345, 2346, 2372, 2649, 2650, 2653, 2654, 2658, 2660, 2665, 2666, 2667, 2690/1, 2696/2, 2696/3, 2697/2, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2713, 6229, 6364/1, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369/1, 6369/2, 6370, 6390, 6394, 6395, 6427/1, 6602/1, 6602/2, 6602/4, 6603/1, 6603/2, 6603/3, 6603/5, 6603/6, 6603/7, 6604/1, 6604/2, 6604/3, 6605/2, 6605/3, 6605/4, 6615/1, 6615/2, 6615/3, 6628, 6632, 6633, 6634/1, 6634/2, 6635/1, 6635/2, 6635/3, 6636, 6639, 6640, 6648/1, 6648/2, 6648/3, 6648/4, 6648/5, 6649/1, 6649/2, 6649/3, 6657, 6659, 6672, 6685, 6703, 6706/1, 6724, 6726/1, 6726/2, 6726/3, 6726/5, 6726/6, 6726/7, 6726/8, 6726/9, 6729/1, 6729/2, 6729/3, 6729/4, 6729/5, 6729/6, 6729/7, 6736/2, 6736/4, 6736/5, 6737, 6738/1, 6738/2, 6738/3, 6739/1, 6739/2, 6739/3, 6739/4, 6740, 6744/1, 6744/2, 6744/3, 6744/5, 6744/6, 6744/7, 6744/8, 6745/1, 6746/1, 6746/2, 6746/3, 6746/5, 6746/6, 6746/7, 6752/1, 6752/2, 6752/3, 6752/6, 6752/7, 6752/8, 6753, 6754/3, 6755/1, 6755/2, 6757, 6758, 6759, 6760/1, 6760/2, 6762/1, 6762/2, 6764, 6765, 6766/1, 6766/2, 6766/3, 6767/1, 6767/2, 6768/2, 6768/3, 6768/4, 6768/5, 6769/4, 6769/5, 6778, 6779/1, 6782/2, 6782/3, 6790, 6792, 6794, 6795;
– k.o. Petišovci:
31, 34, 100, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 186, 187, 192, 193, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 225, 226, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 275, 276, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 499/1, 499/2, 501, 502, 503/1, 503/2, 504, 505, 506, 507, 509, 513/2, 525/1, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 540, 545, 546, 550, 551, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564/1,564/2, 564/3, 564/5, 566, 567, 570, 571, 574, 575, 577/1, 577/2, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 620/1, 620/2, 628, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 640, 641, 644, 645, 649, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1550/4, 1551, 1552, 1555, 1574/1, 1576, 1577, 1578/1, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2, 1582, 1583, 1584, 1585/1, 1585/2, 1599, 1600, 1603, 1604, 1606, 1607, 1609, 1618, 1619, 1621, 1688, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/4, 1705/5, 1706/1, 1706/2, 1707, 1739, 1741, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4165, 4166/1, 4174, 4176, 4192/1, 4193, 4207, 4212;
– k.o. Pince:
2665/1, 2665/2, 2667, 4522, 4595, 4596, 4597, 4598, 4643, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4673/1, 4673/2, 4674, 4675, 4676, 4677/1, 4677/2, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4689, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4713, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4747, 4750, 4753, 4778, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4800, 4802/1, 4803, 4806/1, 4807, 4810, 4812/1, 4813, 4815/1, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825/2, 4825/4, 4831, 4841, 4842, 4852, 4853, 4854, 4895.
(3) Območje sanacije melioracijskih območij obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Dolga vas:
222, 2351/1, 2352/1, 5489, 5513/1, 5513/2, 5514/1, 5514/3, 5520, 5521/1, 5521/2;
– k.o. Lakoš:
623/1, 623/3, 623/4, 623/5, 623/9, 623/11, 623/12, 623/13, 623/14, 624/1, 624/2, 625, 626/1, 626/2, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 957, 958, 962, 978, 981, 989, 990/2, 999, 1001/1, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1006/2, 1009/2, 3852, 3853, 3854, 3855, 3866, 3869, 3876, 3878, 3879, 3880, 3883, 3884, 3887, 3889, 3890, 3892, 3896/1, 3896/2, 3897, 3899, 3901, 3902, 3904, 3907/1, 3914, 3917, 3922/1, 3922/2, 3926, 3928, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3940, 3943/1, 3944/1, 3945/1, 3951, 3952, 3953, 3954, 3958, 3959, 3960, 3967/1, 3967/3, 3968, 3971, 3972, 3973, 3975, 3976, 3977, 3978, 3981, 3982, 3983, 3984, 3986/1, 3986/2, 3986/3, 3986/4, 3987, 3989, 4058, 4060, 4330, 4367/1, 4367/4, 4367/5, 4367/6, 4367/7, 4367/8, 4367/9, 4368/1, 4368/2, 4368/3, 4368/4, 4368/5, 4368/6, 4368/7, 4368/8, 4368/9, 4368/10, 4368/12, 4373/1, 4373/2, 4373/4, 4373/5, 4373/6, 4375;
– k.o. Lendava:
721/1, 721/2, 723, 1733, 1734, 1735.
(4) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) vodovod:
– k.o. Dolga vas:
622/3, 623/3, 624/3, 625/3, 630/4, 635/4, 638/2, 638/6, 638/7, 638/11, 664/5, 688/2, 689/1, 691/4, 692/2, 692/4, 693/2, 693/4, 1324/3, 1325/5, 5469/1, 5469/2, 5576;
– k.o. Lendava:
1035, 1676/2, 1676/5, 1702/3, 1819, 6659, 6771, 6772, 6775, 6776, 6779/1;
– k.o. Pince:
4736, 4737;
b) Kanalizacija:
– k.o. Lakoš:
575, 586, 601, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1, 604/2, 618, 623/6, 623/10, 628, 630, 632, 4314/1;
– k.o. Lendava:
732/1, 732/7, 732/8, 732/9, 732/2, 738/15, 738/16, 738/18, 738/19, 823/2, 823/3, 823/5, 824/2, 6363, 6364/1, 6364/2, 6364/3, 6364/4, 6365, 6648/1, 6649/1, 6649/2, 6659, 6765;
– k.o. Petišovci:
268, 373, 374, 1983/1, 2001, 4156/1, 4156/8, 4156/9, 4159, 4163;
c) elektroenergetsko omrežje – visokonapetostni vodi:
– k.o. Dolga vas:
1331/3, 1332/3, 1333/3, 1336/2, 1337/2, 2155, 2156, 2157, 2158, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2181, 2182/1, 2182/2, 2182/3, 2183, 2223/3, 2223/5, 2224/2, 2884, 5449/3, 5463/6, 5515/1, 5515/2, 5527/2;
– k.o. Dolina:
2372/1, 2372/2, 2373/1, 2988, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3113;
– k.o. Lakoš:
623/13, 914, 915, 4093, 4096, 4363, 4364, 4367/10, 4371, 4372;
– k.o. Lendava:
121/2, 130, 132, 133, 136, 139, 148/1, 148/7, 148/10, 148/18, 704, 707/1, 707/2, 707/3, 724, 725, 732/1, 732/2, 732/7, 732/8, 824/2, 829/2, 1738, 2296, 2300, 2303/3, 2311, 2344, 2368, 6602/1, 6604/1, 6605/2, 6648/1, 6724, 6726/1, 6728/2, 6729/1, 6740, 6743, 6744/3, 6746/1, 6752/1, 6759, 6761/2, 6762/2, 6763/2, 6764, 6767/1;
– k.o. Petišovci:
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 159, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 245, 1550/4, 1553, 1736, 1738, 1743, 1744;
– k.o. Pince:
4522, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4673/1, 4674, 4675, 4676, 4695, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4727, 4895;
č) elektroenergetsko omrežje – nizkonapetostni vodi:
– k.o. Dolga vas:
684/2, 685, 688/2, 5469/2;
– k.o. Petišovci:
1603;
– k.o. Pince:
4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727;
d) javna razsvetljava:
– k.o. Dolga vas:
272, 293/7, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2148, 2149, 2150, 5450/2, 5462/2, 5462/3;
– k.o. Lakoš:
603/1, 618, 620, 4314/1;
– k.o. Lendava:
732/1, 1033/1, 1035, 1044/1, 6602/2, 6649/1, 6649/2;
– k.o. Pince:
4782, 4820;
e) plinovod:
– k.o. Lendava:
6369/2, 6649/2, 6649/3;
– k.o. Lakoš:
623/1, 623/6, 623/10, 624/1, 626/2, 4314/1;
f) naftovod:
– k. o. Petišovci:
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 244, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 268, 283, 284, 289, 356, 361, 380, 381, 382, 383, 562, 563, 564/1, 564/5, 566, 567, 570, 571, 574, 577/1, 577/2, 578/1, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 598, 599, 600, 601, 620/1, 620/2, 624, 625, 626, 627, 628, 631, 632, 636, 637, 640, 641, 644, 1545, 1549, 1550/2, 1550/3, 1551, 1552, 1553, 1583, 1584, 1585/1, 1585/2, 1599, 1603, 4159, 4161, 4163;
g) telekomunikacijsko omrežje:
– k.o. Dolga vas:
293/7, 638/11, 691/3, 691/4, 692/2, 693/2, 694/2, 953, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 1329/2, 1330/2, 1331/2, 2157, 2158, 2159;
– k.o. Čentiba:
4379;
– k.o. Lakoš:
623/6, 623/10, 628, 4314/1;
– k.o. Lendava:
823/5, 829/4, 829/7, 6229, 6369/2, 6649/2, 6649/3, 6672, 6685, 6760/2;
– k.o. Petišovci:
525/1;
– k.o. Pince:
1919/1, 4556, 4575, 4576, 4598, 4673/1, 4675, 4676, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4895;
h) kabelsko razdelilni sistem:
– k.o. Lakoš:
575, 586, 601, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1, 604/2, 618, 623/6, 623/10, 628, 630, 632, 4314/1;
– k.o. Lendava:
732/1, 732/2, 732/7, 732/8, 732/9, 823/3, 823/5, 6229, 6364/1, 6364/2, 6364/3, 6365, 6369/2, 6648/1, 6649/1, 6649/2, 6659, 6672, 6685, 6759, 6765;
– k.o. Petišovci:
68, 373, 374, 4163;
– k.o. Čentiba:
2499, 2502, 2501, 2500, 2495, 2494, 1484.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas z naslednjimi spremljajočimi objekti in ureditvami: deviacije cest in poti, viadukt, nadvozi, podvozi, mostovi, razcep, objekti za odvodnjavanje in čiščenje, priključki, obojestranski spremljajoči objekt tipa 2 »Pince«, mednarodni mejni prehod »Pince«;
b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč;
c) območja ureditve oziroma prestavitve obstoječih vodotokov in ureditev regulacij;
č) območje ureditve melioracijskih sistemov;
d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav,
e) območja okoljevarstvenih ukrepov.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(osnovne usmeritve)
V državnem lokacijskem načrtu so obravnavani odseki avtoceste Lendava–Pince (v nadaljnjem besedilu: avtocesta) in hitre ceste na Dolgo vas (v nadaljnjem besedilu: hitra cesta) z naslednjimi oznakami:
– 0814: odsek avtoceste od razcepa Dolga vas do avtocestnega priključka Lendava,
– 0816: odsek avtoceste od avtocestnega priključka Lendava do mednarodnega mejnega prehoda »Pince«,
– 0183: razcep Dolga vas,
– 0815: odsek hitre ceste od avtocestnega razcepa Dolga vas do mednarodnega mejnega prehoda »Dolga vas«.
6. člen
(tehnični elementi odsekov avtoceste 0814 in 0816)
(1) Avtocesto se izvede kot štiripasovnico z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom.
(2) Horizontalni potek: dolžina trase avtoceste je 13.671 km. Trasa se prične v km 0+000 pred avtocestnim razcepom Dolga vas. V km 1+500 se vklopi v obstoječo traso obvoznice Lendava, ki predstavlja del G I-3 Lipovci–Dolga vas (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Lendava) in poteka ob Kobiljskem potoku proti jugu. Nato prečka reko Ledavo in potok Črnec do priključka Lendava vzhodno od Dolnjega Lakoša ter v nadaljevanju proti jugu z viaduktom prečka železniško progo Lendava–Čakovec. Južno od objektov rafinerije Nafta Lendava se trasa obrne proti vzhodu in prečka severni del starega termalnega kopališča in poteka v nadaljevanju južno od zaselka Zatak, kjer ponovno prečka Ledavo. Nato poteka mimo območja Dolinskih pašnikov ter se južno od Pinc zaključi na novem mednarodnem mejnem prehodu »Pince«. Pred mednarodnim mejnim prehodom »Pince« je načrtovan obojestranski spremljajoči objekt tipa 2 »Pince«. Od razcepa Dolga vas do Doljnega Lakoša se obstoječa obvoznica Lendava z izgradnjo dveh dodatnih voznih in enega odstavnega pasu na vzhodni strani dogradi v avtocesto.
(3) Vertikalni potek: v začetnem delu avtocesta prečka Radmožanski zadrževalnik, niveleta avtoceste je nad gladinami visokih vod Radmožanskega zadrževalnika. Nivelata se vklaplja v niveleto obstoječe obvoznice Lendava z vzdolžnim padcem 0,0675%. Do Doljnega Lakoša sledi niveleti obvoznice Lendava in je v območju priključka Lendava najnižja. Nato se niveleta vzpne z 0,3% nagibom in se znova spusti v nagibu 0,2%. Obstoječo železniško progo Lendava–Čakovec prečka trasa z vzponom in padcem 2%. Za progo v območju naftnega polja Petišovci se niveleta najprej vzpenja z vzponom 0,2% in se preko Ledave, mimo Zataka in Dolinskih pašnikov spusti z vzdolžnim padcem 0,07% proti mednarodnemu mejnemu prehodu »Pince«, kjer se vklopi v niveleto, ki je predvidena na madžarski strani nadaljevanja avtoceste.
(4) Vertikalne in horizontalne elemente avtoceste se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Naj­manjši polmer horizontalnih krivin je 891 m, najmanjši podolžni nagib je 0,067%, največji podolžni nagib je 2%. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 15000 m. Maksimalni prečni sklon je 6%.
(5) Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna pasova širine 3,75 m, dva robna pasova širine 0,50 m, dva odstavna pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 2 × 1,60 m in dve bankini širine 1 m.
7. člen
(tehnični elementi odseka hitre ceste 0815)
(1) Hitro cesto se izvede kot štiripasovnico z vmesnim ločilnim pasom.
(2) Horizontalni potek: dolžina trase hitre ceste je 2,80 km. Trasa se prične s premo na mednarodni mejni prehod »Dolga vas«, nakar zavije iz obstoječe trase in se s premo v km 1+000 vključi v obstoječo obvoznico Lendava, ter po njeni trasi poteka do avtocestnega razcepa Dolga vas. Severozahodno od naselja Dolga vas je na trasi hitre ceste predviden priključek Dolga vas na regionalno cesto R II-442, Dobrovnik–krožno križišče pri Dolgi vasi.
(3) Odsek obstoječe obvoznice Lendava se z izgradnjo dveh pasov na njeni severni strani dogradi v štiripasovno hitro cesto.
(4) Vertikalni potek: na začetnem delu trasa sledi obstoječi cesti in izgrajenim odstavnim pasovom za kamione z vzdolžnim sklonom 1,3% in vzdolžnim padcem 2,2%, nakar zavije proti severu in se spusti s padcem 3,97%, tako da omogoča gradnjo industrijskega železniškega tira na opuščeni trasi železnice Lendava–Redič–Lenti. Za križanjem z opuščeno traso se niveleta zravna in poteka v nadaljevanju v vzdolžnem padcu 0,075% do prečkanja Kobilskega potoka in vklopa v niveleto avtoceste.
(5) Vertikalne in horizontalne elemente hitre ceste se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 90 km/h. Naj­manjši polmer horizontalnih krivin je 400 m, najmanjši podolžni nagib je 0,075%, največji podolžni nagib je 4%. Najmanjši polmer vertikalnih krivin je 1500 m. Maksimalni prečni nagib je 6%.
(6) Projektirani normalni prečni profil znaša 19,20 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,25 m, 2 prehitevalna pasova širine 3,25 m, štirje robni pasovi širine 0,30 m, ločilni pas širine 2 × 1,00 m in dve bankini širine 1,50 m.
8. člen
(tehnični elementi razcepa 0183 in priključkov)
(1) Na avtocesti se izvede razcep Dolga vas in priključka Lendava in Pince. Na hitri cesti se izvede priključek Dolga vas.
(2) Razcep Dolga vas je zasnovan v obliki trobente in se locira v km 1+026 avtocestnega odseka 0814. Razcep se navezuje na obstoječo obvoznico Lendava, ki se v smeri proti mednarodnemu mejnemu prehodu »Dolga vas« dogradi v hitro cesto (odsek 0815). Priključek sestavljajo štiri priključne rampe s kraki A, B, C in D. Krak C predstavlja obstoječo obvoznico Lendava, ki se ne spreminja. Ostali trije kraki se izvedejo na novo. Vertikalne in horizontalne elemente priključka se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 50 km/h. Dolžina enosmernih ramp je 1600 m, dolžina dvosmernih ramp je 700 m. Projektirani normalni prečni profil enosmernih ramp je 9,00 m, dvosmernih ramp pa 10,70 m.
(3) Avtocestni priključek Lendava je zasnovan v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 priključne rampe. Locira se v km 5+000 avtocestnega odseka 0814 vzhodno od Dolnjega Lakoša. Priključek se navezuje neposredno na glavno cesto G I-3 Lipovci–Dolga vas. Priključne rampe se na deviacijo 0816-1,1-1 (glavne ceste G I-3 Lipovci–Dolga vas) navezujejo v nivojskem krožišču v smeri proti Lakošu in nivojskem štirikrakem križišču v smeri proti Lendavi, ki omogoča navezovanje na obstoječo prometno mrežo v Lendavi in na deviacijo 0816-1,1-4 (glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji Lakoš od G I-3). Vertikalne in horizontalne elemente avtocestnega priključka se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h. Priključek sestavljajo štiri priključne rampe, od katerih je dolžina enosmernih ramp 302 m, dolžina dvosmernih ramp pa 300 m. Projektirani normalni prečni profil enosmernih ramp je 9,00 m, normalni prečni profil dvosmernih ramp pa 10,70 m.
(4) Polovični priključek Pince se izvede v km 13+413 avtocestnega odseka 0814. Priključne rampe se navezujejo na deviacijo 0816-1,1-11 (lokalne ceste LC 206010 Pince–Marof), na avtocesto pa se rampe navezujejo preko območja obojestranskega spremljajočega objekta tipa 2 »Pince«. Rampa za priključevanje na avtocesto se izvede v dolžini 385 m, normalnem prečnem profilu 8,00 z voziščem 2 × 3,00 m in je v začetnem delu izvedena kot dvosmerna. Odcepna rampa se izvede v dolžini 85 m kot enosmerna rampa z normalnim prečnim profilom 8,00 m. Odcepna rampa se v nasipu priključi na deviacijo lokalne ceste.
(5) Priključek Dolga vas se izvede v km 2+533 odseka hitre ceste 0815 v obliki polovične deteljice in se z dvema krožnima križiščema navezuje na deviacijo 0815-1,1-7 (regionalne ceste R II – 442 Dobrovnik–krožno križišče pri Dolgi vasi). Priključek ima štiri priključne rampe, dolžina enosmernih ramp je 600 m, dolžina dvosmernih ramp je 450 m.
9. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi izgradnje avtoceste in hitre ceste se izvedejo naslednje deviacije kategoriziranih cest v skupni dolžini 7,144 km:
a) na avtocestnem odseku 0814 deviaciji kategoriziranih cest:
– 0814-1,1-4 (deviacija Kranjčeve ceste): normalni prečni profil 12,60 m in dolžine 1132 m; asfaltna izvedba. Cesta se prične v novem štirikrakem krožišču, ki predstavlja navezavo novega priključka Lendava na obstoječo prometno mrežo Lendave in se na severu vklopi v obstoječo regionalno cesto RII-443 Lendava–mednarodni mejni prehod Pince, ki se ga uredi kot semaforizirano križišče, ko bodo za to izkazane potrebe v skladu z dejanskimi prometnimi obremenitvami in prometno varnostjo,
– 0814-1,1-4b (deviacija lokalne ceste v Trimline): normalni prečni profil 8 m; asfaltna izvedba;
b) na avtocestnem odseku 0816 deviacije kategoriziranih cest, z normalnimi prečnimi profili od 5 m do 12,60 m, z asfaltnim voziščem:
– 0816-1,1-1 (deviacija glavne ceste G I-3 Lipovci–Dolga vas),
– 0816-1,1-1a (deviacija Kolodvorske ceste),
– 0816-1,1-1b (deviacija Industrijske ceste),
– 0816-1,1-1c (deviacija lokalne ceste od Kolodvorske ceste do Industrijske ceste),
– 0816-1,1-4 (deviacija glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji Lakoš od G I-3),
– 0816-1,1-5 (deviacija glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji Lakoš v območju križanja z železnico),
– 0816-1,1-6 (deviacija lokalne ceste LC 206020 Lendava–Petišovci),
– 0816-1,1-7 (deviacija javne poti JP 207450 Petišovci–Zatak),
– 0816-1,1-10 (deviacija javne poti JP 706170 Dolina–Zatak),
– 0816-1,1-11 (deviacija lokalne ceste LC 206010 Pince–Marof);
c) na odseku hitre ceste 0815 deviacije kategoriziranih cest, z normalnim prečnimi profili od 6,50 m do 8,00 m, z asfaltnim voziščem:
– 0815-1,1-1 (deviacija lokalne ceste ob hitri cesti pri dolnjih njivah),
– 0815-1,1-5 (deviacija lokalne ceste od Dolge vasi do gornjih njiv),
– 0815-1,1-7 (deviacija regionalne ceste R II-442 Dobrovnik–krožno križišče pri Dolgi vasi).
(2) Zaradi izgradnje avtoceste in hitre ceste se izvede deviacije nekategoriziranih cest v skupni dolžini 10,860 km:
a) na avtocestnem odseku 0814 se izvede 5 deviacij nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00 m do 5,00 m, v gramozni izvedbi;
b) na avtocestnem odseku 0816 se izvede 9 deviacij nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00 do 5,00 m, v gramozni izvedbi;
c) na odseku hitre ceste 0815 se 8 deviacij nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00 do 6,00 m, v gramozni izvedbi.
10. člen
(premostitveni objekti)
(1) Na odsekih avtoceste 0814 in 0816, na odseku hitre ceste 0815 ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se skupno izvede:
a) 1 viadukt, dolžine 183,40 m, širine 27,08 m in višine 5,80 m;
b) 18 mostov, dolžine od 7,00 m do 47,60 m, širine od 6,00 m do 41,00 m, svetle višine od 2,0 m do 6,63 m;
c) 2 podvoza, dolžine 28,92 m in 29,00 m vključno s kesonom dolžine 87,00 m, širine 4,92 m in 10 m, svetle višine od 2,50 m do 4,50 m;
č) 11 nadvozov, dolžine od 55,00 m do 223,40 m, širine od 6,50 m do 27,08 m, svetle višine od 4,70 m do 5,80 m;
d) 12 prepustov, dolžine od 5,30 m do 73,42 m, širine od 2,00 do 5,80 m svetle višine od 1,50 m do 3,00 m;
e) 6 podhodov za živali, širine od 0,70 m do 28,00 m, svetle višine od 2,34 m do minimalno 4,00 m, ki so izvedeni v sklopu predvidenih premostitvenih objektov;
f) 1 prehod za dvoživke, širine 4,00 minimalne svetle višine 2,00 m, v peti nasipa.
(2) Kolesarji lahko za prečkanje avtoceste uporabljajo objekte:
a) podvoza: 0814-1,3-9, 0816-1,3-6;
b) nadvoze: 0814-1,4-1, 0816-1,4-3, 0816-1,4-4, 0816-1,4-5, 0816-1,4-6, 0815-1,4-1, 0815-1,4-3, 0815-1,4-4.
11. člen
(vkopi in nasipi)
(1) Vkop na odseku 0815, na delu hitre ceste, ki predstavlja enostransko širitev obstoječe obvoznice Lendava, se izvede v nagibu 1: 3 in takoj humusira.
(2) Celotna trasa avtoceste poteka v blagem nasipu. V poprečju so nasipi visoki 2–3 m, delno se dvignejo ob prečkanju večjih vodotokov. Do višine 10,50 m se nasipi zvišajo ob križanju avtoceste z železnico in predvsem na mestih križanj avtoceste z deviacijami. Nasipe se oblikuje v nagibu 1: 2 z blago zaokrožitvijo na dnu.
12. člen
(spremljajoči objekt tipa 2 »Pince«)
(1) Na odseku avtoceste 0816, med km 13+000 in km 13+300, je predviden obojestranski spremljajoči objekt tipa 2 »Pince« (v nadaljnjem besedilu: spremljajoči objekt Pince). Spremljajoči objekt Pince zajema:
– počivališče s parkirnimi prostori,
– prostor za počitek in aktivni oddih,
– bencinska črpalka, sanitarije, večnamenski objekt s turističnimi informacijami ter z gostinsko in trgovsko ponudbo.
(2) Na počivališču se uredi 17 parkirišč za osebna vozila, 4 za avtodome, 5 za avtobuse in 9 za tovorna vozila, ob objektu bencinske črpalke pa 6 samo za osebna vozila. Glede števila parkirnih mest so možna odstopanja za ± 10%. Prometni režim na celotnem območju je enosmeren.
(3) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se upoštevajo določila 14. člena te uredbe.
13. člen
(mednarodni mejni prehod »Pince«)
(1) Mednarodni mejni prehod »Pince« (v nadaljnjem besedilu: MMP Pince) se izvede kot mejno varnostno kontrolo s strani Policije. Zasnovan je s petimi vstopnimi in izstopnimi stezami, od tega po 2 stezi za kamione, ki sta prostorsko ločeni od ostalih stez. Dimenzije stez so: za osebni promet 3,00 m, za avtobusni promet 3,35 m in za kamionski promet 3,50 m. Ločilni otoki med stezami so širine 2,50 m, otok v osi je širok 3,00 m. Skupna širina vozišča na mejni stični točki z Republiko Madžarsko je 26,20 m in je usklajena z rešitvami na madžarski strani. Vozišče je cementno betonske izvedbe s prečnim nagibom 2,5%.
(2) Na območju MMP Pince se izvede 9 parkirišč za tovorna vozila, od tega 5 na vstopu in 4 na izstopu, ter 25 parkirišč za uslužbence, s tem da se dostop do parkirišča izvede preko lokalne ceste Pince–Marof in dela priključnega kraka A. Prometni režim na celotnem območju je enosmeren.
(3) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se upoštevajo določila 14. člena te uredbe.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
14. člen
(spremljajoči objekt Pince in MMP Pince)
(1) Spremljajoči objekt Pince se načrtuje kot spremljajoči objekt tipa 2 z enakim programom na obeh straneh avtoceste. Oba platoja spremljajočega objekta Pince sta ločena od avtoceste z vmesnim nasipom, ki se izvede v višini 2,00 m, v dolžini 235 m in v naklonu 1: 1,5, ter se gosto zasadi. Objekti je pritličen, pravokotne tlorisne oblike z ravno streho. Črpali­šče je pokrito z nadstrešnico. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte spremljajočega objekta Pince mora vsebovati načrt arhitekture in načrt krajinske arhitekture. Celotno območje spremljajočega objekta Pince se izdatno ozeleni z višjo vegetacijo. Robove območja se obsadi tako, da se objekt vizualno prikrije v prostoru. Delež zelenih površin celotnega območja spremljajočega objekta Pince ne sme biti manjši od 50%.
(2) Na mejnem platoju se izvede paviljonski objekt, transparentno nadstrešnico in kontrolne kabine za kontrolo prometa. Objekt je pritličen, pravokotne tlorisne oblike, velikosti največ 40,00 m × 12,50 m. Daljša stran je vzporedna z osjo avtoceste. Nadstrešnica poteka pravokotno na objekt ter pokriva kabine, rampe in čakajoča vozila. Globina nadstrešnice za osebna vozila in avtobuse je največ 10,00 m, za tovornjake pa največ 20,00 m. Zasnova in izvedba objektov morata omogočati njihovo enostavno odstranitev. MMP Pince se v skladu z varnostnimi priporočili zasadi tako, da se kar najbolj vpne v širšo krajino in ureditve ob avtocesti.
15. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto in hitro cesto mora vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt mora vsebovati predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem prostih površin v obcestnem prostoru, še posebej razcepa, priključkov, spremljajočega objekta Pince in MMP Pince ter rešitve v zvezi z urejanjem in oblikovanjem vodotokov, nadomestnih biotopov in območij melioracij. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto in hitro cesto mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
– odbojne ograje na avtocesti se izvede v kovinski izvedbi, višine do 0,75 m. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov. Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim koreninskim sistemom. Varovalna žična ograja višine 2,00 m se odmakne od nožice nasipa oziroma zunanjega roba jarka 1–2 m. Potek ograje se prilagodi poteku trase avtoceste oziroma hitre ceste in priključnih ramp ter terenu,
– nadvoz glavne ceste G I-3 nad avtocesto pri Lakošu, viadukt, nadvozi deviacij, mostovi, priključki, križišča in krožišča ter ostala cestna oprema ter protihrupni objekti morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora. Protihrupne ograje morajo biti, kjer to narekuje koncept zmanjševanja vidne izpostavljenosti ceste, na zunanji strani obsajene z vegetacijo. Dovoljena je izvedba protihrupnih ograj s transparentimi vložki. Varovalne in protihrupne ograje ne smejo motiti pogledov na prostorsko dominantne objekte kulturne dediščine. Avtocestni objekt ne sme postati prostorska dominanta v vplivnem območju kulturne dediščine. Objekti in zasaditve avtoceste ne smejo zmanjševati vizualne izpostavljenosti kulturne dediščine.
(2) Hitro cesto se uredi tako, da vizualno čim manj zapira krajino. Nasipi se zatravijo ali zasadijo z nizkim grmovnicami v skladu s krajinsko ureditvenim načrtom. Intenzivneje se zasadijo:
– nadvoza v km 0+855 in v km 1+ 625,
– nadvoz železnice v km 1+571,
– priključek Dolga vas z deviacijo 0815-1,1-7,
– brežine vodotoka, ki teče pod mostom v km 1+335 in robove vodnega zadrževalnika ob njem.
(3) Območja priključkov se arhitekturno in krajinsko oblikuje:
– razcep Dolga vas se zasadi samo znotraj priključnih ramp in na jugozahodni strani proti Črnemu logu, kjer izvede se sanacija gozdnega roba, posebno skrbno se oblikujejo nasipi priključne rampe, ki v nadvozu prečka avtocesto in Kobiljski potok, severovzhodni del priključka se oblikuje in zasadi samo z nizko vegetacijo tako, da ostajajo pogledi v krajino odprti;
– priključek Dolga vas se uredi tako, da se čim manj poudarja njegovo prisotnost v prostoru, mimo njega odpirajo pogledi proti severu v odprto krajino in proti jugu v smeri Dolge vasi in Lendave, nasipi deviacije regionalne ceste se zasadijo samo na notranji strani priključnih deteljic, zunanja stran nasipov se oblikuje s položnejšimi brežinami, ki se mehko iztečejo v krajino, zunanja stran nasipov ostaja brez izrazite vertikalne zasaditve;
– nasipne brežine priključka Lendava se reliefno in s saditvijo rastlin oblikuje tako, da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega in vidna izpostavljenost, notranjost priključnih ramp se zasuje z izkopanim materialom, s saditvijo rastlin se območja vizualno strukturirajo; relief nasipnih notranjih in zunanjih brežin se dosledno vertikalno zaokrožuje;
– priključek Pince se ureja enovito z MMP Pince in spremljajočim objektom Pince tako, da območje deluje kot celota in je vizualno vpeto v prostor;
– nadvoz 0816-1,4-2 v km 7+177 se glede na prostorske možnosti intenzivno zasadi skladno s stanjem v prostoru, oba nasipa nadvoza sta zasajena tako, da se zasaditev navezuje na sanirane vegetacijske nize vzdolž železniške proge Čakovec Lendava, ob potoku Kopica in ob deviaciji 0816-1,1-5; saditev opravlja funkcijo vpenjanja objekta v prostor in zakrivanja objekta pogledom iz Goric in iz obmurske smeri.
(4) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora:
– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. Posebno pozornost se nameni oblikovanju terena pri nasipih priključkov, deviacij in vkopih deviacij. Brežine se zatravi, zasadi z grmovnicami ali drevjem v skladu z načrtom krajinske arhitekture;
– pri oblikovanju reliefa, izvedbi nasipov za deviacije in objekte avtoceste, se uporablja nenosilen material, odstra­njen med gradnjo;
– regulacije, prestavitve in ureditve vodotokov se izvedejo v skladu s strokovnimi podlagami, sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone obvodne vegetacije;
– posege v obcestni prostor na poteku ob urbanem območju je potrebno oblikovati skladno z določili veljavnih prostorskih aktov za ta območja ter skladno z načeli oblikovanja urbanih površin;
– vse odseke deviacij obstoječih lokalnih cest in poti je potrebno oblikovati skladno z obstoječim stanjem. Vse odseke obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki po izgradnji avtoceste in hitre ceste s priključki, ostanejo brez funkcije, je treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji) oziroma v nadomestne biotope;
– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo tam, kjer je to nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve so zagotovitev vpetosti posega v prostor, vzpostavitev vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo razgledov in izločanje posega pogledom iz izbranih delov prostora. Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (posamezni soliterji, živice, gozdni sestoj, posamezne skupine dreves, obvodna vegetacija, kmetijske površine).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
16. člen
(komunalni vodi)
(1) Zaradi gradnje avtoceste oziroma hitre ceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalno, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja komunalno energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov mora potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso avtoceste oziroma hitre ceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso avtoceste oziroma hitre ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca avtoceste oziroma hitre ceste.
17. člen
(vodovod)
(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se lokalno prestavi, zamenja ali zaščiti naslednje vodovode:
– v km hitre ceste 2+550 se prestavi primarni cevovod PVC DN 250;
– v območju hitre ceste 0815-1, se prestavi cevovod PEHD DN 110 in nadomesti s cevovodom iz NL DN 100 do km 1+060;
– ob deviaciji 0816-1,1-6 se v območju nadvoza 0816-1,4-3 prestavi obstoječi cevovod PEHD DN 125, Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 150;
– v območju deviacije 0816-1,1-11 in nadvoza 0816-1,4-6 se prestavi obstoječi cevovod PE DN 160. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 150 in bo prečkal avtocesto v zaščitni cevi Duktil DN 300 v km 13+390. V istem km prečka tudi priključno rampo in deviacijo 0816-1,2-a;
– v km 4+278 hitre ceste se izvede podaljšanje zaščitne cevi za cevovod NL DN 150;
– zaradi deviacije 0814-1,1-4, deviacije 0816-1,1-1b in deviacije 0816-1,1a se prestavi obstoječi PVC cevovod DN 200. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 200. Prestavljeni cevovod prečka deviacijo 0814-1,1-4 v km 0+153;
– zaradi deviacije 0814-1,1-4 se prestavi obstoječi PEHD cevovod DN 110. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 100. Prestavljeni cevovod prečka deviacijo 0814-1,1-4 v km 1+074;
– zaradi deviacije 0816-1,1-1 se prestavi obstoječi PEHD cevovod DN 63. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN100.
(2) Zgraditi je treba priključke iz NL DN 150 za spremljajoči objekt Pince in MMP Pince.
(3) Vsa prečenja cevovodov s povoznimi površinami morajo biti ustrezno zaščitena.
18. člen
(kanalizacija)
(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se izvede prestavitev in zaščito naslednjih kanalizacijskih vodov:
– z zaščitno jekleno cevjo DN 300 se zaščiti tlačni cevovod na prečkanju z avtocesto v km 5+889 in na prečkanju z deviacijo 0816-1,1-4 v km 0+920;
– z zaščitno jekleno cevjo DN 400 se zaščiti tlačni cevovod na prečkanju z avtocesto v km 8+718;
– traso projektiranega kanala P3 ob desni strani deviacije 0816-1,1-6 se prestavi izven cestnega telesa;
– obstoječi kanal L4 v deviaciji 0816-1,1-1a se prestavi in zaščiti;
– v km 1+165 deviacije 0814–1,1-4 se pri prečenju ceste prestavi in zaščiti obstoječi kanal 5.0;
– obstoječa kanala 1.6 in 1.7 v trasi deviacije 0816-1,1-1 se prestavita izven cestnega telesa in se priključita na obstoječe kanale.
(2) Odpadno vodo iz MMP Pince se odvaja na projektirano tipsko čistilno napravo. Očiščene vode se odvaja v melioracijski jarek.
(3) Odpadne vode iz obeh med seboj povezanih bencinskih črpalk na spremljajočem objektu Pince, se odvaja na projektirano tipsko čistilno napravo v km 12+990. Očiščene vode se odvaja v strugo Malega potoka. Cev pod avtocesto se zavaruje z zaščitno cevjo.
19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se prestavi, zamenja ali zaščiti naslednje elektroenergetsko omrežje (daljnovodi – DV, kablovodi – KBV, nizkonapetostni vodi – NNO):
– DV 110 kV Ljutomer–Lendava (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– Projektirani DV 2 × 110 kV Murska Sobota–Lendava (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– Projektirani DV 2 × 110 kV Lendava–Madžarska (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– DV 20 kV RTP Lendava–RTP Murska Sobota (odsek avtoceste 0814, odsek hitre ceste 0815 in deviacija 0816-1,1-1);
– DV 20 kV Dolga vas–Meja (tangiranje hitre ceste – odsek 0815);
– DV 20 kV Radmožanci–Zadrževalnik (odsek avtoceste 0814);
– DV 20 kV RTP Lendava–Lendava (odsek avtoceste 0814 in priključka Lendava);
– DV 20 kV RTP Lendava–Gaberje (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– DV 35 kV RTP Ljutomer–RTP Petišovci (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– DV 35 kV RTP Mursko Središče–RTP Petišovci (odsek avtoceste 0816);
– KBV 20 kV Indip–Varstroj (območje priključka Lendava);
– KBV 20 kV Indip–Primat (območje priključka Lendava);
– DV 20 kV RTP Lendava–Petišovci (območje deviacije 0816-1,1-6);
– DV 20 kV RTP Lendava–Pokopališče (odsek avtoceste 0816);
– KBV 20 kV za napajanje »Nafta CPP« (območje deviacije 0816-1,1-6);
– DV 20 kV RTP Pince–Marof (odsek avtoceste 0816);
– KBV 20 kV za napajanje spremljajočega objekta Pince in MMP Pince;
– NNO 0,4 kV TP Dolga vas–Meja (območje priključka Lendava);
– NNO 0,4 kV v območju krožišča (območje priključka Lendava);
– KBV 1 kV za napajanje vrtine Pt 74 (območje deviacije 0816-1,1-6);
– KBV 1 kV za napajanje spremljajočega objekta Pince (območje MMP Pince).
(2) Na platoju MMP Pince se zgradi TP 20/0,4 kV s transformatorjem moči 630 kVA. Iz TP se izvede NN razvod na mejni prehod in obe strani spremljajočega objekta Pince.
20. člen
(javna razsvetljava)
Zgradi se naslednje odseke javne razsvetljave:
– razsvetljava priključka Dolga vas. Novi krmilni omarici se napajata po obstoječem kablu;
– razsvetljava deviacije 0816-1,1-1 s pripadajočimi krožišči in razsvetljava dela deviacije 0814-1,1-4. Javna razsvetljava se napaja iz bližnje transformatorske postaje (TP) Indip; Zaradi gradnje krožišča bo potrebno delno obnoviti tudi obstoječo javno razsvetljavo v lasti lokalne skupnosti;
– razsvetljava dela deviacije 0814-1,1-4. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice, ki bo priključena na obstoječo TP 20/0,4 kV Kranjčeva;
– razsvetljava spremljajočega objekta Pince na severni strani avtoceste. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice;
– razsvetljava spremljajočega objekta Pince na južni strani avtoceste. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice;
– razsvetljava priključne ceste s pripadajočimi križišči med spremljajočim objektom Pince sever in nadvozom avtoceste v km 13+400. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice, ki bo priključena na predvideno TP za napajanje MMP Pince;
– razsvetljava priključne ceste s pripadajočimi križišči med spremljajočim objektom Pince jug in nadvozom avtoceste v km 13+400. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice, ki bo priključena na napajalno omaro za potrebe spremljajočega objekta Pince jug;
– razsvetljava MMP Pince. Javna razsvetljava se napaja iz dveh novih krmilnih omaric, ki bosta priključeni na predvideno TP za napajanje mejnega prehoda.
21. člen
(plinovod)
(1) Trase avtoceste in hitre ceste in deviacij tangirajo plinovode v upravljanju podjetij Geoplin, d.o.o., Ljubljana, Mestni plinovodi, d.o.o., Koper in Ina Naftaplin, d.o.o., Zagreb. Prestavitve in zaščite plinovodov je treba izvesti pred začetkom gradbenih del na avtocesti.
(2) V tem času bodo motene dobave plina, zato morajo strokovne službe upravljalcev plinovodov uskladiti termine teh del glede na zahteve porabnikov plina.
(3) Zaščite in prestavitve plinovodnega omrežja je treba izvesti na naslednjih mestih:
a) plinovod v upravljanju podjetja Geoplin, d.o.o., Ljubljana: obstoječi plinovod R15 – DN200, 50 bar prečka avtocesto v km 5+620. Na mestu prečkanja trase se plinovod zaščiti;
b) plinovod v upravljanju podjetja Mestni plinovodi, d.o.o., Koper:
– v km avtoceste 5+550 prečka plinovod deviacijo 0816-1,1-4 ter se nato nadaljujejo do merno regulacijske postaje (MRP) Lendava. Na mestu prečkanja deviacije 0816-1,1-4 se plinovod zaščiti;
– obstoječi plinovod PE 125, 4 bar prečka avtocesto v km 5+160. Na mestu prečkanja trase avtoceste se plinovod zaščiti. Na tem mestu se nahaja tudi reducirna plinska postaja (4bar/1bar), ki se jo prestavi na območje izven predvidene trase avtoceste;
– na območju prečkanja deviacije 0816-1,1-4 se obstoječ plinovod PE 180 zaščiti;
– na območju gradnje krožnega križišča (deviacija 0816-1,1-1) se prestavi plinovod PE 90 S5, 1 bar;
– obstoječi plinovod PE 180, 4, na deviaciji 0816-1,1-1a, se prestavi na območje izven predvidenega krožnega križišča in ustrezno zaščiti. Zaščiti se tudi obstoječe prečkanje dveh plinovodov s priključno cesto 0814-1,1-4 na krožno križišče;
c) plinovod v upravljanju podjetja Ina Naftaplin, d.o.o., Zagreb: obstoječi plinovod 8', 50 bar, prečka avtocesto v km 8+900. Na mestu prečkanja se plinovod zaščiti.
22. člen
(naftno plinsko polje Petišovci)
(1) Zagotoviti je potrebno funkcionalnosti objektov in naprav na naftno plinskem polju Petišovci tako v času gradnje kot tudi po gradnji avtoceste.
(2) Obstoječe cevovode v vplivnem območju gradnje in uporabe avtoceste je treba zaščititi proti vertikalnim pomikom cevi in tresljaji, ščititi tako v času gradnje kot tudi po izgradnji avtoceste.
(3) Na naftno plinskem polju Petišovci je potrebno prestaviti večje število tehnoloških objektov, vodov in naprav, nekatere bo potrebno zgraditi na novo.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se prestavi in zaščiti naslednje telekomunikacijsko omrežje:
– krajevni kabel vzdolž avtoceste med 4+600 in 4+700;
– kable KKO in RNO na območju deviacije 0814-1, 1-3;
– krajevne kable, ki so položeni vzdolž avtoceste med km 5+150 in km 7+050, na območju deviacije 0816-1,1-1a med km 0+000 in km 0+200, deviacija 0816-1,1-1b med km 0+000 in km 0+100, na območju deviacije 0816-1,1-4 km 0+150 in km 0+200 ter km 0+600 in km 0+700 ter na območju deviacije 0816-1,1-5 med km 0+600 in km 0+700 ter med km 1+200 in km 1+350;
– krajevne kable, ki potekajo na območju deviacije 0816-1,1-1a, med km 0+000 in km 0+200 ter deviacije 0816-1,1-1b med km 0+000 in km 0+200;
– optične kable, ki potekajo na območju deviacije 0816-1, 1-1a med km 0+000 in km 0+200, na območju deviacije 0816-1,1-1b med km 0+000 in km 0+200, na območju deviacije 0816-1,1-5 med km 0+600 in km 0+700, med km 0+900 in km 1+000 ter med km 1+200 in km 1+350 ter na območju avtoceste med km 6+850 in km 7+200;
– krajevne kable, ki potekajo na območju bodoče avtoceste med profiloma km 8+150 in km 8+250, na območju deviacije 0816-1,1-6 med profiloma km 0+250 in km 0+604, na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 0+800 in km 1+230 ter na območju deviacije 0814-1, 1-4b med km 0+000 in km 0+300;
– kabel za Ina Geoterm, d.o.o., ki poteka na območju deviacije 0816-1,1-6 med km 0+550 in km 0+604, na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 0+800 in km 1+230 ter na območju deviacije 0814-1,1-4b med km 0+000 in km 0+300;
– samonosilni razvodni kabel krajevnega kabla za speedway, ki prečka bodočo avtocesto med km 9+950 in km 10+000, deviacijo 0816-1,1-8 med km 0+100 in km 0+150 ter prestavljeno strugo reke Ledave;
– krajevne kable, ki potekajo v obstoječi kabelski kanalizaciji na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 1+200 in km 1+230;
– krajevni kabel, ki poteka na območju avtoceste med km 12+750 in km 12+850;
– optični kabel, ki poteka na območju hitre ceste med km 2+500 in km 2+550 ter med km 0+300 in km 1+100 ter na območju deviacije 0815-1,1-7 med km 0+000 in km 0+570;
– koaksialni kabel, ki poteka na območju hitre ceste med km 2+500 in km 2+600 ter na območju deviacije 0815-1,1-7 med km 0+000 in km 0+500;
– krajevni kabel, ki poteka po isti trasi kot koaksialni kabel iz prejšnje alinee;
– krajevne kable, ki potekajo na območju trase hitre ceste med km 0+300 in km 1+100.
(2) Zgraditi je treba telefonske priključke za potrebe objektov na spremljajočem objektu Pince in za MMP Pince. Treba je zagotoviti po 10 parov na vsaki strani avtoceste za spremljajoči objekt Pince ter 10 parov za MMP Pince.
(3) Na območju deviacije 0814-1,1-4, na več mestih med km 0+700 in km 1+250 ter na območju deviacije 0814-1,1-4b, med km 0+200 in km 0+250, je treba zaščititi ali prestaviti omrežje kabelskega razdelilnega sistema. Izvesti je treba položitev cevi preko avtoceste, zaradi širitve omrežja iz Lendave v Dolnji Lakoš in Petišovce.
24. člen
(klic v sili)
(1) Odsek avtoceste se funkcionalno navezuje na obstoječi avtocestni odsek Vučja vas–Beltinci, zato mora biti sistem klica v sili na predmetnem odseku popolnoma kompatibilen z obstoječim sistemom. Upravljanje s sistemom je v končni fazi predvideno v avtocestni bazi Murska Sobota. Do izgradnje avtocestne baze, se upravljanje začasno izvaja v prostorih Cestnega Podjetja Murska Sobota. Na to centralo se bo navezal tudi obravnavani odsek.
(2) Avtocestni odsek se s kablom poveže do centrale. Do izgradnje kabelske povezave Beltinci–Lendava, se izvede začasna informacijska navezava na obstoječi in delujoči pododsek Murska Sobota–Beltinci s pomočjo GSM vmesnika. GSM vmesnik bo lociran v km 6+350, kjer je tudi napajalno mesto za klic v sili.
(3) Ob celotni trasi avtoceste je projektirana, 7-cevna kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški in ostalo opremo, potrebno za postavitev sistema klica v sili.
(4) Kabelska trasa poteka na desni strani avtoceste v sredini odstavnega pasu. V kabelski kanalizaciji se za obrambne potrebe zagotovi rezervacija ene cevi za polaganje kabla z optičnimi vodniki.
(5) Prečkanje avtoceste za paralelni stebriček se izvede v zaščitnih ceveh z obbetoniranjem cevi pod cestiščem.
(6) Predvidena so tri napajalna mesta:
– napajalno mesto 1 napaja sistem v km 2+875 hitre ceste. Trasa poteka od priključka Dolga Vas do razcepa Dolga vas. Odjem elektrike je predviden v priključku Dolga vas, kjer je elektrika uporabljena za javno razsvetljavo;
– napajalno mesto 2 napaja sistem v km 6+360 v obe smeri. Odjem je predviden z obstoječega droga (ki se sicer prestavlja zaradi poteka avtoceste) v naselju Dolnji Lakoš;
– napajalno mesto 3 napaja sistem v km 13+510 v smeri proti Lendavi. Napajalnik je predviden v telekomunikacijskem prostoru MMP Pince. Odjem elektrike je na fasadi objekta, kjer bo tudi dovod napajanja za celotni objekt MMP Pince.
25. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Meteorne vode s cestnih površin avtoceste in hitre ceste se bodo odvodnjavale na tri načine:
a) s sistemom kanalizacijskih vej se odvodnjavajo deli avtoceste in hitre ceste ter ploščadi MMP Pince in spremljajočega objekta Pince. Vse kanalske veje so speljane na zadrževalne bazene in od tod v odvodnik. Izvedeni kanali morajo zagotavljati vodotesnost. Na kanalih so predvideni betonski revizijski jaški.
Sistemi kanalizacijskih vej so predvideni:
– od km 1+200 do km 3+100 (izliv v jarek),
– od km 6+600 do km 7+055 in od km 7+250 do km 7+761 (izliv v zadrževalnik Z 5.1 in Z 6),
– od km 9+340 do km 9+960 (izliv v zadrževalnik Z 7),
– na celotnem območju spremljajočega objekta Pince od km 12+960 do km 13+420 (izliv v zadrževalnik Z 12). Na območju pretakalnih ploščadi bencinskih servisov se izvedeta dva tipska koalescenčna lovilca olj zaradi kontrole morebitnega razlitja nevarnih snovi na sami ploščadi;
– na celotnem območju MMP Pince od km 13+430 do m 13+670 (izliv v zadrževalnik Z 13);
b) s kombinacijo krajših kanalizacijskih vej po segmentih v ločilnem pasu in obcestnih jarkov. Odvod vode je preko jarkov speljan v zadrževalne bazene in od tod v najbližji odvodnik. Kombinacije krajših kanalizacijskih vej so predvidene:
– od km 3+100 do km 3+650,
– od km 3+750 do km 4+200,
– od km 4+250 do km 4+700,
– od km 4+700 do km 6+650,
– od km 7+750 do km 8+123;
c) z obojestranskimi obcestnimi jarki, ki vodijo direktno na zadrževalne bazene in od tod v najbližji odvodnik. Obojestranski obcestni jarki so predvideni:
– od km 0+000 do km 1+150,
– od km 8+123 do km 9+340,
– od km 9+960 do km 12+950.
(2) Na celotni trasi avtoceste se izvede 23 zemeljskih zadrževalnih bazenov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
26. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Zaradi same izgradnje avtoceste in hitre ceste se odstrani naslednje objekte:
– upravno – gostinsko stavbo ter počitniške bungalove Termalnega kopališča Petišovci: parc. št. 234, 235, 239, 1603, k.o. Petišovci, od km 8+000 do km 8+150;
– stanovanjski objekt, Glavna ulica 2, Dolnji Lakoš: parc. št. 621, 622, k.o. Lakoš, v km 0+228 deviacije 0816-1,1-1;
– poslovni objekt, Glavna ulica 4c, Dolnji Lakoš: parc. št. 623/2, k.o. Lakoš, v km 0+228 deviacije 0816-1,1-1;
– stanovanjsko – gospodarski objekt, Kolodvorska ulica 44, Lendava: parc. št. 707/6, k.o. Lendava, v km 0+238 deviacije;
– stanovanjski objekt, Kolodvorska ulica 45, Lendava: parc. št. 718/1, k.o. Lendava, v km 0+238 deviacije 0816-1,1-1.
(2) Zaradi obstoječe namembnosti in obremenitve s hrupom se odstrani oziroma spremeni namembnost: stanovanjski in gospodarski objekt, Trimlini 65, Trimlini: parc. št. 1753, k.o. Lendava, v km 6+350.
(3) Zaradi gradnje avtoceste bo potrebno sanirati (likvidirati) 1 aktivno vrtino (Pt-9) in 1 nedejavno vrtino (Pt-57). Prav tako bo potrebno prestaviti elektro-strojno opremo ob vrtini Pg-1.
(4) Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov zagotovi ustrezne nadomestne nepremičnine oziroma plača odškodnina.
27. člen
(tla)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upošteva določila 30. člena te uredbe. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) V sklopu izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati projekt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin je treba začeti že v času gradnje avtoceste. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
28. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.
(2) Po končani gradnji mora investitor na vplivnem območju posegov zagotoviti izvedbo kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.
29. člen
(vodnogospodarske in melioracijske ureditve)
(1) Na površinskih vodotokih se izvede naslednje ureditve:
– Prestavitev in ureditev Kobiljskega potoka na odseku od km 1+772 do km 3+028 v skupni dolžini 1.256 m za pretok 20-letne visoke vode. Na odseku od km 1+772 do projektiranega vtočnega objekta v km 2+865 se izvede regulacijo s profilom širine po dnu 2,00 m, naklonom brežine od 1:7 do 1:3,5 in pretočno višino 3,40 m. Na odseku od vtočnega objekta v Stari Kobiljski potok v km 2+865 do km 3+028 se izvede regulacija s profilom širine po dnu 4,80 m, naklonom brežin 1:3 in pretočno višino 4,34 m;
– Preureditev Kobiljskega potoka, obstoječih nasipov in premostitev jarka zaradi dovajanja vode v opuščen Kobiljski potok;
– Vtočno-zapornični objekt v km 2+865 Kobiljskega potoka;
– Premostitev vtočno-zaporničnega objekta v km 2+865 Kobiljskega potoka;
– Prelivni objekt na Kobiljskem potoku v km 2+843;
– Ureditev Ledave v območju križanja z avtocesto od km Ledave 11+260 do km 11+790, v skupni dolžini 530 m, za pretok 100 letne vode. Izvede se regulacija s profilom širine po dnu 12,00 m, naklonom brežin 1:3 in pretočno višino 4,40 m;
– Ureditev korita Stare Ledave od km 5+063 do km 6+886 oziroma do vtoka MJ VIII/7 v Staro Ledavo, v skupni dolžini 1822,06 m, za pretok 100 letne visoke vode. Izvede se regulacija s profilom širine po dnu 1,00 m, naklonom brežin 1:2 in pretočno višino 2,00 m;
– Izvedba priključkov melioracijskih jarkov na Staro Ledavo nizvodno od avtoceste od km 11+600 do km 12+670;
– Za ohranjanje stare struge reke Ledave in odvod nizkih voda Stare Ledave sta predvidena dva prelivna objekta:
a) odvod na južno stran avtoceste v km 11+869, v obstoječe korito Stare Ledave s prepustom 80 pod avtocesto,
b) odvod voda Stare Ledave na severno stran v km avtoceste 12+706 s prepustom 80;
– Prilagoditev trase Stare Ledave zasnovi spremljajočega objekta Pince in priključitev na obstoječe korito gorvodno od deviacije 0816-1,1-11;
– Ohranitev velikega meandra Stare Ledave dolvodno od avtoceste km 12+720 z izvedbo prepusta 80 za dovod nizkih voda Stare Ledave;
– Izvedba treh inundacijskih odprtin za odvod poplavnih voda;
– Izvedba melioracij.
(2) Izvede se premostitve in prepuste:
a) Kobiljski potok:
– most čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+694 (v km avtoceste 0+918);
– nadvoz čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+591 (v km avtoceste 1+026);
– nadvoz čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+325 (v km avtoceste 1+245);
b) Stari Kobiljski potok:
– prepust čez Stari Kobiljski potok 0183-1,3-1;
– prepust čez Stari Kobiljski potok 0814-1,4-1 (v km avtoceste 1+245);
c) Kopica:
– prepust pod avtocesto v km 6+699 (v km Kopice 4+960);
– prepust pod deviacijo 0816-1,1-3 v km 0+013 (v km Kopice 5+063);
– prepust pod avtocesto v km 7+422 (v km Kopice 4+046);
č) Ledava:
– most čez Ledavo 0814-1, 5-6 v km avtoceste 3+673;
– most čez Ledavo 0814-1,5-12 v km 1+039 deviacije 0814-1,1-4;
– most čez Ledavo 0816-1, 5-1 v km avtoceste 9+929;
– most čez Ledavo 0816-1,5-2 v km 0+586 deviacije 0816-1,1-7;
– most čez Ledavo 0816-1,5-3 v km 0+113 deviacije 0816-1,1-8;
d) Stara Ledava:
– most čez Staro Ledavo v km 5+484 (v km avtoceste 12+953);
e) Črnec:
– most čez potok Črnec v km avtoceste 4+232;
– most čez potok Črnec na deviaciji poljske poti 0814-1,1-2 v km 4+232;
f) Mejni potok Pince:
– prepust pod Mejnim potokom v km 13+671;
g) Borosni potok:
– most čez Borosni potok na hitri cesti v km 1+335;
h) Inundacijske premostitve:
– inundacijski most v zadrževalniku Radmožanci v km 0+350;
– inundacijski most med zadrževalnikom Radmožanci in potokom na MJ-II/a (avtocesta v km 0+861,30);
– inundacijski most-nadvoz med potokom na MJ-II/a in Kobiljskim (avtocesta v km 1+026,40);
– inundacijski most na MJ-A/1c v km 0+160,9 (avtocesta v km 9+380);
i) Prepusti na melioracijskih jarkov:
– deviacija poljska pot 0814-1,1-1 prepust 120;
– melioracijski jarek MJ IV/1 most 5,80 × 3,00 m (0816-1,5-5);
– melioracijski jarek MJ V/2 cesta GI-3 0816-1,1-1, dva prepusta 120;
– deviacija poljske poti 0816-1,1-12 prepust 100 na MJ A/2;
– deviacija poljska pot 0816-1,1-7 prepust 120 na MJ A/1c;
– melioracijski jarek MJ VII/2 prepust 2/2m 0816-1,3-4 avtocesta v km 10+748,51;
– melioracijski jarek MJ VIII/2a dostopna cesta, prepusta 120;
– melioracijski jarek MJ VIII/1a dostopna cesta, dva prepusta 100;
– melioracijski jarek MJ VIII/2c prepust 2/2m 0816-1,3-5 avtocesta v km 10+748,51;
– melioracijski jarek MJ VIII/1b deviacija lokalne ceste, prepust 120.
(3) Območje med prečkanjem avtoceste s Kopico in prečkanjem z Ledavo:
– področje severno od avtoceste nima izrazite odvodnje, zato je potrebno izvesti naslednje ureditve: izvedba treh novih melioracijskih jarkov MJ A/2 v dolžini 1024 m, MJ A/2a v dolžini 916 m in MJ A/1c v dolžini 185 m.
(4) Zaradi izvedbe avtoceste in hitre ceste se na melioracijskih območjih izvede naslednje ureditve:
a) na melioracijskem območju II, ki je omejeno z vodotoki Ledava, Kobiljski potok, potok Bukovnica in nasipom zadrževalnika Radmožanci:
– izvedba novega melioracijskega jarka MJ II/b v dolžini 340 m;
– prestavitev melioracijskega jarka MJ II/a v dolžini 516 m;
– izvedba novega melioracijskega jarka »Stari Kobiljski potok« v dolžini 284 m;
– skrajšanje obstoječih drenov in izvedba novih drenov v dolžini 1600 m;
b) na melioracijskem področju V, ki zajema površine južno od Dolnjega Lakoša:
– izvedba novih drenov na površini 26 ha, v dolžini 5500 m;
– prestavitev odvodnega jarka MJ IV/1 v dolžini 196 m;
– ureditev odvodnika V/2 v dolžini 1618 m;
– ureditev melioracijskega jarka MJ V/4 v dolžini 152 m;
c) na melioracijskem področju VII, ki zajema površine med levim bregom Ledave in Staro Ledavo od Čentibe do Kolonije Pince:
– izvedba 4 novih melioracijskih: MJ VII/1c v dolžini 605 m, MJ VII/2b v dolžini 804 m, MJ VII/ 1b v dolžini 615 m in MJ VII/2a v dolžini 615 m;
– ureditev melioracijskega jarka MJ-VII/2 v območju prepusta v dolžini 100 m;
č) na melioracijskem področju VIII, ki zajema površine severno od Stare Ledave do ceste Lendava–Pince:
– izpeljava obstoječih melioracijskih jarkov v novo korito Stare Ledave;
– izvedba 3 novih melioracijskih jarkov: MJ VIII/2a v dolžini 482 m, MJ VIII/2b v dolžini 250 m in MJ VIII/2c v dolžini 263 m;
– ureditev Mejnega potoka Pince v dolžini 100 m;
– priključek rokava Stare Ledave na MJ VIII/2c v dolžini 50 m.
30. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje avtoceste in hitre ceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda ne sme poslabšati. Zato mora investitor zagotoviti potrebne ureditve na vodotokih, ki jih avtocesta, hitra cesta in druge ureditve tangirajo. Naravne struge obstoječih vodotokov je treba ohranjati v največji možni meri.
(2) Posegi preureditev vodotokov morajo biti izvedeni tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to je pretok vode in njegova dinamika, kakovost vode, raznovrstnost habitatov in biološka raznovrstnost. Ureditve odvodnikov morajo biti izvedene sonaravno. V čimvečji možni meri se ureditve izvede v zemeljski izvedbi, stabilizacije strug z lesenimi, v območju premostitvenih objektov pa s kamnitimi talnimi pragovi. V območju objektov se struge ustrezno zavaruje s tlakom iz lomljenca in vegetativnim zavarovanjem. Brežine se zatravi in na zgornjih delih zasadi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(3) Na celotnem odseku avtoceste in hitre ceste ter spremljajočih objektov se odvodnjavanje cestnega telesa uredi tako, da se v struge naravnih vodotokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza predpisom in navodilom, ki določajo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in v skladu s predpisi, ki urejajo področje sladkovodnem emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja. Na sistem odvodnjavanja ne sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.
(4) Utrjene površine (ploščadi), na katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih naprav je treba urediti tako, da ni možno neposredno odtekanje odpadnih in izcednih vod na tla, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode namenjene pripravi pitne vode. Izgradnja utrjene ploščadi opremljene z začasnimi zbirnimi kanali in zbirnikom vod ter lovilcev olj (možni ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami) naj bo predvidena že v okviru programa gradbenih del.
(5) Odvodnjavanje vod s cestnih površin je treba urediti tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode namenjene pripravi pitne vode.
(6) Izvajalec in vzdrževalec prometnice mora imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitij polutantov (goriva, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba Ministrstva za okolje prostor in energijo, ločeno za čas gradnje in za čas obratovanja avtoceste in hitre ceste.
(7) Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico, ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta. V času gradnje je treba voditi evidenco nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(8) Z gradbeno tehničnimi rešitvami mora investitor zagotoviti maksimalno zaščito pred izlitjem polutantov s cesti­šča. Za čas gradnje je potrebno izdelati elaborat ekološke ureditve gradbišča, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(9) Odvodnjavanje cestnega telesa se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja.
31. člen
(območja ohranjanja narave)
(1) Celotni odsek trase avtoceste in hitre ceste je treba pred gradnjo fotodokumentirati v skladu z navodili službe za varstvo naravne dediščine.
(2) Med km 0+000 in km (0+550), kjer trasa poteka skozi območje Črnega loga, med km (0+550) in km 4+200 ter med km 6+100 in km 6+375, kjer trasa poteka preko ekološko pomembnega območja in na celotni deviaciji poljske poti 0816-1,1-9 in delu deviacije poljske poti 0816-1,1-10 med km 0+345 in km 0+410, kjer trasa poteka ob Dolinskem pašniku se posebej pozorno upoštevata 15. in 32. člen te uredbe. Investitor obvesti pristojni regionalni Zavod Republike Slovenije za varstvo narave o začetku pripravljalnih in zemeljskih del in zagotovi naravovarstveni nadzor pri gradnji v tem območju.
(3) Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrijejo objekti geološke naravne dediščine (paleontološke, strukturne, mineraloške), je potreben občasen naravovarstveni-geološki nadzor na celotnem območju gradnje. Nadzor mora izvajati strokovna geološka institucija. V primeru pomembnejših geoloških najdb je treba obvestiti strokovno organizacijo (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija Republike Slovenije za okolje ali Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), ki poda strokovne smernice glede ohranjanja vrednot oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Agenciji Republike Slovenije za okolje. V primeru najdb mineralov in fosilov se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave.
32. člen
(varovanje flore in favne in biotopov ter gozdnih zemljišč)
(1) Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovo­ljenja naj poteka v skladu z rezultati kartiranja habitatnih tipov. V območju so naravovarstveno vredna območja gozd Črni log, Radmožanski log, Dolinski pašnik, rastišče močvirske logarice pri Dolnjem Lakošu ter potok Ledava, Kobiljski potok in Mali potok s svojo vodno in obvodno vegetacijo. Dela v teh območjih naj ne potekajo v spomladanskem obdobju razmnoževanja (gnezdenje ptic, mrestenje dvoživk).
(2) Vodni in obvodni prostor. Med gradnjo se je treba v največji možni meri izogibati vsem začasnim posegom v stoječe vode, vodotoke ali njihove puferske pasove, ki jih označuje grmovna ali drevesna vegetacija.
(3) Preprečiti je treba odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala, splakovanje delovnega orodja v okoliških vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v okoliške vode ter odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev. Vse naravno ohranjene vodotoke je treba med gradnjo varovati, regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov.
(4) Kjer se avtocesta in hitra cesta približata vodnim površinam, se vsa dela izvede tako, da ne ogrožajo vegetacije, ribjih vrst in drugih organizmov ter tako, da ni moteno ribolovno upravljanje. 14 dni pred pričetkom gradnje je treba obvestiti o predvidenem začetku in poteku del ter sproti o vsakem posegu v vodotoke Ribiško družino Lendava. Omogoči se izvedbo preventivnega elektroizlova rib. Ob regulacijskem posegu v vodotoke je treba izloviti na mestu gradbenih del vse ribe in piškurje in jih preseliti v neprizadete dele istega ali podobnega vodotoka. V primeru najdbe potočnega raka je potrebno na predelu gradbenih del izloviti vse rake in jih preseliti gorvodno v neprizadeti del istega potoka. V primeru uničenja vodnega življa krije investitor stroške ribiški družini Lendava. Med gradnjo ne sme priti do uničenja območij drstišč, ki so zavarovana s predpisi, ki urejajo področje sladkovodnega ribištva. Pozornost je treba nameniti drstiščem v Ledavi, drstišč v ostalih vodotokih zaradi regulacij praktično ni več. Drstišče ciprinidnih vrst je tudi ribnik pod termalnim kopališčem ob lokalni cesti Zatak–Petišovci, ki ne sme biti zasut. Gradbena dela ne smejo potekati v času drstenja, med aprilom in koncem julija.
(5) Gozdni prostor. V neposredni bližini avtoceste se v največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora, sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti. Odstra­njen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvarjene preseke je treba v globini eno do dveh drevesnih višin pričeti sanirati že v času gradnje in zasaditi z avtohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ustrezno vertikalno zgradbo oziramo zastopanost vseh slojev gozda. Sajenje mora potekati v spomladanskem ali jesenskem času.
(6) Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto in hitro cesto prepreči z varnostno žično ograjo višine 2,00 m. Vsem živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste in hitre ceste prekinjena migracijska pot, se varno prehajanje preko avtoceste oziroma hitre ceste zagotovi preko mostov in podvozov.
(7) Na osnovi predhodnih naravovarstvenih pogojev in rezultatov Poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelal Urbis d.o.o, Maribor, pod številko projekta 171-PVO/2003, junija 2004 (v nadaljnjem besedilu: Poročilo o vplivih na okolje) so za potrebe prehodov živali pod oziroma nad avtocesto in hitro cesto zagotovljeni naslednji ukrepi:
– v km 0+050 izvedba podhoda za dvoživke 0814-1,3-10 dolžine 4,00 m, širine 28,00 m in višine 2,00 m,
– v km 0+350 pod mostom 0814-1,5-1 zasilni izhod za živali pred visokimi vodami, dolžine 10,00 m, širine 30,00 m, višine 3,00 m, med obema objektoma se zagotovi prehod naravne svetlobe,
– v km 0+861 pod mostom 0814-1,5-9 in na inundacijskem jarku, dolžine 12,00 m, širine 31,00 m in višine 2,34-3, širine 3,00 m, višine 2,00 m, polička širine 0,70 m za prehod malih živali in vidre,
– v km 9+929 pod mostom 0816-1,5-1 izvedba obojestranske police širine 3,00 m in višine minimalno 4,00 m za prehode jelenjadi,
– v km 0+231 izvedba podhoda za jelenjad 0816-1,3-6 širine 10,00 m in svetle višine minimalno 4,00 m v kombinaciji s podvozom javne poti,
– v km 0+970, km 1+050, km 1+250 deviacije 0816-1,1-5 prepusti – prehodi za dvoživke,
– v km 0+110 deviacije 0816-1,1-6, škatlast prepust 0,60 m × 1,00 m ali cevni prepust premera 100 za dvoživke,
– v km 0+090 in km 0+413 deviacije 0816-1,1-7 prepusta – podhoda za dvoživke.
(8) Varovanju dvoživk in ostalih malih živali služijo ograje, za katere je v skladu s Poročilom o vplivih na okolje predvidena fazna izgradnja:
a) na odseku avtoceste 0814:
– km 0+000 – km 0+550 levo,
– km 0+000 – km 0+600 desno,
– km 3+730 – km 4+230 levo,
– km 3+730 – km 4+230 desno,
– km 4+250 – km 4+700 levo,
– km 4+250 – km 4+700 desno;
b) na odseku avtoceste 0816:
– km 4+700 – km 4+850 desno,
– km 4+700 – km 4+800 levo,
– km 5+070 – km 7+120 desno,
– km 7+230 – km 7+650 levo,
– km 7+230 – km 7+840 desno,
– km 9+185 – km 9+900 levo,
– km 9+200 – km 9+915 desno;
c) ob deviaciji 0816-1,1-5:
– km 0+975 – km 1+300 desno,
– km 0+545 – km 1+350 levo;
č) ob deviaciji 0816-1,1-6:
– km 0+015 – km 0+205 levo,
– km 0+035 – km 0+130 desno;
d) ob deviaciji 0816-1,1-7:
– km 0+000 – km 0+165 levo in desno,
– km 0+265 – km 0+570 levo in desno.
(9) Na območju med km 5+890 in km 5+970 se uredi nadomestni biotop za dvoživke v skupni tlorisni površini približno 2.039 m2. Dno biotopa v površini približno 575 m2 je oblikovano na koti 156,80, pod najnižjo izmerjeno gladino podtalnico. Zagotovi se stalna ojezeritev biotopa.
33. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Celotni odsek trase avtoceste in hitre ceste je treba pred gradnjo dokumentirati (foto, video) v skladu z navodili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Zagotoviti je potrebno načelno rezervatno varstvo arheološke dediščine. Investitor mora na območju trase avtoceste in hitre ceste ter na lokacijah vseh priključkov in spremljajočih objektov zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave po metodi Skupine za arheologijo na avtocestah Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: SAAS). Prav tako mora zagotoviti izvedbo intenzivnih arheoloških pregledov po metodologiji SAAS povsod tam, kjer je bila z ekstenzivnim arheološkim pregledom ugotovljena potrebna izvedba naknadnih pogojev in ukrepov in zagotoviti izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj potencialno ogroženih odkritih arheoloških najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. Območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje. Zagotoviti je treba stalen arheološki nadzor.
(3) V zvezi z arheološko dediščino je treba zagotoviti rezervatno varstvo arheološke dediščine (po potrebi fizična ograditev varovanega območja) za arheološko območje »Gabor Kert« (EŠD 1128).
(4) Protihrupni ukrepi ne smejo ovirati pogledov na kulturno dediščino.
(5) Gradbišča, deponije, gradbiščne poti, obvozne poti in druge ureditve se ne načrtujejo in ne urejajo na območjih kulturne dediščine. V primerih, ko bodo dela potekala v neposredni bližini Lendava – Arheološko najdišče »Gabor Kert« (EŠD 1128), Dolga vas pri Lendavi–Rimska naselbina (EŠD 1105) in Čentiba–Gomila Zatok (EŠD 1137), je v času gradnje potrebno fizično zavarovati kulturno dediščino.
34. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na osnovi prognoze prometa za leto 2025 se izvede naslednje aktivne ukrepe za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom:
– od km 3+140 do km 3+530 absorbcijska protihrupna ograja PHO1, na levi strani avtoceste, dolžine 390 m, višine 2,50 m – 3,00 m,
– od km 0+040 do km 0+190 (avtoceste km 4+830) ob priključni rampi A desno in ob deviaciji 0816-1,1-1 levo, absorbcijska protihrupna ograja PHO2, dolžine 215,00 m, višine 2,50 m,
– od km 4+830 do km 5+150 avtoceste desno ob priključni rampi B in ob avtocesti, absorbcijska protihrupna ograja PHO3, dolžine 242,00 m, višine 2,50 m.
(2) Preveri se potrebnost izvedbe pasivne protihrupne zaščite za varovanje objektov:
– objekt Glavna ulica 4, Dolnji Lakoš, ob deviaciji 0816-1,1-1;
– objekt Glavna ulica 5, Dolnji Lakoš, ob deviaciji 0816-1,1-1;
– objekt Lendavska cesta 1, Petišovci, ob deviaciji 0816-1,1-1.
(3) Protihrupne ograje morajo biti arhitekturno oblikovane v skladu s tipiko prostora in na zunanji strani smiselno obsajene z grmovno in drevesno vegetacijo. Protihrupni nasip se zasadijo z drevesno ni grmovno vegetacijo skladno z ureditvami spremljajočega objekta Pince.
(4) Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa in v skladu z monitoringom, ki je določen v teh predpisih, pri čemer je investitor dolžan upoštevati predpise, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. V skladu s tem so možna odstopanja od gornjih lokacij in dimenzij.
(5) Obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pasivne protihrupne zaščite. Pasivna zaščita se izvede fazno na podlagi izvedenih meritev hrupa v objektih v času prvih meritev hrupa in obratovalnega monitoringa.
35. člen
(varstvo zraka)
Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materialov iz gradbišča. Posebno ogroženi bodo med gradnjo deli naselij: Dolga vas, Lendava, Dolnji Lakoš, Zatak in Pince.
36. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega lokacijskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav je treba upoštevati zadostne odmike objektov od vodnikov. Na MMP Pince in spremljajočemu objektu Pince je treba zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov.
37. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)
(1) Za izgradnjo avtoceste in hitre ceste je treba zagotoviti:
– 1.547.000 m3 prodnega materiala za izvedbo nasipov in
– 409.000 m3 kamnitega materiala za izvedbo nevezanih nosilnih plasti voziščnih konstrukcij.
(2) Potrebni material se pridobi iz obstoječih gramoznic, ki imajo pridobljena potrebna dovoljenja in ki pokrijejo vse količine potrebnih kamnitih materialov za izgradnjo avtoceste in hitre ceste.
(3) V masni bilanci odseka avtoceste in hitre ceste so zaradi izkopov obcestnih jarkov, nadomeščanja slabo nosilnih zemljin, izkopa nadomestnega biotopa za dvoživke in izkopov za zemeljske zadrževalnike ter regulacije vodotokov in melioracijskih jarkov pojavljajo manjši viški izkopanega materiala. Viške izkopanih materialov je treba uporabiti znotraj posameznih etap in faz.
(4) Nenosilni material se uporabi za razgrnitev v območju razcepa Dolga vas, priključka Lendava in priključka Dolga vas.
(5) V času gradnje in po njej ne sme priti do odlaganja kakršnihkoli materialov v gramoznice, mrtvice in druge vodne površine.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
38. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa državni lokacijski načrt, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– posamezni deli trase avtoceste oziroma hitre ceste z ureditvijo obcestnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranimi normalnimi prečnimi profili,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja ter deviacije cest in poti,
– premostitveni objekti na trasi avtoceste,
– MMP Pince in spremljajoči objekt Pince,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.
(2) Etape gradnje avtoceste, hitre ceste, priključkov in rekonstrukcije ter preložitve cest predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
39. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa v času obratovanja avtoceste in hitre ceste za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnuje tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalnih monitoringov hrupa za vire ter pogoje za njihovo izvajanje in usmeritvami določenimi v Poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.
(2) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembo rabe prostora in druge ustrezne ukrepe,
– druge ustrezni ukrepi.
40. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.
41. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni avtocesta in hitra cesta (deviacije regionalnih in lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev) dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
42. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Razmejitev investicij med upravljavci javnih cest ter cestnih površin in komunalne infrastrukture se določi v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest.
(2) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) je investitor avtoceste in hitre ceste ter spremljajočih ureditev.
(3) Investitor ureditev v sklopu MMP Pince je Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije.
(4) Investicija izgradnje deviacije 0814-1,1-4 bo razdeljena med Občino Lendava in DARS d.d.. Pred izvedbo del bo sklenjen ustrezen sofinancerski sporazum.
(5) Investicija izgradnje spremljajočega objekta Pince bo razdeljena med DARS d.d. in najemnikom spremljajočega objekta Pince.
(6) V delu kabelske kanalizacije stroške nadgradnje sistema krije upravljavec.
43. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:
– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v državnem lokacijskem načrtu niso opredeljeni, so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank,
– vzdrževati protihrupne naprave in varovalne ograje ter vegetacijo ob avtocesti in hitri cesti,
– vzdrževati cestne prepuste za migracijo manjših živali,
– vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, zgrajene izključno za potrebe avtoceste in hitre ceste,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– zagotoviti rešitev bodočega izven nivojskega križanja avtoceste z železniško progo Lendava–Murska Sobota v sodelovanju z Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije,
– v območju približevanja železniški progi predvideti rešitve za SVTK kabel v sodelovanju s sekcijo SVTK Celje,
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
IX. TOLERANCE
44. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
45. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju državnega lokacijskega načrta je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni železniški objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti ter
– pomožni objekti na mejnih prehodih.
46. člen
(cestninjenje)
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopa­nja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.
X. NADZOR
47. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/95, 31/97, 23/99, 36/00 in 19/01);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 66/02);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 66/02).
49. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-12/2002-5
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EVA 2004-2511-0213
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti